Page 1

Góc:

I: A=67’24’32’’; B=292’35’27’’ II: A 112’26’12’’ ; B=246’33’50’’ III: A=94’39’08’’ B= - 180’00’22’’ IV: A=85’30’50’’ B= 274’29’20’’ Cạnh: 1 đến 2: 1482 1228 974 1635 1370 1107 1 đến 4 : 1094 1224 1350 1258 1420 1582 2 đến 3 : 1770 1465 1190 1650 1410 1170 3 đến 4 : 1730 1490 1248 1615 1384 1149

Góc  

goc toa do

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you