Стратегія розвитку промислового комплексу України

Page 1

Стратегія розвитку промислового комплексу України (проект)

Розроблено на виконання п.101 Плану дій Уряду на 2017 рік


2017 рік: ключові події де-факто започатковано роботу департаменту промислової політики МЕРТ департамент надіслав анкети до 60 підприємств та 24 галузевих Березень 2017 р. асоціацій

Січень 2017 р.

Квітень-Травень УІМ за участю МЕРТ підготовлено «Пропозиції до Плану першочергових дій з розвитку промисловості України» 2017 р. консультації з UNIDO та GIZ щодо інструментарію EQuIP (Enhancing the БерезеньЧервень 2017 р. Quality of Industrial Policies), імплементація Першим Віце-прем'єр-міністром України затверджено склад Керівного комітету та Експертної групи щодо напрацювання проекту Стратегії, Серпень 2017 р. схвалено застосування інструментарію EQuIP, озвучені основні напрями нової індустріальної політики: Економічна децентралізація

Смарт-регуляція промисловості

Індустрія 4.0

Енергоефективність промисловості

Вересеньпроведено 3 стратегічні сесії Експертної групи, підготовлено проект 2 Грудень 2017 р. Стратегії


Склад Керівної та Експертної груп, схвалений Першим віце-прем’єрміністром С.І. Кубівим у серпні 2017 року

3


ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ В РОЗРОБЦІ ТА ОБГОВОРЕННІ

Мінрегіонбуд Reform support team

4


Формування промислової стратегії із застосуванням інструментарію UNIDO

Enhancing the Quality of Industrial Policies 5


Цикл промислової політики (EQuIP)

Діагностика промисловості

Діагностика промислов ості

Моніторинг та оцінка

Базовий рівень

Стратегія Інституціона льна структура

Імплемент ація

Промисло ва політика

Контрольні показники

Загрози і можливості

Оцінка ефективності поточної політки

Промислова Стратегія Цілі (чіткі, пріорітезовані, кількісно оцінені)

Реалістична терміни

Промислова Політика Сфери інтервенцій

Інструменти політики

Бюджет, відповідальні

Легітимізація (НПА)

6


Вплив промисловості на економіку України 40 тис. промислових підприємств 70%

товарного експорту забезпечує промисловість

34%

частка експорту промислових товарів у ВВП

40%

від загального обсягу випуску продукції та послуг

21%

частка в ВВП (12% - переробна галузь)

35%

частка вітчизняної непродовольчої продукції в роздрібній торгівлі

15%

від офіційно зайнятого населення працевлаштовано

64%

зайнятості МСБ забезпечує промисловість

2

робочих місця в суміжних галузях забезпечує кожне робоче місце у переробній промисловості

7


Проблеми та загрози

ВВП України, млрд $ (в цінах 2010 р.) Валова додана вартість в промисловості 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50

Інші; 15% Хімічна; 3% Добувна; 28% Легка; 3% Деревообробна; 5% Харчова; 22% Машинобудування; 11%

Металургія; 14%

Частка найбільших 5 регіонів у загальній ВДВ переробної промисловості, млн грн. та % Зайняте населення у промисловості (В+C+D+E,тис. осіб) 3400

51.3%

51.5%

3200

100,000

50.6% 51.0% 50.5%

3000

80,000

50.0%

120,000

49.5% 49.3%

60,000 40,000 20,000

1

2

3

4

2600

49.0%

2400

48.0%

Частка переробної галузі у 17.4 ВВП, % 12.0

2008.0

2016.0

17%

16.4% 16.0%

2800

49.5% 48.5%

17%

16.8%

16% 15.7%

16% 15.3% 15%

2200 2000

1

2

3

4

5

15%

Частка зернових та олії в загальному експорті, % 25.6 21.7 17.6 19.5 11.9 13.1

8


Можливості низька собівартість виробництва; низькі логістичні витрати та достатньо розвинута логістична інфраструктура (аеропорти, морські та річкові порти, розвинута мережа залізничних та автомобільних шляхів); вигідне географічне розташування та вихід до Чорного моря; наявність виробничих майданчиків та інфраструктури; високий мінерально-сировиний потенціал; левова частка працівників має вищу освіту; успішні приклади створення іноземними компаніями;

виробничих

майданчиків

зони вільної торгівлі з ЄС, державами ЄАВТ, Канадою, СНД. 9


Проаналізовано існуючі інструменти, що стосуються питань розвитку промисловості

Регулювання (Regulation)*

Стимулюючі (Incentive/ Disincentive)

29%

31%

Інформаційні (Information) 24%

Громадські товари та послуги (Public goods and services)

16%

ЗАГАЛОМ: 295 інструментів

*зокрема стратегії та концепції

10


Рівні розробки промислової Стратегії та Політики (фрагмент)

11


3

4

5

Цілі національного розвитку

2

Політика розвитку підприємництва

Промислова політика

Політика державної власності

Експортна політика

Модернізація та

зростання промислового

Підтримка інновацій та технологій

виробництва

Підвищення Регіональний ресурсоефективності розвиток промисловості промисловості

Поглиблення інтеграції до глобальних ринків

Залучення інвестицій

Ефективне регулювання промисловості

Конкурентне середовище

Industry 4.0

Розширення АССА

Регіональні офіси залучення інвестицій

Конкурентні торги ресурсами

Підтримка кластерних ініціатив

ДПП

Регіональні інфраструктур ні програми

Doing Business 2019

Регіональні інноваційні програми

Спеціалізація регіонів

Розвиток інфраструктури

Компенсація інвестицій в інфраструктуру

Спрощення доступу до сітей та інфраструктури

Поінформованість МСБ

Доступ до фінансування

Дуальна освіта Індустріальні парки

Зони Стратегічні Державні втручання Завдання політики (напрями)

1

Розвиток міст Якісна освіта і громад

Безпека та оборона

Інструменти політики

Зростання рівня життя

Стале економічне зростання

12 …


ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Стратегічні завдання, зони втручання та інструменти

13


Інфраструктура якості

Розвиток ДПП

Цифровізації промисловості

Ефективне регулювання

Захист конкуренції

Забезпечення кадрами

Усунення технічних бар’єрів

Регуляції Розширення АССА Doing Business 2019 Скасування неефективних преференцій Закон про концесії Принцип мовчазної згоди

Осучаснення санітарних правил

Захист інтелектуальної власності Оптимізація ліцензійної і дозвільної системи Спрощення доступу до мереж Галузеві “дорожні карти” цифрових трансформацій

Стимулюючі EU4Business, HORIZON-2020 Інноваційні фонди Оптимізація відтермінування сплати ПДВ (захист вітчизняного виробника) COSME Запуск ЕКА Конкурентні торги ресурсами

Громадські товари та послуги Регіональні офіси залучення інвестицій Приватизація промислових підприємств Дуальна освіта Популяризація технічних професій Державне замовлення на підготовку фахівців Новий класифікатор професій та професійні стандарти («цифровізація»)

Інструменти політики

Залучення інвестицій

Зони втручання (напрями)

Завдання 1: Модернізація та зростання промислового виробництва

14


Регуляції Зміна дозвільної системи щодо видобутку корисних копалин Вдосконалення законодавства щодо індустріальних парків, митних зон Врегулювання організаційноправової форми кластерів

Підтримка бізнеспроектів та інновацій

Стимулювання

Спрощення доступу до сировини

Громадські товари та послуги

ПЗУ «Про залізничний транспорт»

Спрямування ДФРР з урахуванням спеціалізації регіонів

Запровадження обов’язковості офсетних договорів

Компенсація витрат на інфраструктуру

Регіональні інноваційні програми

Скасування імпортних мит на сировину, що не виробляється

Приєднання до Європейської кластерної платформи

Регіональні фінансові програми підтримки бізнесу

Навчання щодо кластерних ініціатив

Імплементація законодавства ЄС щодо вантажних перевезень

Скасування пайової участі в ПЗУ «Про розвитку внутрішній водний інфраструктури транспорт»

Розвиток регіональної інфраструктури

Програма підтримки льонарства, заготівлі вовни, шкіри тощо

Регіональні плани розвитку промисловості

Приєднання до Платформи S3, проведення дослідження

Інструменти політики

Підтримка кластерних ініціатив

Розумна спеціалізація регіонів

Зони втручання (напрями)

Завдання 2: Регіональний розвиток промисловості

15


Практика управління відходами

Засади циркулярної економіки

Регуляції Врегулювання ринків вторинної сировини Розповсюдження принципів розширеної відповідальності виробника

Стимулюючі

Інформаційні

Заохочення енергетичних аудитів

Тренінги та навчання МСБ

Пільгові кредити

Популяризація ресурсоефективності

«Зелені» сертифікати «Зелені» облігації Податкові стимули

Розповсюдження компетенції «Держенергоефективн ості» на промисловість

Поширення Фонду Е5Р на енергоефект-сть в промисловості

Спрощення ліцензування переробки та захоронення відходів

Data Bank ресурсоефективності у розрізі секторів промисловості Використання інструментів IRENA (Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії)

Громадські товари та послуги Регіональні програми в сфері ресурсоефективності Підтримка промислового симбіозу (кластерні ініціативи) Моделі екоіндустріальних парків

Інструменти політики

Спрощення доступу до інвестицій

Поінформован Стимулювання ість ресурсоефекти підприємств вних інновацій

Зони втручання (напрями)

Завдання 3: Підвищення ресурсоефективності промисловості

16


Визначення пріоритетів Критерій 1: частка на зовнішньому та внутрішньому ринках Критерій 2: додана вартість Критерій 3: кількість зайнятих Критерій 4: інноваційність та технологічна складність

Підхід Smart Specialisation: пріоритети визначаються на рівні регіонів

Критерій 5: динаміка зростання

17


Підхід Smart Specialisation

Визначення пріоритетів Для кожного з регіонів:     

  

Визначення регіональних унікальних можливостей для розвитку та зростання Конкурентні преваги регіону Чіткі пріоритети для розвитку, інвестицій та підтримки Чітке бачення регіональних інновацій Акумуляція критичної маси підтримки на пріоритетних напрямах промислового розвитку Крос-секторальний підхід Врахування регіональних активів та ресурсів Не «вибір переможця зверху вниз», а інтерактивний процес поєднання ринкових сил, підтримки місцевої влади та найбільш конкурентного приватного сектору Надійна система моніторингу та оцінки політики на регіональному рівні 18


2018 рік: ключові події Січень-Лютий 2018 р. Лютий 2018 р.

проведено експертизу проекту Стратегії департаментами МЕРТ та Держстатом, внесення відповідних змін до проекту Стратегії вперше в Україні відбувся EU Industry Day - форум, спрямований на обговорення сучасних викликів, можливостей та трендів розвитку української промисловості в контексті європейської індустріальної політики очікується:

Березень

діалог Україна – ЄС високого рівня щодо питань та окремих секторів промисловості

горизонтальних

БерезеньКвітень

International Trade Center планує провести дослідження 26 підсекторів українського машинобудування з метою визначення їх конкурентоздатності та перспективності

Квітень-Травень

Напрацювання деталізованого Плану Дій до Стратегії спільно с бізнес-спільнотою 19


Спільне бачення Стратегії та Політики Елементи проекту Стратегії (МЕРТ)

EU Industrial Policy (COM (2017) 479 FINAL)

Модель промислової політики, 2015 (Комітет з питань промислової політики та підприємництва)

План модернізації України, 2015 (ФРУ)

Цільові показники Кредитна політика (ЕКА, фінансування МСБ тощо)

Регіональна політика (індустріальні

парки, транскордонне співробітництво, кластери, інфраструктура тощо)

Регуляторна політика (краще

регулювання, імплементація директив ЄС, доступ до мереж)

Освітня, наукова політика (інновації, сучасний набір навичок), R&D

Зміна структури експорту (товари з підвищеною доданою вартістю) Пріоритетність залучення інвестицій Енергоефективність 20


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ