__MAIN_TEXT__

Page 1


ДОДАТОК Робоча програма імплементації Програми «Конкурентоспроможність підприємств та малих і середніх підприємств» (COSME) А. Доступ до фінансування ...........................................................................................................................5 GRO/SME/16/A/01 – ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ – СХЕМА ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІНСТРУМЕНТА «ІНІЦІАТИВА ДЛЯ SME» .....................................5 GRO/SME/16/A/02 – ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ – ІНСТРУМЕНТ ФОНДОВОЇ (КАПІТАЛЬНОЇ) ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ .........................................................10 GRO/SME/16/A/03 – ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ – СУПРОВІДНІ ЗАХОДИ .............................13 В. Доступ до ринків ......................................................................................................................................17 GRO/SME/16/B/01 – ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ ...................................................17 GRO/SME/16/B/02 – ПОРТАЛ «YOUR EUROPE BUSINESS» .............................................................20 GRO/SME/16/B/03 – ПІДТРИМКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ SME .................................................22 GRO/SME/16/B/04 – ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ ЄС-ЯПОНІЯ ..................................24 GRO/SME/16/B/05 – УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄДИНИХ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ .........................................................................................................................26 GRO/SME/16/B/06 – ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДОСТУПУ SME ДО СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.....................................................................................................29 C. Базові умови для підприємств ..............................................................................................................31 GRO/SME/16/C/01 – ПОЛІТИКА ЩОДО SME (SPR, SBA, охоплення) .............................................31 GRO/SME/16/C/02 – ВПРОВАДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗАХОДІВ У РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (SBI) ...........................................34 GRO/SME/16/C/03 – ПЛАТФОРМА ЄС «REFIT» ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ТЯГАРЯ ....................................................................................................................37 GRO/SME/16/C/04 – ДОПОВІДЬ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 2017 .................................................................................................39 GRO/SME/16/C/05 – ПРОГРАМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРІВ SME ...........................39 GRO/SME/16/C/06 – ПРОЕКТ З ПАРТНЕРСТВА «WORTH» .............................................................43 GRO/SME/16/C/07 – ТУРИЗМ ....................................................................................................................45 GRO/SME/16/C/08 – ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ (ESCSS) ..........................................................................51 GRO/SME/16/C/09 – ОБСЕРВАТОРІЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ (NANOMATERIALS OBSERVATORY)....................................................................................................52 2


GRO/SME/16/C/10 – МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ...............................................................54 GRO/SME/16/C/11 – ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІТИЗАЦІЇ У ВИПАДКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ SME ........59 GRO/SME/16/C/12 – НАБУТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ...........................62 GRO/SME/16/C/13 – ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО НЕДОТОРКАНОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ ..................................................................................65 GRO/SME/16/C/14 – РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ У РАМКАХ СТРАТЕГІЇ «БУДІВНИЦТВО 2020» (CONSTRUCTION 2020) .................................................................................67 GRO/SME/16/C/15 – СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (CSR) ........................................................................................70 D. Підприємництво та культура підприємницької діяльності ............................................................75 GRO/SME/16/D/01 – ПРОГРАМА ERASMUS ДЛЯ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ ..........................75 GRO/SME/16/D/02 – ДОСЛІДЖЕННЯ «ЄВРОБАРОМЕТР» (EUROBAROMETER) У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ................................................................................................................77 GRO/SME/16/D/03 – СХЕМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМЦІВ У СПІЛЬНОТАХ МІГРАНТІВ ....79 GRO/SME/16/D/04 - ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ЗАВЧАСНОГО ОПОВІЩЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬ СПРАВУ ВДРУГЕ ...........................................................................................80 Додаток І: Оглядова таблиця Робочої програми COSME 2016 ...........................................................84 Додаток ІІ: Критерії прийнятності та критерії відбору та присудження ..........................................86

3


Вступ Підвищення конкурентоспроможності підприємств є надзвичайно важливим для того, щоб Євросоюз виконав свої пріоритетні завдання, передбачені стратегією сталого та всеохоплюючого розвитку (зростання) «Європа 2020». COSME (Програма «Конкурентоспроможність підприємств та малих і середніх підприємств» (SME)) – це програма Європейського Союзу, встановлена Регламентом (ЄС) № 1287/2013 (надалі іменується «Регламент COSME»), спрямована на зміцнення конкурентоспроможності та сталості розвитку підприємство Європейського Союзу та на формування культури підприємницької діяльності і сприяння створенню та розвитку SME. Реалізація зазначених цілей забезпечуватиметься за рахунок: a) поліпшення доступу до фінансування для SME у формі акціонування та гарантій по борговим зобов’язанням; b) поліпшення доступу до ринків, зокрема, у межах Європейського союзу, та на глобальному рівні; c) поліпшення базових умов для конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств Європейського Союзу, зокрема, SME, у тому числі в секторі туризму; d) сприяння розвитку підприємництва та формуванню культури підприємницької діяльності; Зазначені вище цілі є основними цілями програми COSME, і тому Робоча програма має відповідну структуру. Заходи, передбачені програмою COSME, спрямовані на оптимізацію синергії з іншими програмами, наприклад, з програмою «Горизонт 2020», «Інструмент партнерства» (Partnership Instrument) та програмами Європейських структурних та інвестиційних фондів (ESIF), зокрема, у таких напрямах, як інтернаціоналізація діяльності, розвиток підприємництва, застосування нових ідей в економіці, створення нових фірм, нових бізнесмоделей, створення нових потужностей для розвитку продуктів та послуг, забезпечення можливостей малим та середнім підприємствам, орієнтованим на зростання, для виходу на регіональні, національні та міжнародні ринки, розроблення продуктів та послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, електронної торгівлі, розвиток ІТ-навичок, інвестування в інноваційні технології та дослідження, створення сприятливого середовища для передачі технологій, нетворкінгу, створення кластерів та Ключових високоефективних технологій. Комісія прийняла рішення включити заходи, орієнтовані на захист клімату, до програм витрат ЄС та спрямувати як мінімум 20% бюджету ЄС на реалізацію завдань, пов’язаних з захистом клімату. У зв’язку з цим у рамках реалізації цієї Програми до підприємств висувається обов’язкова вимога щодо дотримання ними в процесі їхньої діяльності принципів низьковуглецевої, стійкої до змін клімату, енергоефективної та ресурсоефективної економіки. Хоча Комісія, які і раніше, несе відповідальність за реалізацію програми COSME, деякі завдання з її імплементації делегуються виконавчому органу, Європейській виконавчій агенції з підтримки малих і середніх підприємств (EASME), тоді як урегулювання питань, пов’язаних з фінансовими інструментами, доручено Європейському інвестиційному фонду (EIF).

4


Ця Робоча програма передбачає 28 заходів з імплементації програми COSME у 2016 році з бюджетом у розмірі 270 мільйонів євро1, розрахованим на реалізацію завдань у рамках чотирьох основних напрямів програми COSME. Деякі з цих заходів є заходами, передбаченими Робочою програмою 2015 року, виконання яких триває. Таким чином, забезпечується безперервність та узгодженість підтримки, що надається SME та підприємцям. Комісія складе річний звіт про результати моніторингу ефективності та продуктивності видів діяльності, яким надається підтримка, спираючись на низку показників, встановлених Регламентом COSME та цією Робочою програмою. А. Доступ до фінансування Першим спеціальним завданням програми COSME є «покращення доступу до фінансування для SME у формі акціонування та гарантій за борговими зобов’язаннями», описане у Статті 8 Регламенту COSME. Положення щодо конкретних фінансових інструментів передбачені Статтями 16-19, при цьому схему «Капітал заради зростання» (Equity Facility for Growth) описано у Статті 18, а схему «Гарантування кредитів» (Loan Guarantee Facility) – у Статті 19. У 2016 році буде профінансовано до трьох заходів у рамках цього напрямку з бюджетом у розмірі близько 167 мільйонів євро. GRO/SME/16/A/01 – ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ – СХЕМА ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІНСТРУМЕНТА «ІНІЦІАТИВА ДЛЯ SME» ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Забезпечити полегшення доступу до фінансування для SME на етапах створення, зростання та переходу (в іншу форму) з використанням боргового фінансового інструмента ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Одним з фінансових інструментів, передбачених програмою COSME, є Схема гарантування кредитів (LGF), яка забезпечує  контргарантії та інші інструменти розподілу ризику, у разі схем гарантування, у тому числі, у разі необхідності, спільні гарантії;  прямі гарантії та інші інструменти розподілу ризику у разі будь-яких інших фінансових посередників. Інструмент LGF є наступником Схеми гарантування для SME (SME Guarantee Facility), впровадженої у рамках Програми конкурентоспроможності та інновацій – CIP (2007 - 2013). Виходячи з досвіду, здобутого у рамках СІР, та згідно з вимогами, встановленими для фінансових інструментів Фінансовим регламентом (ЄС, Євратом, № 966/2012, жовтень 2012 року), в умови застосування фінансових інструментів програми COSME були внесені зміни. Імплементація інструмента LGF доручена Європейському інвестиційному фонду (EIF). Європейський інвестиційний фонд (EIF) опублікував постійно діючу пропозицію щодо висловлення зацікавленості, у рамках якої фінансові посередники можуть подавати заявки в будь-який момент часу до 30 вересня 2020 року. Ця пропозиція встановлює умови застосування різних механізмів реалізації інструмента LGF (гарантії з верхньою границею (capped guarantees), гарантії на випадок операцій сек’юритизації). До цих умов можуть бути 1

За умови наявності асигнувань 5


долучені умови, встановлені відповідними пропозиціями для тих держав-членів, які зупинились на використанні ресурсів COSME для реалізації Ініціативи для SME у спосіб, викладений нижче. Характерні особливості LGF у формі гарантій (контргарантій) з верхньою границею є такими:  Гарантії під фінансування за рахунок позикових коштів (у тому числі з використанням субординованих та пайових позик, лізингу або банківських гарантій), які мають зменшити певні труднощі у доступі до фінансування, з якими стикаються життєздатні SME або внаслідок притаманного їм високого ризику, або через відсутність достатнього наявного забезпечення;  У рамках інструмента LGF всі види SME (незалежно від секторі в діяльності та розміру) матимуть право на доступ до фінансування у розмірі до 150 000 євро. Якщо розмір фінансування перевищує зазначену суму, фінансові посередники мають переконатись у тому, що дане SME не є таким, що займається дослідженнями, розробками та інноваціями (RDI) і тому не має права отримати фінансування за програмою «Горизонт 2020» у рамках «вікна боргового фінансування» для SME та мідкапів (InnovFin SME Guarantee Facility). Що стосується рівня цієї гарантії, установа, якій доручено імплементацію цього інструмента, надаватиме гарантії фінансовим посередникам, які покриватимуть частку очікуваних збитків за портфелем новостворених операцій SME з високим ризиком.  До складу зазначених портфелів входять операції, підтримку яких фінансовий посередник не забезпечував би за відсутності гарантії. Передбачається, що діапазон фінансових продуктів, які можуть отримати підтримку у формі гарантії, є настільки широким, що не допускає дискримінації по відношенню до сукупності SME та дозволяє фінансовим посередниками пристосовувати фінансові продукти до конкретних потреб ринку, на якому вони здійснюють свою діяльність.  Індивідуальні угоди про надання гарантій, що мають бути підписані установою, якій доручено імплементацію цього інструмента, матимуть максимальний строк дії тривалістю 10 років, при цьому допускається строк погашення окремих фінансових операцій, що перевищує 10 років. Окремі фінансові операції в обов’язковому порядку повинні мати мінімальний строк дії тривалістю 12 місяців. Характерні особливості LGF у формі гарантій під операції сек’юритизації є такими:  Гарантії під мезонінний транш сек’юритизації з портфеля боргового фінансування SME, що пов’язані з договірним зобов’язанням фінансового посередника щодо створення нових портфелів боргового фінансування SME. Обсяг нового боргового фінансування визначається залежно від величини ризику, пов’язаного з гарантованим портфелем. Обсяг та період фінансування визначаються окремо у переговорах між установою, якій доручено надання гарантій, та установою, що надає фінансування. Інструмент LGF орієнтований на попит, тобто виділення фінансування відбувається на основі попиту, висловленого фінансовими посередниками, та з урахуванням необхідності широкого географічного розподілу (наприклад, за рахунок застосування відповідних стимулів, які мають бути надані Комісією установі, якій доручено впровадження інструмента). Зв’язок з програмою «Горизонт 2020» 6


Інструмент LGF є складовою частиною єдиного «боргового фінансового інструмента» ЄС, призначеного для сприяння зростанню підприємств, дослідженням та інноваціям (R&I), що застосовується спільно з інструментом сприяння у забезпеченні боргових зобов’язань для досліджень та інновацій InnovFin SME Guarantee facility, передбаченим програмою «Горизонт 2020». Інструмент InnovFin SME Guarantee facility, впровадження якого також доручено EIF, передбачає надання фінансування SME та мідкапам, що мають суттєвий потенціал у сфері досліджень, розробок та інновацій (RDI), або інвестування у діяльність у сфері RDI, що в обох випадках пов’язані з суттєвим технологічним та фінансовим ризиком, за умови, що зазначені фірми мають право на цю допомогу з огляду на критерії щодо наявності інновацій, встановлені у пропозиції щодо висловлення зацікавленості, опублікованій у зв’язку з даною схемою підтримки. Фінансові посередники мають право подати заявку на участь в одній або кількох схемах, передбачених програмою COSME та «Горизонт 2020», відповідно до своїх бізнес-цілей та можливостей, що дозволить їм отримати доступ до потенційної цільової сукупності різних схем. Внесок LGF у впровадження інструмента ЄС «Ініціатива SME» Інструмент «Ініціатива SME» (EU SME Initiative) запланований як антикризовий захід з бюджетними зобов’язаннями на період тривалістю 3 роки (2014 – 2016 рр.); ґрунтується на фінансових інструментах ЄС, що забезпечують підтримку кредитування SME (інструмент LGF програми COSME та/або інструмент InnovFin SME Guarantee Facility програми «Горизонт 2020»). Він впроваджується як «спільний інструмент», тобто механізм, який дозволяє державамчленам виділяти кошти через Європейські структурні та інвестиційні фонди (ESIF), що перебувають у їхньому веденні, під реалізацію програм, які перебувають під безпосереднім керівництвом Комісії, при цьому виплати мають географічну прив’язку до внесків. Цей механізм передбачається Регламентом про загальні положення (Common Provisions Regulation, CPR), що регулює процес впровадження ESIF, при цьому принцип цього спільного впровадження також міститься у нормативно-правовій базі програм COSME та «Горизонт 2020». Інструмент «Ініціатива SME» впроваджується у формі портфельних гарантій без верхньої границі та/або участі в операціях сек’юритизації з використанням коштів, передбачених програмами COSME та/або «Горизонт 2020» та ESIF, у поєднанні з ресурсами від EIB та EIF. Держави члени мають право обирати бажаний механізм впровадження інструмента, а також центральний фінансовий інструмент ЄС, навколо якого здійснюється об’єднання ресурсів. Як у разі надання гарантій без верхньої границі (uncapped guarantees), так і у разі участі в операціях сек’юритизації ESIF надає гарантію, що покриває наймолодший транш портфелю (тобто транш, що характеризується найвищим ризиком), а об’єднані ресурси ESIF, ЄС (тобто ресурси, передбачені програмами COSME та «Горизонт 2020») та EIF забезпечують покриття мезонінного траншу. Покриття старшого траншу забезпечується за рахунок EIB та, у разі існування такої можливості, національних банків розвитку. У разі сек’юритизації старший транш повинен досягти високого кредитного рейтингу і може бути проданий інституційним інвесторам. Участь держав-членів має абсолютно добровільний характер. На сьогоднішній день участь беруть Іспанія і Мальта, при цьому обидві країни прийняли рішення застосовувати комбінацію ресурсів лише з програми «Горизонт 2020». 7


Комісія запропонувала іншим державам членам приєднатися до впровадження інструмента «Ініціатива SME», зокрема, після оголошення плану Юнкера у листопаді 2014 року2, щоб забезпечити інвестиції у реальну економіку. Ще декілька держав-членів висловили зацікавленість в участі у впровадженні «Ініціативи SME», наприклад, Болгарія, Румунія та Італія. Хоча й не було прийнято рішення щодо того, яку саме комбінацію ресурсів з програм COSME та «Горизонт 2020» буде застосовано, було визначено, що максимальний обсяг бюджетних ресурсів, передбачених програмою COSME для впровадження інструмента LGF складе близько 10-12 мільйонів євро. Зв’язок з Європейським фондом стратегічних інвестицій (ESFI)3 Оскільки ресурси, доступ до яких можна забезпечити у рамках LGF, не є достатніми для задоволення попиту ринку (тобто загальної кількості заявок, отриманих EIF від фінансових посередників) на фінансування діяльності SME, 22 липня 2015 року була підписана друга додаткова угода до Договору про делегування повноважень за програмою COSME, яка дозволяє об’єднувати ресурси, передбачені інструментом LGF, з додатковими інструментами покриття ризику, передбаченими EFSI, з тим, щоб уникнути порушень процесу укладення операцій з фінансовими посередниками. Таке об’єднання ресурсів дозволить урегульовувати ситуації з нестачею інвестицій, що виникають у державах-членах, з набагато більшою швидкістю, ніж це можна було б зробити за рахунок лише інструмента LGF програми COSME. Таке підкріплення бюджету, передбаченого інструментом LGF, неминуче призводить до того, що бюджет, який може стати доступним впродовж наступних років періоду впровадження програми, має бути використаний для заміни гарантій EFSI фінансовими інструментами програми COSME. Передбачається, що не пізніше ніж до кінця 2020 року будь-яка гарантія EFSI, надана для покриття операцій з використанням інструментів LGF програми COSME, буде замінена покриттям за рахунок бюджету інструмента LGF програми COSME. Цей механізм концентрації ресурсів на початковому етапі застосовується лише у випадку операцій з покриттям у формі гарантій з верхньою границею (capped guarantee), укладених з фінансовими посередниками у державах-членах. Максимальний загальний обсяг гарантій, що надаються EFSI по відношенню до операцій із застосуванням LGF, не перевищує 500 мільйонів євро. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Сукупна вигода для ЄС полягає у тому, що для фінансових посередників створюються сприятливі умови для фінансування операцій, які б не були ними профінансовані за відсутності гарантій внаслідок високого ризику, притаманного цим операціям. Крім того, потенціал EIF дозволяє поширити найкращі практики на менш розвинуті ринки фінансування SME за рахунок застосування спеціальних інформаційних інструментів та забезпечити підтримку інноваційних продуктів (наприклад, сприяти створенню мезонінних продуктів). Очікується, що впродовж строку дії цієї програми від 220 000 до 330 000 SME отримають 2

Повідомлення Комісіє для Європейського Парламенту, Ради, Європейського центрального банку, Європейського соціально-економічного комітету, Комітету регіонів та Європейського інвестиційного банку – Інвестиційний план для Європи - COM/2014/903 остаточна версія 3 Регламент (ЄС) 2015/1017 Європейського Парламенту та Ради від 25 червня 2015 року про створення Фонду стратегічних інвестицій Європейського Консультаційного хабу з питань інвестицій та Європейського Порталу інвестиційних проектів, що вносить зміни у Регламенти (ЄС) № 1291/2013 та (ЄС) (№ 1316/2013 — Європейський фонд стратегічних інвестицій 8


фінансування у загальному обсязі від 14 до 21 мільярдів євро. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Непряме управління Схема гарантування кредитів 116 184 073 (позик) з залученням інструмента «Ініціатива SME» Загалом 116 184 073 Обсяг бюджету інструмента LGF збільшиться на суму річних сум погашення заборгованості в результаті застосування LGF, віднесених до бюджету LGF відповідно до Статей 21(3)(і) та 140(6) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання Договору про делегування повноважень з 3 квартал 2014 року особою (установою), якій делегуються повноваження Опублікування особою, якій делеговані відповідні 3 квартал 2014 року повноваження, пропозиції щодо висловлення зацікавленості Проведення першої комплексної перевірки для 4 квартал 2014 року відбору потенційних фінансових посередників Підписання перших угод з фінансовими 4 квартал 2014 року посередниками Підписання перших угод про використання 3 квартал 2015 року підтримки від EFSI Орієнтовна загальна тривалість (кількість місяців): Договір про делегування повноважень зберігає силу до моменту остаточного завершення останньої операції, передбаченої цією програмою (щонайпізніше до 2034 року). Пропозиція щодо висловлення зацікавленості є чинною для подання заявок фінансовими посередниками впродовж усього строку дії програми, при цьому крайнім терміном подання заявки є 30 вересня 2020 року. ПОКАЗНИКИ Показники бюджету на 2016 рік Обсяг доступного фінансування та кількість фірм, що отримають фінансування: обсяг залученого фінансування становить 2,3 – 3,5 мільярда євро, кількість фірм, що отримують фінансування з покриттям за рахунок гарантій, передбачених програмою COSME, становить 35 700 – 53 600. Зазначені вище цифри були обчислені на основі цільових показників коефіцієнта левериджу для програми COSME, які встановлюють коефіцієнт левериджу на рівні 1:20 – 1: 30 для боргового інструмента. Вони стосуються нових кредитних портфелів SME, створених впродовж усього періоду доступності фінансування за індивідуальними угодами з фінансовими посередниками, уповноваженими на це у 2016 році. 9


Ефект від залучення ресурсів EFSI: в результаті того, що у 2016 році укладатимуться додаткові операції з використанням інструмента LGF програми COSME та з покриттям за рахунок гарантій EFSI, що призведе до перевищення наявного бюджету на 2016 рік, очікується, що обсяг фінансування та кількість фірм, які отримають це фінансування, також перевищать показники, наведені вище. GRO/SME/16/A/02 – ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ – ІНСТРУМЕНТ ФОНДОВОЇ (КАПІТАЛЬНОЇ) ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Забезпечити полегшення доступу до фінансування для SME на етапах створення, зростання та переходу (в іншу форму) з використанням Інструмента фондової (капітальної) підтримки для зростання бізнесу. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Інструмент «Підтримка капіталу для зростання» (EFG) є одним з інструментів-наступників інструмента High Growth and Innovative SME Facility (GIF), передбаченого Програмою конкурентоспроможності та інновацій – (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) (2007 - 2013). Він є наступником інструмента GIF2, передбаченого у рамках GIF для забезпечення інвестицій у SME на стадії розширення. На основі досвіду, здобутого у рамках СІР, та згідно з вимогами, встановленими для фінансових інструментів Фінансовим регламентом (ЄС, Євратом, № 966/2012, жовтень 2012 року), в умови застосування фінансових інструментів програми COSME були внесені зміни. Імплементація інструмента EFG доручена Європейському інвестиційному фонду (EIF). Європейський інвестиційний фонд (EIF) опублікував постійно діючу пропозицію щодо висловлення зацікавленості, у рамках якої фінансові посередники можуть подавати заявки щодо участі у будь-який момент часу до 30 вересня 2020 року. За рахунок інструмента EFG можна забезпечити підтримку фондам ризикового капіталу, які здійснюють інвестиції в SME на стадії зростання, при цьому перевага надається підприємствам, що здійснюють діяльність на засадах транскордонної співпраці, або які допомагають портфельним компаніям вийти за межі національного ринку у розрахунку на розвиток самодостатнього загальноєвропейського ринку ризикового капіталу. Характерні особливості інструмента EFG є такими:  Установа, якій делеговані повноваження з впровадження інструмента, здійснює прямі інвестиції у проміжні фонди ризикового капіталу, які надають інвестиції SME, як правило, на етапі їхнього розширення та зростання. Ці фонди ризикового капіталу забезпечують фінансування, спрямоване на венчурний капітал, та мезонінфінансування, наприклад, у формі субординованих та пайових позик;  Інвестиції є довгостроковими, і надаються, як правило, на 5-15 років, при цьому інвестиційний цикл не перевищує 20 років;  Також можливим є здійснення інвестицій у фонди ризикового капіталу, які здійснюють інвестиції на «посівній» стадії (seed stage), стадії запуску (start-up stage) та на стадії раннього розвитку (early stage) SME у поєднанні з інструментом підтримки капіталу для досліджень та інновацій (Equity Facility for R&I), передбаченого програмою «Горизонт 2020», при цьому обсяг інвестицій у рамках інструмента EFG не перевищує 20% від загального обсягу інвестицій ЄС; 10


 У разі фінансування багаторівневих фондів інструмент EFG програми COSME та інструмент Equity Facility for R&I програми «Горизонт 2020» застосовуються спільно на пропорційній основі та залежно від інвестиційної політики фонду ризикового капіталу. Інструмент EFG орієнтований на попит, тобто виділення фінансування відбувається на основі попиту, висловленого фінансовими посередниками, та з урахуванням необхідності забезпечення широкого географічного розподілу (наприклад, за рахунок застосування відповідних стимулів, які мають бути надані Комісією установі, якій доручено впровадження інструмента. Зв’язок з програмою «Горизонт 2020» Інструмент EFG є складовою частиною єдиного «боргового фінансового інструмента» ЄС, призначеного для сприяння зростанню підприємств, дослідженням та інноваціям (R&I), і застосовується спільно з інструментом підтримки капіталу на ранній стадії, передбаченим програмою «Горизонт 2020». Інструмент InnovFin SME Venture Capital програми «Горизонт 2020» орієнтований на фонди ризикового капіталу, що здійснюють інвестиції в SME на «посівній» стадії (seed stage), стадії запуску (start-up stage) та на стадії раннього розвитку (early stage), та у малі мідкапи, що займаються дослідженнями, розробками та інноваціями (RDI). Фінансові посередники мають право подати заявку на участь у будь-якій одній з двох схем, передбачених програмою COSME та «Горизонт 2020», або у двох одразу відповідно до своїх бізнес-цілей та можливостей, що дозволить їм отримати доступ до потенційної цільової сукупності різних схем. Інструмент InnovFin SME Venture Capital є наступником інструмента підтримки капіталу GIF1, передбаченого Програмою підтримки конкурентоспроможності та інновацій (CIP). Зв’язок з Європейським фондом стратегічних інвестицій (EFSI) Впровадження інструмента EFG може підлягати перегляду, переорієнтації або адаптації на підставах, пов’язаних з EFSI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Сукупна вигода для ЄС полягає у тому, що підтримка, що надається фондам, які здійснюють інвестиції в SME, що діють на транскордонній основі або фондам, які сприяють інтернаціоналізації SME, є додатковим внеском у зусилля держави, спрямовані на розвиток національних ринків ризикового капіталу. Таким чином, інструмент чинить каталітичний вплив на розвиток загальноєвропейського ринку ризикового капіталу. Очікується, що впродовж строку дії програми 362-544 фірм отримає інвестиції у формі венчурного капіталу з загальним обсягом інвестицій від 2,6 до 4,0 мільярдів євро. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Непряме управління Інструмент «Підтримка 49 650 000 капіталу для зростання» Загалом 49 650 000

11


Обсяг бюджету інструмента EFG збільшиться на величину річних сум погашення заборгованості, що стали результатом застосування EFG, віднесених до бюджету EFG відповідно до Статей 21(3)(і) та 140(6) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012, а також на величину річних сум погашення заборгованості, отриманих в результаті застосування другого інвестиційного вікна інструмента High Growth and Innovative SME Facility, передбаченого Рішенням № 1639/2006/ЄС (GIF2) та віднесених до бюджету EFG відповідно до Статей 14(7) та 21(4) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання Договору про делегування повноважень з 3 квартал 2014 року особою (установою), якій делегуються повноваження Опублікування особою, якій делеговані відповідні 3 квартал 2014 року повноваження, пропозиції щодо висловлення зацікавленості інструментом EFG Проведення першої комплексної перевірки для 4 квартал 2014 року відбору потенційних фінансових посередників Підписання перших угод з фінансовими 3 квартал 2015 року посередниками Опублікування оновленої пропозиції щодо 3 квартал 2015 року висловлення зацікавленості інструментом програми «Горизонт 2020», що застосовується на ранньому етапі розвитку SME, та інструментом EFG Орієнтовна загальна тривалість (кількість місяців): Договір про делегування повноважень зберігає силу до моменту остаточного завершення останньої операції, передбаченої цією програмою (щонайпізніше до 2034 року). Пропозиція щодо висловлення зацікавленості є чинною для подання заявок фінансовими посередниками впродовж усього строку дії програми, при цьому крайнім терміном подання заявки є 30 вересня 2020 року. ПОКАЗНИКИ Показники бюджету на 2016 рік Загальний обсяг інвестицій венчурного капіталу та кількість фірм, що отримають підтримку: загальний обсяг інвестицій ризикового капіталу становить 0,2 – 0,3 мільярди євро, кількість фірм, що отримують підтримку у формі венчурного капіталу, становить 27 – 41. Зазначені вище цифри були обчислені на основі цільових показників коефіцієнта левериджу для програми COSME, які встановлюють коефіцієнт левериджу на рівні 1:4 – 1: 6 для цього інструмента підтримки капіталу. Вони стосуються інвестицій, здійснених впродовж усього циклу життя фондів ризикового капіталу, у які було дозволено здійснення інвестицій у рамках інструмента EFG програми COSME у 2016 році.

12


GRO/SME/16/A/03 – ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ – СУПРОВІДНІ ЗАХОДИ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ 1. Опитування щодо доступу SME до фінансування з метою: - Ліквідації суттєвого дефіциту наявної інформації щодо фінансового стану SME, зокрема, у тому, що стосується оперативної інформації, - Підвищення рівня доступності та якості даних щодо доступу SME до фінансування в цілях розроблення відповідної політики, зокрема, даних щодо стадії запуску (start-up stage) та стадії зростання SME, - Обмеження тягаря надання статистичної звітності, покладеного на підприємства вимогами щодо збирання даних, встановленими Комісією та Європейським центральним банком (ЕСВ), за рахунок проведення лише одного всеосяжного опитування, - Створення можливості обом установам для виконання їхніх завдань у сфері збирання даних у дуже ефективний з економічної точки зору спосіб за рахунок розподілу загальних витрат та ефекту масштабу в результаті об’єднання купівельної спроможності та ресурсів. 2. Промо-заходи з метою - Підвищення якості інформації, що надається бенефіціарам програми - Популяризація використання інструментів гарантування позик, венчурного капіталу та альтернативних джерел фінансування серед SME 3. Дослідження з метою - Підтримки ініціатив з розроблення політики - Моніторингу ситуації, що склалася у Європі у тому, що стосується доступу SME до фінансування. 4. Робочі наради з метою - Зближення усіх зацікавлених сторін (представників SME, банків та інших організацій), - Удосконалення політик у сфері фінансування інновацій та SME, - Відстеження, обговорення та внесення пропозицій щодо фінансування SME у Європейському Союзі, - Моніторингу зовнішніх умов, у яких здійснюється фінансування SME, обмін кращими практиками та надання інформації про заходи Європейського Союзу. 5. Доведення до відома SME інформації про доступ до джерел фінансування у ЄС з метою - Інформування SME про доступ до джерел фінансування, доступних в ЄС, з використанням єдиного веб-порталу, доступ до якого здійснюється на сайті «Ваша Європа – Бізнес» (Your Europe Business).

ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Супровідні заходи, що стосуються інструментів фінансування, передбачених програмою COSME, в основному ґрунтуються на Плані дій з доступу до фінансування (Action Plan on access to finance)4. 4

План дій з полегшення доступу до фінансування для SMEs COM (2011) 870: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0870:FIN:EN:PDF 13


1. Опитування щодо доступу SME до фінансування Для вироблення політики на основі фактичних даних необхідно мати оперативно інформацію про ситуацію, що склалася з фінансуванням SME. Беручи до уваги наше зобов’язання щодо обмеження тягаря, покладеного на SME у зв’язку з необхідністю збирання даних, Комісія та Європейський центральний банк (ЕСВ) запланували проведення спільного опитування щодо фінансової ситуації SME. Хвилі опитувань Комісії (опитування, яке фінансується ЕСВ спільно з Комісією) проводитимуться один раз на рік. Опитування забезпечує зіставні результати для всіх держав-членів та інших країн-учасників. Попередні хвилі цього опитування Комісії проводились у 2009, 2011, 2013, 2014 та 2015 рр. 2. Промо-заходи Труднощі у доступі до фінансування є однією з перешкод у зростанні SME. Існує декілька факторів структурного та циклічного характеру, які обумовлюють виникнення зазначених перешкод. Головну роль відіграє інформаційна асиметрія по відношенню до постачальників фінансування та претендентів на фінансування. Комісія пропагуватиме використання фінансових інструментів ЄС у відповідних інформаційних матеріалах та надаватиме SME більш якісну інформацію про альтернативні джерела фінансування. Ці дані поширюватимуться у мережі Інтернет, у формі публікацій та під час проведення відповідних заходів. 3. Дослідження Будуть проведені дослідження ситуації з фінансуванням SME, у тому числі оцінка та моніторинг останніх досягнень у цій сфері в Європі, з метою здобуття даних для розроблення відповідних політик. 4. Робочі наради Будуть організовані робочі наради представників SME, банків та інших фінансових установ з метою моніторингу ситуації на ринку та полегшення доступу SME до фінансування. Ці робочі наради будуть проводитись не систематично, а у залежності від зацікавленості/потреб, висловлених зацікавленими сторонами, тенденцій у сфері фінансування SME та пріоритетів у сфері політики. У зв’язку з останнім аспектом передбачається контроль здійснення заходів, ініційованих згідно з Планом дій з доступу до фінансування 2011 року та (наступним) планом дій з довгострокового фінансування Європейської економіки. 5. Доведення до відома SME інформації про доступ до джерел фінансування у ЄС Комісія продовжуватиме оновлювати та пропагувати єдиний веб-портал щодо фінансування в ЄС, доступ до якого здійснюється на сайті «Ваша Європа – Бізнес» (Your Europe Business). ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Очікувані результати: - Поглиблене розуміння аспектів доступу SME до каналів фінансування та інформації про останні досягнення - Обмеження тягаря, пов’язаного з наданням статистичної звітності щодо SME, та ефективне використання ресурсів у цілях статистичної звітності, - Отримання вхідних даних для розроблення політики на основі фактичних даних та визначення потреби у коригуванні політик у сфері доступу SME до фінансування, - Полегшення доступу SME до відповідної інформації про джерела фінансування, наявні у ЄС, 14


Забезпечення позитивного зворотного зв’язку від учасників з питань якості, актуальності та сукупної вигоди від проведених заходів Ефективний та продуктивний моніторинг впровадження фінансових інструментів програми COSME та надання відповідної звітності. -

МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) Конкретний контракт згідно з Опитування щодо доступу 650 000 рамковим договором SME до фінансування Конкретний контракт згідно з Дослідження 400 000 рамковим договором Експерти з компенсаційних витрат Робочі наради 100 000 Конкретний контракт згідно з Робочі наради 50 000 рамковим договором Конкретний контракт згідно з Доведення до відома SME 170 000 рамковим договором інформації про доступ до джерел фінансування у ЄС Конкретний контракт згідно з Промо-заходи 100 000 рамковим договором Загалом 1 470 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Конференції/зустрічі/робочі 1 -4 квартали 2014 року наради/дослідження/єдиний веб-портал/промо-заходи Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ 1. Опитування щодо доступу SME до фінансування - Проведення опитування у встановлений термін - Рівень поширення результатів у засобах масової інформації - Географічне та тематичне охоплення опитування 2. Промо-заходи - Позитивний зворотний зв’язок від учасників щодо якості, актуальності та сукупної вигоди від проведених заходів - Рівень поширення результатів у засобах масової інформації 3. Дослідження - Проведення досліджень у встановлений термін - Позитивний зворотний зв’язок від зацікавлених сторін якості, актуальності та сукупної вигоди від досліджень - Географічне та тематичне охоплення досліджень 4. Робочі наради - Організація 3-5 заходів з питань, пов’язаних з розробленням політик - Позитивний зворотний зв’язок від учасників щодо якості, актуальності та сукупної вигоди від робочих нарад 15


Кількість пропозицій, які були створені або отримали додатковий розвиток в ході робочих нарад 5. Доведення до відома SME інформації про доступ до джерел фінансування у ЄС - Підвищення кількісних показників, що характеризують доступ до єдиного веб-порталу -

Сторінку оригіналу 15 залишено вільною

16


В. Доступ до ринків Другим спеціальним завдання програми COSME є «поліпшення доступу до ринків, зокрема, у межах Європейського союзу, та на глобальному рівні», описане у Статті 9 Регламенту COSME. Конкретні положення щодо Європейської мережі підприємств (Enterprise Europe Network – ENN) викладені у Статті 10. У 2016 році буде профінансовано до 6 заходів у рамках цього спеціального завдання з бюджетом понад 52 мільйони євро. GRO/SME/16/B/01 – ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Діяльність Європейської мережі підприємств є прямим внеском у реалізацію загальних цілей стратегії «Європа 2020», яка передбачає стале зростання, орієнтоване на створення конкурентного середовища та стимулювання інноваційного потенціалу підприємств, зокрема, SME. Водночас Мережа є міцним елементом зв’язку між Комісією та спільнотою SME у реалізації принципу «Спочатку подумай про мале» (Think Small First principle), який є основним положенням Акта про малий бізнес в Європі (Small Business Act). Єє метою є: - Надання допомоги SME Європейського Союзу у пошуку партнерів у сфері міжнародного бізнесу, технологій та досліджень у країнах ЄС, країнах-учасниках програми COSME та у третіх країнах; - Розроблення та надання збалансованого інтегрованого пакету послуг малим та середнім підприємствам, який дозволить їм активізувати свою діяльність на Єдиному ринку та за його межами (наприклад, стосовно законодавства та програм ЄС, фінансування ЄС, прав інтелектуальної власності), долучення до регіональних суб’єктів та політик; - Зміцнення конкурентоспроможності SME за рахунок надання послуг з інтернаціоналізації та підтримки інновацій; - Участь у забезпеченні зворотного зв’язку від SME з метою отримання думки SME щодо рішень ЄС у сфері політики; - Зміцнення підтримки SME, зацікавлених в участі у програмі «Горизонт 2020» та у відповідних конкурсах проектів, зокрема, заохочення SME до участі у впровадженні Інструмента (фінансування) SME (SME Instrument); орієнтація на співробітництво з національними контактними пунктами програми «Горизонт 2020». - Надання SME підтримки у переході на кліматоохоронні, енергоефективні та ресурсозберігаючі моделі організації діяльності, які сприяють розвитку нових напрямів бізнесу, у тому числі у формі інформаційних матеріалів, сприяння їхньої участі у реалізації проектів, що фінансуються ЄС, побудові партнерських відносин та консультування з питань застосування енергоефективних практик (участь у реалізації Плану дій у сфері захисту клімату (Climate Action Plan), «Зеленого» плану дій (Green Action Plan) та Еко-інноваційного плану дій (Ecoinnovation Action Plan); - Поглиблення поінформованості SME про можливості доступу до фінансування; - Поглиблення поінформованості SME про інші ініціативи ЄС, наприклад, про портал Your Europe та відповідні послуги з підтримки; - Забезпечення помітності, визнання та поінформованості про Мережу на місцевому рівні. 17


ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Європейська мережа підприємств надає підтримку бізнесу, зокрема SME, шляхом надання інформаційних послуг стосовно закордонних ринків, інновацій, трансферу технологій та знань, а також надання допомоги в пошуку партнерів. Мережа надає послуги зі сприяння участі SME у програмах COSME та «Горизонт 2020», є інструментом інтернаціоналізації SME та виходу SME за межі Єдиного ринку, а також інформує SME про можливості фінансування за схемами Європейських структурних та інвестиційних фондів. Мережа сприяє SME в отриманні доступу до фінансування взагалі та фінансування ЄС, а також сприяє екологізації їхньої діяльності за рахунок залучення до реалізації концепції екоінновацій (наприклад, Зелений план дій, верифікація екологічних технологій (ETV)). В результаті конкурсу заявок були обрані організації, що входять до складу Мережі, з якими були підписані угоди про надання грантів, які покриють перший період реалізації програми (2015-2016 рр.). Бюджетні кошти, затребувані робочими програмами на 2016 та 2017 рр., головним чином використовуватимуться для забезпечення другого періоду (2017-2018 рр.). Організації-заявники мають бути засновані у державах-членах ЄС або у країнах, що беруть участь у програмі COSME, згідно з положеннями Статті 6 Регламенту COSME. Такими організаціями є юридичні особи, повністю або частково державні або приватні організації; корпоративні організації в обов’язковому порядку мають бути засновані у належному порядку та зареєстровані згідно з чинним законодавством. Завдання проекту з активізації Мережі (Network Animation 2016) передбачають: - Управління Європейською мережею підприємств, зокрема, шляхом організації щорічної конференції, засідань Керівної групи, Робочої групи або нарад зацікавлених сторін Мережі; - Робота з ІТ-засобами та базами даних, зокрема у формі експлуатації, супроводу, удосконалення та розроблення нових ІТ-засобів та баз даних, забезпечення високої якості даних та організація служби ІТ-підтримки; - Забезпечення повноцінного функціонування Мережі в ефективний та проактивний спосіб; - Надання підтримки Мережі, спрямованої на те, щоб її послуги надавалися в ефективний та продуктивний спосіб та з максимально можливим рівнем якості; - Забезпечення можливості партнерам Мережі надавати їхні послуги Європейським SME за принципом «будь-якої двері» (no wrong door principle); - Робота у сфері комунікацій, інформування та підтримки Мережі, впровадження плану комунікацій, підготовка та забезпечення доступу до промо-матеріалів та інфраструктури, підвищення ступеня візуального представлення функціонування Мережі та сприяння налагодженню корисних зв’язків; - Навчання, впровадження оперативного плану навчання; - Обслуговування Мережі, зокрема, управління інформаційним контентом, система форумів, практики ревалоризації та адміністрування секторних груп; - Допомога та навчання партнерів Мережі у тому разі, коли виникає необхідність у підвищення якості діяльності та послу; надання регулярних звітів щодо досягнень Мережі, її слабких місць, рівня якості та пов’язаних з її діяльністю ризиків. Бюджет, передбачений на активізацію Мережі, також може включати бюджет, необхідний для забезпечення інтеграції Центрів бізнес-кооперації Мережі (EEN Business Cooperation 18


Centres), розташованих у третіх країнах (дорожні витрати та добові, витрати, пов’язані з навчанням, організацією робочих груп, керівних груп, щорічної конференції або секторних груп) Упродовж другого року участі Мережі у програмі COSME необхідно організувати Щорічну конференцію 2016 Мережі у складі близько 800 учасників у країні, яка на той час головуватиме на ротаційні основі у Раді Європейського Союзу. Цей захід передбачає організацію всіх практичних аспектів діяльності конференції (засідання на національному рівні, відкриття конференції, проведення паралельних семінарів, закриття, організація виставкових зон, кейтеринг тощо). ОБҐРУНТУВАННЯ: Буде наданий спеціальний грант без проведення відкритого конкурсу заявок згідно з положеннями Статті 190(1) RAP уряду Словаччини (або його представнику), оскільки у другій половині 2016 року у Раді Європейського Союзу головуватиме Словаччина. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Очікувані результати: - Збільшення кількості SME, що мають зв’язки з іншими підприємствами Європи, орієнтовані на транскордонну співпрацю, передачу технологій та знань, а також на розвиток партнерських відносин у сфері технологій та інновацій. - Збільшення частки європейських SME, які здійснюють експортні операції у межах Єдиного ринку. - Збільшення частки європейських SME, які здійснюють експортні операції за межі Європи. - Підвищення ступеня розуміння малими та середніми підприємствами особливостей законодавства ЄС та комерційних можливостей, що пропонуються у рамках програм ЄС, а також краще усвідомлення можливостей доступу до фінансування ЄС. - Поглиблення поінформованості інституцій ЄС про думку SME, їхні труднощі та очікування. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) Конкретна угода про надання Європейська мережа 42 000 000* гранта підприємств Конкретний контракт згідно з Проект Network Animation 2 550 000 рамковим договором 2016 Грант – спеціальний грант згідно Щорічна конференція 450 000 з статтею 190 Правил застосування (RAP) Загалом 45 000 000 * додатковий бюджет буде виділений у рамках робочої програми на 2017 рік для покриття потреб, пов’язаних з виконанням конкретних угод про надання грантів на період 2017-2018 рр.

19


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Відкриття конкурсу заявок 1 квартал 2016 року Підписання контрактів на реалізацію проекту 1 – 4 квартали 2016 року «Network Animation» Підписання угод про надання грантів для членів 4 квартал 2016 року - 1 квартал 2017 Європейської мережі підприємств (ENN) року Грант – спеціальний грант згідно з статтею 190 RAP – 4 квартал 2016 року Щорічна конференція Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців (2016 рік) для проекту «Network Animation» 24 місяці для грантів Мережі (бюджет 2016 року покриває частину робочого періоду 20172018 рр.) ПОКАЗНИКИ Для Мережі: - Кількість фактичних досягнень (у тому числі кількість угод про партнерство у сфері бізнесу/технологій/досліджень та фактичні результати у сфері консалтингових послуг); - Кількість SME, охоплених (цифровими) інформаційними послугами; - Кількість SME, які беруть участь у брокерській діяльності та у програмах фірми; - Кількість SME, які отримують послуги з підтримки (інформація, консультації, організація заходів, права інтелектуальної власності (IPR), аналіз бізнесу та технологій, фінансування тощо); - Наслідки для бізнесу клієнтів: збільшення обороту, створення нових робочих місць/збереження робочих місць, розроблення нових продуктів або послуг, отримання доступу до нових ринків; - Задоволення клієнтів отриманими послугами. Для контракту у рамках проекту з активізації Мережі (Network Animation): - Кількість працівників членів Мережі, що пройшли навчання (централізоване, децентралізоване, дистанційне); - Кількість працівників членів Мережі, що беруть участь у заходах з обміну та наставництва персоналу; - Кількість відвідувань зовнішнього веб-сайту Мережі Для щорічної конференції: - Задоволення учасників; - Кількість учасників МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 60% у разі грантів на проекти, пов’язані з Мережею 90% у разі гранта на проведення щорічної конференції GRO/SME/16/B/02 – ПОРТАЛ «YOUR EUROPE BUSINESS» ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ - Забезпечення того, щоб портал Your Europe Business став онлайн-шлюзом для SME та підприємців, які бажають дізнатися більше про свої права та обов’язки на початку/на 20


-

-

-

стадії управління бізнесом у різних країнах ЄС; Надання практичної інформації про права/обов’язки у масштабах ЄС; Надання інформації про практичні аспекти імплементації правових норм ЄС у національне законодавство (спільно з державами-членами); Забезпечення синергії з відповідними послугами з підтримки, наприклад, Європейською мережею підприємств, мережею EU.Go5, службами SOLVIT, Your Europe Advice, EURES: оптимізація пере спрямування послуг та перелінкування між сайтами; Підвищення ступеня поінформованості цільової аудиторії про портал за рахунок пошукової оптимізації та пропагування (зокрема, у режимі онлайн) з використанням партнерських відносин з зацікавленими сторонами та державами-членами; Зміцнення зв’язків з національними бізнес-порталами та використання інноваційних способів надання контенту у тому, що стосується інформації національного рівня (наприклад, створення систем синдикації контенту з країнами-учасниками).

ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Портал Your Europe Business – це портал, що містить довідкову публічну інформацію для підприємств, орієнтованих на транскордонну діяльність у межах Європейського Союзу. Портал Your Europe Business є багатомовним джерелом практичних настанов, яке спрощує здійснення трансграничних операцій. Портал Your Europe Business є елементом Порталу Your Europe, який містить розділи «Бізнес» та «Громадяни» (фінансуються не за рахунок програми COSME). Цей портал надає всю інформацію громадянам та фірмам, у яких виникає потреба у здійсненні своїх прав, передбачених Єдиним ринком Європи. Його унікальною особливістю є те, що він надає інформацію не лише про правові норми ЄС, але й про способи їх застосування на практиці у кожній державі-члені. Крім того, інформація, що стосується ЄС, представлена багатьма мовами (23 офіційними мовами ЄС (всіма за винятком гельської) та норвезькою мовою). Інформація, яка стосується конкретної країни, представлена національною (національними) мовами та англійською. Таким чином, портал Your Europe забезпечує фірмам, органам державного управління та зацікавленим сторонам централізований та зручний доступ до інформації про здійснення ділової діяльності у Європі, а також містить покажчики більш спеціалізовано інформації та послуг з підтримки (у відповідних випадках). З метою більш ефективного задоволення потреб користувачів контент порталу був повністю оновлений у 2013 – 2015 рр. Цей захід є продовженням низки заходів, що здійснюються у рамках завдання з створення середовища, що сприяє співпраці SME, зокрема, у сфері транскордонного співробітництва. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ За допомогою порталу Your Europe Business компаніям надаватиметься практична інформація з питань ведення ділової діяльності на Єдиному (внутрішньому) ринку. Портал Your Europe Business є онлай-шлюзом, що забезпечує доступ до інформації та містить покажчики спеціалізованих послуг для фірм, зазначених вище. Зокрема, портал Your Europe Business є доповненням до послуг підтримки бізнесу місцевого рівня, що надаються Європейською мережею підприємств. Ці дві послуги у поєднанні забезпечують зростання аудиторії охоплених ними користувачів та підкріплюють одна одну, пропонуючи компаніям безперешкодний перехід від інформації до індивідуалізованої персональної допомоги. 5

Дивись посилання http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/ 21


Метою є збільшення кількості відвідувань, а також постійне зростання лояльності відвідувачів порталу. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) Конкретний контракт згідно з Портал Your Europe Business 450 000 рамковим договором Загалом 450 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Конкретний контракт згідно з рамковим договором 2 квартал – 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ - Кількість відвідувань порталу (збільшення на 15% на рік); - Зворотний зв’язок щодо рівня задоволення користувачів на основі результатів опитування (цільовий рівень задоволення понад 85%) GRO/SME/16/B/03 – ПІДТРИМКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ SME ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Підтримка процесу інтернаціоналізації європейських SME, а також зміцнення кооперації (співробітництва) у колі національних організацій та між цими організаціями та Європейською Комісією ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Захід 1: Кооперація з суб’єктами та органами держав-членів, що беруть активну участь в інтернаціоналізації SME, у роботі над спільними проектами у сфері сприяння розвитку торгівлі та виконання місій, орієнтованих на зростання. Цей проект є наступником проекту, включеного у Робочу програму 2015 року, і спрямований на зміцнення кооперації між відповідними органами всередині країни та між цими органами та Європейською Комісією. Потенційними сферами кооперації є обмін досвідом, навчання, проведення семінарів та організація схем обміну персоналом з питань, що представляють спільний інтерес: економічний аналіз, оцінка наслідків, моніторинг підприємств-учасників. Ця кооперація реалізовуватиметься шляхом відкриття конкурсу заявок для державних організацій, що беруть активну участь в інтернаціоналізації SME або для приватних юридичних осіб, що діють від їхнього імені. Цей захід є додатковим засобом підтримки процесу інтернаціоналізації європейських SME, як зазначено у комюніке «За європейський промисловий ренесанс», опублікованому у 2014 році, за рахунок зміцнення представництва Європейського Союзу на основних міжнародних ярмарках. Захід 2: Цей проект спрямований на підтримку організації заходів з взаємодії ЄС та третіх країн (EU-Third Country) на основних міжнародних ярмарках всередині та за межами ЄС, у тому числі зустрічі у форматі «бізнес для бізнесу» (В2В), заходи інформаційного характеру тощо – 10 ярмарків мають бути охоплені впродовж 2 років. 22


Цей проект ґрунтується на кооперації між Європейською Комісією та суб’єктами і органами держав-членів, що беруть активну участь в інтернаціоналізації SME, і буде впроваджуватись шляхом відкриття конкурсу заявок. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Запуск як мінімум 7 спільних проектів між зазначеними організаціями; Розроблення як мінімум 3 нових інструментів на засадах кооперації для SME, що прагнуть до інтернаціоналізації Заходи з взаємодії ЄС та третіх країн (EU-Third Country), у тому числі зустрічі у форматі «бізнес для бізнесу» (В2В) на великих міжнародних ярмарках. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс заявок Кооперація з національними органами у 1 000 000 сфері інтернаціоналізації Запрошення до участі у Заходи з взаємодії ЄС та третіх країн 1 350 000 тендері (EU-Third Country), у тому числі зустрічі у форматі «бізнес для бізнесу» (В2В) на великих міжнародних ярмарках. Загалом 2 350 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Відкриття конкурсу заявок 1 квартал 2016 року Оголошення тендеру 1 квартал 2016 року Підписання угоди про надання гранта/контракту 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 24 місяці ПОКАЗНИКИ Кількість спільних проектів, ініційованих зазначеними організаціями. Кількість нових інструментів, розроблених на засадах кооперації в цілях інтернаціоналізації компаній. Кількість організацій, що взяли участь у реалізації проектів, та їх географічний розподіл. Кількість міжнародних ярмарків, охоплених проектами. Кількість європейських SME, що беруть участь у цих ярмарках. Кількість видів ділової кооперації та угод про партнерство, ініційованих у рамках даного заходу, яка оцінюється на основі результатів ретроспективних опитувань, що проводяться впродовж двох років після зазначених подій. МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75%

23


GRO/SME/16/B/04 – ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ ЄС-ЯПОНІЯ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Поліпшення доступу європейських компаній, зокрема, SME на ринок Японії за рахунок надання їм необхідних даних щодо місцевих умов, ознайомлення їх з торговими та промисловими практиками та надання їм матеріальної та нематеріальної логістичної підтримки. Сприяння навчанню з питань виробничих технологій, управління якістю та інновацій (наприклад, програма з навчання персоналу Vulcanus, концепція «Виробництво на світовому рівні» (World class manufacturing)), спрямованому на підвищення конкурентоспроможності компаній ЄС. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Згідно зі стратегіями розвитку ЄС та Японії та пріоритетними завданнями, виконання яких представляють взаємний інтерес, у 2016 році Центр промислової кооперації ЄС-Японія, як і раніше, приділятиме основну увагу кооперації у таких основних напрямах: підтримка інтернаціоналізації SME (горизонтальні пріоритети за всіма видами діяльності); можливості для ділової діяльності, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на АЕС Фукусіма, напередодні Олімпійських ігор 2020 року (тобто створення джерел відновлюваної енергії, сировина, будівельні продукти, розумні міста, державні закупівлі, екологічні сервіси; створення умов підтримки промислових інновацій та досліджень і розроблень, пов’язаних з бізнесом, у тому числі кооперація у таких досі недосліджених галузях застосування високих технологій, як супутникова навігація та відповідні послуги (глобальні навігаційні супутникові системи, GNSS), підвищення рівня поінформованості про переговори щодо FTA (зона вільної торгівлі), що наразі проводяться, та про можливі позитивні результати для європейських SME. Водночас організація семінарів з питань горизонтальної промислової політики (стандартизація, інформаційно-комунікаційні технології (ICT), KETS тощо) та полегшення доступу до ринку залишатимуться незмінними пріоритетними напрямками кооперації. При цьому увага приділятиметься більш конкретним заходам, запропонованим для спільного здійснення делегацією ЄС у Японії, державами-членами та/або владою Японії. Необхідно розвивати кооперацію з мережею EURAXESS Links, що дозволить встановити зв’язки між європейськими та неєвропейськими дослідниками і об’єднати їх у єдину спільноту. Що стосується пріоритетів, Центр промислової кооперації ЄС-Японія, в першу чергу, планує посилити свою підтримку бізнесу, зокрема, SME, за рахунок більш активного залучення Європейської мережі підприємств у поєднанні з діяльністю у сфері навчання та підтримки промислових інновацій та досліджень і розробок (R&D), розширення сфери діяльності з інтернаціоналізації кластерів та, зокрема, за рахунок подальшої реалізації двох останніх ініціатив з інформаційної та логістичної підтримки бізнесу. У сфері інформаційної підтримки і надалі удосконалюватиметься всеосяжний інформаційний веб-портал «Бізнесмісток ЄС-Японія» (EU-Japan Business Bridge), орієнтований на SME як в ЄС, так і в Японії. У тому, що стосується конкретної логістичної підтримки, сервіс «Крок до Японії» (Step in Japan ), як і раніше, пропонуватиме безкоштовну підтримку для «м’якої посадки» (практика «вільного стола», приміщення для нарад/семінарів, інформаційна підтримка, надання послуг перекладача) для SME Європейського Союзу у приміщеннях Центру. Новою послугою є Служба підтримки з питань оподаткування та державних закупівель для європейських SME, яка забезпечуватиме підтримку у доступі до ринку Японії європейським компаніям (зокрема, 24


SME). Ця служба є першою ланкою ланцюжка послуг з інформаційної та консультаційної підтримки з питань оподаткування та державних закупівель (РР) та пов’язаних з ними аспектів. Вона також передбачає відповідні послуги з навчання, надання відповідних матеріалів та онлайн-ресурсів. Крім того, з метою подальшої консолідації зусиль у сфері аналізу політик/створення «мозкових центрів» Центр продовжуватиме реалізацію стипендіальної програми «Minerva Fellowship», ініційованої у 2014 році. Ця стипендіальна програма буде орієнтована на молодих вчених, аналітиків, що спеціалізуються у сфері торгівлі та економіки, та державних службовців ЄС та Японії, які виявляють значний інтерес до кооперації між ЄС та Японією у багатьох аспектах (торгівля/доступ до ринку, економіка, промислова політика, бізнес, R&D тощо), Стипендіати здійснюють аналіз політик у пріоритетних напрямках діяльності та підтримують офіційну політичну програму Центру. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1. Як мінімум 30 європейських учасників програми «Vulcanus» - навчання у японських компаніях 2. Підвищення якості інформаційних послуг та служби підтримки для SME. 3. Успішна організація нового циклу навчальних програм. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) Грант на реалізацію заходу, прямо Центр промислової 2 800 000 присуджений на підставі Статті 190 кооперації ЄС-Японія (1)(d) RAP та Статті 4 Рішення Ради 92/278/ЄЕС Загалом 2 800 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Запрошення щодо подання пропозиції 1 квартал 2016 року Підписання угоди про надання гранта 2 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ 1. Кількість організованих семінарів та їх відвідуваність 2. Кількість запитів, направлених до Центру, та наданих задовільних відповідей 3. Кількість студентів, що беруть участь у програмі «Vulcanus». та їхній рівень компетенції 4. Рівень поінформованості про Центр МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 90 %

25


GRO/SME/16/B/05 – УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄДИНИХ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Єдині контактні пункти (PSC), створені згідно з Директивою 2006/123/ЄС про послуги на внутрішньому ринку, були створені з метою надання підтримки та полегшення доступу SME до внутрішнього ринку. Ця мета реалізовується за рахунок того, що Єдині контактні пункти (засновані у кожній державі-члені у формі онлайн-порталів) надають інформацію щодо регулятивних вимог, яких мають дотримуватись компанії, та забезпечують компаніям можливість виконувати адміністративні процедури в режимі онлайн. Проте на сьогоднішній день PSC досі не реалізували свій потенціал повністю. Необхідно до більшої міри враховувати фактичні потреби компаній. Цей факт підтверджують такі бізнесасоціації, як Конфедерація європейського бізнесу (Confederation of European Business) та Асоціація торговельно-промислових палат Європи (Eurochambres), а також результати останніх досліджень, проведених з метою оцінки результатів діяльності PSC: «Показники діяльності Єдиних контактних пунктів: оцінка у порівнянні з показниками, передбаченими статутом PSC» (The Performance of the Points of Single Contact: An Assessment against the PSC Charter) Крім того, необхідно зміцнити зв’язки з порталом Your Europe Business, як з центральним пунктом доступу до інформаційноконсультаційних послуг для SME, оскільки це забезпечить можливість безперешкодного переміщення від сторінок з інформацією на рівні ЄС до національних порталів. Захід, що пропонується по відношенню до PSC, є реакцією на зазначену вище вимогу і дозволить підвищити ступінь зручності використання порталів PSC за рахунок залучення компаній (зокрема, SME) до тестування PSC з метою більш уважного врахування потреб компаній власниками PSC в ході розроблення та удосконалення порталів PSC. Крім того, мають бути організовані промо-заходи, спрямовані на поглиблення поінформованості SME про PSC на національному рівні, а також у контексті транскордонної діяльності. Ці заходи мають бути узгоджені з заходами з пропагування порталу Your Europe Business. Єдині контактні пункти, що ефективно функціонують, є важливим інструментом для компаній, які бажають здійснювати свою діяльність в іншій країні ЄС, оскільки вони дозволяють зменшити адміністративний тягар, пов’язаний з необхідністю отримання відповідної інформації щодо регулятивних вимог, передбачених іншими державамичленами. Необхідно, щоб PSC у процесі надання ними послуг (інформації та можливості виконання відповідних процедур в режимі онлайн) враховували потреби користувачів, в основному SME. Лише комплексні, добре організовані та зручні у користуванні Єдині контактні пункти можуть стати належною підтримкою SME в отриманні доступу до нових ринків на території ЄС. Перехід до цифрових технологій потребує постійної адаптації публічних електронних послуг типу PSC до очікувань їхніх користувачів. Для того щоб виконати ці вимоги, необхідно будувати PSC, виходячи з потреб користувачів. Через це даний захід спрямований на підтримку залучення компаній (зокрема SME) до процесу розроблення інтерфейсу PSC та електронних послуг, які пропонуються PSC. Передбачається також реалізація додаткового заходу, спрямованого на підвищення ступеня поінформованості компаній про послуги, що пропонуються Єдиними контактними пунктами (PSC). Цей захід має бути спрямований, зокрема, на конкретні цільові SME, які здійснюють активу діяльність у транскордонних регіонах і тому мають більший потенціал з розширення діяльності на інші ринки ЄС та, зокрема, у режимі онлайн. Цей захід має реалізовуватись у 26


кооперації з організаціями, що спеціалізуються на підтримці компаній (наприклад, Торговельно-промислові палати) з тим, щоб бути певними у тому, що компанії є добре поінформованими про особливості підтримки, яку надають PSC. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Передбачений захід спрямований на удосконалення діяльності Єдиних контактних пунктів за рахунок урахування потреб їхніх користувачів (в основному SME) та підвищення ступеня поінформованості потенційних користувачів про відповідні інструменти, що ними пропонуються. З метою впровадження цього заходу передбачається виконання проекту у двох основних напрямках, при цьому переслідується двояка мета: підвищення ступеня поінформованості та забезпечення більшої зручності для користувача. Мета 1: Забезпечення більшої зручності для користувача Забезпечення більшої зручності для користувача PSC може бути реалізоване завдяки залученню користувачів до тестування порталів PSC. Тестування користувачами необхідно провести у формі тестування чинних прикладних продуктів та інтерфейсу фокус-групами або групами спеціалістів. Це дозволить виявити наявні розриви між чинною структурою та функціями порталів та очікуваннями компаній. Це допоможе національним організаціям, відповідальним за функціонування порталів PSC, розробити удосконалений варіант вебсайту та відповідних послуг, який більш точно відповідає потребам компаній. Цей удосконалений варіант може передбачати: більш досконалу структуризацію інформації завдяки застосуванню концепції життєвого циклу компанії та надання різних каналів отримання інформації для різних користувачів (наприклад, компаній, що здійснюють діяльність на національному рівні та на транскордонному рівні), удосконалення функцій пошуку та системи посилань на веб-сайти різних компетентних органів. У рамках реалізації цієї мети допускається виконання проектів, орієнтованих на один PSC, а також проектів, орієнтованих на різні PSC (у тому числі на PSC, створені різними державами-членами). Проект має передбачати тестування користувачами, а також внесення удосконалень у портали PSC. Тестування користувачами має бути головним чином орієнтоване на ті PSC, показники діяльності яких не відповідають встановленим вимогам. У зв’язку з цим можна скористатися результатами дослідження Комісії щодо показників діяльності PSC Performance of the PSCs та даними, опублікованими у Таблиці досягнень єдиного ринку (Single Market Scoreboard) для проведення порівняльного аналізу. Мета 2: Підвищення ступеня поінформованості Підвищення ступеня поінформованості можна забезпечити за рахунок реалізації заходів з пропагування (що здійснюються в основному у режимі онлайн та можуть передбачати проведення цільових рекламних кампаній), інформаційно-просвітницьких заходів для SME (особливо для тих, які здійснюють транскордонну діяльність) та реалізації спільних проектів з організаціями, що надають підтримку підприємництву. У можливих та прийнятних випадках заходи з підвищення ступеня поінформованості можна доповнити можливістю використання наявних каналів та ресурсів партнерів з Європейської мережі підприємств. У рамках досягнення цієї мети прийнятними є проекти, які передбачають охоплення як мінімум двох держав-членів (MS). 27


До цього часу Комісія своїми силами організовувала тестування PSC користувачами. Ці тестування дозволили PSC отримати зворотний зв’язок від інших держав-членів, а не від користувачів – компаній. Також було організовано тестування користувачами за підтримки Асоціації торговельно-промислових палат Європи та Європейської мережі підприємств. Це тестування проводила Комісія, з огляду на його масштаб (охоплення всіх держав-членів); це тестування було обмеженим і проводилось в основному з метою порівняння Комісією його результатів з еталонними показниками. Цей захід необхідно здійснювати регулярно з метою підвищення ступеня зручності порталів PSC для користувача. У тому, що стосується підвищення ступеня поінформованості про Єдині контактні пункти, жодні попередні заходи на рівні ЄС не були вжиті. Зусилля держав-членів у цьому напрямку залишаються розрізненими та рідко узгоджуються з тим, щоб отримати більший ефект. У майбутньому потребу у вжитті заходів з підвищення ступеня поінформованості необхідно узгодити з планами ЄС, що стосуються Цифрового єдиного шлюзу Digital Single Gateway, як це передбачено Стратегією створення єдиного цифрового ринку (Digital Single Market Strategy) та конкретно передбачити у Стратегії розвитку внутрішнього ринку (Internal Market Strategy). Цей захід сприятиме підвищенню ефективності функціонування PSC, оскільки забезпечить удосконалення пакета послуг, що пропонуються, та полегшить компаніям, які бажають надавати свої послуги на транскордонній основі, процедуру отримання інформації та дотримання адміністративних вимог. Завдяки цьому має полегшитись доступ компаній, що здійснюють діяльність у секторі послуг, до інших ринків ЄС. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Підвищення ефективності функціонування Єдиних контактних пунктів завдяки урахуванню потреб користувачів-компаній та підвищення ступеня поінформованості компаній про послуги, що пропонуються Єдиними контактними пунктами. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс заявок Єдині контактні пункти: підвищення ступеня зручності для користувача шляхом проведення тестування користувачами Конкурс заявок Єдині контактні пункти: підвищення ступеня поінформованості Загалом

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 500 000

500 000 1 000 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Відкриття конкурсу заявок 1 квартал – 2 квартал 2016 року Підписання угоди про надання гранта 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 4 - 6 місяців 28


ПОКАЗНИКИ Мета 1: Забезпечення більшої зручності для користувача Кількість PSC, що організують тестування користувачами Перелік модифікацій, внесених в портали PSC після тестування PSC Мета 2: Підвищення ступеня поінформованості Кількість PSC, що організовують проведення заходів з підвищення ступеня поінформованості Кількість заходів (конференції, робочі наради, семінари), організованих з метою підвищення ступеня поінформованості Для кожного заходу – кількість учасників У випадку промо-заходів у режимі онлайн: відповідні статистичні дані щодо веб-трафіку (наприклад, аналітичні дані google). МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75% GRO/SME/16/B/06 – ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДОСТУПУ SME ДО СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Поліпшення умов доступу SME до сфери державних закупівель, зокрема, тих, що здійснюються на транскордонній основі ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Поліпшення умов доступу SME до сфери державних закупівель є важливим завданням Європейської Комісії. Частка SME у надпороговому обсязі закупівель є досі малою порівняно з їхнім внеском у ВВП (лише 45% порівняно з 58%). Частка участі SME у транскордонних закупівлях є ще нижчою. В результаті останньої реформи у сфері державних закупівель були введені конкретні законодавчі заходи у цій сфері, які передбачають заохочення до поділу контрактів на лоти, обмеження обороту компаній, необхідного для участі у тендері, та послаблення вимог щодо документації. Зазначені заходи спрямовані на подолання кількох бар’єрів, з якими стикаються SME, але є й інші перешкоди, наприклад, нестача інформації про відповідні процедури, особливо в інших державах-членах, обмежені навички та досвід участі у тендерах, відсутність діалогу з закупівельниками тощо. Ці проблеми краще вирішувати за рахунок надання безпосередньої підтримки SME. Цей захід призначається для надання підтримки SME за рахунок заходів спів фінансування організацій-посерердників, що підтримують участь SME у державних закупівлях, зокрема тих, що здійснюються на транскордонній основі. В результаті зазначені організації повинні пропонувати підтримку, більшу за обсягом та кращу за якістю. Цей захід має стати доповненням до заходів з надання інформації з використанням порталу Your Europe Business та зусиль, докладених Європейською мережею підприємств (ENN) у цій сфері. Він має стати 29


основою для поглибленого розуміння конкретних потреб SME та розроблення більш точних інструментів. Крім того, певні інструменти, розроблені у рамках цього проекту, а також здобутий досвід можуть бути передані ENN для подальшого поширення серед SME. Цей проект буде впроваджуватись шляхом оголошення конкурсу заявок. Оскільки потреби SME є різними у різних країнах та у різних секторах економіки, цей проект надаватиме свободу організаціям, що подають заявку, у пристосуванні пакету їхніх послуг до потреб клієнта. Проте цей проект може передбачати декілька заходів, наприклад, обмін інформацією щодо закупівель між державами-членами (оголошення про тендери та настанови щодо конкретики публічних закупівель у відповідній країні), навчання та надання консультаційних послуг SME, заходи у формі «компанія – закупівельник», підтримку у пошуку партнерів тощо. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ До числа очікуваних результатів можуть бути віднесені такі:  Підвищення ступеня поінформованості та підготовки SME до участі у державних закупівлях  Збільшення числа SME, що беруть участь у державних закупівлях;  Матеріали щодо конкретних особливостей законодавства у сфері державних закупівель у різних державах-членах;  Підвищення ступеня поінформованості закупівельників щодо конкретних особливостей діяльності SME та щодо технологій, доступних на ринку МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Грант - конкурс заявок Поліпшення умов доступу SME до 800 000 сфери державних закупівель Загалом 800 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Відкриття конкурсу заявок 1 квартал 2016 року Підписання угоди про надання гранта 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 18 місяців ПОКАЗНИКИ 1. Кількість SME, охоплених цими заходами (як мінімум 500 SME з 5 держав-членів) 2. Кількість настанов, розроблених з урахуванням специфіки держав-членів (як мінімум 5) 3. Кількість зустрічей з закупівельниками (як мінімум 5 організованих зустрічей) 4. Кількість заходів з підбору пар партнерів (як мінімум 10) МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75%

30


C. Базові умови для підприємств Третім спеціальним завданням програми COSME є «поліпшення базових умов для конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств Європейського Союзу, зокрема, SME, у тому числі в секторі туризму», викладене у Статті 11 Регламенту COSME. У 2016 році у рамках цього спеціального завдання передбачено фінансування до 15 проектів з бюджетом понад 37 мільйонів євро. GRO/SME/16/C/01 – ПОЛІТИКА ЩОДО SME (SPR, SBA, охоплення) ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Ці заходи передбачають: - Оцінку ефективності роботи малих та середніх підприємств (SPR) - Імплементацію Акту (з питань) малого бізнесу (SBA) - Інструменти охоплення Загальною метою заходу «Оцінка ефективності роботи малих та середніх підприємств є забезпечення емпіричного статистичного інструмента для здійснення моніторингу ефективності роботи SME та управління розробленням відповідної політики. Цей інструмент дозволить Комісії здійснювати ефективний моніторинг впровадження стратегії розвитку «ЄС2020» та елементів відповідної політики щодо SME. Метою заходу «Імплементація SBA» є підтримка імплементації SBA шляхом супроводу та моніторингу (включаючи обмін найкращими практиками). Метою заходу «Інструменти охоплення» є забезпечення інформаційно-комунікаційних інструментів для просування політики щодо SME, тобто Акту малого бізнесу, його імплементації у державах-членах та інформування SME/зацікавлених сторін SME/відповідних державних органів про політику щодо SME/досягнення у сфері економіки/доступну підтримку на рівні ЄС та держав-членів ( у тому числі про Оцінку ефективності роботи малих та середніх підприємств). ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Захід «Оцінка ефективності роботи SME» передбачає складання річних звітів та проведення досліджень. Річний звіт за 2016 рік включатиме аналіз розміру, структури та значущості європейських SME, аналіз основних тенденцій, а також міститиме коротке викладення останніх змін у відповідній політиці. Ці фактичні дані по країнах слугуватимуть засобом моніторингу імплементації SBA. На додаток до цього можуть бути проведені тематичні дослідження. Захід «Імплементація SBA» - це проект з контролю впровадження Акту малого бізнесу, який, зокрема, сприяє підвищенню ефективності застосування передбачених ним принципів управління завдяки вжиттю заходів з моніторингу збоку ЄС та держав-членів, забезпеченню та організації систематичного обміну найкращими практиками у формі відповідних заходів, онлайн-інструментів та нарад експертів. Зокрема, він передбачає проведення нарад членів Мережі уповноважених з питань малого та середнього бізнесу «SME Envoys Network», реалізацію робочої програми цієї мережі, проведення заходів SME Week, Single Market Forum та щорічної асамблеї малих та середніх підприємств SME Assembly, у тому числі проведення конкурсу «Європейська премія заохочення підприємництва» (European Enterprise Promotion Awards (EEPA)). Крім цього, цей проект передбачає проведення нарад 31


Національних контактних пунктів з питань SBA (національних координаторів, які сприяють діяльності мережі SME Envoys), координаторів заходу SME Week та Єдиних контактних пунктів з питань EEPA. Захід «Інструменти охоплення» (SME-портал та інші інструменти, наприклад, доступні у мережі Інтернет, аудіовізуальні та/або друковані інформаційні матеріали, кампанії у соціальних мережах, інструмент визначення SME) має на меті доведення політики щодо SME до відома SME та зацікавлених сторін, зокрема, її аспектів, що стосуються SBA та його імплементації. Він також передбачає проведення інших комунікаційних заходів, пов’язаних з діяльністю мережі «SME Envoys Network», а також створення брошур та веб-сайтів, призначених для пропагування Оцінки ефективності роботи малих та середніх підприємств. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Оцінка ефективності роботи SME: - Поглиблення знань та розуміння ситуації, що склалася навколо європейських SME; - Підвищення ступеня поінформованості цільових груп про Акт малого бізнесу та наслідки його імплементації для сектора SME у державах-членах; - Проведення високоякісної оцінки та аналізу, які забезпечують основу для формування політики на основі фактичних даних; - Порівняння з показниками сектора великих підприємств та середніми показниками для ЄС. Імплементація SBA: - Підвищення ступеня готовності держав-членів (MS) до імплементації SBA за рахунок належного функціонування мережі SME Envoys - Підвищення ступеня залученості зацікавлених сторін SME до процесу формування політики щодо SME на рівні ЄС завдяки організації щорічного форуму, передбаченого SBA (Асамблея SME) та більш частого проведення заходів з отримання зворотного зв’язку щодо майбутніх ініціатив на рівні ЄС. - Проведення Тижня SME (SME Week), що виконує функцію «вітрини» і дозволяє державам-членам та іншим країнам, що беруть участь у програмі COSME, демонструвати свої інструменти та заходи у сфері політики щодо SME. Інструменти охоплення - Підвищення ступеня поінформованості про програми та ініціативи ЄС з підтримки SME - Підвищення ступеня поінформованості про найкращі практики у сфері політики щодо SME МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) 2 конкретних контракти згідно з Оцінка ефективності роботи 1 250 000 рамковим договором SME 5 конкретних контрактів згідно з Імплементація SBA (SME 1 500 000 рамковим договором Assembly, SME Week, SMF) 8 конкретних контрактів згідно з Імплементація SBA (мережа 750 000 рамковим договором SME Envoys network та наради 32


1 конкретна угода про надання гранта згідно з рамковим договором про партнерство (максимальна частка спів фінансування 95%) та індивідуальні контракти Загалом

експертів) Доведення до відома SME інформації про доступ до джерел фінансування у ЄС

1 000 000

4 500 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ 2 квартал 2016 року Оцінка ефективності роботи SME: конкретний контракт Нарада мережі SME Envoys 1 – 4 квартали 2016 року Наради координаторів мережі Координатори заходів EEPA та SME Week Асамблея SME 2016 року Система «Business Planet» 4 квартал 2016 року Портал та інші інструменти 2 квартал 2017 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ Оцінка ефективності роботи SME 1. Річний звіт щодо європейських SME; 2. Повний набір таблиць фактичних даних, передбачених законом SBA (SBA fact sheets) (37 таблиць фактичних даних для окремих країн з середнім обсягом близько 15 сторінок кожна); 3. Публікація таблиць фактичних даних має супроводжуватися допоміжною («сателітною») документацією (прес-релізи, технічні примітки, бази даних, веб-сайт тощо); також має бути складений окремий короткий звіт, що підсумовує основні тенденції на основі даних, зібраних у 37 окремих таблицях фактичних даних. Імплементація SBA 1. Кількість організованих нарад 2. Кількість учасників 3. Своєчасність поширення результатів 4. Прогрес, досягнутий в імплементації заходів, передбачених 10 основними розділами SBA Інструменти охоплення 1- Своєчасне створення інструментів (доступних у мережі Інтернет, аудіовізуальних та/або друкованих інформаційних матеріалів, кампаній у соціальних мережах) 2- Ефективне поширення інструментів та їх застосування у проведенні ключових заходів 3- Вплив на цільову аудиторію (кількість контактів, кількість відвідувань веб-сайту, кількість переглядів відео в режимі онлайн)

33


GRO/SME/16/C/02 – ВПРОВАДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗАХОДІВ У РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (SBI) ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ З метою сприяння побудові «соціально-ринкової економіки з високою конкурентоспроможністю» Комісія зробила своїм головним пріоритетом питанням соціальної економіки та соціальних інновацій як з точки зору територіальної згуртованості, так і з точки зору пошуку нових рішень урегулювання соціальних проблем, зокрема, боротьбу з бідністю та соціальним відчуженням, та закріпила ці пріоритети у стратегії «Європа 2020». У рамках цієї стратегії висунуто флагманські ініціативи «Інноваційний союз», «Європейська платформа проти бідності та соціального відчуження» та Закон про єдиний ринок (SMA). При цьому соціальне підприємництво /соціальні підприємства до великої міри є рушійною силою розвитку, створення нових місць та впровадження інновацій. За результатами дослідження 2009 року, частка населення, що бере участь у соціальному підприємництві, становить 4,1% у Бельгії, 7,5% у Фінляндії, 3,1% у Франції, 3,3% в Італії, 5,4% у Словенії та 5,7% у Великій Британії. Тобто, приблизно одна з чотирьох компаній, заснованих у Європі, може бути соціальним підприємством. У Бельгії, Фінляндії та Франції соціальним підприємством може бути одна з трьох фірм. Зазначені компанії часто є більш продуктивними та конкурентоспроможними, ніж можна уявити. Це обумовлено дуже високим рівнем особистої відданості їхніх працівників та тим, що ці компанії пропонують кращі умови праці. Соціальні підприємства сприяють «розумному» розвитку, оскільки реагують на потреби, які досі не були задоволені, соціальними інноваціями. Вони забезпечують сталий розвиток завдяки урахуванню наслідків своєї діяльності для довкілля та розробленню довгострокового бачення. Вони є основою соціально інтегрованого зростання завдяки тому, що основна увага у таких компаніях приділяється інтересам людини та забезпеченню соціальної згуртованості. Запропонований проект спрямований на імплементацію ключового заходу 7 («Національні та регіональні адміністрації: сприяння взаємному навчанню та розвитку їхнього потенціалу» (National and Regional Administrations: promotion of mutual learning and their capacity building) та ключового заходу 10 (« Зміцнення елемента якості у присудженні контрактів у контексті реформи державних закупівель» (Enhancement of the element of quality in awarding contracts in the context of the reform of public procurement) «Ініціативи соціального підприємництва» (Social Business Initiative)6 (2011-2014 рр.) У 2016 році мають бути реалізовані 2 проекти: 1. Ключові заходи SBI у сфері політики державних органів ЄС На сьогоднішній день на етапі імплементації SBI цілеспрямована політика національних та місцевих державних органів є вирішальним фактором успішного створення сприятливого середовища та відповідної бази для органів державної влади, необхідних для урегулювання конкретних проблем, з якими стикаються соціальні підприємства на національному або місцевому рівні. Необхідно, щоб адміністративні органи та закупівельники, що спеціалізуються у сфері державних закупівель, повністю усвідомили, що залучення соціальних підприємств, що створюють 18% ВВП ЄС, до сфери державних закупівель є потужним інструментом розвитку соціальних підприємств та, відповідно, сприяє імплементації SBI. 6

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm 34


Після 2012 року деякі держави-члени (Іспанія, Словенія, Франція, Португалія, Люксембург, Мальта тощо) розробили норми, орієнтовані на підприємства, що спеціалізуються у сфері соціальної економіки, або соціальні підприємства. Цей досвід є корисним для інших державчленів, оскільки вони можуть відобразити або продублювати ці норми у внутрішньому законодавстві. Так само численні органи місцевої влади цілеспрямовано розробили інструменти соціального підприємництва (аби, інкубатори тощо), тому їхній досвід може стати у пригоді іншим органам місцевої влади країн ЄС. Зазначені заходи необхідно оформити і представити у доступному вигляді сотням тисяч органів влади національного та місцевого рівня з використанням веб-сайту/порталу, презентації найкращих практик та корисних посилань та інших інструментів. Паралельно з цим необхідно провести навчання (зокрема, семінари з розбудови та зміцнення потенціалу та компетенцій) у цій сфері для того, щоб створити групи зацікавлених осіб у державах-членах, які також помножуватимуть ці знання /здійснюватимуть їх поширення/розповсюдження на більш локальному рівні. Також корисним є взаємне навчання спеціалістів-практиків з різних держав-членів. 2. Найкращі практики соціальних підприємств, що застосовуються впродовж усього циклу життя Цей проект спрямований на розвиток потенціалу соціального підприємництва за рахунок забезпечення практичної допомоги/навчання (семінари з розвитку потенціалу) для соціальних підприємств та їхніх працівників (які вже здійснюють діяльність на ринку або для тих, що розглядають таку можливість). У рамках цього проекту можна було б передбачити підтримку розроблення модульного онлайн-курсу (наприклад, масового відкритого курсу дистанційного навчання, МООС) та/або спеціального веб-сайту/порталу (можливо, пов’язаного з порталом Your Europe) з таких основних питань, як необхідні передумови для створення соціального підприємства та його діяльності, способи отримання доступу до ринків (наприклад, участь у державних тендерах), способи отримання доступу до фінансування тощо. Можна також вказати, куди слід звертатися людям, якщо вони хочуть отримати додаткову інформацію/допомогу. Ці практичні настанови також можна поєднати з заходами з поширення найкращих практик (наприклад, поширення практичного досвіду соціальних підприємств, які отримали премію у конкурсі соціальних інновацій - DG GROWTH тощо) Необхідно організувати навчання (семінари з розвитку потенціалу) на місцях з тим, щоб сформувати групи зацікавлених осіб у державах-членах, які надалі зможуть помножувати ці знання /здійснювати їх поширення/розповсюдження на більш локальному рівні. Також корисним є взаємне навчання спеціалістів-практиків з різних держав-членів. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Захід 1: Опублікування та проведення Конкурсу пропозицій, орієнтованого на підприємства, що беруть участь у соціальному підприємництві, та на державні органи щодо створення системи ознайомлення, інформування та поширення знань. У пропозиції щодо реалізації проекту мають бути викладені: (1) Концепція: чітке викладення способу збирання та поширення практичних настанов та найкращих практик, виходячи з того способу, що вже існує, та аналіз різних варіантів (надання практичної інформації та настанов з використанням мережі Інтернет, 35


розроблення інструментів дистанційного навчання або інших навчальних модулів, розроблення стратегії навчання тощо). (2) Виконання: реалізація способу надання практичних настанов /методів навчання (семінари з розвитку потенціалу) після обрання найкращого можливого варіанта Європейською Комісією. Сукупна вигода для Європи: поширення та розповсюдження найкращих практик у всіх державах-членах, встановлення взаємовигідних відносин між державними установами різних держав-членів, розроблення узгодженої європейської концепції участі соціального підприємництва у сфері формування суспільної політики та державних закупівель. Захід 2: Опублікування та проведення Конкурсу пропозицій, орієнтованого на підприємства, що беруть участь у соціальному підприємництві, щодо створення системи ознайомлення, інформування та поширення знань. У пропозиції щодо реалізації проекту мають бути викладені: (1) Концепція: чітке викладення способу збирання та поширення практичних настанов та найкращих практик, виходячи з того способу, що вже існує, та аналіз різних варіантів (надання практичної інформації та настанов з використанням мережі Інтернет, розроблення інструментів дистанційного навчання або інших навчальних модулів, розроблення стратегії навчання тощо). (2) Виконання: реалізація способу надання практичних настанов /методів навчання (семінари з розвитку потенціалу) після обрання найкращого можливого варіанта Європейською Комісією. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Захід 1: - Збирання та розроблення методології та матеріалів, які можна застосовувати на практиці, зокрема, з використанням веб-технологій - Створення ключової групи державних установ з різних держав-членів, які виступатимуть у ролі провідників ідеї соціального підприємництва у здійснення політики державними органами у Європі - Створення ключової групи спеціалістів-практиків з державних органів (20-30), які виступатимуть у ролі тренерів (семінари з розвитку потенціалу) та експертів з питань соціального підприємництва. Захід 2: - Збирання та розроблення методології та матеріалів, які можна застосовувати на практиці, зокрема, з використанням веб-технологій - Створення ключової групи соціальних підприємств з різних держав-членів, які виступатимуть у ролі провідників ідеї соціального підприємництва у здійснення політики державними органами у Європі - Створення ключової групи зацікавлених сторін (20-30), які виступатимуть у ролі тренерів ( семінари з розвитку потенціалу) та експертів з питань найкращих практик у сфері соціального підприємництва, що застосовуються впродовж усього циклу життя компаній.

36


МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс пропозицій Соціальне підприємництво у сфері 800 000 політики державних органів ЄС Конкурс пропозицій Найкращі практики Соціальних 800 000 підприємств, що застосовуються упродовж усього циклу життя компаній Загалом 1 600 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування повідомлення про конкурс заявок 3 квартал 2016 року Підписання угоди про надання гранта 1 квартал 2017 року Орієнтовна загальна тривалість: 36 місяців ПОКАЗНИКИ Захід 1: - Кількість країн, що беруть участь; - Кількість національних та місцевих органів влади, що беруть участь; - Кількість навчальних курсів та організованих заходів; - Кількість організованих семінарів з розвитку потенціалу; - Зворотний зв’язок від учасників щодо якості, адекватності та сукупної вигоди від навчання, семінарів та наданих матеріалів; - Загальна кількість спеціалістів-практиків з державних органів, які отримують пряму вигоду від цього заходу та набудуть нові або поглиблені знання. Захід 2: - Кількість країн, що беруть участь; - Кількість зацікавлених сторін, що беруть участь; - Кількість навчальних курсів та організованих заходів; - Кількість організованих семінарів з розвитку потенціалу; - Зворотний зв’язок від учасників щодо якості, адекватності та сукупної вигоди від навчання, семінарів та наданих матеріалів; - Загальна кількість підприємств та їх працівників, які отримують пряму вигоду від цього заходу та набудуть нові або поглиблені знання.

МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 90% GRO/SME/16/C/03 – ПЛАТФОРМА ЄС «REFIT» ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ТЯГАРЯ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Надання рекомендацій Комісії з питань, що стосуються зменшення регуляторного тягаря, створення умов для участі зацікавлених сторін. Ця група була створена 19.05.2015 р. 37


(Рішення Комісії C(2015)3261). ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Ця платформа зацікавлених сторін ЄС об’єднує держави-члени, експертів високого рівня та зацікавлені сторони з метою зменшення регуляторного тиску в результаті застосування нормативно-правової бази ЄС або її імплементації державами-членами. Оскільки Комісія також має право поставити перед Платформою будь-яке завдання у рамках робіт з «якісного» регулювання (Better regulation actions), це може передбачати виконання на договірній основі досліджень з питань нормативного тягаря або нормативної відповідності. Для підтримання цих заходів та, зокрема, консультацій зацікавлених сторін виникає потреба в ІТ-інструментах. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ За допомогою цієї платформи Комісія отримуватиме консультації з питань регуляторного тягаря на всіх рівнях державного управління в ЄС. Діяльність Платформи також може передбачати оцінку імплементації державами-членами законодавчих ініціатив, передбачених проектом REFIT: збирання підтверджувальних даних та думок щодо практичних наслідків. Усі ці роботи можуть супроводжуватись дослідженнями, у тому числі роботи з розроблення конкретних заходів «якісного» регулювання. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА Відшкодування експертам (експертам, які не отримують винагороди) та витрати, пов’язані з проведенням нарад Конкретний контракт згідно з рамковим договором та/або запрошення до участі у тендері Конкретний контракт згідно з рамковим договором Загалом

Наради

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 100 000

Дослідження

200 000

ІТ-розроблення

200 000 500 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ 1 квартал 2016 року Опублікування запрошення до участі у тендері Підписання контракту 2 квартал 2016 року Конференції/засідання/робочі 2 - 4 квартал 2016 року наради/дослідження/матеріал Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ 1. Кількість пленарних засідань та підготовчих нарад (цільовий показник: 5 пленарних засідань та, у разі необхідності, 5 підготовчих нарад); 2. Візити учасників до держав-членів, установ ЄС тощо (цільовий показник: 6 візитів); 3. Дослідження з метою кількісної оцінки регуляторного тягаря та відповідних витрат, результатів заходів ЄС або впровадження найкращих практик; 38


4. ІТ-інструмент (REFIT/ інструмент Scoreboard), що має бути розроблений. GRO/SME/16/C/04 – ДОПОВІДЬ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 2017 ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Проведення досліджень з метою забезпечення даних для Доповіді про інтеграцію та конкурентоспроможність 2017 року ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Дослідження загального характеру з питань конкурентоспроможності та інтеграції на підтримку зведеного звіту за 2017 рік та з метою зміцнення доказової бази для механізму макроекономічної координації European Semester. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1. Високоякісні дослідження, проведені у встановлені строки та відповідно до вимог Комісії, результати яких, поміж іншим слугують довідковою та фактологічною базою для зведеного звіту. 2. Взяття до уваги цих результатів особами, які визначають політику на рівні ЄС та держав-членів, при формуванні нової політики. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) 6 конкретних контрактів згідно Доповідь про інтеграцію та 800 000 з рамковим договором конкурентоспроможність, 2017 рік ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання контракту 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 5 - 8 місяців ПОКАЗНИКИ 1. Своєчасне надання звітів /вжиття заходів ( порівняно з встановленими строками) 2. Кількість відвідувань/завантажень звітів з веб-сайтів 3. Посилання на звіт у майбутній політиці ЄС та держави-члена GRO/SME/16/C/05 – ПРОГРАМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРІВ SME ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Основні цілі програми є такими:  Активізація транскордонної та, можливо, і транссекторальної кооперації кластерних та підприємницьких мереж;  Сприяння створенню Всеєвропейських стратегічних міжкластерних партнерств (panEuropean Strategic Cluster Partnerships), які очолюватимуть процес міжнародної кооперації кластерів у сферах стратегічних інтересів;  Зміцнення підтримки SME з точки зору глобальної конкурентоспроможності Завдяки зміцненню кооперації кластер них та підприємницьких мереж та сприянню 39


формування пан-європейських кластерних консорціумів стратегічного характеру на європейському рівні цей проект забезпечить SME можливість займати лідерські позиції у глобальному масштабі. Основною метою цієї програми буде сприяння інтернаціоналізації кластерів, у рамках якого зацікавлені консорціуми отримають можливість розроблення спільної міжнародної стратегії, та сприяння виходу процесу інтернаціоналізації SME за межі Європи, у тому числі у нових тематичних напрямках, що розвиваються. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Цей проект здійснюється у продовження та розширення вже діючої програми інтернаціоналізації кластерів, спрямованої на посилення позиції SME, і передбачає такі заходи:  Захід 1: Програма «Cluster Go International» Напрям 1) Підтримка підготовчих заходів, пов’язаних з створенням та остаточним формуванням нових Європейських стратегічних партнерств кластерів (ESCP). ESCP – це консорціуми, що складаються з незалежних юридичних осіб, при цьому всі вони мають представляти інтереси кластерної мережі або підприємницької групи, бути заснованими у державах-членах ЄС або у країнах, що беруть участь у програмі COSME згідно з положеннями Статті 6 Регламенту COSME та бути заснованими як мінімум у трьох державах-членах ЄС або у країнах, що беруть участь у програмі COSME, серед яких мінімум дві країни є державами-членами ЄС. Очікується, що зазначені Партнерства розроблятимуть спільне «Європейське» стратегічне бачення з глобальною перспективою та спільними цілями, спрямованими на вихід на конкретні треті ринки, яке сприятиме зміцненню підтримки європейських SME у глобальній конкурентній боротьбі. Вони мають розробити спільну міжнародну стратегію та дорожню карту її впровадження, які сприяють інтернаціоналізації SME, у тому числі у галузях, які зароджуються, з метою підтримання розвитку економіки та забезпечення зайнятості у Європі. Цей напрям може передбачати надання послуг підтримки у цілях виявлення стратегічних партнерів та побудови з ними партнерських відносин у рамках всієї Європи винятково за принципами Стратегій «розумної» спеціалізації (Smart Specialisation Strategies) регіонів, що беруть у цьому участь, розроблення основ юридичного представництва, підготовку до проведення опитувань SME з метою оцінки їхніх потреб та зацікавленості у кооперації з третіми країнами, підготовку стратегії спільного брендингу та маркетингу та дорожньої карти кооперації. Два Партнерства мають бути зарезервовані під сектори оборони та безпеки. Мета полягає у забезпеченні підтримки європейським кластерам, діяльність яких пов’язана з обороною, в інтенсифікації транскордонної співпраці з іншими кластерами, не зайнятими у сфері оборони, та у розробленні та впровадженні спільних стратегій у сферах технологій, продуктів та послуг подвійного використання по відношенню до країн, які не є членами ЄС. Напрям 2) Підтримка початкового впровадження, тестування та подальшого розвитку Європейських стратегічних партнерств кластерів, у тому числі партнерств, позначених скороченням «ESCP» у попередньому оголошенні про конкурс на участь у програмі «Cluster Go International» COS-Cluster-2014-3-03 (за винятком тих, що вже отримали фінансування за напрямком 2) та аналогічних вже існуючих всеєвропейських об’єднань організацій, що представляють інтереси кластерів та підприємницьких груп, які відповідають 40


характеристикам ESCP. Прийнятні консорціуми повинні продемонструвати, що вони мають діючі партнерські відносини та чітко визначену стратегію інтернаціоналізації, готову до впровадження. Передбачається, що у рамках цього напрямку будуть розроблені конкретні заходи з підтримки кооперації з стратегічними партнерами у третіх країнах. Цей напрям може передбачати додаткові підготовчі заходи, наприклад, індивідуальний аналіз та місії зі збирання даних або допомогу у відкритті спільного офісу за кордоном, оперативні заходи з залученням кластерів SME, наприклад, організація міжнародних місій з підбору відповідних кластерів, а також подальші заходи з надання допомоги у підготовці спільних планів ведення бізнесу та кооперації з міжнародними партнерами та планів заходів з навчання та моніторингу. Прийнятні об’єднання мають складатися з незалежних юридичних осіб, при цьому всі вони мають представляти інтереси кластерної мережі або підприємницької групи, всі мають бути заснованими у державах-членах ЄС або у країнах, що беруть участь у програмі COSME згідно з положеннями Статті 6 Регламенту COSME, та бути заснованими як мінімум у трьох державах-членах ЄС або у країнах, що беруть участь у програмі COSME, серед яких мінімум дві країни є державами-членами ЄС. Кожна організація, що представляє інтереси кластерної мережі або підприємницької групи, має продемонструвати, що вона пропонує або спрямовує послуги з підтримки кластерних мереж або підприємницьких груп відповідним компаніям згідно з визначенням, викладеним у розділі 1.3 (s) щодо «інноваційних кластерів» у Додатку І до нових «Рамкових положень Європейського Союзу про заходи державної підтримки досліджень, розроблень та інновацій» (EU Framework for State Aid for Research and Development and Innovation)7 та є зареєстрованою на онлайновій Платформі співробітництва європейських кластерів (European Cluster Collaboration Platform)8  Захід 2. Підтримка міжнародної кооперації кластерних та підприємницьких мереж та сприяння діяльності Європейських стратегічних партнерств кластерів за рахунок подальшого розвитку Платформи співробітництва європейських кластерів (ЕССР). Цей захід може бути реалізований шляхом укладення нового контракту на обслуговування або пролонгації чинного контракту на обслуговування онлайнової платформи ЕССР та надання підтримки заходів з міжнародного співробітництва кластерів на строк два роки. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Реалізація Програми інтернаціоналізації кластерів SME має сприяти прискореному розвитку більшої кількості кластерів світового рівня у всіх країнах, що беруть участь у програмі COSME, за рахунок забезпечення процесу інтернаціоналізації кластерів згідно з належною стратегією на рівні ЄС, метою якого є посилення підтримки європейських SME у конкурентній боротьбі на глобальному рівні. Ця програма створює умови для консорціумів європейських кластерів для конкретної спільної роботи, особливо на транссекторальній основі, отримання вигод від співробітництва 7

2014/C 198/0, дивись за посиланням: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN Додаткова інформація доступна за посиланням http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf та http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html amending the Community Framework (2006/C 323/01 дивись за посиланням: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:en:PDF), 8 Дивись за посиланням: www.clustercollaboration.eu 41


та розроблення спільного «Європейського» стратегічного бачення з глобальною перспективою та спільними цілями у тому, що стосується конкретних третіх країн, зокрема, у ключових галузях промисловості ЄС. Її реалізація дозволить збільшити кількість Європейських стратегічних партнерств кластерів, створених у Європі, та забезпечить більшій кількості SME доступ до ринків третіх країн, а також сприятиме зростанню в результаті міжнародної діяльності. Цей захід також має стати інструментом підтримки подальшого функціонування Платформи співробітництва європейських кластерів в цілях сприяння кооперації кластерів у межах Європи та за її межами, а також в цілях зміцнення діалогу у сфері політики з міжнародними партнерами з метою сприяння діловій співпраці між кластерами та SME, що є їх учасниками, з ключовими стратегічними глобальними партнерами. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА ВПРОВАДЖЕННЯ Грант – конкурс заявок Програма «Cluster Go International» Контракт – запрошення до Сприяння міжнародній співпраці участі у тендері кластерних та підприємницьких мереж шляхом використання Платформи співробітництва європейських кластерів Загалом

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 4 425 000 500 000

4 925 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Захід 1: Оголошення конкурсу заявок 4 квартал 2016 року Захід 1: Підписання угоди про надання гранта 3 квартал 2017 року Захід 2: Опублікування запрошення до участі у тендері/ 4 квартал 2016 року пролонгація контрактів на обслуговування Орієнтовна загальна тривалість: 33 місяці ПОКАЗНИКИ 1. Кількість кластерних організацій та підприємницьких мереж з різних країн-учасницю програми COSME, які отримали вигоду від заходів, забезпечених підтримкою; 2. Кількість угод про партнерство, укладених в результаті заходів, забезпечених підтримкою; 3. Ефект від заходів, забезпечених підтримкою, що вимірюється кількістю проектів з кооперації, що стали їх результатом, укладених з міжнародними партнерами кластер них та підприємницьких мереж; 4. Кількість SME, які прямо або опосередковано отримали вигоду від заходів, забезпечених підтримкою, у формі проектів з кооперації, оцінена шляхом проведення ретроспективного опитування впродовж двох років після закінчення заходів, забезпечених підтримкою; 5. Збільшення відсоткової частки в обороті, обумовленої міжнародною діяльністю, та у рівні зайнятості в Європі, яку забезпечують SME, що прямо або опосередковано отримали вигоду від заходів, забезпечених підтримкою, у порівнянні з даними для 42


аналогічної групи SME, які не отримують зазначених вигод, оцінене шляхом проведення ретроспективного опитування впродовж двох років після закінчення заходів, забезпечених підтримкою МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75% GRO/SME/16/C/06 – ПРОЕКТ З ПАРТНЕРСТВА «WORTH» ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Реалізація цього проекту сприяє досягненню загальної мети – підвищення конкурентоспроможності європейських SME. У Комюніке Комісії «За європейський промисловий ренесанс» звертається особлива увага на необхідність сприяння їхньому розвитку та конкурентоспроможності заради забезпечення сталого відродження економіки. У ньому також підкреслюється важливість промисловості, яка забезпечує частку у розмірі 80% від обсягу експорту з ЄС. З огляду на те, що компанії ЄС не можуть конкурувати з дешевими та низькоякісними продуктами, вони повинні перейти до впровадження інноваційних (зокрема, зростає значення нетехнологічних інновацій), високопродуктивних, ресурсоефективних способів виробництва, що забезпечують високу додану вартість. Цілі проекту з партнерства «WORTH» є такими:  Сприяння інтеграції світу творчості, дизайну та нових технологій (у тому числі інформаційно-комунікаційних (ІСТ) та цифрових технологій) з малим та середнім бізнесом (SME), яка забезпечує створення інноваційних продуктів, процесів та послуг з суттєвою доданою вартістю (які взагалі є більш прибутковими).  Сприяння співпраці у рамках ЄС між SME, що спеціалізуються у більш традиційних галузях промисловості, та дизайнерами і представниками інших творчих процесій. У зв’язку з цим цілі цього проекту узгоджуються з цілями програми COSME, а саме сприяють зміцненню конкурентоспроможності та сталому розвитку підприємств Європейського Союзу, зокрема, SME. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Проект з партнерства «WORTH» має базуватись на концепції та методології Пілотного проекту «WORTH» (Worth Pilot Project), реалізованого у рамках програми CIP 2013. Метою проекту з партнерства «WORTH» є інтеграція між дизайнерами та представниками інших творчих професій, а також SME, що спеціалізуються у галузі нових технологій (у тому числі інформаційно-комунікаційних (ІСТ) та цифрових технологій) та SME, що здійснюють діяльність у більш традиційних галузях промисловості (наприклад, у галузі виробництва споживчих товарів на основі дизайнерських розробок) з метою створення інноваційних продуктів та послуг з високою доданою вартістю. У зв’язку з цим метою проекту з партнерства «WORTH» є створення партнерських відносин між SME (наприклад, виробниками, кустарними підприємствами, підприємствами роздрібної торгівлі) з однієї сторони та з іншої сторони з:  Дизайнерами та представниками інших творчих процесій або  SME, що спеціалізуються у сфері нових технологій (у тому числі інформаційнокомунікаційних (ІСТ) та цифрових технологій).

43


Ці партнерства працюватимуть з метою створення інноваційних продуктів, послуг та інших рішень з високою доданою вартістю. Вони отримуватимуть підтримку, поміж іншим, для визначення та створення продуктів або послуг, позиціонування на ринку, демонстрації своїх досягнень на відповідних торговельних виставках або ярмарках та ів організації управління правами на об’єкти інтелектуальної власності. Цим партнерствам надаватимуться послуги з коучінгу та стратегічного консультування. Проект реалізовуватиметься з використанням транснаціональної платформи, яка буде нести відповідальність, поміж іншим, за:  Відбір (шляхом проведення прозорих конкурсів) учасників проекту,  Організацію та валідацію партнерств,  Забезпечення індивідуалізованої підтримки впродовж усього строку існування партнерств,  Надання інформації та забезпечення публічності проекту,  Управління реалізацією проекту. Кінцевими бенефіціарами є SME, а саме малі підприємства та мікропідприємства, які отримуватимуть послуги дизайнера, представника іншої творчої професії, експерта або компанії, що спеціалізується у сфері технологій, за прийнятною ціною. Участь у проекті дозволить їм розробити нові продукти, процеси або послуги з високою доданою вартістю, що забезпечить їм вигідну конкурентоспроможну позицію. Так само як у Пілотному проекті «WORTH», партнерства отримуватимуть фінансову підтримку у формі одноразової виплати. Кожне партнерство буде проходити валідацію та формалізацію, включаючи аспекти, пов’язані з правами партнерів на об’єкти інтелектуальної власності. З урахуванням ринкової стратегії (це також може бути зроблено за підтримки експерта, передбаченого проектом) новий продукт, послуга або рішення будуть презентовані на важливих ярмарках та/або у рамках інших професійних заходів. У рамках цієї платформи функціонуватиме веб-сайт, на якому буде оприлюднюватись відповідна інформація, наприклад, інформація, що стосується запрошень щодо участі у партнерстві, вже створених партнерств, результатів реалізації проекту та аналізу практичних прикладів. У подальшому можна було б дослідити, яким чином ця платформа могла б функціонувати на умовах самозабезпечення після завершення строку проекту і стати, наприклад, веб-інструментом, з використанням якого компанії могли б шукати партнерів для співпраці (наприклад, компанії, які шокують дизайнера або постачальника технології). Так само, як це було у випадку пілотного проекту «WORTH», партнерства, створені у рамках проекту з партнерства «WORTH», будуть транснаціональними (партнери в обов’язковому порядку мають бути з двох різних держав-членів або з двох різних країн-учасниць програми COSME), оскільки це сприятиме кооперації та дозволить встановити більш тривалі зв’язки між підприємствами з різних країн ЄС. Пілотний проект «WORTH», реалізацію якого було здійснено у період 2013 – 2015 рр., мав на меті створення 30 транснаціональних партнерств. Оцінка результаті цього пілотного проекту здійснюватиметься у 4 кварталі 2015 року, і, як наслідок, після проведення цієї оцінки до початкового підходу можуть бути внесені певні зміни.

44


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ - Створення близько 150 транснаціональних партнерств, - Збільшення обсягу дизайнерського та творчого контенту у продуктах та послугах, який призводить до зміцнення конкурентної позиції SME, - Створення та зміцнення зв’язків між більш традиційними SME, з однієї сторони та дизайнерами та представниками інших творчих процесій, з іншої сторони. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) Запрошення до участі у тендері* Проекту з партнерства 5 500 000 *Спосіб впровадження буде «WORTH» підтверджений після результатів оцінки Пілотного проекту «WORTH» Загалом 5 500 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення до участі у тендері 2 квартал 2016 року Підписання контракту 3 квартал 2017 року Орієнтовна загальна тривалість: 48 місяців ПОКАЗНИКИ Кількість створених партнерств Кількість нових продуктів, послуг або інших рішень, представлених на відповідних ярмарках та виставках Кількість SME, що отримали вигоду від реалізації проекту GRO/SME/16/C/07 – ТУРИЗМ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Згідно з Лісабонським договором, заходи, запропоновані до реалізації у рамках програми COSME 2016, сприятимуть досягненню цілей, передбачених стратегією «Європа 2020» за рахунок підвищення конкурентоспроможності сектора туризму та збільшення його загального внеску в економічний розвиток та створення нових робочих місць у Європі. Ці заходи здійснюються у розвиток імплементації стратегії розвитку туризму, встановленої Комюніке Комісії щодо туризму (Commission Communication on Tourism)9 від 30 червня 2010 року, але з урахуванням потреби у нових ініціативах, що забезпечує нові перспективи для розвитку, як зазначено у дискусії з державами-членами, представниками відповідної галузі та іншими зацікавленими сторонами. Ці заходи будуть спрямовані на поліпшення бізнессередовища у секторі туризму та на сприяння транснаціональної кооперації між їхніми учасниками на всіх рівнях, зокрема, у формі обміну найкращими практиками. Більш конкретно, у рамках проекту мають бути виконані три оперативних завдання: (1) Диверсифікація та збільшення обсягу пропозицій туристичного продукту (2) створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для 9

COM(2010) 352/3 остаточна версія від 30.06.2010 45


туристичних компаній, у тому числі за рахунок поглибленого розуміння соціальноекономічних аспектів даного сектора та (3) підвищення привабливості Європи, як об’єкта туризму, а також різних напрямків туризму у її межах, та підтримка пов’язаних з туризмом SME у їхній співпраці з міжнародними бізнес-партнерами на цільових ринках третіх країн. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ У рамках виконання трьох оперативних завдань будуть здійснюватись такі заходи: 1) Диверсифікація та збільшення обсягу пропозицій туристичного продукту У рамках цього завдання оголошується одне запрошення до участі у тендері, що дозволить продовжити реалізацію проекту EDEN, який, поміж іншим, сприяє створенню пропозицій щодо нових туристичних продуктів у менш відомих туристичних напрямках. Це також опосередковано сприяє запобіганню концентрації туристичних потоків у найбільш традиційних туристичних дестинаціях та розробленню моделей сталого розвитку туристичних дестинацій. Запрошення до участі у тендері передбачатиме організацію одного конкурсу для відбору нових Найкращих туристичних напрямків Європи (European Destinations of Excellence) Цей конкурс буде відкритий для розгляду туристичних напрямків у всіх країнах, що беруть участь у програмі COSME, і до максимальної міри охоплюватиме найрізноманітнішу тематику. 2) Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній Основні заходи, що реалізуються у рамках цього завдання, сприятимуть поліпшенню конкурентного середовища для компаній, зокрема, SME, що здійснюють свою діяльність у туристичній галузі. (а) Організація низки заходів з обговорення з державами-членами, представниками регіонів, відповідної галузі, професійних спілок, навчальних закладів та іншим зацікавленими сторонами основних проблем та ключових пріоритетів у сфері зміцнення конкурентоспроможності компаній, що працюють у цьому секторі. Це передбачає організацію Європейського туристичного форуму (European Tourism Forum) (захід організовує країна, до якої переходить Головування у Раді Європейського Союзу), Європейського дня туризму (European Tourism Day), а також інших робочих нарад та профільних заходів з різної тематики. Теми для обговорення обиратимуться з урахуванням ключових пріоритетів та проблем, внесених на розгляд державами-членами та представниками галузі. До числа цих тем будуть віднесені питання, для вирішення яких необхідно більш глибоко розуміти суть соціально-економічних аспектів розвитку цієї галузі в цілях удосконалення процесу прийняття рішень щодо політики та здійснення діяльності у туристичному секторі, наприклад, питання, пов’язані з підвищенням якості, забезпеченням сталого розвитку, доступності, набуття відповідних навичок та досвіду, надання інформації та впровадження інновацій, розвитку цифрового туризму (у тому числі аспекти, пов’язані з «економікою взаємодопомоги»). (b) Забезпечення додаткового контенту порталу «Віртуальна обсерваторія туризму» (Virtual Tourism Observatory) з метою підвищення ступеня його корисності, як зручного для користувача інструмента, зокрема, для органів державної влади та SME, який –забезпечує можливість отримання найактуальнішої статистичної інформації, проведення аналізу та встановлення відповідності між політикою галузі та положеннями законодавства, що стосується туристичної галузі в ЄС. Також будуть отримані нові дані для інформаційного 46


наповнення порталу, що стосуються соціально-економічних аспектів, завдяки опитуванню «Євробарометр», результатом якого буде аналіз поведінки та очікувань туристів, що стане основою процесу прийняття рішень, та роботі над звітом «тенденції та політики у сфері туризму 2018» (Tourism Trends and Policies 2018), виконаній спільно з ОЕСР. 3) Підвищення привабливості Європи як об’єкта туризму, та підтримка пов’язаних з туризмом компаній у пошуку міжнародних бізнес-партнерів на цільових ринках Заходи, передбачені у рамках цього завдання, здійснюватимуться шляхом оголошення одного запрошення до участі у тендерів та одного конкурсу заявок з метою надання підтримки зацікавленим туристичним операторам у діяльності на міжнародних ринках. Метою цих заходів є полегшення процесу підбору відповідних операторів з третіх країн для співпраці з операторами з ЄС, зокрема, з SME. Ці заходи також забезпечать операторам можливість встановлення необхідних контактів для здійснення конкретних дій, спрямованих на збільшення туристичних потоків з віддалених ринків. Реалізація цього заходу забезпечить створення додаткових ділових можливостей для туристичних операторів і сприятиме позиціонуванню Європи, як однієї з найкращих туристичних дестинацій. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Ініціативи у сфері туризму мають сприяти підвищенню конкурентоспроможності Європейського туристичного сектора. Диверсифікація пропозиції туристичних продуктів дозволить заохотити більшу кількість туристів до подорожей та зменшити перенасиченість традиційних туристичних напрямків, що у свою чергу обумовить вигоди для менш популярних туристичних зон, а це призведе до генерації додаткових доходів на місцевому рівні. Діяльність та відповідні заходи у сфері поглиблення розуміння певних аспектів туристичної діяльності забезпечать більшу привабливість та сприйняття туристичних ініціатив. Більш повні статистичні дані та якісна інформація дозволять краще оцінити позицію туристичної галузі ЄС на світовому ринку туристичних послуг, її внесок у підвищення рівня зайнятості та наслідки її розвитку для інших секторів економіки. Вони також дозволять політичним органам та керівникам компаній приймати поінформовані рішення. Зросте частка участі малих підприємств у партнерських відносинах у сфері туризму на міжнародному рівні. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА ВПРОВАДЖЕННЯ Запрошення до участі у Диверсифікація та збільшення обсягу тендері пропозицій туристичного продукту – EDEN+: відбір нових Найкращих туристичних напрямків Європи 3 конкретних контракти Створення умов для формування згідно з рамковими сприятливого та конкурентного середовища договорами для туристичних компаній інформаційнороз’яснювальні заходи, організація та участь у спеціальних заходах

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 200 000

400 000

47


1 конкретний контракт згідно з рамковим договором

Спеціальний грант згідно з статтею 190(1)(f) Правил застосування (RAP) 2 конкретних контракти згідно з рамковим договором

Конкурс заявок

Загалом

Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – поглиблення розуміння соціально-економічних аспектів даної галузі за рахунок проведення опитування Flash Eurobarometer Survey Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – поглиблення розуміння соціально-економічних аспектів даної галузі за рахунок співпраці з ОЕСР Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – поглиблення розуміння соціально-економічних аспектів даної галузі за рахунок забезпечення нового контенту та управління порталом «Virtual Tourism Observatory» Підвищення привабливості Європи як об’єкта туризму – підтримка пов’язаних з туризмом компаній у пошуку міжнародних бізнеспартнерів на цільових ринках

250 000

350 000

200 000

3 100 000

4 500 000

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку Метою ОЕСР є сприяння впровадженню політик, які забезпечують підвищення рівня економічного та соціального благополуччя населення в усьому світі. ОЕСР є майданчиком, у рамках якого уряди країн мають можливість спільно працювати, ділитися досвідом та шукати рішення спільних проблем, що виникають у туристичній галузі, і водночас брати до уваги зв’язок туристичного сектора з іншими сферами політики. Жодна інша організація не може змагатися з ОЕСР з точки зору її експертного потенціалу та географічного охоплення. Її особливий статус визнаний у Комюніке Комісії щодо туризму «Політичні рамки європейського туристичного сектора» – COM(2010)352 від 30.06.2010 р. Експертний висновок ОЕСР у сферах, обраних для спеціальної співпраці з Комісією, є єдиним підтвердженням, на підставі якого надається спеціальний грант без оголошення конкурсу заявко згідно з Статтею 190(1)(f) Правил застосування. ПОКАЗНИКИ 1. Відсоткова частка SME, які отримують вигоду від заходів проекту 2. Поглиблення поінформованості про ключові можливості, ініціативи у сфері політики та інші заходи, розроблені з метою розвитку сектора, та підвищення ступеня їх наочності 3. Вихід на нові ринки/збільшення ринкової частки 4. Потенційна кількість робочих місць, які передбачено створити

48


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Прямі контракти 1 - 4 квартал 2016 року Конкретні контракти 2 - 4 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців 1. Диверсифікація та збільшення обсягу пропозицій туристичного продукту – Найкращі туристичні напрямки Європи (EDEN): відбір нових туристичних напрямків (Запрошення до участі у тендері) ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення 1 квартал 2016 року Підписання контракту 2 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 10 місяців 2. Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – інформаційно-роз’яснювальні заходи, організація та участь у спеціальних заходах (конкретні контракти згідно з рамковими договорами) ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення до участі у тендері 1 квартал 2016 року Підписання контракту 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців 3. Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – поглиблення розуміння соціально-економічних аспектів даної галузі за рахунок проведення опитування Flash Eurobarometer Survey (конкретний контракт згідно з рамковим договором) ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення до участі у тендері 2 квартал 2016 року Підписання контракту 4 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців 4. Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – поглиблення розуміння соціально-економічних аспектів даної галузі за рахунок співпраці з ОЕСР (спеціальний грант)

49


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення щодо надання пропозиції 2 квартал 2016 року Підписання угод про надання гранта 4 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 24 місяці МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75% 5. Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній – забезпечення нового контенту та управління порталом «Virtual Tourism Observatory» (конкретні контракти згідно з рамковим договором) ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення до участі у тендері 1 квартал 2016 року Підписання контрактів 2-3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців 6. Підвищення привабливості Європи як об’єкта туризму – підтримка пов’язаних з туризмом компаній у пошуку міжнародних бізнес-партнерів на цільових ринках (конкурс заявок (пропозицій) та запрошення до участі у тендері) ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування оголошень про конкурси 2 квартал 2016 року Кінцевий результат оцінювань 3 квартал 2016 року Підписання угод про надання гранта та контракту 4 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 24 місяці МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75% ПОКАЗНИКИ 1. Диверсифікація та збільшення обсягу пропозицій туристичного продукту - Кількість нових туристичних напрямків, обраних у якості найкращих туристичних напрямків - Поглиблення поінформованості та підвищення привабливості менш відомих/нових туристичних напрямків та пропозиції туристичних продуктів транснаціонального характеру (опитування ключових зацікавлених сторін) 2. Створення умов для формування сприятливого та конкурентного середовища для туристичних компаній - Кількість організованих заходів, конференцій, робочих нарад, нарад експертів - Поглиблення поінформованості та підвищення наочності ключових ділових 50


можливостей, ініціатив у сфері політики та інших заходів, розроблених з метою забезпечення розвитку сектора (опитування ключових зацікавлених сторін) - Зворотний зв’язок від зацікавлених сторін туристичного сектора / національних органів управління галуззю щодо якості, адекватності та сукупної вигоди від розроблених документів (шляхом опитування або збирання інформації на нарадах /з використанням інших видів обміну інформацією) - Кількість даних/звітів/досліджень? (спів-) розроблених та включених у базу знань порталу VTO - Зворотний зв’язок від зацікавлених сторін туристичного сектора / національних органів управління галуззю щодо ступеня, до якого дані та результати досліджень прямо або опосередковано чинять позитивний вплив на діяльність осіб, що приймають рішення у сфері відповідної політики, на європейському, національному та/або регіональному рівні, та на діяльність SME (шляхом опитування або збирання інформації на нарадах /з використанням інших видів обміну інформацією) 3. Підвищення привабливості Європи, як об’єкта туризму, а також різних напрямків туризму у її межах - Кількість заходів з підбору відповідних операторів-партнерів - Кількість компаній-учасників GRO/SME/16/C/08 – ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ (ESCSS) ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Поширення та поглиблення консультаційних послуг, які надаються Європейською службою підтримки сталого розвитку хімічної галузі (European Sustainable Chemicals Support Service, ESCSS), заснованою згідно з ENT/SME/15/C/N14 (Фази I та II). ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ У рамках Фази ІІІ ESCS здійснюватиме:  Поширення консультаційних послуг, які надає ESCSS, ще на шість модельнодемонстраційних регіонів;  Розширення сфери охоплення цієї ініціативи за рахунок розгляду додаткових альтернативних варіантів заміни викопної сировини для промисловості, наприклад, повторного використання СО2, у виробництві екологічних хімічних речовин, що сприяють сталому розвитку;  Супровід та подальше застосування інструмента самооцінювання (Self-Assessment Tool), розробленого у рамках Фази І;  Надання допомоги у створенні спеціальних інвестиційних фондів, які відповідають вимогам ЕІВ, з метою спів фінансування;  Продовження діяльності ESCSS з розповсюдження. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  Збільшити кількість регіонів, які розробили стратегії виробництва екологічних хімічних речовин, передбачених стратегією сталого розвитку;  Залучити додаткові інвестиції у розвиток технології перетворення біомаси у хімікати, будівництво заводів з перероблення пластику, виробництво біогенних речовин 51


шляхом перероблення відходів водоочисних станцій та повторне використання СО2 у виробництві хімікатів;  Зменшити залежність хімічної галузі від енергії, яка виробляється з викопних видів палива, та ключової сировини, наприклад, фосфатів, шляхом сприяння використанню альтернативної сировини у виробництві хімікатів;  Підвищити рівень зайнятості у хімічній галузі. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) Запрошення до участі у тендері ESCSS (фаза 3) 500 000 Загалом 500 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування запрошення до участі у тендері 2 квартал 2016 року Підписання контракту 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 18 місяців ПОКАЗНИКИ Кількість регіонів, готових до залучення інвестицій виробництво хімікатів згідно з концепцією сталого розвитку, Кількість інвестиційних проектів, пов’язаних з виробництвом хімікатів згідно з концепцією сталого розвитку. GRO/SME/16/C/09 – ОБСЕРВАТОРІЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ (NANOMATERIALS OBSERVATORY) ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ «Обсерваторія наноматеріалів» забезпечить компаніям, SME, робітникам та споживачам адекватну інформацію, що стосується наноматеріалів, наявних на ринку, як шляхом здобуття даних з вже відомих джерел, так і шляхом збирання даних, отриманих в результаті нових досліджень ринку. Цей проект сприяє досягненню цілі програми COSME, полягає у поліпшенні базових умов для зміцнення конкурентоспроможності та сталого розвитку компаній ЄС таким чином: Нанотехнології були визнані Ключовими високоефективними технологіями (КЕТ), а їх застосування матиме вирішальне значення для конкурентоспроможності широкого спектру продуктів ЄС на глобальному ринку. У зв’язку з цим необхідно викликати довіру до застосування цих технологій у користувачів, споживачів та широкого загалу. Цю довіру можна зміцнити шляхом надання прозорої інформації про наноматеріали, наявні на ринку. Це надзвичайно важливо для створення середовища, сприятливого для розвитку сфері нанотехнологій. У свою чергу, більш широка застосування нанотехнологій може стати поштовхом до нових інновацій, а це сприятиме зміцненню конкурентоспроможності компаній ЄС у всіх секторах економіки. Крім того, загальнодоступна інформація про наноматеріали, наявні на ринку, може стати у пригоді компаніям у виявленні ринкових тенденцій у масштабах Європи. Це полегшить компаніям, зокрема SME, доступ до ринку. 52


До того ж Обсерваторія наноматеріалів являє собою «дружню» по відношенню до галузі/SME альтернативу порівняно з законодавчими заходами з підвищення ступеня прозорості, які можуть покладати на галузь обтяжливі зобов’язання з надання звітності. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ «Обсерваторія наноматеріалів» забезпечуватиме збирання відповідної інформації щодо наноматеріалів, наявних на ринку, та представлятиме її у чіткій та зручній для користувача формі компаніям, користувачам, робітникам, споживачам та органам влади. «Обсерваторія» міститиме вже відомі дані, здобуті з чинних баз даних, реєстрів та досліджень, а також нову інформацію, зібрану в результаті додаткових досліджень ринку та галузевих оглядів. Також може мати місце взаємодія (обмін даними або перелінкування) з іншими міжнародними ініціативами. Перед внесенням вже відомих даних до «Обсерваторії наноматеріалів» буде здійснюватись їх валідація та верифікація (наприклад, у формі партнерської перевірки державами-членами). Держави-члени виконують перевірку даних у формі Добровільних галузевих оглядів (Voluntary industry surveys) на рівні держави-члена, подібних до тих, що виконуються органами Великої Британії (DEFRA), і можуть доповнювати вже відому інформацію шляхом забезпечення постійного контакту з виробниками наноматеріалів та оцінки наноматеріоалів, які виробляються та використовуються. Основою цієї ініціативи буде чинна веб-платформа Спільного дослідницького центру (JRC) для наноматеріалів. Створена Обсерваторія може виконувати функцію шлюзу до інформації, яка вже зібрана на рівні держав-членів, наприклад, в результаті національних досліджень або здобута з реєстрів. Беручи до уваги складний характер ринку та необхідність створення єдиних умов для всіх держав-членів, Обсерваторія, створена на рівні ЄС, може сприяти генерації компаніями суттєвої доданої вартості. У зв’язку з цим держави-члени закликали Комісію вжити заходів з підвищення ступеня прозорості на рівні ЄС. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Підвищення ступеня прозорості інформації щодо наноматеріалів, наявних на ринку, та зміцнення довіри до використання наноматеріалів у виробництві продукції МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА Залежно від кінцевого результату оцінки наслідків, що здійснюється, відповідних політичних рішень та результатів обговорення з ECHA та JRC, які на даному етапі не можуть бути передбачені, метод впровадження буде таким: Делегування Європейському хімічному агентству (ECHA) або адміністративна домовленість з JRC Загалом

«Обсерваторія наноматеріалів»

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 800 000

800 000

53


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання контракту 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ  Успішне створення «Обсерваторії наноматріалів»  Публікація інформації, яка однозначно виходить за межі інформації, що забезпечується наявними на даний час інструментами  Успішне створення схеми оцінювання інформації  Прозорість та зрозумілість інформаційного наповнення веб-сайтів та інформації для робітників та споживачів  Кількість переглядів цього веб-сайту МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ Не застосовується (Делегування Європейському хімічному адміністративна домовленість з JRC або закупівля)

агентству

(ECHA),

GRO/SME/16/C/10 – МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Конкурентоспроможна економіка Європи, яка забезпечує умови для зростання та створення нових робочих місць, потребує потужної індустріальної бази. Для цього необхідно модернізувати промисловість Європи за рахунок більш активного застосування надсучасних технологій, цифрових технологій, нових бізнес-моделей та інновацій у сфері послуг з тим, щоб випускати та надавати інноваційні продукти, процеси та послуги з високою доданою вартістю. Для здійснення зазначеної модернізації, зокрема, для максимально ефективного використання інвестицій та розвитку більш сприятливих платформ для інноваційної діяльності, вкрай важливо забезпечити відповідні стимули політичного характеру. Зокрема, необхідно забезпечити активне поширення найкращих практик у сфері відповідної політики у регіонах та у містах по всій території ЄС та, більш конкретно, забезпечити цільову підтримку регіонам, спрямовану на впровадження їхніх стратегій вибіркової спеціалізації. Реалізація загальної мети проекту передбачає виконання трьох конкретних завдань:  Пришвидшення переходу європейської промисловості до цифрових технологій та розкриття потенціалу нових ділових можливостей у світі цифрових технологій у всіх секторах економіки. Це завдання виконуватиметься шляхом розроблення цільових послуг підтримки, спрямованих на зміцнення регіонів Європи та поглиблення довіри компаній до світу цифрових технологій;  Сприяння розвитку на території ЄС кластерних та підприємницьких мереж, які відповідають світовим стандартам, з метою забезпечення доступу SME до заходів з кластеризації та інтернаціоналізації, а також в цілях пришвидшення процесу модернізації промисловості та інтенсифікації підприємницької діяльності у галузях промисловості, що розвиваються та мають потенціал до зростання; та  Надання цільової підтримки у сфері політики регіональним органам влади у реалізації їхніх стратегій вибіркової спеціалізації з метою сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на модернізацію промисловості, з приділенням особливої 54


уваги трансрегіональній кооперації та активному залученню галузі та SME. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Цей проект передбачатиме виконання трьох заходів, які підкріплюють один одного. Реалізація цих заходів дозволить особам, що розробляють політику у Європі, розробляти та впроваджувати політики, в основу яких покладений фактичний матеріал, а це сприятиме ефективному здійсненню модернізації промисловості. Цими заходами є такі: 1. Зміцнення міст та регіонів, як центрів переходу до цифрових технологій, яке передбачає такі заходи:  Сприяння встановленню корисних зв’язків між містами, регіонами та місцевими центрами, які на даний час є лідерами у модернізації їхніх галузей промисловості та компаній;  Розроблення спільної концепції бенчмаркінгу результатів модернізації промисловості з використанням цифрової трансформації на місцевому та регіональному рівні з метою забезпечення прогресу у сфері кількісного оцінювання;  Виявлення та поширення найкращих практик у сфері формування політики та ведення ділової діяльності, у тому числі найкращих практик органів державної влади, які передбачають надання доступу до їхніх даних (політика відкритих даних) і таким чином стимулюють створення інноваційних продуктів та послуг;  Подальший аналіз та оновлення концептуального проекту рекомендацій типу «smart guide» щодо цифрової трансформації та інвестицій, адресованих особам, що займаються розробленням політик на національному, регіональному та місцевому рівні;  Стимулювання малих та менш розвинутих міст до проведення експериментів (принаймні 15 міст/регіонів Європи), надання керівних настанов, забезпечення наставництва та демонстрація практичних прикладів того, як міста та місцеві центри можуть вивчити та успішно застосовувати зазначені вище рекомендації, а також залучати фінансову підтримку у формі різноманітних інструментів на рівні ЄС та своєї країни;  Надання керівних настанов державам-членам, регіонам та містам щодо більш ефективного використання Європейських структурних та інвестиційних фондів (ESIF) в цілях інвестування у проекти, продукти або послуги, які дозволяють компаніям швидше здійснити перехід до цифрових технологій, або в цілях надання цільової підтримки компаніям, що спеціалізуються у сфері цифрових технологій та бажають вийти на світовий рівень. З метою формування всеєвропейського бачення та координування відповідних заходів у сфері політики буде організовано низку робочих нарад з представниками промисловості, ділових та наукових кіл та з експертами національного та регіонального рівня. Супровід та постійне удосконалення спеціалізованих веб-сторінок. 2. Європейська обсерваторія кластерів та індустріальних змін (European Observatory for Clusters and Industrial Change), яка передбачає такі заходи:  Забезпечення аналізу статистичних даних та тенденцій, що стосуються кластерів, а також способів, у які кластери сприяють модернізації промисловості. Цей аналіз передбачає аналіз ланцюжка створення цінності за географічною та транс секторальною ознакою, статистичний аналіз кластерів, прогнозування та аналіз 55


тенденцій у сфері інвестицій, аналіз схем інтернаціоналізації кластерів та трансформації промисловості. Це, зокрема, дозволить оновити базу даних європейських кластерів та слугуватиме інструментом встановлення відповідності між ним, а також стане платформою для презентації Європейської панорами кластерів та індустріальних змін (European Panorama of Clusters and Industrial Change) та інших звітів.  Виявлення сприятливих базових умов та перешкод для модернізації вже діючих галузей промисловості та розвитку нових промислових ланцюжків створення цінності та галузей промисловості, що розвиваються, за рахунок створення кластерів. Тут буде представлений інструмент «Європейська шкала оцінки кластерів та індустріальних змін» (European Scoreboard for Clusters and Industrial Change), який є оновленою версією інструмента European Service Innovation Scoreboard. Детальний аналіз буде доповнений звітами про аналіз практичних прикладів.  Надання індивідуальних консультацій з питань політики 12 обраним модельнодемонстраційним регіонам з питань сучасної політики щодо кластерів на підтримку модернізації промисловості (наприклад, за рахунок впровадження ключових високоефективних технологій, у тому числі передових виробничих технологій, інноваційних послуг, переходу на цифрові технології, креативності та еко-інновацій і ресурсозбереження з метою переходу до циркулярної економіки), завдяки чому здійснюється аналіз практичних прикладів та надаються рекомендації особам, що формують політику. Регіони – учасники обиратимуться шляхом оголошення запрошення до висловлення зацікавленості. Половина обраних регіонів буде пов’язана з дигіталізацією промисловості, тоді як друга половина буде пов’язана з одним (або з кількома) певним фактором модернізації промисловості.  Підтримка взаємного навчання кластерів з питань політики, політики відповідності та транснаціональній кооперації кластерів, у тому числі з використанням Європейського кластерного порталу (EU Cluster Portal) та Політичного форуму (Policy Forum), які об’єднають відповідні регіональні та/або національні органи, що підтримують кластери та мережі з метою сприяння підприємницької діяльності та модернізації промисловості. У рамках цього заходу буде презентований інструмент Smart Guide for European Cluster Partnerships for Smart Investments та удосконалений інструмент European Stress Test for Cluster Policy, які дозволяють підвищити ефективність моніторингу та оцінки політики щодо кластерів.  Надання консультаційної підтримки Європейським кластерним партнерствам (European Cluster Partnerships) у реалізації стратегій вибіркової спеціалізації та сприяння встановленню між ними корисних зв’язків з метою здійснення обміну найкращими практиками в цілях сприяння трансрегіональній співпраці та пришвидшення спільних інвестицій в інноваційні рішення. Цей захід бере за основу та об’єднує результати роботи, проведеної Європейською кластерною обсерваторією (European Cluster Observatory) та Європейським центром послуг у сфері інновацій (European Service Innovation Centre), при цьому приділяє більшу увагу ролі кластерів у модернізації промисловості та поглибленню взаємного навчання з питань політики щодо кластерів та транскордонній кооперації. Це сприятиме синергії між заходами, пов’язаними з кластерами, передбаченими різними програмами ЄС, та створенню Європейських партнерств кластерів, наприклад, в цілях реалізації стратегій вибіркової 56


спеціалізації, до призведе до більш ефективного транскордонного узгодження політик та спільних інвестицій. Це дозволить регіонам розробити сучасні політики у сфері кластерів та підвищити ступінь поінформованості про роль та наслідки індустріальних змін, кластерів та політики щодо кластерів. 3. Регіональні мережі кооперації в цілях ренесансу та модернізації промисловості (Regional Co-operation Networks for Industrial Renaissance and Modernisation (RECONFIRM), що передбачає такі заходи  Надання спеціальних консультацій та підтримки у побудові корисних зв’язків між регіонами з метою встановлення конкретних механізмів кооперації та реалізації проектів на основі стратегій вибіркової спеціалізації регіонів з технологічною спрямованістю на основі результатів оцінки сильних сторін регіону у сфері технологій та інших пов’язаних з промисловістю ресурсів (по кожному регіону).  В обраних промислових зонах, надання конкретної допомоги в об’єднанні зусиль регіонам, які мають сфери спільного інтересу, з тим, щоб залучити їх до розроблення пілотних планів застосування інновацій у промисловості, за умови готовності до цього відповідної галузі та SMEУ відповідних випадках це передбачатиме аналіз успішних практичних прикладів реалізації пілотних заходів програми «Горизонт 2020» з можливим подальшим фінансуванням у рамках ESIF та/або EFSI. Потенціал для кооперації буде виявлений шляхом застосування підходу «знизу наверх» (наприклад, запрошення до висловлення зацікавленості), буде забезпечуватись ефект синергії між ініціативами у сфері політики, що вже діють (наприклад, Платформа вибіркової спеціалізації (Smart Specialisation Platform) на рівні ЄС та на рівні держав-членів. Три описані вище завдання будуть реалізовуватись учасниками у тісній співпраці один з одним шляхом проведення регулярних координаційних нарад. Основою цих завдань будуть вже чинні інструменти аналізу та моніторингу, зокрема такі: «European Digital Transformation Monitor and Scoreboard», «Strategic Policy Forum on Digital Transformation», «KETs Observatory», «European Clusters Observatory», «Innovation Union Scoreboard and Regional Innovation Scoreboard», «European Service Innovation Scoreboard», «Business Innovation Observatory», «Smart Specialisation Platform» та «Industrial Performance Scoreboard». ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Очікується, що проект сприятиме усвідомленню невідкладності відповідних дії з боку всіх суб’єктів економіки, урядів, компаній, навчальних закладів та громадян та забезпечить інструменти, підтримку та консультаційну допомогу на основі фактичних матеріалів. Він надасть додаткові фактичні свідчення того, яким чином міста/регіони можуть отримати вигоду від обміну високоякісними знаннями та досвідом, здобутими у масштабах Європи, та досягти суттєвих успіхів у модернізації промисловості, пришвидшенні розвитку свого бізнесу та у створенні вигідних і для компанії, і для працівників робочих місць. Цей захід сприятиме розробленню більш ефективних політик у сфері модернізації промисловості, застосування яких має допомогти підприємствам, зокрема SME, у розробленні нових переваг, що забезпечать їм конкурентоспроможність на глобальному рівні для застосування у нових галузевих ланцюжках створення цінності, які перетинають сектори та сфери повноважень, внаслідок чого вони опиняться у вигідному становищі і зможуть пристосуватися до змін у промисловості та скористатися можливостями для свого зростання. 57


МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ

НАЗВА

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 2 860 000

Контракт – запрошення до участі у тендері Контракт – запрошення до участі у тендері Контракт – запрошення до участі у тендері Компенсація витрат, пов’язаних з експертами

Посилення ролі міст/регіонів як центрів цифрової трансформації Європейська обсерваторія кластерів та індустріальних змін RE-CONFIRM Цифрове підприємництво/цифрова трансформація

40 000

Конкретний контракт згідно з рамковим договором Загалом

Розроблення відповідних ІТ

100 000

2 800 000 2 700 000

8 500 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Публікація трьох запрошень до участі у тендері 2 квартал 2016 року Підписання контрактів 4 квартал 2016 року Початок контрактів на обслуговування 1 квартал 2017 року Кінцевий звіт 4 квартал 2018 року Орієнтовна загальна тривалість: 24 місяці ПОКАЗНИКИ 1. Якість та наочність кінцевих результатів проекту, у тому числі звітів та веб-сайтів, доброякісність аналізу, на основі якого складені кінцеві результати та матеріали проекту, а також якість та адекватність рекомендації щодо політики та виявлених найкращих практик. 2. Якість, кількість та вплив органів, які відповідають за формування та реалізацію політики, у наданні послуг з навчання та підтримки у сфері політики, які оцінюються на основі результатів опитування щодо рівня задоволення, охоплення та кількості органів, які відповідають за формування та реалізацію політики, а також на основі їхнього внеску у реалізацію стратегій вибіркової спеціалізації, заходів, передбачених Європейськими структурними та інвестиційними фондами, Європейським фондом стратегічних інвестицій (EFSI), програмою «Горизонт 2020» та іншими державними та приватними фондами, залученими до надання підтримки у модернізації європейської індустріальної бази. 3. Якість та кількість заходів з контролю, вжитих державними органами на рівні ЄС, на національному, регіональному та місцевому рівні та/або приватними інвесторами, Європейськими партнерствами та іншими зацікавленими сторонами в результаті реалізації завдань цього проекту.

58


МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ Не застосовується GRO/SME/16/C/11 – ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІТИЗАЦІЇ У ВИПАДКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ SME ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Цей проект може виступати доповненням до інших проектів, що стосуються цифрової трансформації промисловості, регіональної кооперації в цілях модернізації промисловості та набуття відповідних навичок підприємствами, що застосовують цифрові технології та КеТ, оскільки у ньому приділяється конкретна увага сервісним SME. Це дослідження стане аналітичною основою для більш ефективного використання отриманих результатів у заходах з демонстрації та комунікацій передбачених проектом «Модернізація промисловості». ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Сервітизація – це процес, шляхом якого компанії (як правило, ті, що спеціалізуються у виробничому секторі, але й ті, що надають послуги або є одночасно і виробниками товарів и постачальниками послуг) додають інноваційні послуги до пакету своїх основних вдів діяльності. Цей процес відбувається у різних секторах, від сектора важкої промисловості до сектора готельного бізнесу. У багатьох випадках ділові послуги, які дуже часто надаються саме малими та середніми підприємствами, відіграють важливу роль у замиканні усіх ланок між учасниками складних сервітизованих ланцюжків створення цінності. Дійсно, для того щоб надавати сервітизовані рішення, фірми обов’язково мають тісно взаємодіяти між собою з тим, щоб забезпечувати кінцеві результати діяльності, які відповідають конкретним потребам споживачів. Сервітизація несе в собі безліч вигод для компаній, зокрема, для SME. Вона дозволяє компаніям підвищити конкурентоспроможність завдяки відмові від участі у ціновій конкуренції та інтеграції у глобальні ланцюжки створення цінності. Вона також забезпечує компаніям умови для диверсифікації видів діяльності, що дозволяє їм більш ефективно протистояти змінам в економічній ситуації. Оскільки більшість рішень з надання послуг закріплюється багаторічними контрактами, вони є джерелом стабільних потоків надходження доходів. Розроблення стійких бізнес-моделей є ключовим фактором залучення інвестицій та створення робочих місць, зокрема для SME. Проте сервітизація є складжним процесом, оскільки вона передбачає зміну бізнес-моделі та залучення початкових інвестицій, при цьому більшість SME зазнають труднощів в отриманні доступу до фінансування. Підприємці, що впроваджують інноваційні послуги, можуть стикнутися з труднощами на етапах відкриття свої справи та її розширення. Це, зокрема, справджується у випадку постачальників послуг, які застосовують нові технології, у тому числі технології, що дозволяю вводити дані, та цифрові технології. Розроблення індивідуалізованих сервісних рішень також може викликати труднощі у SME, що працюють в умовах обмежених ресурсів. Деякі компанії не вбачають можливості зростання доходів у разі їх переходу до надання послуг («сервісний парадокс» (service paradox)). Насамкінець, впровадження масштабних сучасних сервісних рішень, в результаті чого контроль всього ланцюжка створення цінності для відповідних споживачів виконують сторонні постачальники, може вимагати від SME створення кластерів, утому числі транскордонних. Це складний але вельми перспективний процес, потенціал якого більшість SME досі не 59


усвідомлюють. Для того щоб краще зрозуміти суть процесу сервітизації та дозволити SME успішно перейти до надання сервітизованих рішень, у рамках цього дослідження необхідно: - Надати аналіз розвитку та можливих наслідків сервітизації для SME ЄС. Зокрема, необхідно виявити сектори, у яких сервітизація має найбільший потенціал для зростання та створення робочих місць. Особливу увагу слід приділити відповідній структурі та частці SME у цих секторах. Аналіз має охопити, поміж іншим, сектор бізнес-послуг, галузі, які застосовують цифрові технології, та сектори, які застосовують ключові високоефективні технології (КЕТ). Виходячи з цього, у рамках цього дослідження необхідно виявити проблеми (у тому числі регулятивні бар’єри), з якими стикаються компанії, які прагнуть надавати інноваційні послуги та беруть участь у глобальних ланцюжках створення цінності, зокрема, проблеми, характерні для SME, а також потенційні факторі успіху. У рамках цього дослідження також необхідно виконати оцінку можливих наслідків сервітизації для зростання, створення робочих місць та підвищення конкурентоспроможності. В аналізі до максимально можливої міри слід використовувати кількісні дані та окремо розглянути сценарії низького, середнього та високого зростання. Необхідно визначити інструменти моніторингу, наприклад, ключові показники ефективності (КРІ). - На основі цього аналізу описати п’ять успішних бізнес-моделей реальних SME. Принаймні три з них мають передбачати транскордонне надання послуг. Наскільки це можливо, у ці приклади мають бути включені SME, які здійснюють діяльність у секторах з високим потенціалом, виявлених в ході аналізу та/або секторах, визнаних пріоритетними секторами у внутрішній ринковій політиці ЄС, наприклад, у секторі ділових послуг. - На основі об’єднання результатів аналізу практичних прикладів та даних з наявної наукової та ділової літератури визначити типологію процесів сервітизації для SME (і) з виробничого сектора (іі) з сектора надання послуг та (ііі) тих, що спеціалізуються одночасно у виробництві товарів та у наданні послуг. Типологія має бути визначена окремо для компанії, що надають послуги на національному та на транскордонному рівні. Необхідно розробити рекомендації з питань політики, впровадження яких дозволить розкрити потенціал та подолати проблеми, що виникають у кожному бізнес-процесі. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Кінцевими результатами цього дослідження мають бути: (а) Аналіз перспектив та потенціалу сервітизації для європейських SME, у тому числі інструментів моніторингу, наприклад, КРІ; (b) Аналіз п’яти прикладів успішної сервітизації SME; (с) Типологія процесу сервітизації та відповідні рекомендації щодо політики. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Запрошення до участі у Дослідження потенціалу 500 000 тендері сервітизації європейських SME 60


Загалом

500 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Публікація запрошення до участі у тендері 2 квартал 2016 року Підписання контрактів 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ Підрядник має своєчасно надати якісно виконані позиції, зазначені у переліку кінцевих результатів

61


GRO/SME/16/C/12 – НАБУТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Метою цього проекту є сприяння набуттю нових знань, умінь та навичок, необхідних для роботи з використанням цифрових, ключових високоефективних (КЕТ) та передових технологій, та зміцнення європейського кадрового резерву висококваліфікованих перспективних спеціалістів, керівників та підприємців, добре обізнаних з сучасними технологіями. З цього питання було досягнуто широкого консенсусу, при цьому у сфері промисловості були виявлені галузі, що характеризуються гострим дефіцитом таких кадрів. Цей проект, в основу якого мають бути покладені найкращі практики та позитивні результати попередніх проектів з набуття нових навичок у сфері цифрових технологій (електронні навички), КЕТ та передових технологій, сприятиме розробленню (у єдиний та узгоджений спосіб) спільного бачення та супровідних заходів з набуття нових професійних навичок, необхідних у зв’язку з вибірковою спеціалізацією промисловості, що переходить до застосування КЕТ, та цифровою трансформацією підприємств. Він передбачатиме заходи з забезпечення нових професійних знань та навичок у сфері технологій, а також відповідних навичок у сфері лідерства, підприємництва та управління, набуття яких надзвичайно важливим фактором підвищення конкурентоспроможності та здатності до впровадження інновацій європейських підприємств, SME та стартапів. Метою цього проекту є ліквідація дефіциту професійних знань та навичок за рахунок сприяння поширенню найкращих практик та переорієнтації фондів, програм та ініціатив, пропагування необхідності створення команди висококваліфікованих спеціалістів, керівників та підприємців, а також за рахунок зміцнення багатосторонніх партнерських відносин між зацікавленими сторонами (промисловість, наукові (навчальні) заклади та державні органи) спільно з ініціативою «Велика коаліція з вакансій у сфері цифрових технологій» (Grand Coalition for Digital Jobs) та Європейським інститутом інновацій та технологій (European Institute of Innovation and Technology) (ініціатива «EIT Digital and Advanced Manufacturing»). Європейський кадровий ресурс майбутнього повинен розвинути високу здатність до застосування цифрових та ключових високоефективних технологій, щоб досягти високого професійного рівня у сфері бізнесу та виробництва і розширити можливості для свого працевлаштування. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Ключові заходи, передбачені у рамках цього проекту, спрямовані на ліквідацію дефіциту необхідних знань та навичок та невідповідності між рівнем кваліфікації працівників та рівнем технологій, що застосовуються, з тим, щоб Європа отримала лідерські кадри та інші кадрові ресурси, необхідні їй для забезпечення стабільних конкурентних переваг, створених за рахунок застосування цифрових та ключових високоефективних технологій. Ці заходи включають: - Розроблення загального бачення та низки супровідних заходів щодо набуття знань та навичок, необхідних для вибіркової спеціалізації на основі застосування цифрових, 62


-

-

-

-

-

ключових високоефективних та передових технологій у сфері виробництва; Розроблення політик у сфері бенчмаркінгу, що сприяють набуттю високоякісних знань та навичок та дозволяють ліквідувати дефіцит знань та навичок, прогалини та невідповідності у цій сфері; Моніторинг та прогнозування попиту та пропозиції, а також більш ефективне виявлення потреб європейської промисловості у нових знаннях та навичках, необхідні для розроблення нових та більш ефективних навчальних програм; Пропагування необхідності набуття нових знань та навичок для забезпечення більш ефектив6ного лідерства та трансформації бізнесу; Розроблення принципів цифрової організаційної структури (на рівні підприємства та сектора) на підтримку процесу цифрової трансформації та підвищення рівня професійності у сфері ІСТ; Пропагування нових підходів до надання нових знань та навичок на основі поєднання онлайн-інструментів у сфері просвітницької діяльності та навчання; Сприяння створенню приватно-державних партнерств (між промисловістю, університетами, бізнес-школами та навчальними організаціями) з метою набуття зазначених знань та навичок високого рівня; Активізація процесу надання вузькоспеціалізованих знань та навичок у сфері інформаційних технологій, наприклад, у сфері аналітики великих даних, Інтернету фізичних об’єктів (ІоТ), кібербезпеки та кодування (програмування), за рахунок мобілізації усіх зацікавлених сторін до розроблення настанов щодо навчальних програм та навчального контенту. Навички у сфері аналітики великих даних є особливо затребуваними (і попит зростає) на ринку праці.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ - Розроблення загального бачення та узгодженого пакету супровідних заходів щодо набуття знань та навичок, необхідних для вибіркової спеціалізації та цифрової трансформації (у тому числі навичок у сфері застосування цифрових, ключових високоефективних та передових технологій у сфері виробництва). Це завдання має виконуватись у тісній співпраці з державами-членами та зацікавленими сторонами та іншими відповідними службами та департаментами Європейської Комісії (RTD, CNECT, EMPL, EAC тощо.) - Надання детальної інформації про ситуацію та нові тенденції і досягнення, у тому числі щодо показників для бенчмаркінгу, систем оцінки, статистичних даних та прогнозів до 2020 року тощо; - Розроблення конкретних інструментів та широке розповсюдження результатів, у тому числі сприяння прийняттю нових навчальних програм та нових онлайн-рішень у сфері навчання; - Збільшення кількості багатосторонніх партнерських відносин з зацікавленими сторонами; - Детальні рекомендації щодо політики, включаючи програму дій та дорожню карту її впровадження до 2020 року; - Заходи, спрямовані на набуття спеціалізованих знань та навичок (аналітики великих даних, Інтернет фізичних об’єктів (ІоТ), кібербезпека), визначення, підтримка та сприяння конкретним заходам у відповідь та рішенням, спрямованим на задоволення 63


потреб SME; - Подальша консолідація на рівні ЄС результатів попередніх та нинішніх заходів, спрямованих на підтримку підвищення професійного рівня у сфері ІСТ, а також на зміцнення лідерських якостей, необхідних для застосування цифрових та ключових високоефективних технологій Мають бути організовані зустрічі/робочі наради/конференція з представниками промисловості, зацікавленими сторонами та експертами національного рівня в цілях формування всеєвропейського бачення та координування відповідних заходів у сфері політики на рівні ЄС та на окремих країн. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА ВПРОВАДЖЕННЯ Запрошення до участі у Загальне бачення нових знань та навичок, тендерах необхідних для вибіркової спеціалізації промисловості та цифрової трансформації Запрошення до участі у Розповсюдження найкращих практик та тендерах переорієнтація фондів, програм та ініціатив Запрошення до участі у Настанови щодо навчальних програм тендерах здобуття навичок, необхідних для застосування КЕТ та передових виробничих технологій Запрошення до участі у Сприяння розвитку можливостей онлайнтендерах навчання для кадрових ресурсів Запрошення до участі у Розроблення принципів цифрової тендерах організаційної структури на підтримку процесу цифрової трансформації та підвищення рівня професійності у сфері ІСТ Запрошення до участі у Підтримка розвитку спеціалізованих знань тендерах та навичок у сфері аналітики великих даних, Інтернету фізичних об’єктів (ІоТ) та кібербезпеки для SME Загалом

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 500 000

200 000 500 000

500 000 300 000

500 000

2 500 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання контрактів 4 квартал 2016 року Публікація запрошень до участі у тендері 2 квартал 2016 року Оцінка заявок 3 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 2 роки ПОКАЗНИКИ 1. Кількість країн та зацікавлених сторін, що беруть участь; 2. Адекватність рекомендацій та виявлених найкращих практик; 3. Опитування з метою з’ясування рівня задоволення адекватністю результатів та якістю 64


кінцевих результатів проекту; 4. Кількість подальших заходів (follow-up measures), вжитих Комісією, органами державної влади та зацікавленими сторонами; 5. Підвищення якості кадрового ресурсу та зменшення дефіциту знань та навичок GRO/SME/16/C/13 – ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО НЕДОТОРКАНОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Новий ринок безпілотних літальних апаратів (БЛА) цивільного призначення та відповідних послуг відкриває широкі ділові можливості для SME та підприємців. Проте для доступу до цього ринку необхідно глибоко розумітися на аспектах недоторканості приватного життя та захисту даних, пов’язаних з експлуатацією безпілотних літальних апаратів комерційного призначення, щоб розробляти продукти, прийнятні для широкого загалу з дотриманням регуляторних вимог. Метою цього проекту є надання допомоги SME у подоланні цієї складної проблеми в ході розвитку бізнес-діяльності у сфері безпілотних літальних апаратів. Згідно з рекомендацією Європейського наглядового органу з питань захисту даних (EDPS), викладеної у відповідному висновку від 24.11.2014 року у Комюніке Комісії № 2014/207 «Нова ера авіації – відкриття авіаційного ринку для цивільного використання авіаційних систем з дистанційним пілотуванням у безпечний та сталий спосіб» (Commission Communication 2014/207 «A new era for aviation - Opening the aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and sustainable manner»), цей проект забезпечить підвищення ступеня поінформованості виробників БЛА комерційного призначення та їхніх операторів у масштабах Європи про необхідність дотримання вимог щодо недоторканості приватного життя та захисту даних за рахунок розроблення та проведення навчальних курсів та заохочення їх до впровадження адекватних заходів, наприклад, ідентифікації, дотримання принципу «запроектована конфіденційність» (privacy by design), застосування інструмента «Оцінка наслідків для недоторканості приватного життя» (privacy impact assessment) тощо. Реалізація цього проекту дозволить підвищити ефективність дотримання зобов’язань щодо недоторканості приватного життя та захисту даних, передбачених нормами, встановленими у сфері безпеки щодо єдиного комплексного довідкового веб-порталу для легких БЛА у рамках заходу COS-WP2014-2.2-005. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ У рамках цього проекту, на основі результатів постійного розроблення нових заходів у сфері політики щодо недоторканості приватного життя та захисту даних, пов’язаних з використанням БЛА цивільного призначення (розроблення ЄК інструмента «оцінка наслідків для недоторканості приватного життя», очікуваний висновок держав-членів, принцип «запроектована конфіденційність», ідентифікація тощо), буде створений навчальний матеріал (онлайн-настанови, буклети тощо) та проведено навчання як мінімум шістьма мовами у тісній співпраці з національними органами з питань захисту даних, EDPS та промисловими асоціаціями. З метою забезпечення широкого розповсюдження навчального матеріалу та забезпечення доступу до нього цей проект, крім очних форм навчання, передбачає використання та 65


подальше удосконалення порталу, створеного у рамках заходу COS-WP2014-2.2-005. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Суттєве підвищення ступеня поінформованості про питання недоторканості приватного життя та захисту даних, пов’язані з експлуатацією БЛА цивільного призначення малими та середніми підприємствами та зміцнення їхньої спроможності до подолання відповідних проблем, що призведе до більш адекватного сприйняття БЛА цивільного призначення громадянами. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс заявок Підвищення ступеня поінформованості операторів БЛА цивільного призначення про вимоги щодо недоторканості приватного життя та захисту даних Загалом

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 450 000

450 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Запрошення до надання пропозицій 4 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 24 місяці ПОКАЗНИКИ Якість навчального матеріалу Кількість SME, що пройшли навчання МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 90%

66


GRO/SME/16/C/14 – РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ У РАМКАХ СТРАТЕГІЇ «БУДІВНИЦТВО 2020» (CONSTRUCTION 2020) ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Реалізація Плану дій «Будівництво 2020» у спосіб, визначений в Комюніке щодо сталого підвищення конкурентоспроможності будівельної галузі (Communication on the Sustainable Competitiveness of the construction sector)10 з урахуванням рекомендацій відповідного Форуму високого рівня (High Level Forum) з метою: - Пришвидшення адаптації будівельної галузі до змін на ринку за рахунок підвищення якості людського капіталу; - Сприяння прискореному сприйняттю та засвоєнню інноваційних підходів та результатів досліджень; - Створення узгодженої політики та нормативно-правової бази для розвитку підприємств та кооперації між ними, Внутрішнього ринку будівельних продуктів та послуг та промислової кооперації, у тому числі з країнами, що розвиваються. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Реалізація цього проекту буде здійснюватись у формі низки заходів з розвитку та зміцнення потенціалу, розроблення дорожніх карт, аналізу ринку та збирання/поширення найкращих практик, а також надання річного огляду результатів, досягнутих у реалізації Плану дій. Проект також передбачає надання підтримки технічного секретаріату Форуму високого рівня та Тематичним групам, створеним у рамках стратегії «Будівництво 2020». Проект передбачає: - Заходи з розвитку та зміцнення потенціалу: сприяння обміну найкращими практиками на рівні політики, які могли б допомогти державам-членам у реалізації даної стратегії та встановленні зв’язків з платформами, аналітичними центрами та форумом на національному рівні з метою забезпечення прийняття відповідних зобов’язань різними учасниками та зміцнення їхнього потенціалу; - Дорожні карти реалізації різних елементів стратегії, адаптовані до ступеня розвитку різних держав-членів та організаційних структур сектора; - Аналіз ринку та збирання/поширення найкращих практик, пов’язаних з різними елементами стратегії, та рекомендацій Форуму високого рівня. Ці заходи мають стосуватися конкретних сфер або заходів, передбачених Планом дій «Будівництво 2020», пов’язаних з фінансовими механізмами, передбаченими для активізації відновлення споруд та інфраструктури, очікуваних майбутніх потреб сектора у нових знаннях та навичках, сприйняття інноваційних рішень у будівельному секторі, оцінки дотримання різних елементів законодавства ЄС, доступу до Внутрішнього ринку для операторів, які не є членами ЄС; - Накопичення суттєвого обсягу фактичних даних щодо ринкових умов та конкурентного тиску у різних ринкових сегментах (житлова нерухомість, нежитлова нерухомість, інфраструктура, у тому числі інфраструктура для транспорту), рівня зайнятості та рівня професійних знань та навичок працівників будівельних підприємств, доступу до фінансування та затримки в оплаті, інвестицій у дослідження та розроблення (R&D) вартості енергоресурсів та сировини, з питань, пов’язаних зі страхуванням та фінансовою відповідальністю, доступу до неєвропейських ринків та 10

COM(2012)433 від 31.7.2012 67


-

-

-

-

конкуренції з операторами з країн, що не є членами ЄС на Внутрішньому ринку ЄС; стану справ у сфері національних регулятивних заходів з точки зору забезпечення сталого розвитку будівельної галузі (енергоефективність, виробництво та споживання енергії з поновлюваних джерел, споживання води, утилізація від’їздів, природні ресурси); Моніторинг наслідків вжиття фіскальних та фінансових заходів на національному рівні у сфері відновлення з низьким енергоспоживанням (державні інвестиції, кількість позик/грантів, кількість започаткованих проектів, створення робочих місць, обсяг зекономленої енергії або енергії, виробленої поновлюваними джерелами, та рентабельність); Ініціативи, пов’язані з набуттям нових знань та навичок/стажуванням на робочому місці з метою оволодіння новими методами роботи, ресурсоефективністю, застосовуванням ключових високоефективних технологій, нових матеріалів тощо у зв’язку з ініціативами «Green» Jobs, Sector Skill Councils та Sector Skill Alliance; Надання щорічного аналізу низки показників, які характеризують досягнення цілей, висновки та результати,досягнуті в ході реалізації Плану дій. Цей аналіз підлягає представленню та обговоренню в ході щорічної конференції Форуму високого рівня «Будівництво 2020». Огляд (дослідження) передбачатиме аналіз успіхів, досягнутих у реалізації стратегії «Будівництво 2020» та оцінку наслідків з точки зору упорядкування та узгодження ініціатив, що здійснюються на рівні ЄС, на національному та секторальному рівнях, та з точки зору забезпечення синергії між ініціативами.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ - Функціонування Обсерваторії ЄС з питань будівництва (EU Observatory on Construction) з метою підвищення ефективності моніторингу аспектів, пов’язаних з конкурентоспроможністю та сталим розвитком будівельного сектора та його підприємств у 28 державах-членах ЄС; - Підвищення ступеня привабливості будівельного сектора для нових перспективних працівників; - Збільшення обсягу інвестицій в енергомодернізацію будівель з метою забезпечення їх енергоефективності; - Спрощення доступу до будівельних ринків країн, що не є членами ЄС; - Оцінка ступеня залученості держав-членів та зацікавлених сторін до реалізації стратегії; - Оцінка пропозицій роботи та рекомендацій, наданих у контексті Форуму високого рівня та Тематичних груп, створених для реалізації стратегії «Будівництво 2020». - Ідентифікація зв’язків, встановлених між програмами дій на рівні ЄС, окремих країн та секторів у сфері будівництва та фактів передачі досвіду та найкращих практик - Оцінка ступеня поліпшення, виходячи з результатів моніторингу та оцінки заходів у сфері політики

68


МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ

НАЗВА

Контракт на надання послуг згідно з запрошенням до участі у тендері

Впровадження Плану дій у рамках стратегії «Будівництво 2020» Європейська обсерваторія будівництва (European Construction Observatory) Впровадження Плану дій у рамках стратегії «Будівництво 2020» - Технічний секретаріат Впровадження Плану дій у рамках стратегії «Будівництво 2020» - MIPIM , провідна світова виставка нерухомості

Контракт на надання послуг згідно з запрошенням до участі у тендері Замовлення на поставку згідно з процедурами або формами замовлення, передбаченими запрошенням до участі у тендері з використанням FWC Контракт на надання послуг згідно з запрошенням до участі у тендері Загалом

Аналіз (дослідження) результатів реалізації стратегії «Будівництво 2020».

БЮДЖЕТ (ЄВРО) 500 000

185 000

25 000

100 000

810 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання контракту / продовження – Європейська 4 квартал 2016 року обсерваторія будівництва Публікація оголошення про конкурс – Технічний 2 квартал 2016 року секретаріат Підписання контракту на надання послуг – Технічний 4 квартал 2016 року секретаріат Підписання замовлень на поставку або форм замовлення – 4 квартал 2016 року MIPIM Публікація оголошення про конкурс – Аналіз (дослідження) 2 квартал 2016 року Підписання контракту на надання послуг – Аналіз 3 – 4 квартал 2016 року (дослідження) Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ - Кількість організацій сектора, що беруть участь у реалізації ініціатив - Зворотний зв’язок від зацікавлених сторін та учасників стосовно доданої вартості, що створюється в результаті реалізації ініціатив - Підвищення рівня інвестицій у енергомодернізацію будівель з метою забезпечення їх енергоефективності та ресурсоефективності - Кількість одиниць змонтованого обладнання та модернізованих будівель - Кількість нових працівників, що стали до роботи у секторі - Підвищення рівня кредитної підтримки з метою інтернаціоналізації сектора.

69


GRO/SME/16/C/15 – СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (CSR) ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Мета 1: Включення питання корпоративної соціальної відповідальності (CSR) у програму навчання підприємців та компаній Підприємництво є ключовим фактором створення нових робочих місць та розвитку економіки у Європі. Нові компанії, зокрема SME, є найважливішим джерелом нових можливостей для трудової діяльності: вони щодня створюють понад 4 мільйони нових робочих місць у Європі; 85% усіх нових робочих місць створюються за рахунок SME. Усвідомлення цих бізнес-можливостей та суті проблем та ризиків, пов’язаних з діяльністю малого бізнесу є надзвичайно важливим для забезпечення його високої життєздатності. Бізнес-можливості та відповідні ризики тягнуть за собою не лише короткострокові наслідки для діяльності та фінансового стану, але й являють собою стратегічну проблему. Розвиток бізнес-можливостей передбачає застосування інновацій, ефективне використання ресурсів, підтримання репутації компанії або бренду та відповідальний підхід до здійснення інвестицій, при цьому виникають ризики, пов’язані, наприклад, з можливим порушенням прав працівників/ситуацією на ринку праці, необхідністю уникати порушення прав людини та вживати заходів до того, щоб продукт або послуга не завдав шкоди споживачам або суспільству в цілому. Тому послідовне дотримання принципу корпоративної соціальної відповідальності може бути потужним інструментом зміцнення конкурентоспроможності компанії та підвищення ефективності процесу управління її ризиками. Досить часто великі корпорації вже знають, яким чином слід вести бізнес у соціально відповідальний спосіб та застосовувати принцип CSR на стратегічному рівні, а от малі компанії нерідко не усвідомлюють потенціал CSR та недооцінюють його. З іншого боку, зростання ступеня складності та інтернаціоналізації бізнесу все частіше потребує управління бізнесом у соціально відповідальний спосіб: згідно з результатами публічних консультацій Комісії щодо CSR, проведених у 2014 році, 79 відсотків респондентів вважають, що дотримання принципу CSR чинить суттєвий вплив на рівень конкурентоспроможності економіки ЄС у середньостроковій/довгостроковій перспективі. Серед десяти рекомендацій респондентів, що повторювалися найчастіше, була рекомендація щодо необхідності інформування населення про те, що саме воно споживає, просвітницької роботи з споживачами та впровадження стимулів для споживачів, які б заохочували їх до сталого (розумного) споживання. Відповідно до концепції Комісії, яка передбачає підтримку застосування принципу CSR, як свідомої практики, до якої компанії вдаються добровільно, цей проект буде спрямований на включення у програми навчання у сфері підприємництва навчальних заходів з питань CSR з тим, щоб озброїти майбутніх та нинішніх підприємців секретами застосування принципу CSR з метою підвищення конкурентоспроможності та управління ризиками на стратегічному рівні. Необхідність включення цих аспектів у навчальні програми була підтверджена учасниками зазначених вище публічних консультацій 2014 року, з яких 83 відсотки зазначили, що подальша інтеграція навчальних заходів з CSR у навчальні програми є життєво важливим фактором забезпечення сталого розвитку корпоративної відповідальності у довгостроковій перспективі.

70


Компанії ЄС не можуть конкурувати на світовому ринку лише за рахунок ціни. Вони можуть конкурувати за рахунок дизайну, якості, технологій та дотримання принципу CSR. CSR можна використовувати на міжнародних ринках для зміцнення «Бренду Європи», який є уособленням не лише найсучаснішої продукції, а й відповідального ставлення до її виробництва. Запропонований проект спрямований на те, щоб навчальні заходи з питань CSR стали ключовим елементом програм з навчання у сфері бізнесу та підприємництва згідно з Планом дій з реалізації стратегії «Підприємництво 2020» і, як наслідок, програми COSME (Стаття 12.4). Його реалізація забезпечить підтримку розвитку європейського підходу до включення принципу CSR у навчальні програми у сфері бізнесу та підприємництва. Першою цільовою групою будуть університети та бізнес-школи. Ця ініціатива буде спрямована на об’єднання вже наявного європейського та національного досвіду у сфері методик навчання принципам CSR та наслідків їх застосування за рахунок обміну знаннями, розроблення методологій та взаємного наставництва спеціалістів-практиків з різних держав-членів. Його метою є доповнення програм навчання у сфері бізнесу та підприємництва, передбачених університетами та бізнес-школами, такими надбаннями: - Розроблення або адаптація інноваційних навчальних модулів, які поєднують навчальні заходи у сфері підприємництва з заходами з поглиблення поінформованості про CSR і пропонують студентам знання та методики, які дозволять їм зрозуміти, яким чином можна перетворити CSR на інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства; - Тестування підходів до навчання, розроблених у такий спосіб, групою обраних викладачів з метою уточнення, удосконалення та оцінки цих педагогічних інструментів; - Забезпечення на цій основі розширеного навчання для викладачів з тим, щоб вони могли забезпечити ефективне навчання з питань CSR та переваг від застосування CSR для компаній та суспільства; - Збільшення у довгостроковій перспективі кількості осіб, що пройшли навчання з питань CSR у бізнес-школах, університетах, і завдяки цьому підвищення ступеня поінформованості студенів університету про способи застосування CSR в якості інструмента підприємницької діяльності та зміцнення їхньої здатності до цього. З метою сприяння включенню CSR в якості елемента навчальних програм у сфері підприємництва та бізнесу буде оголошений конкурс пропозицій щодо поглиблення знань щодо CSR, набуття відповідних навичок та потенціалу у рамках прямої імплементації стратегії Комісії у сфері CSR та Компоненту І Плану дій з реалізації стратегії «Підприємництво 2020». Його цільовою аудиторією будуть не лише бізнес-школи та інші вищі навчальні заклади, а й будь-які інші організації, які спеціалізуються з навчання у сфері підприємництва та бізнесу, та організації, пов’язані з CSR. Це дозволить створити та/або зміцнити у вищих навчальних закладах можливості для навчання з питань CSR. Мета 2: Підтримка реалізації Європейської стратегії у сфері корпоративної соціальної відповідальності Для більшості європейських компаній вже не стоїть питання, чи дотримуватись принципу CSR. Їх турбує питання, у який спосіб здійснювати діяльність у сфері CSR. Зокрема, перед 71


компаніями, які здійснюють діяльність у міжнародному масштабі, постає безліч питань, пов’язаних з ризиками, які можуть їм загрожувати у конкретній країні – наприклад, у зв’язку з корупцією, порушенням прав людини або з проблемами довкілля. Головною метою інструмента «CSR Risk Check» є зміцнення відповідальної бізнес-поведінки у середовищі європейських SME за рахунок підвищення ступеня їх поінформованості про варіанти побудови ланцюжка постачання, які тягнуть за собою соціальні та екологічні ризики. В результаті реалізації цього проекту компанії, зокрема SME, отримають практичний інструмент та практичні рішення, які дозволять їм забезпечити управління ризиками, пов’язаними з CSR, що можуть виникнути у ланцюжках постачання як в межах ЄС, так і за кордоном. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Захід 1: Публікація та проведення конкурсу заявок, орієнтованого на навчальні установи та інші організації, що спеціалізуються у галузі навчання у сфері підприємництва та бізнесу, а також організації, що спеціалізуються у галузі CSR, з метою створення та/або зміцнення навчального потенціалу вищих навчальних закладів з питань CSR. Особливу увагу у пропозиціях щодо реалізації цього проекту слід приділити таким аспектам: (1) Спосіб розроблення, збирання (накопичення) та поширення ефективних методик навчання та професійної підготовки, дидактичних матеріалів та матеріалів з питань CSR для включення у навчальні програми вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері підприємництва та бізнесу та (2) Розроблення експериментального варіанта/тестування/поширення методологій, дидактичних та інших матеріалів шляхом проведення семінарів та робочих нарад для викладачів / професорів/лекторів у вищих навчальних закладах. Раніше проведені заходи з цієї самої тематики: До цього часу не були започатковані ініціативи з включення питань, пов’язаних з CSR, у програми навчання у сфері підприємництва та бізнесу. Аналогічний конкурс пропозицій щодо проведення навчання для викладачів / професорів / лекторів, які спеціалізуються у галузі підприємництва, у вищих навчальних закладах, був оголошений у рамках Програми підприємництва та інновацій 2012 (Entrepreneurship and Innovation Programme 2012). Сукупна вигода для Європи: обмін найкращими поширення у державах-членах, встановлення навчальними закладами різних держав-членів, підходу до включення питань, пов’язаних з підприємництва та бізнесу.

практиками між державами членами та їх взаємовигідних відносин між вищими розроблення узгодженого європейського CSR, у програми з навчання у сфері

Захід 2: Інструмент «CSR Risk Check» буде практичним та доступним для розуміння онлайнінструментом. Він дозволить компаніям отримувати короткий звіт про потенційні ризики у сфері CSR, на які вони можуть наразитися у країнах здійснення своєї діяльності. Цей звіт не буде містити назв конкретних країн та/або компаній, у ньому буде лише представлений аналіз відповідних ризиків, пов’язаних з CSR. 72


Інформація для цих звітів збирається на основі угод про співпрацю з міжнародними неурядовими організаціями (NGO) та іншими відповідними джерелами (ООН, інші авторитетні установи тощо). На сьогоднішній день аналогічний інструмент існує в Нідерландах. Він добре зарекомендував себе на практиці і отримав позитивні відгуки. Цей проект сприятиме розширенню сфери застосування цього інструмента та створенню інструмента європейського рівня з управління ризиками у сфері CSR, що буде доступним усім європейським компаніям. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Від реалізації Цілі 1: - Збирання та розроблення методологій та матеріалів, які можна використовувати на рівні вищих навчальних закладів для навчання з питань CSR у рамках навчальних програм у сфері підприємництва та бізнесу - Створення базової групи вищих навчальних закладів з різних держав-членів, які виступатимуть лідерами у пропагуванні включення питань, пов’язаних з CSR у навчальні програми у сфері підприємництва та бізнесу у Європі - Створення базової групи викладачів / професорів / лекторів, що спеціалізується у галузі підприємництва (чисельність близько 200 осіб) у вищих навчальних закладах, які пройшли навчання з питань CSR і виступатимуть послами CSR та спеціалізованими тренерами у своїх навчальних закладах. Від реалізації Цілі 2: - Сприяння підвищенню показників CSR компаній ЄС в цілому - Надання допомоги компаніям ЄС, зокрема SME, у дотриманні міжнародних вимог щодо застосування заходів належної обачливості (зокрема, настанови ОЕСР, керівні принципи ООН у сфері бізнесу та прав людини (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Глобальний договір ООН (UN Global Compact)) - Забезпечення розширеного доступу до CSR для компаній, зокрема SME МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс заявок CSR у навчальний програмах у сфері 1 200 000 бізнесу та підприємництва Запрошення до участі у Інструмент «CSR Risk Check» 300 000 тендері Загалом 1 500 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Опублікування обох оголошень про конкурси 1 квартал 2016 року Підписання угоди про надання гранта та контракту 2/3 квартал 2016 року Кінцевий звіт про реалізації цілі 1 4 квартал 2018 року Орієнтовна загальна тривалість: 36 місяців у випадку мети 1, 18 місяців у випадку мети 2 73


ПОКАЗНИКИ Мета 1: - Кількість країн, що беруть участь: (мінімум 3 для кожного проекту, що фінансується, мінімум 6 загалом); - Кількість навчальних закладів та закладів з професійної підготовки, що беруть участь; (загальна кількість – мінімум 6); - Створення високоякісних педагогічних інструментів, орієнтованих на CSR, які можна широко тиражувати з метою навчання викладачів та студентів; - Кількість організованих освітніх/навчальних курсів та заходів; (мінімум 2 розширених навчальних семінари – на додаток до етапу тестування – для кожного проекту, загальна кількість – мінімум 4); - Кількість викладачів, що пройшли навчання з питань CSR (як мінімум 100 для кожного проекту, загальна кількість - мінімум 200); - Зворотний зв’язок від учасників щодо якості, адекватності та доданої вартості забезпеченого навчання, семінарів та матеріалів; - Створення базової групи та мережі на рівні Європи з вищих навчальних закладів та бізнес-шкіл, які виступатимуть лідерами у пропагуванні включення CSR у навчальні програми у сфері підприємництва та бізнесу у Європі; - Загальна кількість студентів /молоді/викладачів, які прямо або опосередковано отримають вигоду від цього заходу та набудуть нові або поглиблені знання у сфері CSR. Мета 2: - Кількість відвідувачів інструмента на рік - Кількість завантажень звітів - Кількість фактів забезпечення зворотного зв’язку у режимі онлайн МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75%

74


D. Підприємництво та культура підприємницької діяльності Четвертим спеціальним завданням програми COSME є «сприяння розвитку підприємництва та формуванню культури підприємницької діяльності», описане у Статті 12 Регламенту COSME. У 2016 році у рамках цього спеціального завдання будуть профінансовані 4 проекти з загальним бюджетом у розмірі понад 12 мільйонів євро. GRO/SME/16/D/01 – ПРОГРАМА ERASMUS ДЛЯ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Цілі програми ERASMUS у рамках Схеми дії європейського співтовариства для підвищення мобільності молодих підприємців (Young Entrepreneurs mobility scheme) є такими: - Допомога молодим підприємцям у набутті та формуванні навичок з управління та у поглибленні їхніх бізнес-планів/ділової діяльності за рахунок здобуття знань від досвідчених підприємців; - Проходження молодими підприємцями навчання на робочому місці у формі спільної роботи над конкретними бізнес-проектами з підприємцем, що виступає у ролі приймаючої сторони; - Надання підтримки підприємцю, що виступає у ролі приймаючої сторони, у проведенні досліджень, розроблень та випробувань або в експериментальній реалізації нових бізнес-концепцій, продуктів або послуг у формі нових ідей молодого підприємця, що прибув з іншого середовища (іншої країни, іншого навчального закладу, іншого ринку тощо); - Підвищення ступеня поінформованості підприємців про вигоди від виходу на міжнародний рівень та, зокрема, від використання потенціалу Єдиного європейського ринку за рахунок здобуття «ноу-хау» інших національних ринків у межах ЄС; - Активізація процесу встановлення корисних зв’язків та ділових відносин між підприємцями з різних країн-учасників, в основному закладення основ подальшої інтернаціоналізації SME та майбутнього поширення інноваційних методів або продуктів на Єдиному Європейському ринку. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Програма «ERASMUS для молодих підприємців» - це Схеми дії європейського співтовариства для підвищення їхньої мобільності, яка дозволяє потенціальним або тількино зареєстрованим підприємцям упродовж певного проміжку часу співпрацювати з досвідченим підприємцем в іншій країні, що бере участь у програмі. Ці заходи з підвищення мобільності передбачають надання допомоги підприємцям у збагаченні власного досвіду, набутті нових знань та встановленні корисних зв’язків з підприємцями в інших країнах, що беруть участь у програмі. Реалізація цього проекту дозволить розширити та зміцнити чинну мережу Організацій-посередників (ІО), які виступають у ролі місцевих контактних пунктів у країнах-учасниках. ІО відповідають за проведення набору підприємців та відшукують відповідні пари між ними, а також сприяють здійсненню заходів з підвищення мобільності. Вони також забезпечують пропагування цієї програми та вигод від її реалізації на національному та місцевому рівні. На підтримку цієї мережі та її розвитку проводяться відповідні заходи, у тому числі 75


регулярні наради з представниками ІО. Офіс підтримки (Support Office) надає Комісії допомогу у пропагуванні, координуванні діяльності ІО, а також підтримку в її повсякденній діяльності. Цей захід є продовженням підготовчого заходу, реалізованого у 2009-2011 рр. у рамках завдання програми «Підприємництво та інновації» (ЕІР) під назвою «Культура підприємництва та інновацій» (Entrepreneurship and Innovation Culture) у 2012 та 2013 рр., а також у рамках програми COSME у 2014 та 2015 рр. Проміжне оцінювання підготовчого заходу підтвердило той факт, що цей проект несе в собі сукупну вигоду, а також те, що аналогічні проекти, які б здійснювались на національному рівні, відсутні. Воно також свідчить про високу ефективність схеми, створеної для реалізації поставлених цілей, та якість здійснених обмінів. Транскордонний характер цього проекту свідчить про його унікальність, як способу сприяння підприємництву, та про його прямий зв’язок з ключовим завдання політики ЄС у сфері інтернаціоналізації та сприяння новим компаніям, та компаніям, що розвиваються в отриманні переваг від виходу на Внутрішній ринок ЄС. Буде забезпечуватись рекламна підтримка вигід та досягнень у реалізації програми «ERASMUS для молодих підприємців», а також технічна підтримка користувачам. Впровадження ініціативи здійснюватиметься у формі оголошення конкурсу заявок. Заявки можуть подавати державні або приватні організації, основна діяльність яких пов’язана з підтримкою бізнесу. Частка спів фінансування союзу становитиме до 90% від прийнятних витрат, понесених організаціями-посередниками (ІО). Внесок Європейського Союзу не повинен перевищувати 75% від суми витрат, пов’язаних з керівництвом програмою, але може становити до 100% суми, виділеної бенефіціарами (ІО) третім сторонам (отримувач субгранта, тобто молодим підприємцям), що беруть участь у заході з підвищення мобільності. Фінансова допомога молодим підприємцям, які беруть участь у заході з підвищення мобільності, встановлюватиметься, виходячи з витрат, сума яких визначається за фіксованою ставкою з розрахунку на одиницю часу перебування (scale of unit cost), при цьому максимальний її розмір становитиме 6 000 євро на кожного молодого підприємця. Контракт на надання послуг присуджений «Офісу підтримки», який забезпечує координування та узгодження заходів у рамках проекту та, зокрема, надає підтримку Організаціям-посередникам (ІО) в їхній діяльності.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Очікується, що у рамках цієї ініціативи до січня 2019 року будуть досягнуті такі результати: - Близько 2400 підтверджених актів одміну у рамках програми; - Близько 5500 зареєстрованих підприємців; - Близько 120 Організацій-посередників, що беруть участь у реалізації програми; - Охоплення - мінімум 28 країн; - Частка успішно проведених обмінів понад 90%. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ НАЗВА

БЮДЖЕТ 76


Конкурс заявок, результатом якого є укладення рамкових угод про партнерство (FPA) або, можливо, у двох напрямках – укладення FPA та угод про надання гранта Запрошення до участі у тендері Загалом

Програма «ERASMUS для молодих підприємців»

Офіс підтримки

(ЄВРО) 6 800 000

600 000 7 400 000

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Публікація оголошення про конкурс (9) заявок 1 квартал 2016 року Повідомлення результатів заявникам 4 квартал 2016 року Підписання угод про надання гранта 4 квартал 2016 року Публікація запрошення до участі у тендері (контракт 1 квартал 2016 року на надання послуг «Офісу підтримки») ПОКАЗНИКИ 1. Кількість підприємців, зареєстрованих для участі у програмі 2. Кількість встановлених відносин 3. Кількість Організацій-посередників, що беруть участь в у впровадженні програми 4. Кількість країн, охоплених діяльністю Організацій-посередників 5. Показник ступеня задоволення учасників 6. Рівень ефективності реалізації програми Організаціями-посередниками Довгострокові показники: 1. Кількість спільних проектів/угод про співпрацю, що стали результатом реалізації програми; 2. Кількість створених робочих місць; 3. Кількість створених стартапів. МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 90% GRO/SME/16/D/02 – ДОСЛІДЖЕННЯ «ЄВРОБАРОМЕТР» (EUROBAROMETER) У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Підприємництво є рушійною силою процесу створення робочих місць, зміцнення конкурентоспроможності та економічного розвитку, воно сприяє реалізації особистого потенціалу та досягненню соціальних цілей. Головною метою дослідження агенції «Євробарометр» є оцінка розвитку підприємництва у державах-членах ЄС, бажання громадян ЄС займатися підприємницькою діяльністю, та проблем, які виникають у зв’язку з прийняттям відповідного рішення. Крім того, цей проект передбачає порівняння результатів дослідження, проведеного для держав-членів ЄС, з відповідними даними для інших країн, які не є членами ЄС, та з результатами попередніх досліджень «Євробарометр».

77


ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Дослідження «Флеш-Євробарометр» (Flash Eurobarometer) розвитку підприємництва проводилося упродовж десятиріччя з періодичністю 2-3 роки. Його метою було з’ясування закономірностей еволюції ставлення населення Європи до підприємництва, бажання громадян ЄС займатися підприємницькою діяльністю та суті проблем, які виникають у зв’язку з прийняттям відповідного рішення. Це дослідження здійснюється згідно з рамковим контрактом Генерального директорату з питань комунікацій (DG COMM). Попереднє дослідження «Флеш-Євробарометр» цього питання проводились у 2012 році за фінансової підтримки, передбаченої робочою програмою СІР 2012. З метою забезпечення можливості порівняння даних цей підхід буде подібним до попередніх версій, які передбачали проведення опитування телефоном стосовно різних аспектів підприємницької діяльності у країнах ЄС та в основних країнах, з якими проводилося порівняння даних, сусідніх країнах та з економіками, що конкурують. До їх числа увійшли 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Туреччина, Китай, Японія, Південна Корея, Швейцарія, Бразилія, Індія та США. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Звіт про результати опитування, що містить горизонтальний аналіз та розбивку результатів за країнами, намічений до публікації. Результати опитування будуть покладені в основу розроблення відповідної та цільової політики розвитку підприємництва та слугуватимуть ключовими показниками Плану управління Генерального директорату. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Конкретний контракт згідно Підприємництво у Європі та за її 1 000 000 з рамковим договором межами – дослідження «ФлешЄвробарометр» Загалом 1 000 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Підписання контракту 2 квартал 2016 року Публікація результатів 4 квартал 2016 року Орієнтовна загальна тривалість: 12 місяців ПОКАЗНИКИ Ступінь зіставності результатів цього дослідження з результатами попередніх досліджень «Євробарометр»; - Своєчасність надання результатів; - Вплив на цільову сукупність (національні та регіональні органи влади), тобто свідчення того, що дані, які містяться в аналізі, використовуються органами влади в якості основи формування їхньої політики у сфері підприємництва.

78


GRO/SME/16/D/03 – СХЕМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМЦІВ У СПІЛЬНОТАХ МІГРАНТІВ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Мета цього проекту полягає у визначенні та сприянні швидкій імплементації найкращих практик у відповідних сферах охоплення та підтримка потенційних підприємців в спільнотах мігрантів, які вже існують на території ЄС, та не можуть бути охоплені традиційними послугами з підтримки нових підприємств, що створюються. ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ На сьогоднішній день у Європі існує відносно небагато ініціатив, об’єктом яких є підприємництво у спільнотах мігрантів, спрямованих на пошук ефективних способів надання відповідної підтримки. Ті ініціативи, які все-таки існують, часто реалізуються на рівні міста або певного населеного пункту або є пілотними проектами, що реалізуються за ініціативою банків або університетів. Орієнтовно у лютому 2016 року Комісія організує семінар з найкращих практик, на якому зберуться представники адміністративних органів держав-членів та вже діючих ініціатив з тим, щоб визначити найкращі практики та можливі схеми співпраці, а також підібрати та порівняти декілька практичних прикладів, якими можуть скористатися адміністративні органи країн Європи на всіх рівнях. Обмін концепціями між адміністративними органами, які вже впровадили ці ініціативи, та тими, що бажають їх розгорнути, сприятиме розробленню нових схем підтримки та удосконаленню тих, що вже діють. Завдяки цьому конкурсу пропозицій пришвидшиться процес впровадження схем підтримки підприємництва у спільнотах мігрантів, виходячи з їхньої кваліфікації, а не лише на основі визнання диплому, та на основі визначених найкращих практик. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Швидке впровадження схем підтримки підприємництва у спільнотах мігрантів, виходячи з їхньої кваліфікації, а не лише на основі визнання диплому, та на основі визначених найкращих практик. Рекомендації та настанови, які мають бути поширені в колі зацікавлених адміністративних органів та організацій (наприклад, постачальників послуг з підтримки підприємництва, банків, органів соціального забезпечення та організацій місцевої спільноти) для втілення. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс заявок Схеми підтримки підприємництва у 500 000 спільнотах мігрантів Загалом 500 000 ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Відкриття конкурсу пропозицій 1 квартал 2016 року Підписання контракту 2 квартал 2016 року 79


Орієнтовна загальна тривалість: 24 місяці ПОКАЗНИКИ - Своєчасне надання послуг підтримки - Кількість потенційних про консультованих підприємців – мігрантів - Засвоєння рекомендацій щодо політики та розроблення програм МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75% GRO/SME/16/D/04 - ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ЗАВЧАСНОГО ОПОВІЩЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬ СПРАВУ ВДРУГЕ ЦІЛІ, ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬСЯ Практика свідчить про те, що в більшості випадків (96%) компанії банкрутують через проблеми об’єктивного характеру, наприклад, через порушення строків оплати їхніми клієнтами. Це так звані «чесні банкрутства» (honest failures). Хоча відсоткова частка випадків банкрутства, обумовлених шахрайською поведінкою, є малою, більшість державчленів застосовують однакові процедури банкрутства і до нечесних, і до чесних підприємців, які нерідко є дуже тривалими та/або тягнуть за собою юридичні наслідки, суть яких полягає у тому, що з юридичної або практичної точки зору збанкрутілому підприємцю забороняється започаткувати нове підприємство. Результати опитування «Євробарометр 2012» громадян Європи показали, що страх банкрутства є одним з найсуттєвіших факторів, які негативно впливають на створення нових підприємств: 43% респондентів з країн ЄС заявили, що вони побоялися б ризику банкрутства, тоді як більше однієї третини респондентів (37%) відповіли, що ризик втратити своє майно/будинок, лякав би їх найбільше. У Сполучених Штатах толерантність до краху бізнесу є набагато вищою, і це є одним з найбільш суттєвих причин того, що у цій країні рівень підприємницької діяльності є значно вищим. У Європейському Союзі підприємці, які в минулому стали банкротами, зазнають дискримінації і з боку закону, і з боку суспільства. Їм вже набагато складніше отримати фінансування та започаткувати нове підприємство, яке може зберегти або створити робочі місця та перейти до фази зростання. Завчасне оповіщення, запобіжні заходи та підтримка у кризовій ситуації є життєво необхідними, оскільки вжиття цих заходів може запобігти процедурі банкрутства або послабити наслідки кризової ситуації, у якій опинилося підприємство. По суті, зазначені вище фактори чинять суттєвий вплив на розвиток підприємництва, оскільки завдяки можливості виявлення фінансових проблем на ранньому етапі життєздатні компанії зможуть подолати кризову ситуацію, відновити фінансову спроможність ще тоді, коли проблеми є незначними, та перейти до нового етапу зростання. Так само, завдяки підтримці відповідних спеціалістів можна пришвидшити процес ліквідації нежиттєздатної компанії та здійснити його більш ефективно, а також звести до мінімуму негативні наслідки ліквідації для підприємця, його працівників та кредиторів, та зберегти максимум активів для того, щоб розпочати справу заново. Як свідчить практика держав-членів, спасіння життєздатних компаній може виявитися 80


економічно ефективним варіантом. Витрати на спасіння компанії від банкрутства можуть скласти менше 1,500 євро, при цьому втрати податкових надходжень для держави будуть значно меншими, і можна буде уникнути виплати допомоги з безробіття. Завдяки створенню Європейської мережі завчасного оповіщення та підтримки підприємств та компаній, які розпочинають справу вдруге, буде організована мережа для надання послуг підтримки підприємствам, що перебувають у кризовій ситуації. Виходячи з досвіду надання вже існуючих послуг підтримки компаніям та власникам компаній, що перебувають у скрутному становищі, можна сказати, що ця Мережа сприятиме розгортанню ефективної системи підтримки у Європі для тих країн, які на теперішній час не мають таких систем, або які лише частково охоплені такими схемами. Метою цієї ініціативи є створення інструмента надання послуг з консультування та підтримки (1) Компаніям, які зберегли життєздатність і є прийнятними для реструктуризації, щодо способів, у які вони можуть вижити або швидко та організовано здійснити ліквідацію у тому разі, коли зрештою вони виявляються нежиттєздатними, та (2) Підприємцям, які зазнали «чесного банкрутства», щодо способів, у які вони можуть вдруге розпочати свою справу, у тому числі щодо способів, у які вони можуть здійснити управління та реструктуризацію своєї заборгованості. Ці послуги з підтримки також передбачають забезпечення їхньої економічної та соціальної інклюзії та підтримку цих підприємців на етапі початку справи вдруге («другого старту»). Зазначені послуги мають передбачати повний пакет послуг, які охоплюють всі відповідні аспекти, якими характеризуються компанії та її власники (керівники), які перебувають у кризовій ситуації: ділові/економічні, правові, фінансові, а також аспекти, пов’язані з бухгалтерським обліком та його/її оточенням. Європейська мережа завчасного оповіщення та підтримки підприємств та компаній, які розпочинають справу вдруге передбачатиме надання послуг підтримки компаніям та власникам компаній, які перебувають у кризовій ситуації, у 4 країнах Європи, досі не охоплених (в повному обсязі) мережею зазначених послуг. Створення Мережі розпочнеться у другій половині 2016 року і слугуватиме моделлю, яку можна буде реалізувати в інших країнах Європи у тому разі, якщо пілотний етап тривалістю три роки виявиться успішним. Ця ініціатива сприяє реалізації конкретного завдання програми COSME, пов’язаного з сприянням підприємництву та формуванню культури підприємницької діяльності, за рахунок поліпшення базових умов, які обумовлюють розвиток підприємництва, у тому числі, зменшення кількості перешкод на шляху створення підприємств. (Ця ініціатива також узгоджується з флагманськими ініціативами Комісії «Об’єднання ринків капіталу» (Capital Market Union) та «Стратегія внутрішнього ринку» (Internal Market Strategy)). Крім того, вона відповідає запрошенню Комісії щодо забезпечення бізнес-середовища та культури, сприятливих для формування підприємств за принципами сталого розвитку, стартапів, їхнього зростання, трансферту підприємств, другого шансу (повторного запуску) (Стаття 12 та п. 14 преамбули Регламенту COSME 1287/2013). 81


ОПИС ЗАХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ Заходи є такими: Конкурс заявок (пропозицій) щодо створення та фінансування Європейської мережі завчасного оповіщення та підтримки підприємств та компаній, які розпочинають справу вдруге, яка відповідатиме за створення концепції, організацію роботи з розроблення та впровадження зазначених вище послуг підтримки компаніям та власникам компаній, що перебувають у кризовій ситуації, та підприємцям, які зазнали «чесного банкрутства» і бажають розпочати свою справу вдруге. Вона має забезпечити створення та розгортання системи зазначених послуг у європейських країнах-учасниках проекту та слугуватиме моделлю поширення зазначених послуг на інші європейські країни, ще не охоплені мережею цих послуг, після 2018 року. Мережа послуг будуватиметься на основі досвіду та найкращих практик, здобутих у процесі функціонування вже існуючих подібних систем, наприклад, Системи завчасного оповіщення Данії (Danish Early Warning Scheme), послуг підтримки BECI в Брюсселі, системи Tussenstap, що функціонує у Фландрії, FADE (Австрія/Іспанія) або системи Anonyme Insolvenzler (Німеччина). Завдяки тому, що ця мережа буде побудована на основі концепцій вже існуючих схем, вона може виявитися ініціативою, яка сприятиме пришвидшеному та більш ефективному поширенню дієвих методів підтримки у Європі. Мережу очолюватимуть одна або декілька організації, які мають досвід у наданні послуг підтримки компаніям та власникам компаній, що перебувають у кризовій ситуації, на національному або регіональному рівні, та представляти організації, що надають послуги підтримки підприємництва, які зобов’язалися впровадити зазначені послуги у власних країнах. Зазначені організації мають бути готові до забезпечення підтримки запланованій кількості підприємств у власних країнах. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ Ця Мережа слугуватиме ядром для створення майбутньої мережі з надання послуг підтримки у масштабах Європи та поширення ефективних методів підтримки на усі країні Європи. Вона повинна сприяти збільшенню частки врятованих компаній, які перебувають у скрутному економічному становищі, та збільшенню частки підприємців, які зазнали «чесного банкрутства» і мають намір скористатися другим шансом для підприємницької діяльності. МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАЗНАЧЕННЯ ВИДІЛЕНОЇ СУМИ МЕТОД НАЗВА БЮДЖЕТ (ЄВРО) ВПРОВАДЖЕННЯ Конкурс заявок 3 800 000 Європейська мережа завчасного оповіщення та підтримки підприємств та компаній, які розпочинають справу вдруге Загалом 3 800 000 82


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ОПИС ЕТАПІВ ОРІЄНТОВНИЙ КВАРТАЛ Відкриття конкурсу пропозицій 1 квартал 2016 року Підписання контракту 2/3 квартал 2016 року ПОКАЗНИКИ Кількість країн у мережі та кількість компаній, яким надано підтримку МАКСИМАЛЬНА ЧАСТКА СПІВФІНАНСУВАННЯ 75%

83


Додаток І: Оглядова таблиця Робочої програми COSME 2016 КОД НАЗВА ПРОЕКТУ

GRO/SME/16/A/01

GRO/SME/16/A/02

GRO/SME/16/A/03 Загалом GRO/SME/16/B/01 GRO/SME/16/B/02 GRO/SME/16/B/03 GRO/SME/16/B/04 GRO/SME/16/B/05 GRO/SME/16/B/06

Загалом GRO/SME/16/C/01 GRO/SME/16/C/02

GRO/SME/16/C/03

GRO/SME/16/C/04

GRO/SME/16/C/05 GRO/SME/16/C/06

БЮДЖЕТ 02 02 01 02 02 02

Завдання А. Доступ до фінансування СХЕМА ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ З ЗАЛУЧЕННЯМ ІНСТРУМЕНТА «ІНІЦІАТИВА ДЛЯ SME» ІНСТРУМЕНТ ФОНДОВОЇ (КАПІТАЛЬНОЇ) ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ СУПРОВІДНІ ЗАХОДИ ЗАГАЛОМ Завдання В. Доступ до ринків ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА 45 000 000 ПІДПРИЄМСТВ ПОРТАЛ «YOUR EUROPE BUSINESS» 450 000 ПІДТРИМКА 2 350 000 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ SME ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ 2 800 000 КООПЕРАЦІЇ ЄС-ЯПОНІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 1 000 000 ЄДИНИХ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ДОСТУПУ 800 000 SME ДО СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗАГАЛОМ 52 400 000 Завдання С. Базові умови для підприємств ПОЛІТИКА ЩОДО SME (SPR, SBA, 4 500 000 охоплення) ВПРОВАДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ 1 600 000 ЗАХОДІВ У РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (SBI) ПЛАТФОРМА ЄС «REFIT» ДЛЯ 500 000 ЗМЕНШЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ТЯГАРЯ ДОПОВІДЬ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ТА 800 000 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 2017 ПРОГРАМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 4 925 000 КЛАСТЕРІВ SME ПРОЕКТ З ПАРТНЕРСТВА «WORTH» 5 500 000

GRO/SME/16/C/07 ТУРИЗМ

116 184 073

49 650 000

1 470 000 167 304 073

4 500 000 84


GRO/SME/16/C/08 ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА 500 000 ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ (ESCSS) GRO/SME/16/C/09 ОБСЕРВАТОРІЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ 800 000 GRO/SME/16/C/10 МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ 8 500 000 GRO/SME/16/C/11 ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІТИЗАЦІЇ У 500 000 ВИПАДКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ SME GRO/SME/16/C/12 НАБУТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ 2 500 000 ТА НАВИЧОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСОВУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ GRO/SME/16/C/13 ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ 450 000 ПОІНФОРМОВАНОСТІ ОПЕРАТОРІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО НЕДОТОРКАНОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ GRO/SME/16/C/14 РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ДІЙ У РАМКАХ 810 000 СТРАТЕГІЇ «БУДІВНИЦТВО 2020» (CONSTRUCTION 2020) GRO/SME/16/C/15 СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 1 500 000 КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (CSR) Загалом ЗАГАЛОМ 37 885 000 Завдання D: Підприємництво та культура підприємницької діяльності GRO/SME/16/D/01 ПРОГРАМА ERASMUS ДЛЯ 7 400 000 МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ GRO/SME/16/D/02 ДОСЛІДЖЕННЯ «ЄВРОБАРОМЕТР» 1 000 000 (EUROBAROMETER) У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА GRO/SME/16/D/03 СХЕМИ ПІДТРИМКИ 500 000 ПІДПРИЄМЦІВ У СПІЛЬНОТАХ МІГРАНТІВ GRO/SME/16/D/04 ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА 3 800 000 ЗАВЧАСНОГО ОПОВІЩЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ РОЗПОЧИНАЮТЬ СПРАВУ ВДРУГЕ Загалом ЗАГАЛОМ 12 700 000 Загальний бюджет програми COSME на 2016 рік 102 985 000 167 304 073 85


Додаток ІІ: Критерії прийнятності та критерії відбору та присудження Критерії прийнятності: Організації – заявники в обов’язковому порядку мають бути засновані: - У державах-членах ЄС; - Або у країнах, що беруть участь у програмі COSME згідно з положеннями Статті 12 Регламенту COSME. У відповідних випадках в описі заходу та у тексті конкурсу заявок (запрошення до участі у тендері) зазначаються додаткові критерії прийнятності. Критерії відбору та присудження У випадку всіх грантів, передбачених цією робочою програмою, кожна пропозиція оцінюватиметься на основі критеріїв відбору, зазначених у відповідних запрошеннях до участі у конкурсі заявок. В основному ці критерії будуть такими: - Фінансова спроможність до виконання запропонованого заходу; - Наявність стабільних та достатніх джерел фінансування для того, щоб забезпечити безперервну діяльність організації впродовж усього строку реалізації проекту та взяти часткову участь у фінансуванні проекту; - Операційний потенціал (технічний та управлінський) для виконання проекту; - Потенціал з управління діяльністю, що відповідає масштабу проекту, під який подано заявку на надання гранта; - Адекватний професійний рівень та досвід групи спеціалістів, які несуть відповідальність за проект/його виконання. Оцінка якості пропозицій, у тому числі запропонованого бюджету, буде здійснюватись за такими критеріями присудження: - Відповідність запропонованих заходів цілям, встановленим у запрошенні до участі у конкурсі; - Якість запропонованих заходів; - Вплив на цільову аудиторію; - Бюджет та економічна ефективність. Усі заходи у рамках першого завдання – «Доступ до фінансування» фінансуватимуться за рядком бюджету 02 02 02. Усі інші заходи фінансуватимуться за рядком бюджету 02 02 01.

86

Cosme - робоча програма на 2016 рік  

Cosme - робоча програма на 2016 рік  

Advertisement