Page 1

ทวีปอเมริกาใต้ เป็ นทวีปทีเส้นศูนย์สูตรโลกพาดผ่าน พืนทีส่วนใหญ่อยูใ่ นซีกโลกใต้ ขนาบข้างด้วยมหาสมุทร แปซิ ฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริ กาใต้เพิงจะเคลือนมาบรรจบกับทวีปอเมริ กา เหนือเมือไม่นานมานี ทําให้เกิดคอคอดปานามา เทือกเขาแอนดีสทีมีอายุนอ้ ยและไม่หยุดนิงพาดผ่านเขตด้าน ตะวันตกของทวีป ดินแดนทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส คือ แอ่งแม่น าํ แอมะซอน ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นเขตป่ า ดิบชืน ทวีปอเมริ กาใต้มีพืนทีกว้างใหญ่เป็ นอันดับ 4 รองจากเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลําดับ ส่ วนจํานวน ประชากรเป็ นอันดับ 5 รองจากเอเชีย แอฟริ กา ยุโรป และอเมริ กาเหนือ


ประเทศ

พืน ที Km2

ประชากร

เมืองหลวง

สาธารณรัฐตริ นิแดดและโตเบโก กายอานา ชิลี[1] ซูรินาเม บราซิ ล ปารากวัย หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ อาร์เจนตินา อุรุกวัย เกาะเซาท์จอร์ เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช (สหราชอาณาจักร) เปรู เฟรนช์เกียนา (ฝรังเศส) เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ โบลิเวีย โคลอมเบีย

5,128 214,920 756,950 161,270 8,511,965 406,750 12,170 2,766,890 176,220 4,066

1.3 0.7 16.4 0.5 186.8 6.3 0.003 39.0 3.3 -

พอร์ ต-ออฟ-สเปน จอร์ จทาวน์ ซานติอาโก ปารามาริ โบ บราซิ เลีย อะซุ นซิ ออง พอร์ ตสแตนลีย์ บัวโนสไอเรส มอนเตวิเดโอ คิงเอดเวิร์ดพอยต์

1,285,220 91,000 912,050 283,561 1,098,580 1,138,910

28.4 0.2 27.0 13.3 9.1 46.8

ลิมา กาแยน การากัส กีโต โบโกตา ลาปาซ

1.ทีต ัง ทวีปอเมริ กาใต้ต งอยู งั อยูร่ ะหว่างละติจูดประมาณ 12-56 องศาใต้ และลองจิจูดประมาณ 34-81 องศาตะวันตก พืนที!ส่วนใหญ่อยู่ ทางซี กโลกใต้ มีพืนที!ส่วนน้อยที!อยูท่ างซี กโลกเหนื อ

2.อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับทวีปอเมริ กาเหนือ ทะเลแคริ บเบียน และมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะที!สาํ คัญทางตอนเหนือของทวีป ได้แก่ เกาะตริ นิแดด เกาะโตเบโก ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ ติดต่อกับช่องแคบเดรค (Drake Passage) ซึ! งเป็ นน่ านนําที!คน!ั ทวีปอเมริ กาใต้กบั ทวีปแอนตาร์ กติกา เกาะใหญ่ ทางใต้สุด คือ เกาะเตียร์ ราเดลฟิ วโก (Tierra del Fuego) โดยมีช่องแคบแมกเจลแลนด์คน!ั กับแผ่นดินใหญ่ เกาะฟอล์กแล แลนด์ ของอังกฤษ ซึ! งเป็ นเกาะที!มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิ ฟิก และคลองปานามา เกาะสําคัญทางตะวันตก ได้แก่ หมู่เกาะกาลาปากอส


4.ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็ น 3 เขต ได้แก่ 1) เขตเทือกเขาทางตะวันตก ทางด้านตะวันตกของทวีป มีเทือกเขาแอนดีส ซึ!งเป็ นเทือกเขาที!มีภูเขาไฟอยูห่ ลายลูก ทอดเป็ นแนวยาวขนานกับชายฝั!งมหาสมุทรแปซิฟิก แนวเทือกเขานีมีความยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร นับเป็ นเทือกเขาที!ยาวที!สุดในโลก และเป็ นต้นกําเนิดของแม่น าํ โอริ โนโค และแม่น าํ แอมะซอน ซึ!ง เป็ นแม่น าํ สายสําคัญในทวีปอเมริ กาใต้ มียอดเขาที!สูงที!สุด ชื!อ อะคองคากัว (Acomcagua) สูงประมาณ 6,960 เมตรในประเทศอาร์เจนตินา เป็ นยอด เขาที!สูงที!สุดในทวีปอเมริ กาเหนือและใต้ ในเขตเทือกเขาแอนดีสช่วงทีเ! ทือกเขาแยกตัวออกเป็ น 2 แนว มีทรี! าบสูงโบลิเวีย และบนที!ราบสู งมีทะเลสาบ สําคัญ ชื!อ ทะเลสาบติติกากา เป็ นทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ที!ใช้เดินเรื อได้ อยูส่ ูงที!สุดในโลก (3,810 เมตร) 2) เขตที!ราบลุม่ แม่น าํ ประกอบด้วย -ที!ราบลุ่มแม่น าํ โอริ โนโค อยูท่ างตอนเหนือสุ ด มีตน้ กําเนิดจากเทือกเขาแอนดีส ไหลผ่านที!ราบในเขตประเทศโคลัมเบีย และเวเนซูเอลา ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก -ที!ราบลุ่มแม่น าํ แอมะซอน เป็ นทีร! าบลุ่มแม่น าํ ที!ใหญ่และมีประมาณนํามากทีส! ุ ดของโลก มีความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตร ยาวเป็ น อันดับ 2 รองจากแม่น าํ ไนล์ เป็ นแม่น าํ ที!ได้รับนําจากหลายสาขา -ที!ราบลุ่มแม่น าํ ปารานา-ปารากวัย-อุรุกวัย อยูท่ างใต้ของที!ราบลุม่ แม่น าํ แอมะซอน ในบริ เวณทีแ! ม่น าํ ทัง 3 ไหลมาบรรจบกันมีลกั ษณะเป็ น อ่าวใหญ่ เรี ยกว่า ริ โอเดลาพลาตา (Rio de la Plata) 3)เขตที!ราบสูงภาคตะวันออก ประกอบด้วย -ที!ราบสูงกิอานา อยูใ่ นเขตประเทศเวเนซุเอลา เฟรนซ์เกียนา ซริ นาเม กายอานาและภาคเหนือของประเทศบราซิล -ที!ราบสูงบราซิ ล อยูท่ างด้านตะวันออกของทวีปในเขตประเทศบราซิล ระหว่างลุม่ แม่น าํ แอมะซอนกับลุม่ แม่น าํ ปารานาและปารากวัย เป็ น ที!ราบสูงที!มีอาณาเขตกว้างใหญ่มาก -ที!ราบสูงโตกรอสโซ อยูท่ างตะวันตกของที!ราบสูงบราซิ ลในเขตประเทศบราซิลและโบลิเวีย -ที!ราบสูงปาตาโกเนียเป็ นทีร! าบสูงเชิงเขาแอนดีส อยูท่ างตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินา


ลักษณะทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 1.การเพาะปลูก พืชที!นิยมปลูกเพื!อการค้าได้แก่ กาแฟ โกโก้ ได้จากเมล็ดกาเกา เป็ นพืชพืนเมืองของอเมริ กาใต้ ประเทศที!ผลิตได้มาก คือ บราซิลและเอกวาดอร์ ข้าวโพด เป็ นพืชที!ปลูกมากและส่ งออกของประเทศบราซิล ข้าวสาลี ประเทศทีผ! ลิตได้มาก คือ อาร์เจนตินา บราซิล ชีลี อ้อย กล้วย ปลูกมากในประเทศ เอกวาดอร์ และฝ้ ายปลูกมากในประเทศบราซิ ลและอาร์ เจนตินา

2.การเลียวสัตว์ ทวีปอเมริ กาป็ นแหล่งเลียงสัตว์ที!สาํ คัญแห่งหนึ!งของโลกสัตว์ที!นิยมเลียงกันมากได้แก่โคเนือ ในประเทศอาร์เจนตินา อุรุกวัย และบราซิล แกะใน ประเทศอุรุกวัย นอกจากนียงั มีการเลียงตัวอัลปากาส มีลกั ษณะคล้ายแกะเพือ! ใช้ขน และมีการเลียงสุกรบ้างในประเศบราซิ ล

3.ป่ าไม้และผลผลิตจากไม้ เป็ นกิจกรรมที!สาํ คัญของทวีปอเมริ กาใต้ โดยมีการทําในเขตอากาศร้อนชืน การทําป่ าไม้มกั จะอยูใ่ กล้แม่น าํ เนื!องจากการคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวก เช่น ควินิน (Quinine) ใช้ทาํ เป็ นยาป้ องกันโรคมาลาเรี ย ได้จากต้นซิงโคนา ยางพารา เป็ นพืชดังเดิมของอเมริ กาใต้ ยางไม้ (Chicle) ใช้ทาํ หมากฝรั!ง

4.การประมง หนังสื อภูมิศาสตร์หน้า 107 ถึงคําว่า เป็ นหลัก

5.การทําเหมืองแร่ - ทองแดง ประเทศที!ผลิตทองแดงได้เป็ นอันดับ 1 ของโลก คือ ประเทศชิลี - เหล็ก ประเทศที!ผลิตได้มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก คือ บราซิล - ดีบกุ ประเทศที!ผลิตได้มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก คือ โบลีเวีย - สังกะสี ผลิตได้มากในประเทศเปรู อาร์เจนตินา บราซิ ล - ทองคํา ประเทศทีผ! ลิตได้มาก คือ ประเทศบราซิล - นํามันปิ โตรเลียม ประเทศทีผ! ลิตได้มาก คือ เวเนซุเอลา


การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในทวีปอเมริ กาใต้ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมเบา เป็ นแปรผลผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิต นําตาล อาหารกระป๋ อง ประเทศที!มีอุตสาหกรรมเจริ ญก้าวหน้า ได้แก่ บราซิ ลและอาร์ เจนตินา เช่น การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การกลัน! นํามันและปิ โตรเคมี การผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตเมืองใหญ่หรื อเมืองหลวง

การค้าขาย สิ นค้าออก ส่ วนใหญ่ของทวีปอเมริ กาใต้ ได้แก่ วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ที!สาํ คัญคือ กาแฟ เนือสัตว์ ข้าวโพด กล้วย โกโก้ ฝ้ าย นํามัน สิ นแร่ เหล็กและทองแดง สิ นค้าเข้า ส่ วนใหญ่เป็ นเครื! องจักรและเครื! องยนต์สาํ หรบการเกษตร ยานยนต์ เครื! องใช้ไฟฟ้ า เคมีภณั ฑ์และสิ! งทอ ประเทศคู่การค้าสําคัญของทวีปอเมริ กาใต้ ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี ญี!ปุ่น ฝรั!งเศส สหราชอาณาจักรและประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ดว้ ยกัน

การคมนาคมขนส่ ง หนังสื อหน้า 108 ตังแต่แรกถึง ตังแต่อดีต แล้วมาจดอีกทีตรง ส่ วนการคมนาคมทางอากาศ จนถึงสุ ดท้าย


social  
social  

america book of G9c