Page 1

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ БЮДЖЕТ 2010 ОКТОМВРИ 2009


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Реализация на изследването

Алфа Рисърч ООД

Период на провеждане

16 – 22 октомври 2009

Представителност

За пълнолетното население на

Обем на извадката

1300 души

страната

Стратифицирана двустепенна

Метод на формиране на извадката

извадка, реализирана чрез квота въз основа на признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място

Метод на набиране на информацията

Пряко стандартизирано интервю по домовете на интервюираните лица 2


Цели и методология `

Настоящото проучване има за цел да регистрира обществените представи и нагласи относно разпределението на държавния бюджет за 2010г.

`

Методология

`

Изследването използва методология, прилагана в икономическите проучвания – симулационно разпределение на бюджета по пера. Статистически модел отчита разликите между реалното и желаното разпределение на бюджета от обществото и отделните социални групи. Идентифицират се сфери на приоритетен обществен интерес и такива, които в ситуация на криза обществото е склонно да ограничи до известна степен.

`

Включени са и въпроси, касаещи конкретни политики и мерки на правителството относно финансовите политики. 3


Реално и желано разпределение на бюджет 2010 по разходни пера: Бюджетна сфера

Реално разпределение на бюджета на България за 2009 г. като % от общите разходите

Ако вие сте финансов министър, как бихте разпределили разходните пера за 2010 г.?

Разлика между реалното разпределение и предложенията на гражданите

Здравеопазване

10,81%

16,33%

5,52%

Опазване на околната среда

3,19%

6,24%

3,05%

Вътрешен ред и сигурност

7,13%

9,53%

2,40%

10,57%

12,42%

1,85%

3,93%

5,47%

1,54%

Икономически дейности и услуги

11,55%

11,11%

-0,44%

Централна администрация

13,27%

7,16%

-6,11%

Пенсии, социално подпомагане

34,64%

26,78%

-7,86%

4,92%

5,59%

0,67%

Образование Отбрана

Други (жил. строителство, комунално стопанство, почивно дело, култура, религия и пр.)

4


Сравнение между реално разпределения на бюджета за 2009 и желано разпределение за 2010г.

8% 6% 4% 5,52%

2% 0% Пе нсии, социално подпома га не

-6,11% Ц е нтра лна а дминистра ция

-0,44% Ик ономиче ск и де йности и услуги

0,67% Други

1,54% О тбра на

1,85% О бра зование

2,40% Вътре ше н ре д и сигурност

3,05% О па зва не на ок олна та сре да

Здра ве опа зва не

-2% -7,86%

-4% -6% -8% -10%

5


Обобщение на извършеното преразпределение на бюджетните разходи Здравеопазване Вътрешен ред и сигурност

Отбрана

Други

21%

Пенсии, социално подпомагане

13%

Централна 1% 10% администрация Искат повече средства

5%

70%

25% 21%

4%

63%

33%

Икономически дейности и услуги

12%

47%

41%

Опазване на околната среда

5%

44%

51%

Образование

2%

31%

67%

30%

49%

18%

61% 63%

25% 89% В приблизително същите граници

Искат по-малко средства

6


Средства vs начин на тяхното изразходване

Коя от следните две тези споделяте? Увеличението на различните акцизи е положителна мярка, тъй като в бюджета ще постъпят повече средства за здравеопазване

21%

Проблемът в здравеопазването не е само в парите, а по-скоро в начина на тяхното изразходване

75%

Без отговор

4%

7


РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА vs ДРУГИ БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ Кои разходи да бъдат увеличени: Отбрана

67%

vs

Централна администрация

23%

Отбрана

25%

vs

Транспорт

67%

Отбрана

17%

vs

Вътрешен ред

75%

Отбрана

16%

vs

Образование

76%

Отбрана

8%

vs

Здравеопазване

86%

Отбрана

13%

vs

Пенсии

80%

Вътрешен ред

75%

vs

Отбрана

17%

Вътрешен ред

31%

vs

Образование

57%

Вътрешен ред

20%

vs

Пенсии

72%

Вътрешен ред

13%

vs

Здравеопазване

79%

Разликата до 100% е за сметка на неотговорилите. 8


ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОМЯНА НА НЯКОИ ДАНЪЦИ И АКЦИЗИ

84%

Данък върху хазарта

Акциза на цигарите

41%

Акциза на твърдия алкохол

40%

Да бъде увеличен

11% 4%

33%

42%

Да остане непроменен

25%

17%

Да бъде намален

9

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМБЮДЖЕТ 2010  
ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМБЮДЖЕТ 2010  

ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ БЮДЖЕТ 2010