Page 1

Grup Mineralògic Català

3/2011

SUMARI

52

El Dr. Oriol Riba ens deixa ........................ Geoexplora-Museu Granollers .................. Taula d’Intercanvi de Bellvei ...................... Adamita de la mina Linda Mariquita .......... Les Mines d’Ogassa .................................. Pedrera Azcárate, Eugui, Navarra .............

2 3 4 5 5 6

Pirita goethititzada de La Mussara ................ 8 Sainte-Marie-aux-Mines - 2011 ..................... 9 Novetats a la Biblioteca ............................... 10 Les Mines de Celrà ...................................... 11 Itineraris miners pel Berguedà ..................... 12 Activitats, Fires i Excursions ......................... 15 111111


NOTÍCIES

./,(0.123(. (0%-()41) (4153 El dia 31 de maig de 2011 va morir el prestigiós $6786$()%!#8(4!9&(!(3%:6%!;(&(8<6:&"(:6(=>(&?@A(

2 3/2011

Llicenciat en Ciències Naturals i doctor en Geologia, fou investigador del Consell Superior d’Investigacions !"#$%&'(")*+ ,-$"./0$!,+ -+ 1-+ 2#!3"/sitat de Saragossa i a la Facultat de 4"5156!-+ ."+ 1-+ 2#!3"/)!$-$+ ."+ 7-/celona, on fundà el Departament .89)$/-$!6/-&-+ !+ 4"5156!-+ :!)$;/!,-<+ Va ser coautor del Diccionari de Geologia i autor de molts treballs, articles i publicacions. Va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit ,!"#$%&,+!+$",#51;6!,+."+1-+4"#"/-1!$-$+."+ -$-1(#=-+-+18-#=+ 1992. Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des de 1981. El Dr. Riba sempre va fer èmfasi en la importància de l’ensenyament i la divulgació de la Geologia amb una conversa agradable i plena de saviesa.

El Grup a TV3: El Medi Ambient S. Evangelio.- Abans de l’estiu es va emetre un petit repor$-$6"+)5@/"+1")+$-)'(")+.8!#3")$!6-,!A+'("+B5/$"#+-+$"/?"+ els membres del grup de treball de camp del GMC. Molts B"#)-3"#+'("+"#+-'(")$+B-%)+#5?C)+1")+!#)$!$(,!5#)+BD@1!'(")+E-#+/","/,-<+4/0,!")+-+-'(")$")+,51F1-@5/-,!5#)+-?@+ 1-+G"1"3!)!A+."+ -$-1(#=-+351"?+."!H-/+,1-/+'("+"1+4I +J-+ fet i fa recerca dins de les seves possibilitats. Properament $"#!?+B/"3!)$5)+-16(#)+/"B5/$-$6")+?C)+)5@/"+$"?")+."+?!#"/-156!-+,-$-1-#-<+91+4/(B+351+.5#-/K)"+-+,5#C!H"/+"#$/"+ "1+ BD@1!,+ "#+ 6"#"/-1+ !+ -B5/$-/+ "1)+ ,5#"!H"?"#$)+ '("+ J"?+ acumulat al llarg dels anys de treball mineralògic. Els vídeos els podeu trobar al nostre web: minercat.com

>("+1-+$"//-+'("+$-#$+3-)+")$!?-/+"$+)!6(!+11"(<<<

ci e so nt d t e e n l car r lliurem e b Am u entra C1/.4 pode&(8<.2B)

Foto portada: Calcita cobaltífera. Mina Solita, Peramea, Pallars Sobirà, Catalunya. 9,5 x 7 x 5,5 cm. Procedent de la Col. Cervelló del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Cat. No. 10.518. Foto: Joan Rosell. Edita:

Grup Mineralògic Català C. Antoni Capmany, 67, bxs. 08028 BARCELONA Coordinació: Joan Rosell jrosell@minercat.com INFOMINER - 52

Direcció: Joan Barrera i Sergio Evangelio joanbarrera@minercat.com sevangelio@minercat.com Consell de Redacció: Joan M. Ybarra, Jordi Coca, Frederic Varela, Catalina Restrepo

Dipòsit Legal: B-25.947-2011 Imprimeix: !"#$%&'&()*+#&(,- La revista INFOMINER no es fa responsable de les opinions expressades pels seus col·laboradors. Estem oberts als vostres articles, escrits i opinions, sempre mantenint el respecte i un comportament ètic. Imprès en paper que disposa de totes les garanties mediambientals.

Revista informativa de temes mineralògics www.minercat.com gmc@minercat.com


NOTÍCIES

D.).2B )43(C1/.43 .8A(E!?6%&8A(EFA(&(G%#G(:6("#"+#E GMC.- Geoexplora Mineral+ J-+ )!.5+ (#-+ !."-+ B/")"#$-da por nuestra socia Catalina Restrepo a la Fundación -!H-+ L-!"$-#-+ =+ J-+ ,5#$-.5+ ,5#+ "1+ -B5=5+ ."1+ 4I <+ L-+"HB5)!,!A#+J-+"#)"M-.5+"1+?(#.5+."+15)+?!#"/-1")+ desde un punto de vista interactivo y divulgativo. Estuvo -@!"/$-+ -1+ BD@1!,5+ ."1+ NO+ ."+ -@/!1+ -1+ NO+ ."+ P(#!5*+ "#+ "1+ Ateneu de Caixa Laietana de Mataró y recibió más de QR<SSS+3!)!$-#$")<+4/-,!-)+-1+CH!$5+-1,-#T-.5*+1-+U(#.-ció decidió prolongarla un mes más y es muy probable '("+)"+J-6-+!$!#"/-#$"+"1+B/AH!?5+-M5<+9#+"1+.!)"M5+B-/ticiparon Elisabet de Dòria y Marina Turró. Felicitamos a #(")$/-+,5?B-M"/-+B5/+"1+6/-#+$/-@-P5+/"-1!T-.5<

Es van entregar als premiats un lot de revistes de Mineralogistes de Catalunya, el Nomenclàtor de Joan M. Ybarra i Josep L.Garrido i un lot de publicacions del Mu)"(+ ."+ 4/-#511"/)<+ 91+ B/!?"/+ B/"?!-$*+ -+ ?C)*+ 3-+ /"@/"+ un llibre de l’American Mineral Treasures i un exemplar de Fluorita donat per Prominer. Al segon premiat se li va donar un llibre de Minerals de Catalunya s.XX d’E. 7-/",J"+!+(#+"H"?B1-/+."+6/-#-$*+,".!$+B"/+4"5$"//-+!+-1+ tercer premiat un altre llibre de Minerals de Catalunya s. XX i un bonic exemplar de calcita, cedit per Crystalia. PRIMER PREMI: Carlos Pareja Vilches, per la Celestina de la Parajola, La Algameca, Cartagena, Murcia.

3 3/2011

1(H)/HI4,(:6(J)K)D43J13( de MINERALS )%$&?!"L&"(G68(C;A6;(:6(H!M?*!6A( Naturals de Granollers i el GMC Catalina Restrepo.- El Museu de Ciències Naturals de 4/-#511"/)+!+"1+4/(B+I!#"/-1;6!,+ -$-10+3-#+5/6-#!$T-/+"1+ V+ 5#,(/)+."+U5$56/-&-+."+I!#"/-1)*+-?@+1-+!#$"#,!A+."+ promoure i incentivar el interès per la Mineralogia. Les ?!115/)+ E5$56/-&")+ ")+ 3-#+ "HB5)-/+ "#$/"+ "1)+ .!")+ WQ+ ."+ ?-!6+ + -1+ Q+ ."+ P(1!51+ ."+ NSWW+ -1+ I()"(<+ 91+ 11!(/-?"#$+ ."+ B/"?!)+ 3-+ $"#!/+ 115,+ "1+ .!-+ ."+ 1-+ !#-(6(/-,!A<+X+ ?C)+ ."+ les obres presentades pels concursants, una trentena, ")+3-#+"HB5)-/+$/"@-11)+."+E5$;6/-E)+P-+,5#"6($)+,5?+"#+ Y5-'(!?+ -11Z#*+Y5-#+[5)"11*+Y5)"B+L<+4-//!.5+!+Y5)C+X<+ Soldevilla. D’esquerra a dreta: Jordi Deusedes, Jordi Gil (que recollí el premi de C. Pareja), Frederic Varela, Catalina Restrepo (comisària), Toni Arrizabalaga (Museu de Granollers), Joaquim Callèn, Josep L. Garrido, Joan Rosell i José A. Soldevilla

!"#$%&'!()*%+,-./%01231.13%&4-53%61-%74%8,9,:-4;4%.<2=4%1367>=./.4% Calcopirita de la Mina Boldut, Cavnic, Romania.

?!'@!'% &'!()*% A-1.1-/B% C4-174% D47B1773E% 61-% 74% 8,9,:-4;4% .<2=4% @47B/94% globular de la Pedrera Campomorto, Viterbo, Itàlia.

INFOMINER - 52


NOTÍCIES

11(K&;8&(:<1?"6%*&?N!( :6(5688N6!(:68(B6?6:MA

4 3/2011

Jorgina Jordà.-+91+.!))-@$"+WW+."+P(#=+"#)+3-?+$5/#-/+ a reunir, un grup d’amics per passar un bon dia a la II Taula d’Intercanvi de Bellvei. El lloc era immillorable: una antiga pedrera ara convertida en Bar de “moteros”, amb força espai i llum. 91+B/!?"/+'("+"?+3-+,/!.-/+18-$"#,!A+3-+)"/+'("+J!+J-3!-+ ?51$-+?C)+B-/$!,!B-,!A+'("+-+1-+B/!?"/-+".!,!A*+)(B5)5+ B"1+ @5#+ /",5/.+ '("+ $"#%"?+ ."+ 18-#=+ -#$"/!5/<+ \-+ 3"#!/+ gent des de Cantàbria, Castelló, Alacant i de molts llocs ."+ -$-1(#=-]+L-+^C#!-*+["()*+\!,*+I-#/")-*+X/"#=)+."+ Mar... Això ens va permetre veure i canviar molts minerals de molts indrets diferents, com unes estroncianites !?B/"))!5#-#$)+!+,"1")$!#")+."+7()5$*+'(-/)+@1-(+."+L5)+ Vives i Fondó dels Frares... La llista era molt llarga. A 1-+B-/-.-+."+ -#$0@/!-+")+3-#+B5."/+5@)"/3-/+_(5/!$")*+ ,-1,!$")*+ @1"#.")*+ -$T(/!$")*+ ?-1-'(!$")*+ 6(!H5)*+ ,"1")$!#")*+$5$+."+?51$+@5#-+?!.-+!+'(-1!$-$<+`"/+.")$-,-/+-16(#-+ ,5)-*+B"/'(Z+$5$+"?+3-+-6/-.-/*+,5?"#$-/+1")+J-1!$")+."+ 1-+ [!5P-*+ B"/+ 1-+ )"3-+ @"11")-+ !+ 1-+ .!&,(1$-$+ .85@$"#!/K1")<+ V+ -?@+ $-#$-+ /"B/")"#$-,!A+ ."+ 1-+ 6"56/-&-+ ,-$-1-#-*+ J!+ J-3!"#+?!#"/-1)+."1+`-B!51*+,"1")$!#-+.8V35//-+!+G5/0*+3")(3!-#-+ .8:5/$)-3!#=0+ K$/5@-.-+ E-+ B5,K*+ ."+ ?!.-+ !+ ,/!)$-11)+,5?+"1)+'("+J-3!"#+)5/$!$+3!#$+-#=)+"#/"/"*+,-1,!$-*+

)9%6A(:6(E!88#%&(&8(8#*&8(A#*!&8 Junta GMC.- X'(")$+")$!(+)8J-+-,5#.!,!5#-$+ "1+15,-1+."1+4I +)!$(-$+-1+@-//!+."+^-#$)<+^8J-+ B/5,".!$+-+)-#"P-/+1")+B-/"$)*+?51$+-E",$-.")+ B"/+1-+J(?!$-$*+!+-+5/."#-/+@!@1!5$",-+!+E5#)+.5cumental i de revistes. De la mateixa manera )8J-#+-.'(!/!$+.!3"/)")+B",")+."+?5@!1!-/!<+ Cal agrair a diversos socis de l’entitat, i en ")B",!-1+ -+ -/1")+ 7"1*+ 1")+ $-)'(")+ '("+ "#+ $-#$+ ,-1(/5)-+ ZB5,-+ J!+ J-#+ B5/$-$+ -+ $"/?"<+ 2)+ ,5#3!."?+ -+ 3"#!/+ -1+ 35)$/"+ 15,-1+ )5,!-1+ -+ compartir experiències en un entorn distès i mineralògic.

INFOMINER - 52

Foto: Jorgina Jordà

celestina i guix de Vic, les famoses epidotes i axinites de G/"?B+!+?51$)+?C)<<<G-?@C+-16(#)+,5?B-#=)+B5/$-3"#+ material de l’estranger per acabar de completar la varie$-$+."+?!#"/-1)+"HB5)-$)<+X+?C)+."1)+,-#3!)*+$5$J5?+3-+ )"/+ ?51$+ 6"#"/A)+ !+ ,/",+ '("+ #!#6D+ ")+ 3-+ '(".-/+ )"#)"+ res, tant si tenia per canviar com si no, amb regals pels nens i no tant nens. Quan es va donar per acabada la G-(1-+ .8V#$"/,-#3!*+ $5$)+ "1)+ '("+ 3-?+ 351"/+ 30/"?+ B5."/+ .!#-/+-11%+?-$"!H+-+1-+B"./"/-*+1-+'(-1+,5)-+3-+B"/?"$/"+ seguir gaudint de bona companyia i comentar els canvis !+1")+#53"$-$)+."+1-+P5/#-.-<+a5?C)+"?+/")$-+.5#-/+1")+ 6/0,!")+-1)+5/6-#!$T-.5/)+B"/+$5$+18")E5/b*+.5#,)+&#)+!+$5$+ 3-#+B"#)-/+"#+B5/$-/+@!#5,(1-/)+B"/+E"/+?C)+E0,!1+"1)+,-#vis de micro. Fins l’any vinent, esperem...

Sala de Microscopis i premsa trencapedres Sala de la Biblioteca


NOTÍCIES

Adamita de la mina Linda Mariquita Calor, mosques negres i adamita E. Matilla i J. Hernández (Reus).- A primers de Juliol 3-?+E"/+(#-+)5/$!.-+-+1-+?!#-+L!#.-+I-/!'(!$-+c91+I51-/d+ a la recerca de secundaris de coure. Davant l’atac inces)-#$+."+1-+?5),-+#"6/-*+'("+"#)+3-+,5)!/+-+B!,-.")*+3-?+ .",!.!/+)5/$!/+."+1-+B-/$+@-!H-+."1+@-//-#,+!+B(P-/+-+1-+B-/$+ alta de les escombreres. e8"#$/"+ "1)+ ?!#"/-1)+ '("+ 3-?+ /",511!/+ 351"?+ ,5?B-/$!/+ -?@+"1)+#5)$/")+,5?B-#=)+.8-&,!A+(#)+"H"?B1-/)+?51$+ 3!)$5)5)+'("+B5."?+."$"/?!#-/+,5?+-.-?!$-<+9)+$/-,$-+ ."+6/(B)+."+,/!)$-11)+E5/?-#$+3"#$-11)+!+6-/@")+."1)+'("+ podem observar les cares triangulars superiors. El seu ,515/+C)+6/5,+!+)A#+?51$+@/!11-#$)< A part d’això, vam poder recollir algunes mostres de ,"/())!$-*+?-1-'(!$-+!+-$T(/!$-*+)?!$J)5#!$-+"#$/"+.8-1$/")<+ \51"?+ $-?@C+ ,5?"#$-/+ '("+ "1+ &1A+ ."+ @-/!$-+ ."1+ '("+ $-#$)+ "H"?B1-/)+ J-#+ )5/$!$+ ")$0+ ,"/$-?"#$+ ")65$-$+ !+ P-+ B5,)+?!#"/-1)+)8J!+B5."#+$/"(/"<+`"/;+)"?B/"+"#)+'(".-+ l’esperança de trobar coses pels voltants.

6A(C!?6A(:6(H&%9O(:<)$&AA& Itineraris culturals pel patrimoni miner Joan Rosell.- Les mines de carbó d’Ogassa, de les '("+ 3-?+ B-/1-/+ -+ Mineralogistes de Catalunya+ c\VVV*+ f*+ #53"?@/"+."+NSSRd*+-/-+")+B5."#+3!)!$-/+-?@+6(!-<+91)+ itineraris són molt complets i ens mostren primerament 1-+?!#-+e51b-*+.")B/C)+"1+I()"(+."+1")+I!#")+!+-+,5#$!#(-,!A+")+B(P-+-+3"(/"+1-+U5#$+4/-#*+-1+`/-$+."1+`!#$"/*+ d’on es veu com surt l’aigua del subsòl. Podeu completar 1-+3!)!$-+E"#$+(#+$5?@+B"/+1-+T5#-+!+E"/+(#+@5#+0B-$+-+'(-1)"351+ ."1)+ /")$-(/-#$)+ ."1+ B5@1"<+ G-?@C+ B5."(+ 3!)!$-/+ 18")61Z)!-+ /5?0#!,-+ ."+ ^-#$+ I-/$%+ ."+ ^(//5,-+ c)<gKgVVd+ 5+1-+."+^-#$+I-/$%+.8h6-))-+c)<+gVVd+!+-+$/-3C)+."1+,511+."+ Jou arribar a Ribes de Freser per paratges increïbles. G-?@C+.")$-,-/+"1+@-//!+?!#"/+."1+`/-$+."1+`!#$"/+!+1-+)"3-+ ,-B"11-+."+^-#$-+70/@-/-+c)<gVgd*+B-$/5#-+."1)+?!#"/)<+

Adamita. Mina Linda Mariquita. El Molar, El Priorat, Tarragona. Juliol 2011. Agregat: 2 mm. Col. José Hernández. Foto J. Rosell.

Adamita. Mina Linda Mariquita. El Molar, El Priorat, Tarragona. Juliol 2011. Agregat: 3 mm. Col. Eduard Matilla Foto J. Rosell.

`5."(+$-?@C+-#-/+B"1+35)$/"+,5?B$"+-+,"/,-/+-#$!6(")+ explotacions mineres, sempre respectant el seu patri?5#!+J!)$;/!,+!+B-1"5#$51;6!,< Per arribar-hi: De Ripoll anar cap a Sant Joan de les Abadesses i d’allí cap a Ogassa.

50% dte. PQRR=>=>S

INFOMINER - 52

5 3/2011


ARTICLE D’INVESTIGACIÓ

&(B6:%6%&(3L*T%&"6 Eugui, Esteríbar, Navarra Frederic Varela.- 91+ P-,!?"#$+ ")$0+ )!$(-$+ -+ (#)+ R+ i?<+ ."+ 1-+ B5@1-,!A+ .89(6(!*+ '("+ B"/$-#=+ -1+ ?(#!,!B!+ .89)$"/%@-/<+ L-+T5#-+C)+15,-1!$T-.-+-1+`!/!#"(+#-3-//Z)*+-+(#)+f+i?<+."+ 1-+ E/5#$"/-+ -?@+ U/-#b-+ !+ -+ Nj+ i?<+ -1+ #5/.+ ."+ `-?B15#-< 91+ ?!#"/-1+ "HB15$-$+ C)+ 1-+ magnesita*+ $5$+ !+ '("+ "1+ P-,!?"#$+ C)+@"#+,5#"6($+-+$5$+"1+?A#*+"#$/"+"1)+,51F1",,!5#!)$")+."+ minerals, pels cristalls de dolomita+ '("+ -B-/"!H"#+ -,5?panyant la magnesita. La magnesita s’extreu actualment de 1-+B"./"/-+XT,k/-$"<+ L8-#$!6-+ B"./"/-+ X)$(//"$-+ c-1+ ,5)$-$+ .8XT,k/-$"d+ '("+ 3-+ '(".-/+!#-,$!3-+!+!#(#.-.-+E-+@-)$-#$)+-#=)*+)"/3"!H+.")+."+ fa temps com tartera de materials provinents de la pedre/-+XT,k/-$"<+X,$(-1?"#$+")$0+B/0,$!,-?"#$+,51?-$-.-+!+"#+ -3-#b-$+B/5,C)+."+/")$-(/-,!A<

6 3/2011

X+9(6(!+)8J-#+."),/!$+(#")+NR+")BZ,!")+?!#"/-1)*+'("+B5."#+-6/(B-/K)"+1-+?-P5/!-+.8"11")+"#+$/")+6/-#)+6/(B)]+,-/@5#-$)+ c.515?!$-*+ ?-6#")!$-*+ -/-65#!$-*+ ,-1,!$-d*+ 1-+ ,-1,5B!/!$-+!+"1)+)"()+."/!3-$)*+P(#$+-?@+-1$/")+;H!.)+!+)(1E(/)+!+"1+ grup dels fosfats.

Dolomita !" #$%$&'(!" )*+" *,-*," .!/" &,-!" #," #01(,+" ,%" &'-,2!%" 30," 4!" 5,(" 5!&6*" ,%" 7!.'&,-(" !" -'8,%%" &0-#'!%" ,-(2," ,%*" .$%9%,..'$-'*(,*:" ;%*" &'%%$2*" .2'*(!%%*" 8!-" !/!2<'=,2" !" >-!%*" dels anys 60 a la pedrera Asturreta i gràcies a l’interès del 30,",2!"!"%,*"4$2,*",-?'-@,2"#,"%A,=/%$(!.'6+"B2:"C0!-"D62doba, van poder recuperar-se i avui estan repartits en mu*,0*" '" .$%9%,..'$-*" /2'8!#,*" #," ($(" ,%" &6-:" E$*(,2'$2&,-(" 4!-"!-!("(2$1!-(F*,"#,"(!-(",-"(!-("-$8,*"/,.,*"#,"#$%$&'(!" !"%!"/,#2,2!"GH.I2!(,+"/,2J",-"?,-,2!%"#,"30!%'(!("'-5,2'$2"!" %,*"#AG*(022,(!+"'"?,-,2!%&,-("2,.$%%'#,*"/,2".$%9%,..'$-'*(,*" particulars. Els millors exemplars estaven formats per grans cristalls romboèdrics de tonalitat blavosa o grisenca, semitrans/!2,-(*"'"&$%("12'%%!-(*+"#,".!2,*">-!&,-(",*(2'!#,*"'"!&1" H$-!.'$-*:";%*".2'*(!%%*"!22'1!8,-",-"!%?0-*".!*$*">-*"!%*" 20 cm. d’aresta, creixent sobre una matriu compacta de do%$&'(!:"K!&1)",*"(2$1!8,-".$&"!".2'*(!%%*"L$(!-(*+"&!.%!(*+" incolors i molt brillants. Són cristalls de segona generació i ,*"8!-"(2$1!2",-"?,$#,*+"!"8$%(,*"#A0-*"30!-(*"&,(2,*"#," diàmetre. Cristall de dolomita parcialment recobert de petits cristalls d’aragonita. Mides: 8x4,5x2 cm. 3*)4)/&&'1%'%:*(*;%8!/./!'&%<"!/)"%=%>>>2:*!*?+'#/!")/$2&*+

Aquest espectacular exemplar de dolomita, d’uns 60x40cm., està format per !"#$%&!'$("))$%!*+,*-.!'&$%./%&*)*!% !'$%,)"01$2%3*)4)/&&'1%5*"67'+%8*)&92% Foto: Frederic Varela / www.foro-minerales.com.

Vista de la pedrera Azcárate. Foto: Frederic Varela INFOMINER - 52


ARTICLE D’INVESTIGACIÓ Magnesita K$("'"*,2",%"&'-,2!%"$17,.(,"#A,=/%$(!.'6"!";0?0'+",%*",=,&/%!2*".2'*(!%9%'(H!(*"!#',-(*".$&"!"&'-,2!%*"#,".$%9%,..'6"*6-" &$%("&,-@*"52,3M,-(*"30,",%*"#,"#$%$&'(!:"N0!-"!/!2,'=,-+" 4$"5!-",-"5$2&!"#,".2'*(!%%*"%,-('.0%!2*"#,">-*"!"O".&:+"!?20/!(*" #," 5$2&!" *01/!2!%9%,%!:" B6-" #," .$%$2" 1%!-." $" &!226" clar i bastant fràgils. Les cares no són llises, tenen un aspecte setinat i a vegades presenten marcades estries de creixement. En algunes ocasions s’associen a cristalls de dolomita i/o d’aragonita.

Grup de cristalls de dolomita sobre matriu de dolomita +"$$'0"%!*$"."2%@'./$;%ABCDADE%&+2%3*)4)/&&'1%'%:*(*; Frederic Varela / www.foro-minerales.com

Aragonita Es un altre dels minerals emblemàtics d’Eugui. Apareix como a cristalls individuals o com a grups de cristalls diver?,-(*" 5$2&!-(" ,*(20.(02,*" *,&',*5<2'30,*+" .$&1'-!.'6" #," prismes i piràmides molt apuntades i generalment estriats longitudinalment. Alguns assoleixen els 5 cm. En altres casos es presenten como agrupacions de cristalls aciculars ,-"#'*/$*'.'6".!J('.!:"E$#,-"*,2"(2!-*/!2,-(*"$"(2!-*%T.'#*+" i el color varia de totalment incolors passant per diferents ($-!%'(!(*"#,"?2$."$">-*"'"($("!(!2$-7!(*:"K,-,-"%!"/!2('.0%!2'(!("#,"30,"%!"&!7$2'!"!.$*(0&,-"!"*,2"&$%("L0$2,*.,-(*: F*)*+'("%./%67")'("(%/D&/G&'*#")B%G!*&/./#(%./%)"%&*)4)/&&'1%8*)&92%H!7G%./% &!'$("))$%67"$'%I*("#($%'#(/!G/#/(!"($%67/%+*$(!/#%7#"%+'."B%(!"#$G"!-#&'"%'% ./J#'&'1%#*(",)/$2%3*)2%8*)&9%=%8*(*%@"!(K%L":/)2

Aragonita. Mides 5x4,5x2,5 cm. Foto: J. Rosell

Fosfats D!%" #,*(!.!2" ,%*" #'8,2*$*" 5$*5!(*" 30," ,*" (2$1,-" #," 5$2&!" $.!*'$-!%"!"%,*"/'**!22,*".!21$-$*,*"#A;0?0'"'"30,">-*"5!" /$.*"!-@*"P,=.,/(0!-("%!"L0,%%'(!Q"4!8',-"/!**!("5$2R!"#,*!/,2.,10(*:"S,*(!.!2,&"%!"1!2'$*'-.$*'(!+"#,"%!"30!%";0?0'" -A)*"%!"*,?$-!"%$.!%'(!("#,"($(",%"&6-"$-"*A4!"/$?0("(2$1!2+" %!"L0,%%'(!+"T-'."%%$."#A;*/!-@!"$-"*A4!"#,*.2'(+"'"%!"&'-@0lita, primera cita a Espanya #A!30,*(!",*/<.',: U!%"!"#'2"30,"%!"/,#2,2!"GH.I2!(," està en explotació i no es pot entrar sense permís. Es pot veure !" %A,-(2!#!" 0-" ?2!-" .!2(,%%" 30," /2$4'1,'=" ,=/2,**!&,-(" %!" 2,collida de minerals. A la propera pedrera Asturreta, en procès de 2,*(!02!.'6" '" $-" *A!1$30,-" &!(,2'!%*"/2$8'-,-(*"#AGH.I2!(,+",*" posible encara recuperar mos(2,*"/,2"!".$%9%,..'6"#,"%!"&!7$ria dels minerals d’Eugui.

7 3/2011

Fluellita i metavariscita. Cristall 1,5 mm. Foto: J. Rosell

Agraïments ;%*"!0($2*"#,"%,*"5$($?2!>,*"#,%*",=,&/%!2*"#,"%!".$%9%,..'6" V$%.4"8$%,-"!?2!'2",=/2,**!&,-("!"%!"5!&W%'!"V$%.4"'"!%"B2:" X'30,%&," %,*" 5!.'%'(!(*" 30," ,%*" 4!-" $5,2(" /,2" 5$($?2!>!2" ,=,&/%!2*"#,"%!".$%9%,..'6:

Magnesita. Grup de cristalls lenticulars molt brillants i quasi transparents, amb estriacions de creixement molt marcades. Mides: 5x3x3cm. Foto: Frederic Varela / www.foro-minerales.com

Minyulita. 3x2x2 cm. Foto: J. Rosell Llistat de minerals de la pedrera Azcárate Aragonita

Bariosincosita

Barita

Calcita

Calcocita

Calcopirita

Crandallita

Quars

Dolomita

Esfalerita

Evansita

Fluellita

Fluorapatita

!"#$%#&

'&(#

Magnesita

Malaquita

Mcguinnessita

Metavariscita

)%*+,-%#&

Òxids de Mn

.%'%#&

./",0!1&-&2,%#& Tetraedrita INFOMINER - 52


ARTICLE D’INVESTIGACIÓ

Troballa de cristalls de .%'%#&45!"#$%#%#6&0&4&4 La Mussara, Vilaplana, Baix Camp, Tarragona

3 3/2011

5$2&,*" #," 5,22$" $='#!(" '" 4'#2!(!(" .$&" %!" &!?4,&'(!+" 4,&!('(,*+" %,/'#$.2$.'(!" @" !%(2,*" ,*/,.',*" .$&" 4'*'-?,2'(!" $" 7!2$*'(!" P*$8'-(" ,*" (2$1,-" &!**,*" (,22$*,*" 30," *A'#,-('>30,-" .$&" !" %'&$-'(!" '" *6-" 7!2$*'(!Q:"E,2"(!-(+",-".!*$*".$&"%,*"/'2'(,*"%'&$-'('(H!#,*"#,"Y$-(70Z."4!02',&"

Joan Rosell i Carles Curto.-" !"/'2'(!")*" 0-"&'-,2!%"&$%(".$&T"!"%,*"-$*(2,*".$-(2!#,*+" /,2J" *,&/2," )*" 0-!" !%,?2'!" /,2" al buscador poder trobar-ne cristalls ben formats. Sovint la pirita pateix processos d’oxidació. De vegades es tracta d’una !%(,2!.'6" *0/,2>.'!%" 30," -$" !22'1!" &)*" enllà de les primeres capes moleculars, /,2J" #," 8,?!#,*" ,%" /2$.)*" #," (2!-*5$2&!.'6")*"($(!%:"N0!-"!30,*("/2$.)*"30Wmic total preserva la forma original dels cristalls s’anomena “pseudomòrfosi”. G'=W" 4,&" #," /!2%!2" #," ?$,(4'(!" /*,0#$&J2>.!" #," /'2'(!" $" /'2'(!" ?$,(4'('(H!#!+" 7!" 30," %!" /'2'(!" P*0%502" #," 5,22$+" .T1'.Q" *A4!" (2!-*5$2&!(" ,-" ?$,(4'(!" PJ='#F4'#2J='#" #," 5,22$" F" 2J&1'.Q" /,2J" -A4!" /2,*,28!(" %A4\1'(" .T1'." #,%" .2'*(!%%: B,?$-*" ,%" &,#'" $-" ,*" #$-'" !30,*(!" 2,!..'6" 30W&'.!" #A$='#!.'6+" ,%" /2$.)*" /$(" *,2" *0>.',-(&,-(" '-(,-*" .$&" /,2" .$-vertir la sòlida pirita en una massa ocre #A!*/,.(," /0%8,20%,-(" $" (,226*" 30," .$munament s’anomena “limonita”. La li&$-'(!" -$" )*" 0-!" ,*/<.'," &'-,2!%" *'-6" 0-!"1!22,7!".$&/$*!#!"&!7$2'(\2'!&,-(" #,"?$,(4'(!"/,2J"30,"/$(".$-(,-'2"!%(2,*"

Cristall de pirita de La Mussara. Dibuix de Joan Rosell

100

111

Cristall de pirita complex dels guixos de Clarke Head, Nova Escòcia, Canadà. Dibuix de Peter Richards

M'!'("%G$/7.*+*!J(N"."%G/!% */(9'("2 Col. E. Matilla i Col. José Hernández. Fotos J. Rosell - MOTIC SMZ168. INFOMINER - 52

#," #'2F-," /'2'(!" ?$,(4'('(H!#!" $" ?$,(4'(!" /*,0#$&J2>.!"#,"/'2'(!+"!&1"%!"/$**'1'litat d’afegir la paraula “limonita” per in#'.!2"30,",%*",=,&/%!2*"(,-,-"/,2"*$12," la crosta ocre polsinosa. En el cas dels ,=,&/%!2*"#A!30,*(!"-$(!+"-$&)*",-"/$#,&"#'2"30,"*6-"/'2'(,*"?$,(4'('(H!#,*: G30,*(*",=,&/%!2*"30,"&$*(2,&"8!-"*,2" (2$1!(*".!*0!%&,-("/,2"C$*)"[,2-I-#,H" !"%!"H$-!"(!22!?$-'-!"#," !"Y0**!2!+"!%" Baix Camp, en una excursió familiar. Li 8!-".2'#!2"%A!(,-.'6"!30,%%*".2'*(!%%,(*"-,?2,*" '" 12'%%!-(*" 30," ,*" (2$1\8,-" #'-*" #," .!8'(!(*"#,"%!".!%.\2'!:"C$*)"8!"/$2(!2"!" terme una recerca de camp acompanyat #,"%A;#0!2#"Y!('%%!"30,"8!"/,2&,(2,"%$.!%'(H!2" !%?0-,*" H$-,*" &)*" $-" !/!2,'=',-" els citats cristalls. En un principi es van '#,-('>.!2".$&"!"/$**'1%,*"&,&12,*"#,%" ?20/"#,%"?2!-!(+"/,2J"0-",*(0#'"&)*"!.02!("8!"&$*(2!2"30,",*"(2!.(!8,-"#,".2'*(!%%*"#,"/'2'(!"?$,(4'('(H!#!:" A'-(,2<*"#,%*" exemplars ve donat per la lluïssor i les 5$2&,*".2'*(!%9%$?2\>30,*".$&/%,=,*"30," mostren. Són cristalls d’intens color ma226"30!*'"-,?2,+"#,"8,?!#,*"!&1"/\('-,*" *0/,2>.'!%*" 8,2&,%%$*,*" P4,&!('(,*]Q" implantats sobre la calcària o sobre cristalls de calcita. Alguns mostren una base #A!*/,.(," .$%9%$Z#!%" .!21$-\('." 30," ,%*" enganxa a la roca. De vegades són re.$1,2(*"/,2"0-!">-!".!/!"#,".!%.'(!:";*" /2,*,-(,-"&!7$2'(\2'!&,-(".$&"!".2'*(!%%*" !Z%%!(*" &'%9%'&<(2'.*" $" ,-" ?20/*" #," #$*" $" (2,*"'-#'8'#0*+"/,2J"(!&1)"5$2&,-"/,('(*" ?20/*",-"/'-@!"#,">-*"!"^_"&&:";*"(2$ben en determinats estrats i de manera &$%(" *0/,2>.'!%:" D2'*(!%9%$?2\>.!&,-(" 4'" 4!"0-"/2,#$&'-'"#,"5$2&,*"#,%".01"P^^`Q" (20-.!#,*"/,2"%A$.(!,#2,"P^^^Q:"D!%"!5,?'2" 30,"!%?0-*",=,&/%!2*"&$*(2,-".!2,*"#,%" /'2'($,#2," P_^`Q" '" !%?0-,*" #," &)*" #'>.'%" '#,-('>.!.'6:" ,*".!2,*"#,%".01"&$*(2,-" ,*(2'!.'$-*" (2'?%'5,*+" $" *'?0'" 30," ,%" *,-('(" #,"%,*",*(2',*"#A0-!".!2!")*"/,2/,-#'.0%!2"!"%,*".!2,*"!#7!.,-(*:


FIRES DE MINERALS

73849:;<=4>:4)<?:;=@:A

Juan M. Pérez-Samper.- Los pasados #W!*" _a" @" _b" #," 70-'$" _`^^" /!2!" /2$5,*'$-!%,*" @" _O" @" _c" #," 70-'$" /!2!" ,%" /Tblico en general, tuvo lugar en su lugar 4!1'(0!%"0-!"-0,8!",#'.'6-"#,"%!"5,2'!"#," minerales y fósiles pionera en Europa. S'?$",-"*0"%0?!2"4!1'(0!%+"/0,*",*(,"!d$" *," #,.W!" 30," /$*'1%,&,-(," ,-" ,%" _`^a" (,-#2I-"30,"#,*/%!H!2"%!"5,2'!"!"D$%&!2+" /$2"&$('8$*"#,"*,?02'#!#:";*"8,2#!#"30," %!"%$.!%'H!.'6-"!.(0!%",*"0-!"e2!($-,2!f,-" .!*$"#,"*'-',*(2$:"B'"%!"5,2'!"*,"#,*/%!H!" a Colmar, ya no sería la feria de Santa María y además sería la muerte de esta /,30,d!"/$1%!.'6-: ;*(," !d$" 4!" *'#$" &I*" 52,*.$" 30," $(2$*" !d$*" @" %$*" e#'%08'$*f+" /2,*,-(,*" /,2$" más moderados. No opinarán lo mismo !30,%%$*" 30," *," &$7!2$-:" E!2!" 30',-" -$"4!@!",*(!#$"-0-.!",-"B!'-(,FY!2',F !0=FY'-,*+" %,*" ,=/%'.!2)" 30," %!" 5,2'!" *," 2,!%'H!",-"0-!"/!2(,"021!-!"#,"%!"&'*&!" población: el sector donde se encuen(2!",%"K,!(2$+",%" '.,$"P.$22,*/$-#,"!"0-" g-*('(0($",-";*/!d!Q+"%!"E'*.'-!+",%"h'&-!*'$" @" $(2$*:" [!.," @!" 0-$*" !d$*" !d!dieron dos pabellones correspondientes !" ,#'>.'$*" #," !-('?0!*" 5I12'.!*" (,=('%,*+" 30,"/,2&'(,-"(,-,2"&I*"H$-!*".01',2(!*" y secas. En esta edición en el Teatro, 30,",*"%!"H$-!"UgE"#,"%!"5,2'!+",.4!&$*" en falta la presencia de Jordi Fabre. En la entrada del Teatro, el GMC estaba 1',-"2,/2,*,-(!#$"/$2"C$!30W-"D!%%)-"@" *0" ,*/$*!" ;%$Z*!+" 30," (,-W!-" #,(2I*" ,%" ,*.,-!2'$"-,.,*!2'$"/!2!"5$($?2!>!2"%$*" ,7,&/%!2,*" !" 30," -$*" (',-,-" !.$*(0&brados en Mineralogistes de Catalunya.

;*" .$*(0&12," 30," /$2" %!" 5,2'!" *," /!*,,-" !-('?0$*" &'-,2$*" 8,*('#$*" .$-" ,%" (2!7," #," .,2,&$-'!" @" 4,2&$*!*" *,d$2'(!*" !(!8'!#!*" .$-"(2!7,*"(W/'.$*+"(!-($"#,"G%*!.'!".$&$"#," %!" .,2.!-!" B,%8!" i,?2!+" 30," *," ,-.0,-(2!" 0-!"8,H"(2!*/!*!#$",%"2W$"X'-",-"G%,&!-'!:";-"0-!"#,"%!*".!2/!*",=(,2'$2,*",*(,"!d$" ,*(!1!" C$*)" X!&6-" h!2.W!+" !%'!*" eCXf+" .$-" L0$2'(!*+.!%.'(!*" !*(02'!-!*+" *$12," ($#$" de La Viesca. Pudimos ver las nuevas y brillantes magnetitas con diópsido y vesu1'!-!"#,"G5?!-'*(I-"@"?2!-#,*".2'*(!%,*"#,",/'#$(!"/2$.,#,-(,*"#,"E!j'*(I-:"K!&1')-" /0#'&$*" #'*520(!2" #," 4,2&$*$*" !?2,?!#$*" 1$(2'$'#!%,*" #," $2$/'&,-(," .4'-$*" 70-($" .$-" .!%.'(!*" #," ?2!-" (!&!d$+" -0&,2$*$*" ,7,&/%!2,*" #," .0/2'(!" 20*!" !" /2,.'$*" #,*$21'(!#$*+"%$(,*"#,"!H02'(!"#,"Y'%/'%%!*+"/'2$&$2>(!*"!0*(2!%'!-!*:::"D$&$"%!"$5,2(!",*" tan extensa no me puedo extender más en ella. E2'-.'/!%&,-(,",-"%!"5,2'!";kXlFYgi;XG "4!@" minerales, algunos fósiles en el segundo pabellón y, en algunas de las carpas exteriores, meteoritos en menor cantidad, algo de material accesorio, bisutería y collares. En el recinto se/!2!#$" #,%" ;kXlFh;Y" 4!@" 1'*0(,2W!+" .$%%!2,*" @"$(2$*"#,"&'-,2!%+".$-.4!*"@"I&1!2+"/',#2!"(!%%!#!"@"!%?T-"#,*/'*(!#$"30,"8,-#,"&'-,2!%,*:

Fotos de l’autor

INFOMINER - 52

9 3/2011


PUBLICACIONS

D<D@<FG:H=4)<?:;=@I <H=40"-4 ',J

.,B-%C&C%!*/4/!B'"4-&41%*"'%&40"-4D"'5,"0E 10 3/2011

Biblioteca.-" X,.,-(&,-(" 4,&" ,-(2!(" a la biblioteca del Grup Mineralògic Català una sèrie de llibrets divulga('0*" !#30'2'(*" !%" Y0*,0" #," %,*" Y'-,*" #," D,2.*:" E$#,0" (2$1!2F%$*" (!&1)" !" les llibreries de la Generalitat de Catalunya.

l’entrevista al miner Jaume Cunill, mi-,2"#,"X'0($2(:"D$&,-(!"30,",%"/,(2$%'" no agradava com a font de llum per30<"5,'!"&$%("#,"50&"'"30,",*"8!"#,'=!2" d’usar en adaptar el carbur a les cases.

El llibret sobre les Llums de Mina ens explica de forma entenedora l’utilitat de les làmpades mineres, ,%*" #'5,2,-(*" &$#,%*" 30," ,='*(,'=,-" '" ,%" *,0" 50-.'$-!&,-(:" ;-" %!" /!2(" >nal ens exposa les llums elèctri30,*" '" #'5,2,-(*" ('/0*" #," .!*." &'-,2:"

S'-*" #," %!" .$%9%,..'6" N0!#,2-*" #," S'#\.('.!" '" S'50*'6" P^mQ" ,*" /2,*,-(!" !30,*(" %%'12," *$12," la Fàbrica de Ciment ASLAND de Castellar de ?KL,5. Destacar l’obra pel material ?2\>."'"(,=(*:"Edita: Museu de la Ciència i

Edita: L’Erol, 2006, 34 pàgines.

B'"4'"4!"0-!")%*&40"4."#'!-% coneguda /,2" &$%(*" &'-,2!%$?'*(,*" !30,*(!" )*" la de Riutort. Temps enrere es podia entrar lliurement, ara cal pagar però a canvi se la protegeix. El llibret ens par%!"#,"%!"&'-!+"%A,=/%$(!.'6"'"%AT*"#,"%Al2" negre del Berguedà. Voldria destacar

INFOMINER - 52

Edita: Consorci Ruta Minera-Zenobita Edicions, 2008, 20 pàgines.

la Tècnica de Catalunya 2006, 24 pàgines.

Potser no són tant conegudes les mines de carbó de la M&--4 0"4 ."5,"'&. ;-" !30,*(" %%'12," *,A-*" /!2%!" #," .$&" s’explotaven els recursos de la vall: la pega, la fusta i el carbó. Interessant el /2$.)*"/,2"$1(,-'2"30'(2\"'"/,?!:" Edita: Consorci Ruta Minera-Zenobita Edicions, 2007, 20 pàgines.

ODG*$'&'1%./%)"%&*)4)/&&'1%./%))7+$%./%+'#"%./%5"7+/% 3*!*+'#/$%'%3"+G2%<"%&*+/#P"!%"%&*)4)/&&'*#"!?)/$%&"G% /)$%"#Q$%RS%'%"!"%/#%.'$G*$"%.T7#"%,*#"%!/G!/$/#("&'1% ./%.'0/!$/$%-G*67/$%'%7$*$%+'#/!$2%


NOTÍCIES

LES MINES DE CELRÀ

.'!#"5%0"/4C!14&4.&#'%1!*%4H,-#,'&%!"/$.!"30!%'(!("#,%"&'-,2!%"'"!"%!"#'>cultat per a transportar-lo, l’explotació 8!" #,'=!2" #," *,2" 2,-(!1%,:" G30,*(,*" mines, tot i ser conegudes per els mi-,2!%$?'*(,*+"-$"4!-"#$-!(",=,&/%!2*" #," .$%9%,..'6" 2,&!2.!1%,*" #,?0(" !%" ('/0*"#,"&'-,2!%'(H!.'6"30,"/2,*,-(,-: ;*/,2,&" 30," !30,*(!" /2$(,..'6" -$" 30,#'"-$&)*"*$12,",%"/!/,2"'"#$-'"%%$."!" algun tipus d’actuació sobre les estruc(02,*" 30," 30,#,-" #A!30,*(,*" &'-,*:" Y)*"'-5$q"rrr:.,%2!:-,(s

Catalina Restrepo.-" ;*(," !d$" *," .,%,12!" ,%" 125º aniversario de la Facultad de Minas de %!"k-'8,2*'#!#"i!.'$-!%"#,"D$%$&1'!:" !" ,@" 60 de 1886 creó la Escuela Nacional de Minas de Medellín. Esta facultad cuenta con un Museo de Mine2!%$?W!"#,"?2!-"(2!*.,-#,-.'!"4'*(62'.!"@",-" )%" *," .$-*,28!-" %!*" /2'-.'/!%,*" .$%,..'$-,*" .',-(W>.!*" #," %!" 2,?'6-:" t*(," *," 4!" ,-2'30,cido con las donaciones de profesores, cien(W>.$*"@",=!%0&-$*+"%$*".0!%,*"4!-"!/$2(!#$" &0,*(2!*" #," &0.4!*" 2,?'$-,*" #,%" &0-#$+" .$->?02!-#$" ,%" m`u" #," %$*" &'-,2!%,*" .$-servados. <'$("% /#/!")%./)%@7$/*%./%@'#/!")* K"% Foto: C. Restrepo (09-2011)

www.celra.net

quickoffroad.blogspot.com

Frederic Varela.-" G" >-!%*" #,%" &,*" #A!?$*(+"%,*"&'-,*"ei'd$"C,*T*f"P&'-,*" #,%"i,-"C,*T*Q"@"eU'.($2'!";*/,2!-H!f+" situades al municipi de Celrà, a la comarca del Gironès, van ser declarades per la Generalitat de Catalunya com a n)" D0%(02!%" #Ag-(,2<*" i!.'$-!%" ,-" %!" categoria de Zona d’Interès Etnológic, 7!"30,",*".$-*'#,2!"30,"*6-"(,*('&$-'*" .%!0"#,"%!"/2,*<-.'!"40&!-!"'"#,"%,*" diverses activitats d’explotació pròpies #," %!" H$-!" #,%" Y!**W*" #," ,*" h!8!22,*:" A,=/%$(!.'6"#A!30,*(,*"&'-,*"8!" .$&,-R!2" " !%" ^op_+" '" *A4'" 8!" ,=(2,02," &'-,2!%"#,"5,22$",-"5$2&!"#,"4,&!('(,*" 2$'?"'"(,226*">-*",%"^p^o+"30!-"#,?0("!"

125º Aniversario de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

INFOMINER - 52

11 3/2011


REPORTATGE

;PG:A4)<?:;:AQ4 :F@IR<RP:A4%4)<?:;=@I <RP:A4.:@4D:; P:>S

Museu de les Mines de Cercs

12 3/2011

El Museu de les Mines de Cercs, #,#'.!(" &$-$?2\>.!&,-(" !%" .!216+" )*" 0-" &0*,0" #," (<.-'.!" '" #A4'*(J2'!" i, al mateix temps, vol ser un centre d’interpretació per explicar i donar !" .$-<'=,2" %,*" &T%('/%,*" '" ,*(2,(,*" 2,%!.'$-*" ,-(2," !30,*(" .$&10*('1%," fòssil i l’entorn geològic, paisatgístic, ,.$-J&'."'"40&\"#,"%AG%("n,2?0,#\:" Avui, l’activitat minera a la comarca #,%" n,2?0,#\" 4!" #,*!/!2,?0(v" /,2" !'=J" ,%" &0*,0" ,*" #,>-,'=" .$&" 0-" .,-(2," #A'-(,2/2,(!.'6" 30," 2,%!.'$-!" %!"(<.-'.!"'"%!"4'*(J2'!: @K"NJ!/%C%O4J"'1&*"*# L’exposició està dividida en dos espais: el carbó, la seva explotació, la importància de les infraestructures &'-,2,*+" ,%" (2!-*/$2(" '" ,%" /2$.)*" #," .%!**'>.!.'6"/2,8'"!%"*,0"T*+"(!-(".$&" a combustible domèstic i industrial com a font primària per a obtenció d’electricitat. La vida quotidiana al /,0"#,"%!"&'-!"30,"()".$&"!">%".$-ductor la colònia minera de Sant Corneli i la seva gent a partir de la fes(!+"%A,*1!27$+",%"(2,1!%%"#,"%,*"#$-,*+" l’escola, el dispensari, l’empresari i l’empresa, els treballadors i les seves reivindicacions socials i laborals. ;-"!30,*("\&1'("*A4!-"'-.$2/$2!("#$*" audiovisuals de les reivindicacions &)*" ,&1%,&\('30,*" #,%" .$%9%,.('0" miner: Els fets de Fígols de 1932 i La Tancada de 1977. &'#!(!)#(*+( '+'"(#+!,( !"! -*"./-0 (1*+(2)'3'4( de treball. Foto: Joan Rosell

INFOMINER - 52

V'-!%&,-(" ,*" 8'*'(!" %A4!1'(!(?," &'ner. La visita es completa amb la /2$7,..'6" #A0-" !0#'$8'*0!%" *$12," %!" conca minera de l’Alt Berguedà i la visita guiada a l’interior de la mina $-"*A!-!%'(H,-"%,*".$-#'.'$-*"'"%,*"#'ferents tecnologies per a l’extracció del carbó al llarg del temps. Les colònies mineres La colònia minera Sant Corneli, com les veïnes de Sant Josep i la Consolació, es va convertir en el nucli &'-,2"&)*"'&/$2(!-("#,"D!(!%0-@!"'" en el centre d’explotació de les mi-,*" &)*" ,=(,-*,*+" *'(0!#,*" ,-" ,%*" termes municipals de Cercs, Fígols '"U!%%.,12,v"!30,*(,*"&'-,*"8!-"*,2" explotades per l’empresa “Carbones Amb el tren us porten dins les entranyes de la mina de !"#$%%% Foto: C. Restrepo

Entrada de la galeria Sant Romà Foto: Roser Hospital

!"#!$%&'"()*+",-!".-/ & &"!0"1211'" !3"4&"5&/6!/7$"&8674&"9/3"0:&/;"1221) La visita a la mina La visita a la mina es porta a terme 576<&/=&/6" -/" !03" 6$!/3" ,-!" >?$6&4!/"!03"57/!$3)"@/"8?>"-3">?3!-"!0" casc arrenca el motor diesel i recorrereu uns 450 metres de la galeria Sant Romà, on es pot veure com era 0&".!7/&"&"0:7/6!$7?$" !"0&"57/&)"A&5BC" !0" %-7&" -3" !D>078&" 8?5" E&" !4?0-87?nat la tècnica extractiva del carbó, i tot caminant es torna a sortir de la mina. No dubteu de fer una tomb per la colònia minera i gaudir de les vistes del Cadí-Moixeró.

Museu de les Mines de Cercs Plaça Sant Romà s/n. Sant Corneli. Cercs. Tel: 93 824 81 87 - 93 824 90 25 www.mmcercs.cat


REPORTATGE !"#$%&' ()"*$! +()+!,-&%"./&%(&) 0". "12'$(3$" Prop de Sant Corneli trobem el <&875!/6" !" >!6<& !3" .F33703" !" Fumanya. Començant des de Fumanya Sud i en direcció cap a 0:!36" !0" <&875!/6'" 6$?B!5" -/&" 3G$7!" !" <&875!/63" >&0!?/6?0F%783" !" >$75!$"?$ $!H"I! $&"J?/;?3&"K>!676&" 8?/67/-&87L" !"M-5&/;&"(- N'"O7/&" P3,-7$?0'"M-5&/;&"Q?$ "7"O7/&"A-5R)" *,-!36" 8?/<-/6" !" <&875!/63" !3" 6$?ba a 1500 m d’alçada i està distribuït &"0:!36"7"&0"/?$ " !"0&"(!$$&" :P/37<&" &5B"-/&"!D6!/37L" !"5C3" !"ST)UUU" 5V)" W7" E&" 8?5>6&B7076X& !3" 5C3" !" S)YUU" >!6<& !3" !" 7.!$!/63" 7/?3&-$!3" 7" 3:E&/" 7 !/6798&6" $!36!3" !" fòssils, ous i ossos de dinosaures, troncs d’arbres i fulles de diferents tipus. I!$" &,-!36" 5?67-'" &86-&05!/6" 3!:0" 8?/37 !$&" 8?5" -/" !03" <&875!/63" 5C3" 75>?$6&/63" :P-$?>&" &5B" $!3tes fòssils de dinosaures del Cretaci (->!$7?$"K&>$?D)"ZY"5707?/3" :&/;3N) Front de la pedrera on es troben les petjades a Fumanya. Foto Catalina Restrepo

!4"56784994":/;<"<45;649=>54 El 31 de març del 1985 en Lluís Vila$78E"7"0&"3!4&"!3>?3&"K5!5B$!3" !0" 8?0[0!867-"#!$%-! \" !"]7G/87!3"Q&6-$&03'" &86-&05!/6" 733?06N" 4&/" &/&$" &" .!$" -/&" !D8-$37L" >!$" 0&" X?/&" !0" Coll de Fumanya. Casualment en el celobert de carbó de Fumanya Sud, !3"4&/"9D&$"!/"-/3"80?63"!/"&,-!00&" >&$!6" &86-&05!/6" 7/807/& &)" *,-!00" seguit de forats arrodonits presentaven una certa ordenació i situació en diverses pistes. Seguidament van 3->?3&$" ,-!" !3" >? $7!/" 6$&86&$" !" >!6<& !3" :&/75&03)" ^55! 7&6&5!/6" 4&/"8$!-$!",-!"0&"6$?B&00&">? $7&"3!$" interessant i es van posar en contac6!"&5B"0:^/3676-6"I&0!?/6?0F%78"O7,-!0" Crusafont de Sabadell. Els paleontòlegs sorprenentment no E7"4&/"&/&$"9/3"&"0:?86-B$!)"P/"_0-R3" `70& $78E"3R",-!"E?"4&".!$"7"4&"7 !/6798&$"5C3"%$->3" !">!6<& !3"7"6&5BC" va trobar unes restes d’ossos i fragments d’ous de possibles dinosaures. Quan els membres de l’institut es varen presentar a M-5&/;&'" 4&/" 8?/9$mar les sospites de la troballa: es tractava !" >!6<& !3" !" 7/?saure i catalogades !/6$!" 0!3" 5C3" 75>?$tants del món. @/&" &06$&" 6$?B&00&" .!6&" >!$" &987?/&63" /&6-$&listes i posada de manifest a la comunitat 87!/6R98&"5-/ 7&0)

Mina de Riutort. Foto: C. Restrepo

!$"'&($". "* )?+!&" . "?&2)+?)

13

*,-!36&" 57/&" 4&" 3!$" !D>0?6& &" -rant els primers anys del segle XX i, a causa del seu baix rendiment, va estar en funcionament durant poc temps. El petroli s’extreia de les capes de margues bituminoses ,-!" &0" >$7/87>7" &a?$&4!/" &" 0:!D6!$7?$" 7" ,-!" >?36!$7?$5!/6" 4&/" 3!$" B-38&!3" &" 6$&4C3" !" 57/!$7&" !" %&0!$7&" >!$" 6$!-$!:/" 5&<?$" B!/!987)" _&" 4737ta permet endinsar-se a l’interior de 0&" 57/&" 7" &0" 3!-" 8?/<-/6" !" %&0!$7!3" ?/'"!/8&$&"&4-7"7" !3>$C3" !">$?>" !" cent anys d’inactivitat, es pot observar com en alguns punts regalima el petroli. Dissabtes, diumenges i festius del 16 de setembre al 14 de juny d’11 a 14h Tel. 608.222.525 Guardiola de Berguedà www.dinapat.com/mineria.html

INFOMINER - 52

3/2011


REPORTATGE !$"1@A?&%$". "%&' ()". !"%!+)". !"'+?+" La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot !0" O?$?'" !/" !0" 5-/787>7" !" ]&36!00&$" !" /:W-%'" !3" 4&" tancar ara fa uns trenta anys. Les restes avui visibles encara posen de manifest l’espectacularitat d’un dels con<-/63".&B$703"5C3"7/8$!bB0!3" !"0&"7/ -36$7&076X&87L"8&6&0&na, emmarcat en un singular entorn natural. La fàbrica E&"7/787&6"-/"/?-"$!8?$$!%-6'"8?/4!$67/6c3!"!/"!0"O-3!-" !0"]75!/6"*30&/ " !"]&36!00&$" !"/:W-%'"%$\87!3"&"-/" centre d’interpretació i a un itinerari extern per les ruïnes industrials de la fàbrica.

14 3/2011

_:&/;" 12U1" P-3!B7" de!00" 7" #&87%&0->7'" -/" >!$3?/&6%!" 5?06" !36&8&6" !"0&"B-$%!37&"8&6&0&/&'"47/8-0&6"%&7$!BC" a tots els sectors de l’economia: bancs, companyies ferroviàries, d’acer i de tabac, farineres, molins de pa, vinicultura, transport marítim, mineria i tèxtil, i altres socis funden a Barcelona la societat cimentera Companyia General d’Asfalts i Pòrland, S.A. - Asland i inicien la construcció de la fàbrica de ciment al Clot del Moro, un ! 7987"7/ -36$7&0"!D8!>87?/&0" 733!/;&6'"3!5B0&"3!$'">!$" 0:&$,-76!86!"J&.&!0"d-&36&47/?"7"7/&-%-$&6"0:&/;"12Uf) P-3!B7"de!00"7"!03"3!-3"&33?87&63"4&/"!38?007$"&,-!36"00?8'" &/?5!/&6"]0?6" !0"O?$?'">!$,-G"3:E7"6$?B&4&"-/&">! $&" calcària amb un contingut d’argila llavors considerat im>$!387/ 7B0!" >!$" &" 0&" .&B$78&87L" !0" >F$60&/ )" P/" &,-!00" temps es tractava d’un racó aïllat del món, accessible /?5C3" >!$" 8&57/3" !" 8&$$?" 7" &" -/&" 736\/87&" !" 5C3" !" SU" ,-70F5!6$!3" !0" .!$$?8&$$70" 5C3" >$?>!$)" P0" >$75!$" 576<\" !"6$&/3>?$6",-!"!03">$?5?6?$3"4&/".!$"3!$47$"4&"3!$" el singular locomòbil. Es tractava d’un tren de vapor de carretera amb sis vagons, portat de Califòrnia. Va arribar !0"12Ug'"7"4&"8?5!/=&$"&".!$"!0"6$&<!86!"!/6$!"h04&/"7"0&" .\B$78&">?$6&/6"6?6&"0&"5&,-7/\$7&'"-/"47&6%!" !"fU",-70F5!6$!3" ,-!" .!7&" !/" !-" E?$!3)" @/" 8?>" 7/&-%-$& &" 0&" .\B$78&'" 8?/67/-\" 6$&/3>?$6&/6" !0" 875!/6" 9/3" &" 0:!36&87L" de ferrocarril de Guardiola de Berguedà. Es va construir -/&" 8&$$!6!$&" !3" !" 0&" I?B0&" !" _700!6" 9/3" &0" ]0?6" !0" O?$?)" M?-" /!8!33&$7" 4?0&$" 570!$3" !" 5!6$!3" 8iB783" !" roca i construir dos ponts sobre el Llobregat. En el traçat s’evitaren les rampes fortes, pensant en l’eventualitat de convertir-la en via de ferrocarril. L’any 1904 el ferrocarril 4&"&$$7B&$"&"d-&$ 7?0&" !"#!$%-! \'">!$F",-! &4!/"-/3" ,-&/63",-70F5!6$!3"9/3"&"0&".\B$78&)@/"6!0!.G$78"-/7&"0!3" mines de carbó de Catllaràs, a la part alta de la Pobla de _700!6",-!" 73>?3&4&" :-/"B&7D& ?$'"7" !0"B&7D& ?$'"&5B"!0" 6$!/'"&$$7B&4&"&"0&".\B$78&)"*4-7">? !-"&$$7B&$cE7"&5B"!0" 6$!/!6",-!"3-$6" !"_&"I?B0&" !"_700!6)"P0".!$$?8&$$70"4&"3!$" 0&"3?0-87L"9/&0">!$"8?//!86&$"0&".\B$78&"&5B"0&"$!36&" !0" món. L’empresa Asland va construir un tren secundari per al transport dels sacs de ciment, l’anomenat popu0&$5!/6"j8&$$70!6+'"<&",-!"4&"3!$"!0"5C3">!676" !03".!$$?8&$c $703" :i3" >iB078" !" 0:P36&6" !3>&/;?0k" &5B" -/&" &5>0& &" de via de 60 cm va connectar amb la xarxa de Guar7?0&" !" #!$%-! \)"*" >&$67$" !0" 121f'" &" 5C3" !0" 6$&/3>?$6" !" 5!$8& !$7!3'" 4&" >$!36&$" 3!$4!7" >iB078" !" 47&6%!$3'".!/6"3?$67$" !"0:&b00&5!/6"0&"X?/&" !"0:*06"#!$%-! \) L’antiga fàbrica Asland del Clot del Moro va funcionar !0" 12Uf" 9/3" &0" 12lY)" P03" &$$!$3" >$?>7!6&$73'" _&.&$%!c INFOMINER - 52

Asland, van vendre per un preu simbòlic de 498.000 pessetes – uns 3.000 € – la propietat a la Generalitat de Catalunya l’any 1996. Actualment està adscrita al Mu3!-" !"0&"]7G/87&"7"0&"AG8/78&" !"]&6&0-/;&'"!0",-&0"E7" E&" -B78&6" !0" O-3!-" !0" ]75!/6" !" ]&36!00&$" !" /:W-%k" la primera fase va ser inaugurada el 21 de setembre de gUUg)"P0"<-/;" !"gUUY"0&".\B$78&"7"!0"3!-"!/6?$/"4&/"3!$" !80&$&63"BC"8-06-$&0" :7/6!$G3"/&87?/&0'"!/"0&"8&6!%?$7&" !"5?/-5!/6"E736F$78)" La visita al museu permet entendre l’impressionant con<-/6" !"0!3"$!36!3" :&,-!36"8?5>0!D"7/ -36$7&0"&7D!8&6">!$" -/" %$->" :7/ -36$7&03" ,-!" &4-7" 8?/37 !$&$R!5" 4737?/&$73" 6!/7/6"!/"8?5>6!"0!3" 798-06&63"6G8/7,-!3"7" !"6$&/3>?$6" >!$"B&367$cE7"-/&".\B$78&" :&,-!36&"75>?$6\/87&'",-!"4&" subministrar ciment en moments de fort creixement de la societat industrial, necessitada tant de noves infraes6$-86-$!3"8?5" :E&B76&6%!3"7"/?-3"!3>&73" !">$? -887L)

Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug Paratge del Clot del Moro, s/n 08696 Castellar de n’Hug Tel. 93 825 70 37 http://www.museuciment.cat


$%)&B&)$)0"+%)2A? "CDEE"F"- ( ?"CDEC +%)2A? "CDEE 27

Reunió al voltant dels “Binos”.

(+B 'A? 2011 3 10 17

21 gf"

Mercadet d’intercanvi de minerals. Atenció! P0"0?8&0"!36&$\"6&/8&6"<&",-!" estarem muntant a W*+'&( ?. )$!! ?0"49"!+%$!: Experiments minerals radioactius i comptador geiger. Porteu els vostres minerals. Audiovisual i xerrada sobre la mina de _!/%!/B&8E"&"0&"!9=86G6=4"Y76=5U7<>. A!$6i07&"3?B$!"0:PmIhO^QPJ)

DESEMBRE 2011 1 15 22 29

Mercadet de Minerals CINEMA: Las Minas de Almadén. ($.$!"49"!+%$!: Turró i cava. Reunió al voltant dels bino. A7<"$<RZ

GENER 2012 12 19 gZ""

$00 'A! $"- ( ?$!"+?.&(@?&$ )$!! ?0"49"!+%$!: *[757>[7Q"aplicat a 0&".?6?%$&9&"57/!$&0)"I?$6!-"!0"4?36$!"I]) A!$6i07&"57/!$&0F%78&)

Carnet de soci

* 8/12 i 5/1 El local romandrà tancat per vacances.

0+?)&. 0". "%$'* Novembre - Mina Atrevida, Vimbodí Arseniats de coure, ferro, minerals de plata i urani. Amb Joan Vinyoles Tel. 938475124. *G6"">48G6"94":454":GH<=5=I4"J=6G;"G9"KG8":G9"-'%.

L":G":G>GJ86G"F"?;54"MG79NM=O4P" >57Q4<RS P36- 7" !" 0!3" ?96!3" !" 0&" X?/&)" ]?/6&86!H" Manel Moreno, Tel. 93 4773890. ET":G"MG<G6"CDEC"F"B=>=54"4"94"U7<4":/+M4>>4 Visita per les mines d’Ogassa i les rodalies. Dinar de germanor a la fonda de Can Costas. Contacte: Joan Rosell, Tel. 93 4786796. Febrer 2012 - Ruta geològica pel Cap de Creus. Visita al Cap de Creus i el museu del far. Data a determinar. Contacte: Manel Moreno, Tel. 93 4773890.

$00 'A! $"- ( ?$!"+?.&(@?&$ P3".&"3&B!$"&"6?63"!03"3?873p!3",-!"!0"1g" !"%!/!$" !" gU1g"&"0!3"lHSU"E?$!3"67/ $\"00?8"0:*33!5B0!&"d!/!ral Ordinària del GMC. Balanç de l’any 2011, pressu>?36"gU1g'" !3>!3!3)))C3"!0"5?5!/6">!$"!D>?3&$"0!3" 4?36$!3"7/,-7!6- 3'" -B6!3"7">$?>?36!3)"Q?"E7".&06!-qqq" r3"!0"4?36$!" $!6"8?5"&"3?873)

FIRES MINERALÒGIQUES gT'"g2"7"SU" :?86-B$!"c"O@Q^]W"K*0!5&/7&N) f'"Y"7"Z" !"/?4!5B$!"c"@JJPAm@"KP-3n& 7N) EEV"EC"="EL":G"<7IGJ86G"F" W*+'&( ?X 19 i 20 de novembre - VALÈNCIA. 26 i 27 de novembre - SARAGOSSA. T'"2"7"1U" !3!5B$!"c"O*oJ^o"KW)"]?/4!/87L/N)

INFOMINER - 52

15 3/2011


INFOMINER 3-2011 - Num. 52  

Revista de Mineralogia

INFOMINER 3-2011 - Num. 52  

Revista de Mineralogia

Advertisement