Page 1

Serbare de Crăciun

Cuvant-înainte

O nouă experienţă

Rotaru Ana Maria (clasa a V-a A) şi Creţu Robert (clasa I A). Au făcut posibilă realizarea acestui spectacol partenerii noştri şi ai Asociaţiei „Părinţii Aproape”, cărora le mulţumim, le dorim sănătate şi prosperitate!

În trecerea parcă neobişnuită a timpului, noile experienţe par lucruri fireşti aşezându-se în lanţul existenţelor individuale asemenea unor zale

Prof. Cătălina Ciobanu

Cele cinci premii au fost câştigate

obişnuite. În ciuda acestei constatări, începutul anului

astfel: marele premiu, constând într-un note-

şcolar 2011-2012 ne-a oferit momente cu care nu

book, a mers către posesorul biletului care a

ne întâlnim la orice pas: ne-am despărţit de colegi

conţinut litera şi cifrele extrase, iar celelalte

deosebiţi - membri ai unei echipe puternice timp de

premii, respectiv patru MP4 playere, au revenit

21 de ani, am cunoscut un nou stil de conducere

posesorilor biletelor care au avut înscrise doar

prin implicarea actualilor directori, tineri şi

cele două cifre extrase din urnă. Fericiţii

dinamici, am primit o infuzie de noutate prin inte-

programelor naţionale şi internaţionale de dezvol-

câştigători au fost: marele premiu - Rareş

grarea rapidă în marea familie a noilor profesori -

tare instituţională. Constat în fiecare zi că noii mei

14 la număr - şi ni s-a confirmat aprecierea re-

colegi demonstrează din plin vocaţia pentru o

prezentanţilor comunităţii, fapt care ne-a onorat.

profesie nobilă, că s-au adaptat stilului consacrat în

Ularu (clasa a V-a B), celelalte patru premii mergând către: Pruteanu Alexandra (clasa a Va A), Capcalo Alessandra (clasa a V-a A),

De aceea vreau să ştiţi că eu însămi am

anumite direcţii şi că deschid alte orizonturi de acţi-

deprins multe tehnici de lucru de la doamna direc-

une, ofe-rind esenţa unor realizări valoroase.

tor adjunct Georgeta Bejenaru, care a impus un

Ultima experienţă inedită, care a avut ca

ritm de activitate caracterizat prin respect faţă de

suport realizările noastre anterioare, a fost decer-

semeni, seriozitate, punctualitate şi rigoare, de la

narea trofeului ŞCOALA EUROPEANĂ de către

doamna director educativ Mihaela Puiu, profesor

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

emerit, care ne-a fost tuturor un mentor discret,

Sportului. Această recunoaştere a autorităţilor şi

uimindu-ne pe toti cu dăruirea de sine, cu profe-

clasamentul obţinut de şcoala noastră la nivel

sionalismul

o

naţional au deschis drumul către alte oportunităţi.

dezarmantă modestie, de la mulți dintre colegii mei

Dintre acestea, pentru etapa imediat următoare, se

mai tineri sau de la cei care, la un moment dat, și-

conturează parteneriate fructuoase cu Primăria Sec-

au încheiat prestigioasa carieră didactică.

torului 1, cu Asociaţia “Părinţii Aproape”, cu alte

desăvârșit,

exteriorizate

cu

În echipa managerială sunt susţinută, în

O.N.G.-uri, şcoli sau agenţi economici.

prezent, în toate demersurile, de mai tinerele profesoare, iubite de voi, copii, şi respectate de

Succes tuturor!

părinţi: doamna Loana-Lavinia Ioniţă, doamna Cristina Vasilescu şi domnişoara Mariana Miroiu,

Prof. Iuliana Soare Directorul şcolii

implicate total şi ataşate misiunii şcolii noastre,

40

1


Editorial

Serbare de Crăciun

Proiectele noastre – quo vadis?

Crăciun nu ne-a uitat nici în acest an. Pentru rezultatele obţinute în primul semestru al anului şcolar, ne-a lăsat ca răsplată cinci premii.

lar pentru a tinde spre succes, în timp ce elevii din

Ideea de proiect le poate stârni unora adevărate frământări existenţiale. Numai simpla pro-

grupul ţintă al

nunţare a cuvântului face ca tumultul de probleme

„asistenţilor”

pe care le presupune să nască o avalanşă intermi-

vor avea oca-

nabilă de griji: cu ce resurse, umane sau materiale,

zia să desco-

vom lucra, ce activităţi putem selecta, vom reuşi să

pere satisfac-

identificăm în mod corect riscurile, dar mai ales

ţiile activităţi-

când să ne mai ocupăm şi de proiecte?

lor de voluntariat.

Activităţile corespunzătoare oricărui pro-

O mai

iect reprezintă o poartă larg deschisă către tărâmul

Am decis ca acestea să fie acordate prin tragere la sorţi, în cadrul tombolei organizate. Pe biletele achiziţionate de cei care au dorit să participe la tombolă, se aflau înscrise serii formate

fulgilor, parfumul sărbătorilor au fost surprinse în paşi de dans de membrii trupei „Four”, elevi ai clasei a VIII-a C, pregătiţi de talentata Elena Lazari.

infinit al creativităţii, oferindu-le elevilor posibili-

veche idee a colectivului şcolii este aceea de a avea

tatea de a-şi exprima trăirile interioare şi experien-

o trupă de teatru care să scoată la lumină

ţele de viaţă într-un mod pe cât de original, pe atât

aptitudinile şi talentele artistice ale adolescenţilor

de intens. Tradiţionalele metode de predare-

noştri. Dacă eforturile şi priceperea doamnei pro-

învăţare sunt înlocuite cu scenarii activ- participa-

fesoare Cătălina Ciobanu i-a descoperit şi pus în

tive, nivelul de implicare al elevilor şi gradul de

valoare pe uimitorii tineri actori de la “Amazing”,

conştientizare a problematicilor ridicate de obiecti-

proiectul-festival “Play-Art”, Ediţia I, le va oferi

vele proiectelor atingând, în mare măsură, rezulta-

şansa de a-și stimula creativitatea, ca modalitate de

tele scontate. Iată de ce am ales pentru perioada

a aborda arta şi profesia şi de a-și forma o perso-

următoare activităţi dintr-o gamă largă astfel încât

nalitate armonioasă, prin metode şi tehnici specifice

unităţilor, în a doua - cifra zecilor, iar în ulti-

curiozitatea şi interesul tuturor participanţilor să fie

teatrului.

ma, litera care a completat seria caştigătoare.

Fără a avea pretenţii de mari dansatori,

din o literă şi două cifre. Am extras, pe parcursul desfăşurării spectacolului, seriile norocoase, în trei etape: în prima etapă - cifra

Nu vor fi uitate nici activităţile plastice care

asigurate de la bun început. În cadrul proiectului “La şcoală, cu mic –

îşi vor găsi finalitate în cadrul proiectului “Un colţ

cu mare” ne propunem să derulăm acţiuni şcolare

de rai din Europa” iniţiat de doamna învăţătoare

şi interşcolare menite să formeze şi să dezvolte

Violeta Stoian. Proiectul se va materializa într-un

conduita de succes a elevilor cu ritm lent de învă-

concurs de arte vizuale organizat pe trei secţiuni, la

ţare (grupul ţintă al „şcolarilor”), sub îndrumarea

care se estimează să participe un număr de 150 de

cadrelor didactice şi a părinţilor, bazându-ne pe

elevi de la nivelul şcolii, precum şi 300 - 400 de

capacităţile de comunicare ale elevilor din clasele

elevi de la alte şcoli din România şi din alte ţări.

gimnaziale şi pe abilităţile acestora de a lucra în

Activităţile vor consta în realizarea de compoziţii

echipă. Ca obiectiv major, vom urmări ca aceşti

plastice, decorative şi fotografice care să oglin-

elevi să poate să-şi identifice cauzele eşecului şco-

dească frumuseţile locurilor de unde provin partici-

2

doar din dragoste pentru mișcare, câţiva membri ai trupei „Amazing” au prezentat în încheierea programului artistic o coregrafie originală, pusă în scenă cu sprijinul domnului coregraf

Chris

Mozara

şi

al

doamnei

profesoare Cătălina Ciobanu. Ca în orice poveste de iarnă, Moş

39


Serbare de Crăciun

Editorial

panţii, vor implica un număr cât mai mare de

Şi

dacă

deja

devin

evidente

scoperiri uluitoare, dansul, muzica, poezia se

elevi cu dificultăţi de învăţare din şcoala organi-

neajunsurile pe care le-am menţionat la începutul

dovedesc instrumente utile pentru a învăţa cum

zatoare şi din alte unităţi şcolare.

acestui articol, gândiţi-vă la multitudinea de acţiuni în

pe care le întreprindeţi zi de zi alături de copii şi

concretizarea unor acţiuni “Comenius” ale căror

veţi vedea că finalizaţi, fără să conştientizaţi, mult

aplicaţii

proiectul

mai multe proiecte decât am amintit eu aici. Cu

multilateral – „Tell your city to the world” sau cel

siguranţă că experienţa anilor anteriori, dar şi

bilateral – „Inside out”. Așteptăm totodată ca

energia debordantă a elevilor noştri ne vor ajuta să

proiectele

ducem la bun sfârşit activităţile pe care ni le-am

Cu

se creează legăturile. Sceneta „Diversitate, prietenie, toleranţă” prezentată de elevii clasei a V-a A, creaţie proprie a doamnei profesoare Cătălina Ciobanu, a fost premiată la numeroase con-

multă

au

fost

noastre

nerăbdare depuse

sperăm

recent:

“Incursiune

vieneză”

și

propus.

“Londra - simbol al culturii şi civilizaţiei britani-

cele mai frumoase şi asteptate evenimente din viaţa tinerilor: nunta. Ei s-au pregătit pentru un

ce” să fie acceptate în cadrul programului educaţi-

Prof. Cristina Vasilescu

onal “Călătorie şi cunoaştere” susţinut de Primă-

Coordonator pentru activitatea

ria Sectorului 1.

educativă extraşcolară

concurs la care urmează să participe în luna iunie şi care are ca obiectiv principal păstrarea obiceiurilor populare româneşti. Dragi prieteni, Orice an de învăţământ, care reprezintă o neaşteptată provocare„ se deschide sub semnul iniţiativelor unui nou Consiliu al Elevilor şi, uneori, al

cursuri

de

profil

naţionale,

deoarece

promovează cultivarea prieteniei şi a afecţiunii faţă de ceilalţi copii, în spiritul toleranţei, al diversităţii şi al discernerii între bine şi rău. Frumuseţea şi graţia valsului, gingaşia

altor coordonatori de proiecte şi programe educative. Cu respect şi cu preţuire pentru activitatea înaintaşilor, noi am decis să continuam acţiuni de succes şi să răspundem, după puteri, altor provocări. Programul activităţilor educative este cunoscut de către fiecare clasă din nivelul primar şi gimnazial, de către părinţi şi de către autorităţi. Veţi regăsi în acest număr al revistei câteva secvenţe din ceea ce reprezintă “succesele” noastre. Dar să nu uităm că, în primul rând, această nouă etapă a devenirii celor aproximativ 550 de elevi stă sub semnul „Anului european al voluntariatului”, adică al acelor manifestări iniţiate de oameni care „acţionează de bunăvoie, din proprie iniţiativă, nesiliţi de nimeni, în mod conştient”. Şi toată suflarea şcolii

Culoare, muzică şi bună dispoziţie,

este solidară cu cei care, din motive pe care nu le mai explicăm astăzi, nu au finalizat cursurile ciclului pri-

toate au fost surprinse în ritmuri de dans de

mar, nu au copilărie, fiind departe de părinţi, în suferinţă, ori cu dizabilităţi.

membrele trupei „Clopoţeii” a şcolii, instruite

Dar sunt nişte luptători care merită din plin respectul nostru şi implicarea pentru o pilduitoare lecţie

de doamna profesoară Elena Lazari. În

primii

ani

de

viaţă,

de voinţă, de viaţă…

copiii

Îi regăsim în şcoală şi în vecinătate. Spre ei se îndreaptă câteva dintre gândurile noastre curate.

„îmblânzesc” lumea, creează legături cu ea. În

Vă aşteptăm pe toţi, mici şi mari, să participaţi la acţiuni, proiecte, să vă bucuraţi sufletul învăţând

„aventura” plină de mirări, întrebări şi de-

să dăruiţi şi să fiţi mai buni. Elev Adrian Olteanu, Preşedintele Consiliului Elevilor

38

toate

3


Anul european al voluntariatului

Serbare de Crăciun

Viorel

Covaci,

am

simţit

atmosfera

de

sărbătoare alături de Ṣtefania Chesar, ne-am regăsit starea festivă alături de colega noastră, Ionela Valeria Mitrancă (clasa a V-a C). Anul 2011 a fost declarat Anul european al activităţilor de voluntariat şi s-a desfăşurat sub sloganul „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” Pentru cei care încă nu au gustat din satisfacţia de a fi voluntar, vă invit să o faceţi. Şi nu pentru că eu sunt voluntar sau pentru că doresc să construiesc o lume ideală, ci pentru că, dintre toate activităţile pe care le-am experimentat, voluntariatul este cel care te poate ajuta să te dezvolţi în cea mai mare măsură. Prin faptul că tu evoluezi, şi lumea din jurul tău se transformă. Voluntariatul începe în şcoală şi continuă toată viaţa. Şcoala este cea care poate promova voluntariatul. Copiii trebuie să devină responsabili, să înveţe să identifice problemele din jurul lor, să găsească soluţii de rezolvare, să conştientizeze necesitatea rolului lor în transmiterea valorilor, de respect faţă de comunitate, de cooperare pentru rezolvarea problemelor. Comunitatea are nevoie de persoane responsabile şi acestea sunt copiii, viitorii voluntari. Investind în formarea lor, investim în viitor. De aceea, ideea de voluntariat reprezintă o soluţie viabilă pe care am dorit să încerc să o implementez în şcoala noastră. Şi ca orice acţiune de voluntariat, totul a

Andrei”. Pornind de la o idee lansată de unul dintre elevi, aceea de a-i ajuta pe copiii cu dizabilităţi, s-a născut proiectul A.L.B. – Alături pentru o Lume mai Bună, al clasei a VI-a A cu care ne-am clasat pe locul al III-lea, poziţie care ne-a ajutat să câştigăm finanţare pentru derularea proiectului şi o vacanţă de neuitat în tabăra de la Cheia. De fapt, călătoria în lumea voluntariatului pentru grupul de elevi iniţiatori ai proiectului a

Fiind educaţi în spiritul tradiţiilor românești, elevii şcolii noastre au dovedit şi în cadrul spectacolului că ştiu să le respecte şi să

de sărbatoare, pentru părinţii lor, pentru dascăli şi, nu în ultimul rând, pentru copiii cărora le-a fost dedicată acestă activitate. Pentru că sărbătorile de iarnă fără sunetul cald al colindelor, fără glasurile duioa-

le transmită mai departe. Sceneta ,,Nuntă la români” prezentată de elevii clasei a V-a A, început în tabăra “Ţara lui Andrei”. Mediul înconjurător cu elementele lui a devenit centrul activităţilor elevilor pe parcursul zilelor de tabără şi ei au înţeles cât de important este să aibă grijă de el. Au învăţat de la celelalte echipe, de la voluntari şi de la colegi cât de frumos şi satisfăcător este să lucrezi în echipă. Dar, mai ales, au aflat că nu trebuie să aştepte să li se întâmple ceva, ci că schimbarea porneşte de la ei. Semestrul I al anului şcolar a fost marcat de o mulţime de activităţi de voluntariat desfăşurate în cadrul proiectului, activităţi al căror scop principal a fost acela de a implica copiii cu dizabilităţi în activităţi comune. Veţi citi despre ele puţin mai departe, în paginile revistei. Toate aceste activităţi ne-au învăţat să ne asumăm responsabilităţi. Acestea au presupus presiuni, au implicat ieşirea din zona de confort, ne-au condiţionat să facem lucrurile diferit faţă de cum le făceam până acum. Situaţiile noi ne-au făcut să în-

început cu o provocare venită odată cu lansarea competiţiei naţionale de proiecte şcolare care să vizeze implicarea în comunitate, competiţie lansată de PETROM prin programul de CSR (responsabilitate socială corporatistă) „Ţara lui

4

membri ai trupei de teatru „Amazing” a şcolii, îndrumaţi de doamna profesoară Cătălina Ciobanu, a surprins datini legate de unul dintre

se care ne încălzesc sufletul nu ar avea niciun farmec, nu puteam derula acest spectacol, fără muzică. Ne-am încălzit sufletele, ascultând-o pe

Elena Afloarei, elevă în clasa a V-a C,

ne-au introdus în atmosfera de sărbătoare elevii grupului vocal al şcolii împreună cu solista Andreea Negru, pregătiţi de domnul profesor

37


Serbare de Crăciun

Anul european al voluntariatului

,,Vine, vine Moş Crăciun’’... cu o tombolă surpriză!

Şi, spre final, voi face un exerciţiu de imaginaţie, închipuindu-mi un ideal al timpului ce va să fie: Seminţele implicării sociale, sădite în sufletele copiilor de la această vârstă fragedă, vor rodi bogat în viitor, aducând schimbările mult aşteptate de generaţii întregi. Şi cum cuvintele au o putere nemăsurată, voi încheia cu lecţia de viaţă dată de înţeleptul Ghandi: Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. Iar schimbarea este misiunea şcolii.

tâlnim oameni noi şi să ne simţim remarcabil ajutându-i pe alţii. Tot la începutul şcolii, într-un număr

blul „Clopoţeii” şi susţinut de invitaţii speciali: eleva Diana Ionescu de la Liceul Teoretic „Jean Monnet şi de trupa de dans

„Magic” a

Clubului Copiilor din sectorul 6, pregătiţi de doamna profesoară Elena Boro.

Mariana Miroiu

Gazdele din acea seară, Andra Roman şi Aurora Pandelea, care au prezentat spectaco-

„În astă seară, domnilor, va fi spectacol/ Ba chiar mai mult; ceva ce nu s-a mai văzut!/ Şi veţi zări tot felul de culori./ Aşa au hotărât ai noştri bravi actori.” Aşa începea prezentarea spectacolului

lul, şi elevii Ṣcolii Nr. 1 „Sfinții Voievozi”,

mai mic, dar cu mare entuziasm, ne-am alăturat Echipei Naţionale de acţiune a României. Let’s do it, Romania! a dat startul unei noi campanii naţionale de ecologizare, iar în data de 24 septembrie ne-am numărat printre sutele de mii de voluntari participanţi la curăţenia naţională. Neam bucurat că am pus umerii la o Românie mai curată şi sperăm să ne implicăm în număr cât mai mare în ediţiile viitoare. Pe parcursul acestor acţiuni, copiii au dovedit o neaşteptată disponibilitate de a învăţa şi de a se implica. Sunt sigură că voluntariatul copiilor nu se va încheia odată cu proiectul sau cu anii de şcoală. El va continua toată viaţa.

Coordonator pentru proiecte educaţionale europene

îndrumaţi de domnii profesori, au pregătit, în aşteptarea lui Moş Crăciun, momente speciale, din dragoste pentru datinile românilor în prag

desfăşurat sub genericul „Vine, vine Moş Crăciun!” susţinut în sala de festivităţi a Ministerului Trasporturilor, pe 21 decembrie 2011, la care au participat peste 500 de invitaţi. Spectacolul a fost organizat de trupa de teatru şi dans „Amazing” a şcolii, de ansam-

36

5


Proiecte de succes

Horoscop

A.L.B. – Alături pentru o Lume mai Bună

HOROSCOP GLUMEŢ Scorpion (24 Octombrie - 21 Noiembrie)

Date de identificare SPONSOR: S.C. OMV PETROM S.A. BENEFICIAR: Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 1 ,,Sf. Voievozi” PARTENER: Şcoala Specială Nr. 10 PERIOADA: octombrie 2011 – iunie 2012 COORDONATOR PROIECT: prof. Mariana Miroiu

Partenerii sunt alături de tine, pentru că vei avea parte de câştiguri nesperate: trei note de 4 la ROMÂNĂ, MATEMATICĂ şi ISTORIE, o banală entorsă care te va imobiliza două săptămâni, vizita bunicilor cu scopul de a te supraveghea şi ajuta şi mesaje „incognito” numai după miezul nopţii...

ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2011—2012

Program de Halloween

Săgetător (22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Data: 31 octombrie 2011

Locul desfăşurării: Şcoala Specială Nr. 10

În cadrul activităţii, elevii implicaţi în

La final a avut loc o paradă a costumelor şi

proiect de la Şcoala Nr. 1 au fost împărţiţi în

măştilor de Halloween la care au participat toţi

grupe, fiecărei echipe fiindu-i alocată o clasă.

elevii Şcolii Speciale Nr. 10, cele mai bune

Împreună, copiii au realizat măşti de

costume fiind premiate.

Halloween, costume sau au decorat dovleci.

Atenţie! Relaţiile cu superiorii (doamna dirigintă, părinţii, fratele major şi șeful clasei) riscă să devină tensionate. Te aşteaptă totuşi câteva daruri de „suflet”: ultima şedinţă cu părinţii din an, notele pentru portofolii şi, mai ales, cele de la teze, serbarea de Crăciun la care nu vei avea parte de aplauze la scenă deschisă, deoarece nu vrei să-ţi tunzi pletele rebele şi, nu în ultimul rând, o vacanţă de iarnă fără zăpadă…, în bloc. Şi, să nu uităm, Moş Nicolae va încurca adresele, iar extratereştii îi vor fura dulciurile tradiţionale, dar îi vor lăsa nuieluşele.

Capricorn (22 Decembrie-20 Ianuarie) Dragă prietene, vei gusta din cea mai frumoasă şi mai dulce vacanţă din ultimii ani. În casă va fi linişte datorită vremii superbe de afară, cu excepţia după-amiezelor în care vor veni la colindat amicii tăi. Atunci se vor reuni in ceata urătorilor pechinezii, canişii, bichonii, vecinii revoltaţi şi autorităţile locale şi vei avea migrene timp de trei zile. Foloseşte cu grijă electrocasnicele şi electronicele pentru a nu fi amendat cu bursa de studiu sau de merit pe care speri să o primeşti în 2012. Sfatul astrologilor: păstrează cizmele şi bocancii pentru că în semestrul viitor vei înota prin troiene asemenea unei fantome de gheaţă.

6

35


Amuzamentul piticilor

GLUME

Proiecte de succes

CU ŞCOLARI

Dorel şi Cornel aleargă cu plasa dupa fluturi. - Ah, ce neîndemanatic sunt, am dat cu plasa în dreapta şi, din neatenţie, l-am scăpat. - Nu te necăji, fluturele e de vină – a virat stânga fără să semnalizeze! 

Universul prieteniei Profesoara este exasperată. Poate cu un exemplu de viaţă rezolvăm definitiv cu gramatica. -Deci…dacă eu spun: eu nu mă spăl, tu nu te speli, el nu se spală… Despre ce este vorba, Dorele ? -Suntem leneşi şi murdari, doamna !

-Cornele, dacă rup această hârtie în două, ce obţin ? -Două jumătăţi, domnule profesor. -Şi dacă rup şi jumătăţile ? -Patru sferturi. -Dar dacă rup fiecare sfert în patru, atunci ce voi obţine? -Şaisprezece saisprezecimi. -Şi dacă le rup şi pe-acestea în şaisprezece… -Obtineţi confetti, domnule profesor !



Data: 16 noiembrie 2011

Locul desfăşurării: Şcoala Nr. 1 „Sf. Voievozi” impresii sau şi-au făcut cunoscute interesele şi pasiunile lor. La final, elevii Şcolii Nr. 1 au prezentat un scurt moment artistic, urmat de aniversarea zilelor de naştere a copiilor născuţi în luna noiembrie.

21 de elevi de la Şcoala Specială Nr. 10, alături de elevi şi părinţi ai acestora de la Şcoala Nr. 1, s-au implicat în activităţi de realizare de diverse colaje care, ulterior, au fost expuse în fiecare dintre şcoli. De-a lungul activităţii, copiii au colaborat şi şi-au împărtăşit

- Cornele, de ce mănânci banana fără să-i cureţi coaja ? - Ce s-o mai curăţ… crezi că nu ştiu ce e în ea ?  Emil se pregătește să frigă peștele pe care tocmai l-a prins. - Mai întâi spală-l ! îi spune Dorel. - Nu e nevoie, toata viaţa a stat în apă !



ARITMETICA DISTRACTIVĂ A) În 10 secunde încercați să scrieţi cel mai mare număr cu putinţă folosind cifrele o singură dată, adică 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B) Opt ori opt fac șaizeci şi patru şi cu unu şi cu altul. Și cu doi legat de patru. Cât fac ? C) Nouă ori nouă fac optzeci și unu… iei pe opt și mai pui unu. Cât fac ? D) Împărţiți numărul 1888 în două, astfel ca fiecare jumătate să fie 1000 ! Răspunsurile pot fi găsite dedesubt! Dar nu trişaţi! Puneţi-vă mintea la contribuţie şi verificaţi-vă apoi. Propuse de înv. Silvia Covaci

34

7


Proiecte de succes

Din lumea celor care nu cuvanta...sau cuvanta

Atelierul de lumânări Data: 24 noiembrie 2011

Perle „fabricate” la ora de biologie Locul desfăşurării: Şcoala Specială Nr. 10

În cadrul atelierului realizat de prof.

au prezentat etapele procesului de realizare a

Iolanda Gadjea, copiii au învăţat să realizeze

lumânărilor şi ne-au asistat în procesul de pre-

lumânări decorative. Elevii din Şcoala Nr. 10

gătire a parafinei şi de turnare de lumânări.

„Într-o zi de duminică am mâncat un ardei. Apoi am fost în grădină, am aruncat pe pământ seminţele şi le-am udat. A doua zi au încolţit. Concluzia: am constatat că nu într-o zi cresc ardei mari şi frumoşi, ci într-o lună. ” „Sămânţa este un organ natural, fiindcă ea se plantează în pământ unde acolo se hrăneşte din pământ, dar şi de la soare şi de la ploaie.”

„Din floare iese fructul, din fruct iese sămânţa, din sămânţă iese floarea. Concluzia: fructul şi sămânţa este tot o floare. ”

„În fructe sunt seminţele care la urma urmelor or să crească ca o plantă. ”

„Sămânţa este un organ al plantei pentru că acolo stă puiul plantei. ”

„Eu pot demonstra că sămânţa este un organ al plantei printr-un desen.”

Comparaţie între plante şi animale: „ Rădăcina adună săruri minerale, frunza ajută planta să nu se usuce, animalele apără stăpânii pe care îi au.”

„Planta, după ce se usucă, din ea cad seminţe, iar acele seminţe, înainte să cadă, se află în plantă, iar acea sămânţă conţine tot ce are o plantă.”

„Rolul plantelor este de a înfrumuseţa oxigenul şi al animalelor ca hrană şi ca gunoieri.”

„Sămânţa prinde rădăcină şi creşte floarea. Când se dezvoltă floarea, face seminţe şi poţi să îngropi din nou seminţe. Mie mi se pare chiar ciudată înmulţirea plantei.”

„Animalele au gura cu care beau apă sau lapte, iar plantele au rădăcina care se poate numi gura plantei. ”

„Sămânţa este ca şi cum un bebeluş este spre exemplu aruncat pe pământ. Apoi creşte încetul cu încetul. Sămânţa este ca un om.”

„Într-o zi de dimineaţă, mama mâncase o roşie şi a vrut să arunce miezul, dar eu i-am zis să mi-l dea mie. Am constatat că în două trei săptămâni aveam roşii pentru tot anul. ” 8

„Rădăcina hrăneşte planta la fel ca o gură, frunza prepară mâncarea la fel ca stomacul.” Adunate de profesor Cătălina Ciobanu 33


Curiozitaţi

Proiecte de succes

Ştiaţi că...

În aşteptarea lui Moş Crăciun Data: 15 decembrie 2011

prin fotosinteză la aprox. 2000 ani. Cel mai hrănitor fruct din lume este avocado. El asigură 2500 cal. la 1 kg. Bambusul are cea mai mare viteză de creştere dintre plante: 0,40 m în 24 de ore. Elefantul are cel mai dezvoltat simţ al mirosului dintre mamifere (simte prezenţa omului de la o distanţa de cca. 10 km), dar şi cea mai lungă perioadă de gestaţie: 20 de luni. Colţii de fildeş ai elefanţiilor pot avea 4 m lungime şi cântăresc aprox. 250 de kg. Cea mai veche specie de arbori este Gingko biloba. Este o „fosilă veche” cu o vechime de 160 mil. ani. Dintre uriaşii plantelor fac parte şi arborii mamuţi (Sequoia gigantea), care ating înălţimi de 145-150 m, trunchiul lor are o circumferinţă de 38-40 m şi trăiesc peste 2000 ani. Cresc la înălţimi de peste 2000 m. Cea mai mare floare din lume aparţine plantei Rafflesia arnoldi: 1 m diametru, 7 kg greutate; petalele cresc până la ½ m lungime şi 2,5 cm grosime. Floarea are miros de stârv. Există 16 specii de Rafflesia răspândite în Sumatra, Borneo şi Madagascar, care parazitează plantele agăţătoare. Oxigenul din atmosferă este reînnoit

Locul desfăşurării: Şcoala Nr. 1 „Sf. Voievozi”

Elevii celor două şcoli au participat la

confecţionat felicitări pe care au scris mesaje,

o activitate de terapie ocupaţională, în cadrul

urmând ca acestea să fie trimise părinţilor şi

căreia s-au familiarizat cu tehnica quilling de

partenerilor celor două şcoli. În final, am cân-

realizare de felicitări. După prezentarea reali-

tat colinde şi am împărţit cadouri.

zată de d-na prof. Cristina Eftimie, copiii au

Gheparzii pot atinge în câteva secunde o viteză de 115 km/oră. Ei nu beau apă, ci numai sângele şi urina prăzilor. Cel mai mare ghepard este cel regal (Acinonyx rex). Cea mai mare şi puternică felină din lume este tigrul de Siberia (Panthera tigris): 1,10 m înălţime, 3,15 m lungime şi cca. 300 de kg greutate. El este în stare să doboare un cerb cu o singură lovitură de labă şi să traverseze înot un râu purtând între fălci un mistreţ.

Selectate de profesor Georgeta Bejenaru din lucrarea „Curiozităţi din lumea vie”, Paralela 45 (autori Ioana Ariniş, Sabina Bătrânu)

32

9


Proiecte de succes

S.O.S.

Pagina claselor a IV-a

Şcoala – centru de resurse pentru toţi tarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, conform contractului: POSDRU / 91 / 2.2 / S / 61460. Partenerii din proiect sunt: ISMB, ISJ Buzău, Primăria Sectorului 5 şi Expert Italia, iar printre cele 30 de şcoli-pilot selectate se numără şi şcoala noastră. Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerea în sistemul de educaţie şi formare profesională iniţială şi reducerea ratei abandonului şcolar, prin îmbunătăţirea mediului educaţional în 30 de şcoli din 2 regiuni: municipiul Bucureşti şi judeţul Buzău; sprijinirea integrării şcolare a elevilor cu dizabilităţi, prin acordarea serviciilor educaţionale diferenţiate; furnizarea competenţelor de

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti derulează proiectul strategic „Soluţii inovative şi oportunităţi pentru asigurarea accesului, participării şi succesului şcolar în învăţământul obligatoriu - SOS”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvolbază pentru tineri sau adulţi care au abandonat şcoala şi reintegrarea acestora în educaţie prin programul „A doua şansă” în vederea creşterii posibilității lor de angajare; sporirea atractivităţii educaţiei şi menţinerea în sistem a elevilor expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin oferirea serviciilor integrate de consiliere și orientare; dezvoltarea abilităţilor şi expertizei necesare pentru 1200 de cadre didactice din cele 2 regiuni cu responsabilităţi în activităţile de educaţie şi consiliere a copiilor cu risc de abandon, a celor cu cerințe educaționale speci-

10

O VIZITĂ INEDITĂ aflat mai târziu că aceasta este o aerogară). Am privit şi am auzit atâtea lucruri noi şi interesante: piste, terminale, aviopunţi…nici nu le mai menționăm pe toate…însă ne putem aminti foarte bine bucuria şi nerăbdarea care ne stăpâneau. Mulţi dintre noi ne-am hotărât atunci că vom deveni piloţi! Cine a fost Henri Coandă? Elevul Gaboră Adrian, din clasa a IV a B ne spune: Henri Coandă a fost un inginer român, pioniAnul acesta, noi, elevii claselor a IV-a, am participat la PROGRAMUL AIRPORT VISIT TOUR, organizat de Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Am putut vedea cu ochii noştri cum se desfăşoară activitatea pe un aeroport internaţional. După o scurtă călătorie cu un autocar modern, am „aterizat” în faţa aeroportului, unde ne-au întâmpinat cu prietenie membrii personalului aeroportului, îndrumaţi de domnul director de comunicare Valentin Iordache. De la aceştia am aflat că Aeroportul Internaţional Henri Coandă este cel mai mare aeroport din România şi unul dintre cele două aeroporturi importante din Bucureşti (celălalt este Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu din cartierul

er al aviaţiei, creatorul şi pilotul primului avion cu reacţie din lume. Vizita ne-a purtat prin aerogara aeroportului, am aflat cum se face îmbarcarea şi controlul bagajelor, cum funcţionează aparatele de securitate aeroportuare, ce reguli trebuie respectate pentru a călători in siguranţă. Momentul cel mai interesant a fost îmbarcarea într -un avion al companiei Tarom unde am putut vedea interiorul cabinei pilotului şi am vorbit direct cu acesta. Am privit multitudinea de butoane – cum de le pot reţine pe toate? –, am întrebat multe lucruri şi chiar am fost serviţi de domnişoara însoţitoare de bord. Ne-am bucurat de diploma primită, dar mai ales de avionaşul de cauciuc şi de insigna de pilot junior, suveniruri drăguţe de la noii noştri prieteni. Elevii claselor a IV-a, îndrumaţi de doamnele învăţătoare Pompilia Ciobanu, Anda Pavel şi Rodica Pană

Băneasa). Aeroportul Henri Coandă este situat în afara Bucureştiului, în oraşul Otopeni, judeţul Ilfov. Numele aeroportului a fost schimbat în mai 2004 (până atunci s-a numit Aeroportul Internaţional Otopeni). Pentru unii dintre noi a fost prima dată când am intrat într-un aeroport (de fapt, am 31


Cea mai frumoasa pagina de clasa

Proiecte de succes

ugă un grup de voluntari care au contribuit substanţial la realizarea obiectivelor proiectului. Aducem pe această cale mulţumirile noastre colegilor voluntari, dintre care se evidenţiază următorii: Silvia Covaci, Rodica Pană, Ioana Soianu, Cristina Senoş, Mariana Vârză, Daniela Roşu, Ioana Crăciun, Georgeta Bejenaru, Loana Ioniţă, Cecilia Macri, Daniela Georgescu, Alina Pandele, Lavinia Pencea, Daniela Cara, Rodica Tănase, Luminiţa Pătraşcu, Gabriela Dăianu, Mihaela Vladu, Mihaela Dumitrescu, Florin Mehedinţeanu, Livia Dobre, Că-

PAGINA CLASEI I B Înv. Mariana Vârză O nouă toamnă, un nou început de drum... a ceea ce v-am destăinuit. Dar... deodată..., parcă fără să vreau, încep să deschid tainele fiecărui lucru necunoscut mie până atunci. Cheia?... Nicio alta decât buchile ce se înmulţesc pe zi ce trece în „COPACUL ALFABETAR”.

„Scrie, ca să nu pierzi florile gândului tău, pe care, altfel, le ia vântul!” NICOLAE IORGA Soare blând de septembrie, frunze calde muiate în rugina şi mierea toamnei, început timid de şcoală... Paşii mici, nesiguri încă, paşi de şcolar de clasa I, ne poartă spre necunoscutul ce ne aşteaptă în sala de clasă. Păşesc şi parcă aud glasul mamei chemându-mă spre locul meu în bancă: „... vei învăţa să scrii, să citeşti, să socoteşti...” A avut dreptate, aşa cum de nenumărate ori s-a dovedit că mama are dreptate: în clasa I am învăţat să scriu şi să citesc. Începutul însă a fost greu: caietele de scriere şi multele creioane roase rămân mărturii

ale, a tinerilor și adulţilor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu. Totodată, proiectul vizează și dotarea cu echipamente informatice / multimedia a 30 de centre resursă pilot pentru creşterea participării elevilor în învăţământul obligatoriu şi oferirea de servicii / programe educaţionale diferenţiate. Pentru derularea proiectului din şcoala noastră, au fost selectate 7 cadre didactice în calitate de experţi pe anumite domenii: doamna director Iuliana Soare – expert „A doua şan-

tălina Ciobanu, Silviu Flămânzeanu, Ovidiu Vasile, Rodica Bratu, Iustina Dragomir. Dintre membrii Asociaţiei „Părinţii Aproape” a Şcolii Nr. 1 „Sfinţii Voievozi” s-au remarcat ca voluntari cu o activitate constantă: dna Rocsana Simoiu, dna Mariana Andronescu, dna Lăcrămioara Târnăcop, dna Viorica Filip şi dna Alina Niţă.

Timpul şi stăruinţa mi-au destăinuit secretele bătrânului Abecedar care, iată, ca şi pe alţi foşti şcolari de clasa I, ne-a învăţat să aştearnem pe hârtie gândurile despre... O nouă toamnă şi un nou început de drum...

să”, Magdalena Pavel – expert pentru educarea și consilierea grupului ţintă, ElenaPompilia Ciobanu – expert pentru educaţie remedială, Carmen-Violeta-Florenţa Stoian – expert pentru activităţi extracurriculare, Cristina Vasilescu – expert pentru creativitatea tinerilor, Mariana-Carmen Miroiu – expert pentru învățarea limbilor străine şi Anda Pavel expert pentru Şcoala de duminică, la care se ada-

30

11


Proiecte de succes

Interviu

Târgul de Crăciun Perioada: 8 – 21 decembrie 2011

Locul desfăşurării: Şcoala Nr. 1 „Sf. Voievozi”

În cadrul acestui târg, părinţi voluntari au organizat o expoziţie cu vânzare de lumânări decorative şi felicitări de Crăciun. Târgul

a avut un adevărat succes, cu această ocazie strângându-se suma de aprox. 800 RON, bani care au fost donaţi Şcolii Speciale nr. 10.

Mulţumim

unor părinţi deosebiţi, precum doamna Andronescu şi doamna Niţă care, zi de zi, au dedicat o parte din timpul domniilor lor pentru a ne ajuta pe noi, copiii, în încercarea de a obţine fonduri pentru daruri către prietenii noştri.

care, printre altele, au fost învățați cum să facă corect respirația gură la gură i-a determinat pe câțiva poznași să imortalizeze cu telefonul colegii „emoționați” de primul sărut și să trimită pozele prietenilor. Pijamalele cu eroii preferați au devenit costume de eroi în mica scenetă din cadrul programului artistic.

Ingenue, spontane, timide sau raspicate, raspunsurile elevilor din clasele I ne-au dat speranţe în ceea ce priveşte evoluţia lor.

13. Cum a fost pentru profesori? Ei au învățat ceva? De la tabără, de la copii? Pentru mine a fost o experiență pozitivă. În primul rând, am învățat lucruri care mă vor ajuta în activitatea profesională, ca de exemplu metode de lucru cu copiii, jocuri care pot fi abordate și în contextul activităților educative din școală. De asemenea, fiind alături de copii în permanență, am descoperit o grămadă de lucruri pe care nu le știam sau pe care le-am ignorat. Astfel, i-am cunoscut pe copii mai bine, am învățat că mă pot baza pe ei, pe inventivitatea și spontaneitatea lor. Organizatorii și voluntarii m-au ajutat să îmi dau seama cât de important este să te implici din toată inima și să ai încredere în cei din jur. Nu în ultimul rând, am învățat că responsabilatea socială este o misiune și pentru mine, ca dascăl și formator. Articolul va fi publicat în Almanahul „Flacăra” 2012

Dupa spusele lor, le plac multe lucruri: să învăţ litere, să socotesc şi să pictez liniuţe sau calendarul naturii (Mihai, IB), să merg în sala de sport (Alex-Cristian şi Nicoleta IB), să scriu, să citesc şi să stau în curtea şcolii, pentru că este mare şi plină de copii (Dani, IA), să ştiu engleză şi matematică (Paul, IB), la semiinternat unde fac teme şi mă joc (Ioana, IA), unde sunt dormitoare frumoase (Iza IA), să fiu cu colegii (AlexandruCristian şi Valentina, IC), să văd florile din grădină, trandafirii (Monica, IA şi Larisa IC), să mă joc în pauze (Andrei, IB).

Am plecat să colindăm Data: 22 decembrie 2011

Locul desfăşurării: Şcoala Specială Nr. 10

Am participat la serbarea copiilor Şcolii Speciale Nr. 10. Am cântat colinde şi am

împărţit cadouri de Crăciun, urându-le tuturor Sărbători fericite!

O iubesc pe DOAMNA pentru că o văd foarte talentată (Iza, IA), ne învaţă tot felul de lucruri (Daniel-Mario-Costel, IA), e bună şi frumoasă (Alexandru, IB), vine la fiecare şi ne arată cum să facem (Nicoleta, IC), seamănă cu cea de la grădiniţă (Maria-Mihaela şi alţi caţiva, IA), o iau în braţe şi o pup (Jeni, IC), culminând cu: vreau să fie tot timpul nu noi, chiar şi la facultate (Ema, IB)”.

12

29


Interviu

Proiecte de succes Esența corpului uman este apa. Suntem 70 % apă. Prin înțelegerea și conștientizarea a ceea ce se întâmplă în jurul nostru putem învăța despre noi și despre ceea ce suntem în stare să facem. Doar așa ne putem ajuta și îi putem ajuta pe cei din jurul nostru.

însemna să stea departe de părinți. Însă unii dintre părinți ne-au însoțit la Cheia; nu au stat cu noi, dar au dorit să fie aproape în caz că ceva s-ar fi putut întâmpla. Programul zilnic i-a făcut să uite că au părinții aproape sau sunt departe de casă. În fiecare zi aveam discuții lungi la telefon cu mulți părinți care sunau îngrijorați să vadă ce se întâmpla; copiii uitau să telefoneze sau erau prea „ocupați” ca să răspundă, așa că eram nevoită să îi trag mereu de mânecă să nu uite să țină legătura și cu adulții. Am avut un copil pe care, în decursul unei ore, l-am trimis de 3 ori în cameră să își deschidă telefonul și să vorbească cu mama; nici măcar nu ajungea acolo și se întorcea uitând de ce a plecat. Mulți părinți s-au bucurat că, deși au avut îndoieli, i-au trimis. Și ei, și copiii au descoperit că viața de tabără le-a făcut bine, i-a făcut mult mai independenți și mai încrezători în ei înșiși.

11. Care e legatura dintre responsabilitatea socială și însușirea unor abilități jurnalistice? Impactul pe care media îl are asupra oamenilor este unul mare. De aceea, consider că un jurnalist trebuie să aibă anumite principii etice, capacitate de discernământ, să fie răspunzător pentru consecințele care pot apărea ca urmare a transmiterii unei știri sau publicării

9. Dintre copiii veniți în tabără a fost și vreun caz special? Povestiți despre el. Nu cred că a fost vreun caz special. Îmi amintesc însă de unul dintre băieți, care venea pentru prima dată în tabără. S-a simțit rău pe aproape tot parcursul taberei. Cu toate acestea, și-a dorit și a reușit să facă față tuturor provocărilor instructorilor. Fiecare masă era un chin; de câteva ori a refuzat să mănânce pentru a evita să i se facă rău și să nu poată participa la restul activităților. De alte ori i se pregătea un regim special. Din această cauză mâncarea i se servea destul de târziu față de restul colegilor de la aceeași masă. După prima astfel de experiență cerea să i se dea același meniu pentru a-i scuti pe colegi să îl aștepte pentru a începe masa. Înghițea puțin pentru a da startul mesei pentru ca mai apoi, când îi sosea mâncarea, să o împartă cu toți cei de la masă. A dorit, în felul său, să ne arate și mie, și mamei, că își poate purta singur de grijă și că este responsabil. În același timp, a avut grijă și de cei din jurul său.

1 Decembrie 2011 – Ziua Naţională a României Cultivarea respectului pentru elementele de identitate şi valorizarea acestora prezintă o deosebită importanţă în desfăşurarea demersurilor formative iniţiate în vederea asigurării unui parcurs educaţional care să răspundă, pe de o parte, rigorii şi coerenţei unei pregătiri judicioase, iar, pe de altă parte, să se plieze pe exigenţele unei societăţi puternic ancorate în realităţile cosmopolite ale prezentului şi aflate în plin proces de transformare.

extracurriculare destinate abordării istoriei prin prisma educaţiei pentru cetăţenie şi valori democratice. Activitatea, precedată de intonarea imnului de stat al României, a constat în: vizionarea unui documentar, preluat de la postul de televiziune PRO TV, cu un impact deosebit asupra percepţiei elevilor, dat de intervievarea unor participanţi la evenimentele de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia, o prezentare power-point cu tema „Marea Unire de la 1918”, organizarea unei competiţii pe teme istorice intitulată „Micul cetăţean patriot” între echipe formate din elevii claselor a VIII-a şi în susţinerea de către elevii şcolii, în ţinută de sărbătoare naţională, a unui program artistic de cântece şi poezii patriotice. Prof. Florin Mehedinţeanu

unui articol, iar aici nu mă refer la răspunderea în fața legii, ci la răspunderea morală. În acest sens, responsabilitatea este obligația conștientă de a proteja audiența. Responsabilitatea socială este cea care izvorăște din dorința jurnalistului de a-și face o prioritate din interesul societății în general. 12. A avut loc vreo întâmplare neobișnuită în această tabără? Sau o întâmplare haioasă...? Nu chiar... Dar incidentele obișnuite s-au transformat în tabără în întâmplări neobișnuite sau în ocazii de a ne amuza din plin și de a face haz de colegi. Un simplu experiment cu oțet ne-a adus un prieten, dar și o responsabilitate: câinele pe care l-am botezat chiar Oțet. Un meniu vegetarian (cartofi prăjiți) i-a făcut pe câțiva să meargă la bucătărie și să se „declare” vegetarieni. Cursul de prim ajutor la

10. Citesc din cadrul programului, din timpul unei zile: „Înveți unde găsești spiritul apei și cum îl poți salva.” O abordare metaforică?...

28

Într-o aserţiune a lui Nicolae Bălcescu se sublinia că „istoria este cea dintâi carte a unei naţii”, sens în care apelul la trecut pentru a legitima prezentul şi prospecta viitorul reprezintă un exerciţiu de maximă utilitate în procesul formării conduitei moral-civice şi în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la o naţiune, aspect esenţial al devenirii umane. În consecinţă, sărbătorirea Zilei Naţionale a României, eveniment derulat în data de 29.11.2011, a prilejuit implicarea elevilor Şcolii cu Clasele I-VIII Nr. 1 „Sfinţii Voievozi” Bucureşti în activităţi extracurriculare

13


Scrisoare deschisa

Interviu

Manifestul copiilor de Ziua României STIMATE DOMN, // STIMATĂ DOAMNĂ, Şcoala noastră, care în data de 1 Iunie 2012 va aniversa 120 de ani de la înfiinţare, se află în cartierul Gării de Nord, în imediata vecinătate a Pieţei Matache, având înscrişi foarte mulţi elevi care obţin în fiecare an rezultate deosebite ce fac cinste şcolii, dar şi mulţi copii care provin din familii dezavantajate şi care au cerinţe educaţionale speciale. Aceştia sunt colegii noştri care trăiesc în condiţii precare şi se confruntă cu multe lipsuri materiale, educaţionale şi chiar afective. Nu reuşesc să vină mereu la şcoala şi adună un număr mare de absenţe. Au oare cu ce merge la şcoală, cu ce să se încălţe şi să se îmbrace? Au ce mânca în afară de cornul cu lapte? Au cu cine să-si lase fraţii mai mici când parinţii unora sunt plecaţi în străinătate sau sunt în penitenciar? Cei mai mulţi şi-au pierdut bursele de ajutor social din cauza notei

Vrem să-i ajutăm, vrem sa le arătăm cât mai mult frumosul şi binele la care ei nu au acces aproape niciodată, vrem sa fim împreună la toate activităţile şcolare şi mai ales la cele extraşcolare. Ei nu obţin note foarte mari şi nu -şi fac lecţiile acasă, dar sunt copii inteligenţi care învaţă foarte repede dacă au unde şi cu cine să lucreze. Cine-i întreabă pe ei dacă şi-au făcut temele, cine îi corectează atunci când vorbesc urât, folosind expresii triviale? Cine din familiile lor este interesat să-i ajute sa participe la activităţi extraşcolare pentru a-şi dezvolta aptitudinile? Sunt copii foarte talentaţi şi au înclinaţii pentru cunoaştere, dar pe care părinţii nu-i lasă la teatru, la circ, în excursii, în tabere, pentru că nu au bani. Uneori le plătim noi din fondul clasei biletele la muzee sau la vreun spectacol, dar au şi ei mândria lor şi de cele mai multe ori se simt prost şi refuză să meargă. Mulţi dintre ei nu au văzut marea sau muntele sau nu ştiu ce înseamnă să plece în concediu cu părinţii. Credem că în spatele comportamentului lor, de multe ori extrem de violent, sunt foarte multe frustrări, iar cea mai

la purtare scazute pentru absenţe nemotivate sau pentru indisciplină. Cine să-i înveţe disciplina? La şcoala e ca în legenda Meşterului Manole – “dar orice lucra, noaptea se surpa”. Tot ce clădesc profesorii noştri se uită foarte repede când colegii iau contact cu strada, cu zona plină de toate tipurile posibile de infracţionalitate.

14

patru elemente ale naturii: apă, aer, pământ și foc. Diminețile erau dedicate atelierelor științifice, specifice elementului planificat pentru ziua respectivă. Trainerii, reprezentând fiecare un element, ne-au antrenat în experiemente care de care mai trăsnite, la care cu greu puteam să ne așezăm din cauza entuziasmului. Pauzele constau tot în activități, în cadrul cărora copiii erau împărțiți în grupuri, fiecare fiind desemnat să se ocupe de anumite lucruri, ca de exemplu pregătirea unor articole despre ziua respectivă, a știrilor TV, plantarea de copaci sau realizarea programului artistic care urma să fie prezentat la finalul taberei. Imediat, după

În fiecare seară, organizatorii ne-au antrenat în activități diferite. Am petrecut la discotecă, „în pijamale”, la karaoke sau la „Andreiașii au talent”, iar somnul era mereu amânat până târziu în noapte. A cincea zi, trainerii ne-au ajutat să conștientizăm și să înțelegem aspecte importante ale derulării proiectului propus de noi, de la planificare, la buget și comunicare. Ultima zi a fost și cea mai aglomerată: repetiții, prezentarea programelor artistice și festivitatea de acordare a „cetățeniei” în Țara lui Andrei. 6. Cum îi explici unui copil ce este responsabilitatea socială? Cred că organizatorii și instructorii din tabără au găsit soluția perfectă: prin joc și activități practice. Copiii sunt mai activi și mai atenți atunci când se joacă. De asemenea, o legătură directă cu mediul vizat (în cazul nostru, natura) în vederea învățării responsabilității este esențială pentru a dezvolta sentimentul de apreciere a ceea ce le este oferit și dorința de a proteja sau menține lucrurile sau aspectele care le fac plăcere sau care îi ajută să crească sănătos. 7. În cadrul taberei au loc și dezbateri, discuții pro-contra pe marginea ideii de responsabilitate socială? Nu în mod direct. Fiecare copil însă, ca urmare a activităților, începe să înțeleagă actul de responsabilitate, faptul că acesta nu înseamnă doar voluntariat, ci și asumarea unui rol activ în propria formare ca urmare a implicării în viața socială. În tabără, „ discuțiile” începeau cu o opoziție destul de slabă, de genul, ”De ce să adun eu gunoiul aruncat de alții?”. Aceasta dispărea pe măsură ce copiii deveneau conștienți de importanța lucrului pe care îl făceau și asta ca urmare a activităților la care participau.

masa de prânz, urmau activitățile în aer liber, în cadrul cărora făceam cunoștință cu fiecare element al naturii în mediul natural. Instructorii ne-au învățat o mulțime de lucruri utile: cum să construim un adăpost sau o punte, cum să facem diverse noduri, cum să tragem cu arcul, cum să mergem pe puntea indiană sau cum să acordăm primul ajutor. Fiecare dupăamiază se încheia cu o scurtă expediție de căutare a spiritului elementului natural specific zilei, reprezentat simbolic printr-o rocă. Pentru aceasta, copiii trebuiau să dea dovadă de perspicacitate, agilitate, să coopereze și să folosească ceea ce învățaseră. Serile erau dedicate spectacolului și distracției. Prezentarea știrilor scrise și TV era atracția principală: cu toții abia așteptam să vedem ce au făcut celelalte echipe și, mai ales, să urmărim știrile TV ale colegilor din echipa noastră care „exagerau” experiențele din ziua respectivă cu mare haz.

8. Au fost și copii care au venit pentru prima dată într-o tabără? Cum s-au acomodat? Mai toți copiii din grupul cu care am venit erau pentru prima dată în tabără. A fost chiar un copil care nu a venit, pentru că asta

27


Scrisoare deschisa

Interviu

mare dintre ele este chiar lipsa copilariei, a sentimentului că eşti iubit şi ocrotit de cei dragi.

Interviu acordat ALMANAHULUI FLACĂRA de către profesor Mariana Miroiu 1. Anul acesta a avut loc a treia ediţie a taberei „Ţara lui Andrei”. Cum a fost? Neaşteptat. Cred că este o tabără cu o tematică unică în România și nu numai. Taberele tematice au început să fie bine primite în România de ceva timp, dar responsabilizarea socială pe care și-au asumat-o organizatorii prin intermediul activităților din tabără este, din punctul meu de vedere, o întreprindere curajoasă și, mai ales, binevenită. Timpul petrecut în tabără a fost, pe departe, ceva de care eu și copiii pe care i-am îndrumat ne vom aminti cu plăcere și regret în același timp. Varietatea și ritmul activităților outdoor, momentele instructive bazate exclusiv pe joc, entuziasmul organizatorilor, instructorilor și voluntarilor au creat pentru noi o lume în care tot ce făcusem sau trăisem până atunci parcă dispăruse, care parcă ne-a reinventat și pe care am regretat-o din clipa în care am pus piciorul în microbuzul care ne ducea înapoi acasă.

școală și am umplut câteva panouri cu fotografii și știri din tabără. Colegii mei ne-au asaltat cu întrebări și entuziasmul nostru i-a molipsit pe câțiva care se gândesc deja să participe la o următoare ediție. Organizatorii și voluntarii au fost cei care au dus greul; cu toate acestea, optimismul și felul pozitiv cu care trăiau fiecare experiență, chiar și neplăcută, determinarea de a o lua de la capăt sau de a termina ceea ce fusese început, m-au impresionat. Pentru mulți dintre ei nu era prima participare, dar, după spusele lor, copiii sunt molipsitori cu entuziasmul lor și, deși multe lucruri se repetau, ei nu încetau să îi surprindă cu ceva nou de fiecare dată.

2. Ați mai participat la concursul Școala lui Andrei? Ce a fost diferit anul acesta față de edițiile precedente? A fost prima participare, dar ne dorim să participăm în fiecare an. Am avut câțiva copii care, în ultima zi de tabără, discutau deja propuneri pentru un viitor proiect.

4. Se poate îmbunătăți ceva? Poate prelungirea perioadei... măcar câteva zile în plus. 5. Ce au făcut copiii și trainerii, practic, acolo? Prima zi a fost una de acomodare. Ni s-a comunicat programul, ne-am luat în primire camerele și ne-am jucat puțin. Spre seară neam adunat cu toții, cele patru echipe, ușor timizi, dar plini de energie. Ne-am prezentat proiectele și voluntarii ne-au introdus pe nesimțite, prin joc, glume și povești, în atmosfera care avea să ne încânte de-a lungul întregii perioade. Primele patru zile au fost dedicate celor

3. Care e feedback-ul primit de la copii/colegi/organizatori/voluntari după această ediție? Copiii au fost încântați; bineînțeles, au existat și lucruri mai puțin plăcute, din punctul lor de vedere, ca de exemplu interzicerea anumitor alimente sau băuturi, dar, când am tras linia la sfârșitul taberei, acest lucru parcă dispăruse complet și toate discuțiile se învârteau în jurul activităților sau momentelor de distracție pe care le-au trăit. Ne-am întors la

26

Dacă dumneavoastră sunteţi buni cetăţeni şi vreţi cu adevărat să fiţi alături de noi, citiţi cu atenţie proiectul nostru intitulat “ La şcoală, cu mic – cu mare! “ şi ajutaţi-ne să avem bugetul necesar pentru realizarea tuturor activităţilor care să contribuie la atingerea obiectivelor educaţionale. Vă aşteptam cu încredere şi vă asigurăm de tot respectul nostru!

Ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a ne ajuta :  să redăm colegilor noştri COPILĂRIA;  să facilităm accesul tuturor copiilor la şcoală;  să participăm împreună la toate activităţile şcolare şi extraşcolare;  să ne bucurăm cu toţii de succes, după înclinaţiile şi talentul fiecăruia;  să prevenim cu adevărat violenţa în mediul şcolar;  să devenim împreună buni cetăţeni ai României, ai Europei şi ai lumii. Sloganul şcolii noastre este:

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA ! Adrian Olteanu, Preşedintele Consiliului Elevilor

Ce înseamnă să fii alături de copilul tău? Orice părinte îşi doreşte tot ce-i mai bun pentru copilul lui: vrea să-l crească în condiţii bune, să-i dea o educaţie solidă, să-l ajute să-şi croiască drumul în viaţă. Când vin pe lume, copiii devin o prioritate pentru părinţi şi niciun efort nu e prea mic pentru a-i vedea realizaţi şi fericiţi. Motivaţi de aceste deziderate, noi – părinţii copiilor din Şcoala Nr.1 „Sfinţii Voievozi” - am căutat soluţii pentru a sprijini instuţia în care învaţă copiii noştri şi cadrele didactice care, zi de zi, le îndrumă paşii în tainele cărţilor. Astfel am decis să înfiinţăm Asociaţia „Părinţii Aproape’’. Aceasta a luat fiinţă la 13 februarie 2008, preluând şi continuând activitatea „Comitetului de Părinţi’’ ce a funcţionat până la acea dată în şcoală. Graţie statutului său, şi-a propus obiective ambiţioase prin care să susţină procesul educativ, dar şi activi-

tăţile extracurriculare, mai ales fiindcă în cadrul şcolii funcţionează şi un program „After

15


Pagina parinţilor

English Corner

School’’. A trecut ceva timp de atunci, am pornit la drum plini de speranţă, conduşi de dorinţa de a fi alături de toate proiectele unităţii şcolare, de copiii noştri, pentru a le îmbunătăţi condiţiile în care învaţă şi participă la diferite progra-

me educaţionale. Toţi cei care au aderat la „Asociaţia Părinţii Aproape” îşi desfăşoară activitatea în regim de voluntariat, remarcându-se mulţi părinţi inimoşi care, din puţinul lor timp liber, vin să sprijine efortul colectiv. Fiecare a contribuit, după puterile sale, la dezvoltarea asociaţiei, dar, în primul rând, au dăruit din sufletul lor mare, fiindu-ne cunoscut că ceva durabil doar cu suflet se clădeşte… La scurt timp de la înfiinţarea asociaţiei, s-a alăturat eforturilor noastre şi un număr considerabil de cadre didactice, cu atât mai mult cu cât, am beneficiat, încă de la început, de sprijinul direct al Doamnei Director, Iuliana Soare. Anul şcolar 2011-2012 a debutat sub semnul activităţilor de voluntariat, 2011 fiind declarat „Anul Voluntariatului”. Am sprijinit proiectele şcolii, căutând să ne implicam cât mai mult în dezvoltarea lor. Amintim proiectul „Părinţii aproape de copiii lor”, care a avut ca scop educaţia părinţilor în vederea îmbunătăţi-

16

rii relaţiei familiale, în care s-au implicat doamnele Viorica Filip, vicepreşedintele asociaţiei, şi Andronescu Mariana, membru în Consiliul Director al acesteia. Alte proiecte demne de a fi consemnate au fost „Cadrul competiţional pentru creşterea performanţelor şcolare” - ce se adreseaza copiilor capabili de performanţă - şi „Centrul educaţional pentru creşterea performanţelor şcolare”, care se adreseaza copiilor cu ritm lent de învăţare. Am menţiona cu acest prilej o lista lungă de părinţi-voluntari care ne-au ajutat şi ne sprijină în continuare; e greu s-o facem de teamă să nu omitem pe cineva. Ajutorul fiecăruia, sub orice formă, este foarte important pentru noi. Dorim ca prin activitatea pe care o desfăşurăm să fim aproape de cei ce ne formează copiii, de cei ce îi educă, iar împreună să îi îndrumăm să-şi aleagă drumul în viaţă. Dorinţe, speranţe, vise toate sunt legate de ei, mlădiţele noastre, copiii noştri dragi... Acum, la sfârşit de an calendaristic, vrem să mulţumim sponsorilor care ne-au susţinut financiar în vederea derulării proiectelor. Tuturor celor care sunt alături de copiii noştri le dorim multă sănătate, fericire şi cât mai multe împliniri.

as the show ended). Those who preferred dancing instead of scarying participated

in

their

very

own

competition. There were interesting moves and sophisticated ones and I think that everybody appreciated it and enjoyed themselves. And for those who like gardening in a morbid

murderers,

beautiful

dead

princesses,

terrifying witches and crazymen. The snacks were really good although they disappeared in the first twenty minutes. There were contests for the most terrifying

costume. For

those who

preferred cooking there was even a contest for the scariest cake (no need to mention that the dishes were all devoured as soon

LA MULŢI ANI!

way, there was a contest for the scariest carved pumpkin.

Rocsana Simoiu, Preşedinte Asociaţia „Părinţii Aproape” a Școlii Nr.1 ”Sfinții Voievozi”

After all of that fun, we had to leave. We were very sorry because we had great fun together and because this was my last year at School no. 1 and the last Halloween spent with my schoolmates. I will definitely miss it! Mihai Robert RADU, cls. a VIII-a A

25


English Corner

Creaţii ale elevilor IARNA

The greatest Halloween ever!

Timpul s-a oprit în loc... Troiene mari sunt peste tot! Îmi spune pădurea-acum Că a venit iarna-n ajun Şi şi-a făcut ţinut aici.

AZI PLECI in a „Let’s have fun” sort of mood and they were expecting it to be a good party with scary stuff like recipes for dead people, zombies’ dance competition and many other games. On the day before Halloween, my classmates were preparing the party area blowing thematic balloons and decorating the festivities hall. Carved pumpkins were spread about it and scary stickers completed the atmosphere.

Azi pleci şi poate niciodată Surâsu-ţi n-am să-l mai privesc…. Copilărie, mi-ai fost dragă, Dar astăzi tu mă părăseşti.

La poarta ei parcă de fum Apar străjeri de gheaţă, Ce au în mână fluturi albi.

Azi pleci şi mă despart: “Cu bine!” Rămâi cu tot ce am iubit! Copilărie, lângă tine Am fost atât de fericit.

Mă uit şi-i văd ca-ntr-o magie Cum împart vălătuci o mie Şi-n mintea mea se leag-acum Un fir dintr-o poveste Ce-o ştiu doar eu şi-acea pădure.

Copilărie, mi-ai fost dragă, Dar astăzi trebuie să pleci, Mi-oi aminti o viaţă-ntreagă De viaţa mea şi de colegi.

MĂ GÂNDESC LA UN VIS PIERDUT Mă gândesc la un vis pierdut printre nori... Mă gândesc cum să-l ajung prin mii de ploi. Mă gândesc la timpul ce zboară de la noi. Mă gândesc cum lacrimi se transformă-n zeci de ploi.

AŞA AM VRUT Aşa am vrut-ştiam că e o joacă Venirea ta pe tristele-mi poteci… Şi chiar de-ai stat atâta printre ele Ştiam că într-o zi tu ai să pleci.

It has already been a tradition for the pupils of School No.1 „Sfintii Voievozi” to celebrate one of the most famous feast days in the world, Halloween.

Mă gândesc dacă lumea s-ar sparge-n zece zări Doar un zâmbet ar putea să le unească înapoi. Aş vrea ca timpul să se transforme-n noapte! Atunci, s-ar opri în loc Şi ar rămâne doar al meu...

Aşa am vrut - să îţi rămân departe, Deşi atât de tainic te-am iubit... Fără speranţă, fără sens anume, Amarul suflet mi l-am chinuit.

The planning started on the very first school day, because all the children were still

The next day at 2:00 PM creatures from outer space, fairy tales, hell and people from The Rock and Roll Hall of Fame were ready to

STELE DE GHEAŢĂ Acum cade o stea din cer... Acum cade un mister. Acum mâna mea se transformă-n nea. Acum cade o stea-n palma mea. Acum parcă nu sunt eu! Aş dori o ploaie de stele... Aş dori să pot visa mereu! Aş dori ca oglinda de gheaţă să vibreze...

Aşa am vrut – cum ai venit, să pleci Tot mai departe..., să-ţi rămân uitată, Iar peste “veacuri” trist să-mi amintesc: “Iubire de copil”- a fost odată!

impress one another with their costumes and strange voices. When all creatures were there, the party began. There where vampires lurking in the shadows, brainless zombies, skinny skeletons,

24

walking

pumpkins,

bloody

17


Creaţii ale elevilor

Pagina specialiştilor

Darius, templierul valah Timp de şase ore, soarele a încins nisipul de sub picioarele celor cinci englezi, făcândule ziua şi mai proastă. Călăreţii străbătură deşertul cinci zile şi cinci nopţi, croindu-şi drumul spre Acra. În fruntea grupului stătea John, un tânăr recrutat din rândurile templierilor din Londra, fiind singurul care mai străbătuse deşerturile din

orice fel de armă. După ceva timp, Alech se opri asupra unui cal. Cu un singur strigăt îşi chemă camarazii, ce veniră imediat. -Cred că e viu! zise acesta arătând spre un templier ce stătea sub corpul calului său mort. Se pare că animalul a fost primul lovit de ploaia de săgeţi şi au căzut amândoi, constată Alech. S-a prăbușit primul şi calul peste el şi asta se pare că l-a protejat de restul săgeţilor. Mai mult greutatea animalului şi căldura l-au doborât. Alech şi Karrin ridicară hoitul calului, în timp ce Harrin îl trase pe templier de sub acesta. John îi turnă ceva apă pe faţă şi pe buze şi îl târâră la umbra unei stânci din apropiere. -E rănit? întrebă Alech. -Doar o coastă fracturată şi nimic mai mult. Va trăi. Cu frica de a nu se întoarce iscoadele fugare ale păgânilor, cruciaţii părăsiră câmpul de luptă, continuându-şi drumul spre Acra. Merseră ore bune prin deşert, lăsându-l pe Harrin să-l ducă pe templier. În cele din urmă, trei cavaleri hospitalieri le ieşiră în cale, pentru a-i escorta în oraş. Din cauza iscoadelor arabe, hospitalierii fuseseră însărcinaţi să patruleze prin jurul oraşului, asigurând protecţia călătorilor. Când ajunseră în apropierea zidurilor oraşului, cavalerii şi camarazii lui John se împărţiră cu diferite sarcini, lăsându-l singur să se ocupe de templier. Odată intrat în Acra, privi liniştit în jurul său, bucurându-se că ajunsese în siguranţă acasă. Marile case din lemn şi piatră se întindeau în faţa lui, deasupra acestora putându-se vedea partea de sus a catedralei şi a citadelei, vârfurile reşedinţelor lorzilor şi turnurilor de veghe. John călărea uşor printre oameni, având grijă să nu creeze probleme. De când navele engleze au acostat în oraş, numărul gărzilor s-au dublat, pregătind întăriri pentru lorzii lui Richard. Mai mult chiar, au sosit şi sute de cavaleri templieri, aducând cu ei pelerini din Geneva, Roma şi Milan, lorzi mărunţi din rândul armatei imperiale şi simpli oameni din Franţa ce căutau o şansă de a deveni eroi de pe urma cruciadei ce urma să înceapă. John se opri în faţa unei case mari din piatră, decorată în culorile Casei Garrien. Îşi lăsă calul în grajdurile din spate şi se asigură că servitorii se vor ocupa de templier. Odată intrat, trecu de

Ţara Sfântă. În urma lui, cu greu, veneau doi sergenţi, Baelor şi Karrin, şi doi orăşeni, fiii unui fierar din Nottingham, Harrin şi Alech. Fiind cel mai puternic şi rezistent, Baelor căra prada şi o sabie mare din oţel şi argint. -John! strigă Karrin, arătând spre o dună din apropiere. Spune-mi că nu am halucinaţii! La auzul glasului, camarazii săi se întoarseră şi priviră în direcţia pe care el le-o indica. Nu departe se ridica o cruce mare din lemn, arzând sub privirile lor. John dădu pinteni calului şi se apropie de cruce. Se opri în vârful dunei şi, fără a zice ceva, privi înaintea sa. Sute de cadavre se întindeau la poalele dunei, cruciaţi arşi, păgâni trecuţi prin sabie, provizii şi cruci incendiate, iar nu departe se vedeau rămăşiţele cavaleriei creştine. -Sânge proaspăt, constată John, căutaţi printre cei ce nu au fost arşi sau atârnaţi de vreo suliţă. Fără să comenteze, bărbaţii se apucară să caute. Verificară printre ambele tabere, uitânduse la fiecare corp ce nu părea străpuns complet de

18

didactic le culege prin evaluarea produselor activităţii elevilor sunt completate prin datele observării sistematice a comportamentului şcolar al acestora, prin discuţiile cu elevii ori prin alte metode. Numai astfel stabilirea unor

aparţine elevului.) La această decizie se ajunge în urma unui lung traseu de educare a elevului în vederea alegerii carierei. Procesul de luare a deciziei se prezintă astfel: Luarea unei decizii privind viitoarea profesiune constituie o acţiune de dirijare a procesului formării personalităţii fiecărui elev în direcţia realizării unei concordanţe între ceea ce vrea (preferinţe, interese, aspiraţii), ceea ce poate (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi de care dispune elevul) şi ceea ce trebuie să facă (oferta de muncă şi cerinţele vieţii sociale). În cadrul procesului de învăţământ, pregătirea elevilor în vederea alegerii studiilor şi a profesiunii corespunzătoare realizării concordanţei între cei trei parametri prezentaţi mai sus se realizează prin conţinutul obiectelor de studiu, prin activitatea didactică derulată ca proces de predare – învăţare – evaluare, prin activitatea individuală a elevilor şi, nu în ultimul rând, prin influenţa personalităţii cadrelor didactice.

linii de perspectivă privind orientarea şcolară şi profesională a elevilor va fi una pertinentă, adecvată potenţialului real de care dispun. Se pune adesea întrebarea cum ajunge elevul să ia o decizie privitoare la viitoarea sa profesie? (pentru că, în ultimă instanţă, dincolo de sfatul de orientare ori de şedinţele de consiliere, decizia privind drumul de urmat, traseul de specializare într-o profesie, îi

Consilier psihopedagog Loana Lavinia Ioniţă, Director adjunct

23


Pagina specialiştilor

Creaţii ale elevilor

ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ POARTA SPRE LUME

şcolar, (ce implică şi personalitatea profesorului) şi cele ale mediului familial (aspiraţii, valori parentale etc.) În mod concret, la nivelul documentelor şcolare, randamentul elevilor este oglindit de media anuală generală, de mediile anuale pe obiecte de studiu şi de locul pe care elevul îl ocupă în ierarhia clasei din care face parte. Produsele activităţii elevilor sunt chintesenţă a caracteristicilor individuale şi a experienţei dobândite de fiecare elev. Indiferent că sunt produse ce ţin strict de munca şcolară, ori că sunt realizate extraşcolar

Moto: “Ce eşti, te priveşte la urma urmei numai pe tine. Ce vrei, priveşte şi pe alţii; ce faci, aceea poate privi pe toţi.” (N. Iorga) Vârsta optimă la care trebuie să înceapă, în mediul şcolar, activitatea de orientare şcolară şi profesională este dată prin două cuvinte: acţiune timpurie. Pretutindeni în lume se recunoaşte necesitatea ca orientarea să fie iniţiată şi favorizată mai de timpuriu. Ca proces educativ, ea trebuie să înceapă, în forme accesibile, încă din clasele primare prin acţiunile de cunoaştere a elevilor şi cele de informare şcolară şi profesională. Dintre metodele şi tehnicile folosite pentru o mai bună cunoaştere a elevilor amintim: tehnicile sociometrice, metoda aprecierii obiective a personalităţii, metodele de investigare a grupurilor şcolare, testele psihodiagnostice, autocaracterizarea, analiza datelor biografice, anchetele (chestionarul, interviul), convorbirea, observaţia şi analiza rezultatelor activităţii elevilor. Dacă primele şapte metode sunt cel mai adesea folosite de cadrele de specialitate, ultimile trei fac parte din metodele tradiţionale, dar şi complementare de evaluare folosite în mod curent de către cadrele didactice în munca la catedră. Una dintre sursele valoroase de cunoaştere a particularităţilor psihice ale elevului o reprezintă rezultatele activităţilor sale şcolare concretizate în diversele produse pe care le realizează (teste, lucrări scrise la anumite discipline, lucrări practice, lucrări de laborator, teme pentru acasă,compoziţii rezultate din munca individuală a elevilor, portofolii de evaluare etc.) Randamentul şcolar, expresie a aprecierii produselor activităţii elevului, este forma sintetică de exprimare a succesului la învăţătură şi e determinat de trăsăturile personalităţii elevului, de condiţiile mediului

un hol lung şi dădu de o uşă simplă din lemn. O deschise uşor şi intră într-o cameră mare, decorată cu covoare din Constantinopol şi tapiţerii londoneze. În centrul camerei se afla o masă lungă, ce se termina cu un jilţ din piatră, pus în apropierea şemineului. John se aşeză în jilţ şi privi cum servitorii pregăteau masa pentru a-i aduce mâncarea. După puţin timp, masa era gata pentru două persoane, aceasta constând în felurile favorite ale lordului Garrien. John mai aşteptă câteva minute, până când musafirul sosi. Spălat, cu rănile bandajate şi înveşmântat în armura sa de templier, omul pe care John îl salvase îşi făcu apariţia. Acesta părea cam de treizeci de ani, bine făcut, înalt, cu ochii căprui şi pătrunzători. Avea părul scurt şi blond, ceea ce îi scotea în evidenţă o zgărietură de sub ochiul drept. -Mă numesc Darius de Templi, Lord John Garrien, zise acesta făcând o plecăciune. Vă sunt veşnic îndatorat, pentru că m-aţi salvat de iadul acela ars de soare şi ros de nisip. -Aşază-te şi mănâncă. Sunt sigur că ţi-e foame mai mult ca niciodată. Darius se aşeză uşor, fiind clar că încă era slăbit şi că fractura îl deranja. -Deci, cum a fost? Ce s-a intâmplat? Darius îşi ridică privirea spre John, trăgând aer adânc în piept. Îşi drese glasul şi începu să descrie întreaga luptă. Cum de la simpla misiu-

ne de a elibera un drum, el şi camarazii săi au ajuns să fie ambuscaţi şi masacraţi. Singura scăpare fusese cavaleria care venise la timp şi reuşise să-i îndepărteze pe oamenii lui Saladin. După cum constatase şi Alech, Darius avusese norocul să nu fie lovit de săgeţi şi aşa reusişe să supravieţuiască atâtea ore, leşinat sub calul său, ce-l păzise de soare şi de privirile musulmanilor. -Ai fost norocos, Darius de..., John se opri brusc. -Darius de Templi, îl corectă acesta. -Ce fel de titlu sau nume este? De unde vii? -Când aveam doi ani, un tânăr templier m-a salvat din sclavie. M-a cumpărat de la un bătrân ce vindea sclavi din Valahia. Acel om nu putea face aşa ceva, dar acel templier m-a cumpărat şi apoi l-a ucis pe nelegiuit. Am avut noroc. Fiind templier, nu mă putea adopta, dar m-a crescut, m-a antrenat şi, chiar dacă nu eram lord, a reuşit să mă facă sergent al Templului din Paris. Neavând o familie, am primit numele Darius de Templi şi, la paisprezece ani, am depus jurămintele, mi-am primit capa şi am devenit un templier ca toţi ceilalţi. Am venit să asist la cruciadă şi astfel am ajuns aici. -Un templier valah?!? Darius zâmbi şi continuă să mănânce şi să povestească alături de John...

în timpul liber al elevului, ele poartă amprenta personalităţii celor ce le-au executat exprimând într-o mare măsură capacitatea lor intelectuală şi aptitudinile speciale pe care le au. Analiza acestor produse dă profesorului indicii cu privire la capacitatea de a se concentra, de a observa, de a înţelege, de a elabora mental; la spiritul de independenţă şi iniţiativă, la volumul şi precizia cunoştinţelor ca şi la modul în care le aplică în situaţii inedite, la bogăţia imaginaţiei, stilul de muncă etc. Sunt dezvăluite în acest fel cu o fidelitate sporită interesele elevilor şi orientarea lor motivaţională. Aceste informaţii pe care cadrul

22

Ionuţ-Theodor Barbu-Ringheanu , Absolvent promoţia 2011, Premiul al II-lea la concursul “Tinere condeie”

19


Laureaţi

Pagina spectatorului

București, 15 noiembrie 2011

Recenzie de film - Motanul Încălțat

Dragă Andrei,

In sfarsit, dupa saptamani de la lansare,

Labute Pufoase. In

am putut sa vizionez, alaturi de colegii mei,

sufletul lui ramane

unul dintre filmele pe care le-am asteptat cu

amintirea

sufletul la gura: „Motanul incaltat”.

tenului

Nu ne-am mai văzut de multă vreme şi azi m-am hotărât să-ţi trimit o scrisoare. Trebuie să îţi spun că mi-e tare dor de tine. Noi suntem cei mai buni prieteni. Ne cunoaştem de la grădiniţă şi ne jucăm mereu împreună. De un an, de când ai plecat cu părinţii în Spania, eu nu mai am cu cine să mă joc şi sunt trist. Ştiu că tatăl tău nu mai avea serviciu şi trebuia să plece, dar tu mi-ai promis că n-o să pleci niciodată. Mie îmi pare rău că ai plecat în Spania. Clasa noastră se pregăteşte de serbarea de Crăciun. Tu nu o să ai rol anul acesta şi serbarea nu o să mai fie la fel de frumoasă ca anul trecut. Poate de sărbători o să te întorci să îţi vezi bunicii şi o să ne întâlnim atunci. Bunica ta te asteaptă şi e

priepierdut

Hopa – Mitica. Un film foarte frumos care ne-a determinat sa reflectam asupra faptului ca orice persoana care face fapte rele se poate indrepta Filmul prezinta aventurile savuroase

daca isi doreste neaparat acest lucru. Vă reco-

si amuzante ale Motanului Incaltat din peri-

mand să vă duceţi la cinema să-l vedeţi. Mie

oada in care felina cu blana stufoasa si

una nu mi-a părut rău deloc. Motanul (vocea

moale inca nu l-a intalnit pe Shrek. Aflam

lui Antonio Banderas) este foarte bine realizat

din debutul filmului de incercarea Motanului

şi este exact cum îl ţineam eu minte în Shrek

Incaltat si a celor doi prieteni ai sai de a fura

2: foarte amuzant şi în acelaşi timp un adevă-

gainusa de aur pentru a deveni bogati. Des-

rat cavaler. Animaţiile au fost extraordinare.

tinul ia întorsături ciudate şi personajele fac

Efectele au fost de-a dreptul fabuloase. Un

cunostinta cu Jack şi vrejul lui de fasole.

film care merita vazut si din care toti avem de

Aventura continuă pentru Motan care, dupa

invatat ceva.

ce reuseste sa fure puiul gainii cu oua de aur, este tradat de prietenii lui si arestat pentru

Simoiu Ana Maria

toate faptele rele pe care le facuse. Reuseste

clasa a VI-a A

şi ea tristă ca şi mine. Mereu stăm de vorbă când vin de la şcoală. Când ne aude pe hol, pe mine şi pe Mihai, deschide uşa şi ne dă prăjituri. Eu cred că sărbători mai frumoase ca la noi nu există în altă ţară. Trebuie să vii! Dacă te întorci, poate mergem împreună la colindat ca anul trecut. Acolo nu poţi să mergi la colindat! Tu ce ai vrea să-ţi aducă Moşul? Eu nu vreau nimic decât să vină acasă toţi prietenii mei care au plecat în alte ţări. Aştept cu nerăbdare o veste de la tine şi poate o să ne reîntâlnim. Cu drag, Valeriu

sa evadeze insa si incearca sa-l avertizeze pe Hopa – Mitica de consecintele furtului. Dar este prea tarziu. Mama gainusii soseste in sat si distruge o parte din acesta. In final, datoriCelebrul motan a devenit personaj principal, alaturi de alte personaje la fel de interesante: Pisi - Labute Pufoase, Hopa Mitica, mama adoptiva a Motanului Incaltat, Jack si

ta unui accident Hopa Mitica isi pierde viata, in schimb Motanul Incaltat salveaza gainusa si o inapoiaza mamei. Oamenii ii iarta toate greselile. Motanul pleaca fericit cu Pisi –

Jill.

Dănilă Valeriu, clasa a III - a A

20

21

Clip 14  

Clip 14 revista

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you