Page 1

Magasinet

april 2019

Min Boligforening 7. udgivelse

til bestyrelser i

andels- og ejerboligforeninger

Gratis Magasin! Hvordan bliver a ltanp rojektet en su cces ? Side 14

Tagbo ligen - B yens bedste bel iggenhed Side 51

Tagudskiftning - ejendommens største investering

tema:

Side 8

Flere kvadratmeter til boligforeningen A l t a n e r • t a g • t a g b o l i g • t ag t e r r a s s e


Vi rådgiver om renovering i København Hos MMAKE er I sikret en tryg og professionel rådgivning på jeres byggeprojekt af velkvalificeret Bygningskonstruktør som også har en baggrund som håndværker.


Nye altaner

Vi kan hjælpe jer med at afklare mulighederne, indhente sammenlignelige tilbud og styre projektet trygt i mål!

Hos MMAKE hjælper vi dig også med Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

Facaderenovering

En vedligeholdelsesplan er et budget med forventede renoverings- og vedligeholdelsesudgifter over en kommende årrække. Med vedligeholdelsesplanen får I anskueliggjort og prioriteret renoverings- og vedligeholdelsesbehovet, så I er godt rustet til at planlægge ejendommens økonomi og undgå kedelige overraskelser.

Udskiftning eller renovering af tagkonstruktioner

Droneinspektion af tag og facader

Udskiftning eller renovering af vinduer

Vi er certificeret til at flyve med drone i byen og kan derfor udføre droneinspektion på byens ejendomme. Visuel inspektion med drone er et fantastisk redskab til at få et hurtigt overblik over skader udvendigt på konstruktioner, bygninger og lignende.

LÆS MERE PÅ WWW.MMAKE.DK

Fugtsikring af kældre og fundamenter


Boligvaskeri uden bekymringer Lad L’EASY Business varetage drift, vedligehold og service af jeres vaskeri – og nyd godt af en fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere. Leveret, installeret og serviceret.

Få en løsning, der matcher jeres behov

Levering og installering.

Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi både med Miele og Electrolux Professional, så vi med markedets bedste og bredeste udvalg, kan skræddersy løsninger, der dækker jeres behov. Vi varetager drift, vedligehold og service i hele perioden. Det betyder færre bekymringer og tilfredse beboere.

Fri service og reservedele i hele leasingperioden. Telefonsupport og hjælp til fejlfinding. All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri, vandskade og uheld.

Betalingssystem

Installationstjek

– med mange muligheder

– optimering af vaskerum

Flytning og bytning

– af maskiner ved ændret behov

Operationel leasing

Brugerbetalt vaskeri

Levering, installering, service, reservedele og fuld forsikring af jeres vaskeri. Til små månedlige ydelser.

Levering, installering, service, reservedele og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask. I skal ikke have en krone op af lommmen!

72 15 11 15

boligvaskeri.dk

Løsninger til erhvervslivet


VELKOMMEN

Har I også udfordringer med bortskafning af byggeaffald og storskrald, så har vi også fundet plads til et par gode råd i artiklen på side 19.

Kære bestyrelsesmedlem

L ÆS HER OM HVORDAN I FÅR F LERE KVADRATMETRE I B O L I G F O R E N I N G E N T I L G AVN FOR BEBOERE, EJENDOMSVÆ R D I E N O G B O L I G F O R E N I N G E N S O M H E L H E D Flere kvadratmetre Som byboer har man ikke altid nem adgang til private, grønne områder og bor man på fjerde sal eller opefter, kan det virke som en større tur at skulle ned i gården for at nyde morgenkaffen i det fri. Men vi elsker udeliv, og der er flere måder, hvorpå en andels- eller ejerboligforening både kan udvikle flere kvadratmeter og forbedre brugsværdien af ejendommen for beboerne. Derfor har vi i denne udgave af Magasinet Min Boligforening samlet emnerne om etablering af altaner, tag, tagboliger og tagterrasse under det fælles tema “Flere

Find mere inspiration og viden om

vende ingeniør først i processen for

kvadratmeter til boligforeningen”.

tagboliger og udbyttet for bo-

at komme godt fra start og sikkert

ligforeningen i vores artikler på

i mål. Det bliver beskrevet i vores

siderne 35, 45, 51 og 54.

artikler på henholdsvis side 8 og 39.

De uudnyttede kvadratmetre

Læs også mere på side 31 om

Denne udgave er blevet et af vo-

kvadratmetre rundt omkring i stor-

de 2 guidelines fra Teknologisk

res største med 60 sider fyldt med

byernes ejendomme. Det er ikke kun

Institut, der omhandler henholdsvis

kompetente artikelbidrag omkring

tørrelofter, men også altankvadrat-

vedligehold og etablering af alta-

altan, tag, tagboliger og tagterras-

metre og tagterrasser, der er i spil.

ner. Der er konkrete råd til, hvor-

ser. Det er omfattende projekter,

Det er attraktive “byggegrunde”,

dan man håndterer, hvad der for en

som bestyrelserne skal bruge kva-

der kan føre meget godt med sig til

boligforening kan være et kompli-

lificeret hjælp til. Det håber vi her

beboerne og til boligforeningen.

ceret byggeprojekt.

på redaktionen, at I finder inspira-

Der findes i tusindvis af uudnyttede

tion til i dette temanummer.

F.eks. kan det økonomiske udbytte ved et frasalg af tørrelofter,

Søg hjælp hos de professionelle

hvor de bliver ombygget til taglej-

Både når man taler om altaner, tag,

ligheder, finansiere et nyt tag samt

tagboliger og tagterrasser, så er det

andre forbedringer, der ellers ville

komplicerede og langvarige byg-

være en stor omkostning for for-

geprojekter. Og hvert enkelt byg-

eningen. Hertil kommer at tagboli-

geprojekt er forskellig fra ejendom

ger giver lavere fællesudgifter, la-

til ejendom både arkitektonisk, men

vere varmeregning for alle beboere

også i krav fra f.eks. myndigheder.

og dermed bedre energimærkning

Derfor er det helt afgørende at

samt en højere ejendomsvurdering.

konsultere en arkitekt eller rådgi-

F l e r e

k va d r at me t e r t i l

Rigtig god læselyst!

Carsten V. Jagerkilde Carsten V. Jagerkilde Ansv. redaktør Magasinet Min Boligforening

OB S ! E n ræ k k e af vores g r a t i s e v e n t s inviterer vi k u n til via vores n y hedsbrev . H u s k at tilmelde dig n y hedsbrevet på www.minboligforening.dk

b o l i gf o r e n i n g e n

/

5


Din egen altan - fra idé til virkelighed

Balco - vi elsker altaner

Balco hjælper jer igennem hele byggeprocessen, fra de første tøvende spørgsmål helt frem til aflevering. Høj kvalitet og lang erfaring, kombineret med en solid økonomi, gør Balco til en sikker og stabil samarbejdspartner. Altaner rundt om i Europa. Scan QR-koden til se nogle af vores referencer. www.balco.dk tel: +45 36 46 42 60


IND H OLD

Indholdsfortegnelse s i de 14

side 19

Tagudskiftning - ejendommens

Hvordan bliver altan-

b o r t s k a f n i n g a f a f f ald

største inv e s t e r i n g

projektet en succes?

o g b y g g e m a t e r i a l er

side 8

side 22

s i de 27

side 31

Glasinddækkede altaner

Din egen altan

Altaner

gør en forskel

- fra idé til virkelighed

på godt og ondt

s i de 39

side 35

side 45

F ra lof t s r u m

A t ud n y t t e e j e n d o m m e n

Tag b o l i g e r

til hjer t e r u m

fuldt ud er bæredygtigt

- g e v i n s t e l l e r r i s i ko

side 51

s i de 54

side 56

Tagboligen:

Godt forarbejde giver

T ø r r e l o f t e r n e b l i v er

Byens Bedste Beliggenhed

succes med salg af tørreloft

v e k s l e t t i l e t n y t t ag

Magasinet Min Boligforening, 7. udgivelse, april 2019 Tema: Flere kvadratmeter til boligforeningen, Forsidefoto: Velux Danmark, Udgiver: ARENA Marketing Aps, Nyvej 16B, 1851 Frederiksberg C, tlf. 70 22 82 00 Ansvarshavende redaktør: Carsten V. Jagerkilde Layout: Anja Ley Christensen Distribueret oplag: 7.200 Annoncesalg: Carsten V. Jagerkilde , carsten@minbf .dk , Hans Lundqvist, hans@minbf .dk, Jeanette Knudsen, jeanette@minbf.dk. Projektkoordinator: Sarah Yadgar, sarah@minbf.dk, Sebastian Christensen, sebastian@minbf.dk, Timian Olesen, timian@minbf.dk. Distribution og opdatering af foreningsoplysninger: info@minbf.dk Tryk: KLS Pureprint A/S Distribution: Bladkompagniet A/S, Artikelbidrag: Artikler er udarbejdet i samarbejde med eksterne bidragsydere og annoncører (benævnt Advertorial). ARENA Marketing Aps er medlem af Danske Medier.

F l e r e

k va d r at me t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

7


Et københavnertag er udformet med to skråtstående tagsider typisk på ca. 45 grader og et næsten fladt tag på toppen. 8

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


advertorial

TAG

Tagudskiftning er blandt ejendommens investeringer

største

Mange foreninger administrerer og foretager selv, mange af de mindre vedligeholdelsesopgaver, som løbende udføres på en ejendom. Men en tagrenovering kræver rigtig mange overvejelser og man bør derfor, som udgangspunkt, søge professionel hjælp. københavnertag. Det er en tagkon-

bør i byggeperioden. Derfor vil det

struktion, som er udformet med to

være naturligt, at vælge en tagløs-

skråtstående tagsider typisk på ca.

ning med længst mulig levetid og

45 grader, men i stedet for at de

mindst mulig vedligeholdelse.

to sider mødes i én kip, så er der

Morgan Nilsson Morgan Nilsson, Forretningschef OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører

Selvom man vælger at opgradere

et næsten fladt tag på toppen. De

sit tag med en dyrere løsning, kan

skråtstående tagsider er typisk,

det meget vel tjene sig hjem over

med naturskifer, skifereternit eller

tid. Eksempelvis kunne der på

teglsten og den næsten vandrette

københavnertaget være monteret

del med tagpap.

eternitskifer, som typisk har en

I dag vil man ved udskiftning af

levetid på 25-30 år, og her kunne

tagdækningen, ofte vælge, at mon-

man med fordel udskifte til natur-

tere et undertag. Her er det også

skifer, som har en levetid på 100

Den største investering

vigtigt, at man vælger en under-

år. Vel er naturskiferen dyrere end

Tagudskiftning er en af ejendom-

tagsløsning, som passer til tagma-

eternitskiferen i anskaffelsespris,

mens største investeringer, og

terialet, ejendomstypen, placering,

men dens levetid er 3-4 gange så

derfor er det også vigtigt at have

samt hvorvidt der er tale om en ud-

lang, hvorfor man over tid sparer

fokus på valg af den rette løsning,

nyttet tagetage eller blot depotrum.

rigtig mange penge ved valg af den

herunder også på valg af den rette

rigtige løsning. Indregn stilladsomkostninger

rådgiver.

Med et dyrt stillads opstillet er det

sammen med tagets levetid

desuden naturligt at vurdere mulige

mange forskellige typer af tagud-

På en etageejendom til 5. sal er det

synergiarbejder. Det kan være at

formninger eller belægninger, så

meget omkostningstungt at opstille

male eller skifte vinduer, fugearbejde

som eternitbølgeplader, tegl, zink,

stillads, som også skal have fuld

ved vinduer og facade eller at gen-

kobber, men også det man kalder

overdækning for at sikre mod ned-

nemgå tagrender og nedløb.

Etageejendomme kan have

Med et dyrt stillads opstillet er det naturligt at

vurdere mulige synergiarbejder. Det kan være at male eller skifte vinduer eller fugearbejde ved vinduer og facade. F l e r e

k va d r at me t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

9


Tagudskiftning Fakta

3

3

Kort tjekliste

Vand og fugt på loftet

Vælg en rådgiver (spørg

Når man har monteret et undertag

gerne flere), dvs. rådg.

leder dette vandet, som kommer fra

ingeniør, bygningskon-

slagregn, fygesne eller i værste fald

struktør eller arkitekt.

fra en utæthed i tagbelægningen,

bliver til råd og svamp

videre ned i tagrenden. På denne

A d v o k a t e l l e r a d m i n i-

måde er der en ekstra sikring af loft

strator skal gennemgå

og lejligheder mod nedbør. Historisk

rådgiveraftalen inden

har man ikke monteret undertag,

aftalen indgås.

3

hvilket kan føre til vandindtrængning over en mangeårig periode til

T al løsninger i samråd

primært murværket og træværket

med rådgiveren, stil

3

gerne mange spørgsmål.

langs murkronen. Dermed er der la-

L a d e v e n t u e l t r å d g i v e r

dende svampe, hvor der kan være

tent risiko for angreb af trænedbry-

fremlægge projektet og

tale om hurtigt voksende træned-

ø k o n o m i p å e n g e n e-

brydende svampe, som eksempelvis

ralforsamling.

3

ægte hussvamp, og/eller langsomt nedbrydende rådangreb.

R å d g i v e r t j e k k e r j e r e s

Inden der foretages en udskiftning

f r e d n i n g - e l l e r b e v a-

3

ringsværdi.

risikoen for uforudsete udgifter, og

F å l a v e t m i l j ø s c r e e n i n g

udføres en stikprøveundersøgelse af

det undersøges om der er en mu-

risikobetonede bygningsdele, som

lighed for at få dele at angrebene

eksempelvis tagfod ved skotren-

dækket af ejendommens bygnings-

der, under støbejernsvinduer, langs

forsikring. Samtidig, og inden

trempelkonstruktioner og ved kviste

tagentreprisen kommer i udbud, kan

g e l s e f o r t r æ n e d b r ydende svampe.

man få foretaget en miljøscreening

L a d r å d g i v e r u d b y d e

af eventuelle farlige stoffer i de

e n t r e p r i s e n t i l f o r s k e l-

forskellige materialer, der har været

lige entreprenører for

brugt gennem tiden, hvilket f.eks.

at få den bedste pris.

3

3

kunne være asbest.

A dvokat eller administra-

For at undgå lignende skader frem-

tor kan gennemgå entre-

over skal man ved montering af et

priseaftalen inden den

nyt undertag og uanset materialevalg

sendes til entreprenøren.

altid sikre sig, at der er den nødvendige ventilation af undertaget. Er der

R å d g i v e r f o r e s t å r

tale om en udnyttet tagetage skal

tilsyn og byggemøder

der monteres dampspærre, som sik-

undervejs i projektet.

3

og frontspidser. Herved minimeres

af tagdækningen, bør der derfor

o g e v e n t u e l t u n d e r s ø-

3

Historisk har man ikke monteret undertag, hvilket kan føre til vandindtrængning over en mangeårig periode.

rer at den varme luft fra beboelsen,

R å d g i v e r f o r e s t å r

ikke vandrer ud i tagkonstruktionen/

afleveringsforretning.

isoleringen og kondenserer. 1 0

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


TAG

En miljøscreening tester for eventuelle farlige

stoffer i de forskellige byggematerialer, der har været brugt gennem tiden, hvilket f.eks. kunne være asbest.

Ændringer i konstruktion

Vedligeholdelsesplanen - en

jekter, materialevalg, myndighedsbe-

kan betyde nye godkendelser

forudsætning for overblikket

handling, miljøspørgsmål mm.

Vælger man at etablere undertag eller

I andels- og ejerboligforeninger

gå fra eksempelvis eternitskifer til na-

bør man altid have en drift- og

Den gode rådgiver

turskifer, så ændrer man også belast-

vedligeholdelsesplan, som kan give

Den gode rådgiver forstår vigtigheden

ningen i taget væsentligt. Det vil kræve

bestyrelsen overblik over større

af kommunikationsopgaven, der ligger

nye statiske beregninger for tagets

arbejder og økonomi. Vedligehol-

i de store byggeprojekter. Det kræver

bæreevne og efterfølgende forstærk-

delsesplanen er også en hjælp for

seriøs erfaring med kommunikation og

ning af spær i nødvendigt omfang. Når

andre rådgivere som bank, realkre-

projektledelse, når der i flere måneder

man ændrer på spærene, enten ved

dit og administrator samt ved køb

vil stå skurvogne og byggematerialer

efterisolering eller ved forstærkning,

og salg af de enkelte lejligheder. En

på boligforeningens fællesarealer, og

så kræver det ofte en forhøjelse af

vedligeholdelsesplan udarbejdes

håndværkerne går rundt på stilladset

eksisterende spærkonstruktion.

i tæt samarbejde med en teknisk

og ind og ud af ejendommen fra tidlig

rådgiver, og da prisen på en tagud-

morgen til sen eftermiddag. Der vil

belægning eksempelvis fra skifer til

skiftning på etageejendomme kan

altid være ændringer i projektforløbet,

tegl, så ændrer man udtryk på byg-

svinge fra en halv million kr. til et

men ved grundig orientering og en god

ningen, og det er ikke altid tilladt.

tocifret millionbeløb, så er vedli-

dialog mellem beboere, bestyrelse,

At ændre på bygningens højde eller

geholdelsesplanen og den tekniske

entreprenører og rådgiver kan man

udtryk kræver at man undersøger

rådgivning et risikabelt sted at

mindske gener og irritation til et mi-

bygningens frednings- eller beva-

spare. Det er derfor afgørende, at

nimum, som er med til at sikre en god

ringsværdi, så man ikke arbejder med

den tekniske rådgiver er kompetent

oplevelse i byggeperioden for alle. n

ideer, som slet ikke kan godkendes.

ved at have erfaring fra tagpro-

Se mere på www.obh-gruppen.dk

Ønsker man samtidig at skifte tag-

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

1 1


advertorial

Hvordan bliver

altanprojektet en succes? Det er utrolig fristende at give sig i kast med en

altantilbygning på ejendommen. Men det er værd at overveje at få en uvildig byggeteknisk rådgiver med i processen, for selvom det synes mere enkelt med altaner end udskiftning af taget, så kan projektet godt forvolde problemer.

Martin Melander

Mads Møller Madsen

Martin Melander Indehaver MMAKE ApS

Mads Møller Madsen Indehaver MMAKE ApS

N

år en rådgiver bliver kontaktet af en bestyrelse med et ønske om rådgivning i

forhold til altaner, så starter vi altid processen med en afklaring af, hvad der overhovedet kan lade sig gøre på selve bygningen. Det handler ikke kun om æstetik men også størrelsen af altanerne, placering på bygningen, krav fra myndigheder, forhold i lokalplaner, servitutter på ejendommen og lignende. Nogle kommuner –

eksempelvis København og Frederiks-

Jo bedre projektmaterialet er, desto større er chancen

for at få sammenlignelige tilbud fra de bydende altanfirmaer.

1 4

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


a lta n e r

Tal med en rüdgiver om hvilken altanløsning, der er mulig i jeres boligforening.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

1 5


ARTIKEL

Fakta:

4 gode råd ved altantilbygning: • O v e r v e j e n u v i l d i g

• Ud a r b e j d et godt

rådgiver til projektet. • T jek myndighedskrav,

u d b u d s materiale. • V ær opmærksom

lokalplaner,

på vedtægterne i

s e r v i t u t t e r , særlige

foreningen, når byg-

altanmanualer mv.

ningens brug ændres. 1 6

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


advertorial

a lta n e r

Selvom det synes mere enkelt med altaner end udskiftning af taget, så kan projektet godt forvolde problemer.

berg - har dedicerede altanmanualer

Kvalitetssikring og byggestyring

sentligt forsinket. Vores erfaring er,

og retningslinjer, som skal følges,

Med en god rådgiver på sidelinjen

at tidsplanen også af andre årsager

og det er sjældent kendt.

får bestyrelsen også en hjælpende

skrider, hvilket er til stor frustration

hånd i forhold til både kvalitets-

for bestyrelsen og beboerne. Med

Et veldefineret projekt

sikring og byggestyring. Det kan

en dygtig byggeteknisk rådgiver

er vejen til succes

være en næsten umulig opgave

ved hånden får boligforeningen som

I alle byggeprojekter får man den

at forholde sig til kvaliteten af

bygherre en sparringspartner, der

bedste oplevelse ved at være vel-

arbejdet, og tit overses fejl og

kan føre en kvalificeret dialog med

forberedt, men hvad vil det sige at

mangler, fordi lægmands øje ikke

leverandøren og udfordre eventuelle

være velforberedt, når det kom-

er trænet til formålet. Når vi som

forklaringer og overskridelser af

mer til altaner? Det handler blandt

rådgivere hos MMAKE fører tilsyn

tidsplanen.

andet om et præcist og detaljeret

med byggeriet, kan vi hurtigt se,

budget, der indeholder alle ar-

om arbejdet er udført korrekt – og

oplagte fordele ved at bruge en

bejdsområderne, byggepladsom-

er der afvigelser fra tegningerne,

byggeteknisk rådgiver. Det giver

kostninger, afsat sum til uforudsete

så kan vi sikre, at der korrigeres

simpelthen en mere tryg proces med

udgifter, eksempelvis rådskader,

for det, mens byggeriet står på.

færre bekymringer og med bedre

samt et beløb til korrekt bortskaf-

Vi kan også hurtigt komme med

felse af miljøskadelige bygnings-

en løsning, hvis det viser sig, at

styr på budgettet. n Se mere på www.mmake.dk

materialer m.v.

bygningen har rådskader, som skal

Herefter skal der udarbejdes et

Alt i alt er der en række helt

udbedres med det samme.

udbudsmateriale, der tager højde for gældende krav fra myndigheder,

En tidsplan der overholdes

bygningens forudsætninger og be-

Et altanprojekt er en længere pro-

boernes krav. Jo bedre projektma-

ces bl.a. fordi myndighederne skal

terialet er, desto større er chancen

godkende projektet af to omgange

for at få sammenlignelige tilbud

dvs. henholdsvis en arkitekt- og

fra de bydende altanfirmaer, samt

konstruktionsgodkendelse. Hvis

en velafbalanceret oplevelse når

dette ikke foregår korrekt, vil

projektet skal udføres.

projektet i mange tilfælde blive væF l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

1 7


Vi har over 30 års erfaring

Vi renser jeres facade pæn igen Graffitirens • Facaderens • Fliserens • Algerens Tagrens • Skimmelsanering Beskyt jeres facade, fliser og tag med imprægnering • Trænger dybt ind i materialet. • Går i kemisk reaktion med underlaget. • Er diffusionsåben. • Er usynlig. • Er super vandafvisende. • Forhindrer saltudblomstring. • Forhindrer frostsprængninger. • Vanskeliggør etablering af begroninger og misfarvning.

En aftale er en aftale. - Vi leverer til aftalte tid og pris. Miljøvenlige løsninger. - Vi bruger altid den mest miljøvenlige løsning til opgaven. Stor fleksibilitet - Vi arbejder også udenfor normal arbejdstid.

FØR

efter

Vi fjerner også skimmelsvamp med damp - helt uden brug af kemi!

Kontakt os, og få et godt tilbud eller en uforpligtende snak om din opgave.

UNDO ApS, 4100 Ringsted • Tlf.: +45 7026 4650 Info@undo-aps.dk • www.undoaps.dk


A F F ALD S H Å NDTERING

Boligforeningen står med udfordringerne ved

bortskafning af affald og byggematerialer M ange boligforeninger står ofte med st ø rre eller mindre oprydningsopgaver uden at vide, hvor de præcis skal henvende sig. I opgaven ligger der nemlig både det fysiske problem i rent praktisk at få ryddet op og dernæst problemet med at få bortskaffet affaldet.

D Jens Risom

e store opgaver som loft-

De mindre opgaver kan også volde

eller kælderrydninger, i

kvaler for boligforeningerne. Vi

forbindelse med nyt tag.

kender alle til storskrald i gården,

altaner eller ombygninger er som

som enten ikke skulle have været

regel mest problematiske, da de

der, fordi man ikke har en stor-

involverer flere parter. Ud over

skraldsordning i den pågældende

beboerne, som skal rydde deres

gård eller som bare hober sig op i

egne loft/kælderrum, så skal der

storskraldsrummet.

koordineres med entreprenører,

Jens Risom Direktør Junkbusters

Sidst men ikke mindst har man

viceværter eller de ansvarlige i

i boligforeningerne de hyggelige

bestyrelsen om bortskaffelsen af

gårddage 1-2 gange om året, hvor

alt det tilbageblevne affald.

der skal gøres forårs- eller efterårsrent og hvor der også skal køres

storskrald eller haveaffald væk. Her er det ofte et hyr med at skulle

Ved aflevering af storskrald glemmer man ofte at få det sorteret, så det kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

bestille container, afspærre parke-

ringspladser til placering af selve containeren, samt at få afhentet. Meget ofte ender det med forgæves

b o l i gf o r e n i n g e n

/

1 9


A F F ALD S H Å NDTERING

De kommunale ordninger

for storskraldsafhentninger har for mange boligforeningers vedkommende begrænsninger.

kørsler grundet parkerede privat-

der i forbindelse med selve bort-

kommer affaldsfirmaet med to mand

biler mm.

skaffelsen, er to eller flere mænd,

og bortskaffer alt hurtigt og nemt.

Og sidst men ikke mindst oplever

der tager opgaven helt fra første

mange boligforeninger, at “ikke-

step med selve oprydningen på

Gør det nemt for boligforeningen

beboere” kaster ting i containeren

adressen til at bortskaffe selve af-

Bortskafning af alle typer skrald

eller skralder i selve containeren

faldet miljømæssig korrekt.

og affald er sjældent en populær

om natten.

Uanset hvor stor opgaven er eller

opgave blandt beboerne i boligfor-

hvor mange mænd, der skal til den

eningen - især når det ikke matcher

Kommunale storskraldsordninger

pågældende opgave, så har de dag-

kommunens afhentningstidspunkter.

er ikke tilstrækkelige

lig erfaring med alle typer opgaver

En fleksibel løsning med et privat af-

De kommunale ordninger for stor-

lige fra rydninger af loft-, kælder-

faldsfirma, der afhenter og rydder op

skraldsafhentninger har for mange

eller storskraldsrums og til bortkør-

efter sig, kan være en stor lettelse

foreningers vedkommende begræns-

sel af storskrald efter gårddagene.

af oprydningen og gør mindre som

ninger, da det ofte, rent fysisk, skal

Ved gårddagene er løsningen me-

store oprydningsopgaver nemme

bæres ud til gaden på specielle

get enkel – man samler alt sit stor-

og ligetil. Det betyder i sidste ende

dage og det kan være svært at ko-

skrald inde i gården på et afmærket

også at beboerne er mere villige til

ordinere med hensyn til de speci-

område og allerede mandag morgen

at deltage ved de næste gårddage. n

fikke datoer, hvor kommunen henter. Mange boligforeninger oplever også problemer med at det står for længe på gaden, og at der stadig er rester tilbage, som kommunen ikke afhenter i henhold til deres regulativer for storskrald. Sidst men ikke mindst optager affaldet værdifulde parkeringspladser til stor gene for beboerne. Affaldsfirmaer med bemandede biler Både ved de mindre og helt store opgaver findes der i dag løsninger med bemandede affaldsbiler, hvor 2 0

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


Undgå ubehagelige overraskelser med en OBH vedligeholdelsesplan Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde efterhånden som problemer og fejl opstår - dermed undgås følgeskader på andre bygningsdele, ejendommens værdi bevares og vedligeholdelsesomkostningerne vil være lavere.

Ring i dag:

7678 4735 - og få et uforpligtende tilbud

Vi har et stort erfaringsgrundlag som en af Danmarks største udbydere af energimærker og vedligeholdelsesplaner. En OBH Vedligeholdelsesplan inkluderer også en gennemgang af el og vvs i fællesområder for etageejendomme.

Vi ønsker at være faglig sparringspartner til bestyrelsen. Derfor har vi nedsat et team af specialister indenfor ejer- og Andelsforeninger, som kender til de udfordringer, som I møder i dagligdagen.

www.obh-gruppen.dk Rådgivende ingeniørfirma siden 1965

SPAR TID!

En OBH andelsvurdering inkluderer EL og VVS - med kun ét besøg Vi er ikke udførende, og vi er 100% uvildige.


før

Glasinddækkede altaner

gør en forskel

Jesper Larsson Jesper Larsson Konsulent Windoor

Ny altan - men hvordan?

hvordan skal altanerne se ud? Hvad

Måske har I længe drømt om at få

må de koste? Er der behov for at

en ny altan eller få renoveret den

renovere andre ting på ejendom-

gamle. Første trin i processen er

men. Her kan konsulenter fra et

at finde ud af, om der er flere i

altanfirma eller tekniske rådgivere

foreningen, der har samme drøm.

rådgive jer om de bedste tekniske,

Hvis I er flere, kan I tage emnet op

bæredygtige og kreative løsninger.

på et fælles møde for foreningen.

Og det kan være en god idé at tage

Selvom I kun er på det spæde idé-

rundtur for at se på altanprojekter

stadie, kan det være godt allerede

i jeres nærområde for at blive in-

tidligt at gøre sig nogle tanker om

spireret til jeres projekt af andres løsninger.

En altan forøger en lejligheds antal

Fordelene ved

kvadratmetre og dermed både brugs-

Da en glasinddækket altan kan

værdi og livskvalitet for beboerne. 2 2

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

glasinddækkede altaner anvendes en meget stor del af året, udvides udendørssæsonen for be2 0 1 9


advertorial

efter

En altan forøger en lejligheds antal kvadratmetre og dermed både brugsværdi og livskvalitet for beboerne. Og det er uanset om det er en klassisk åben altan eller en glasinddækket altan. boerne. Den glasinddækkede altan

brug, er en glasinddækket altan en

de mest bæredygtige forslag. Læg

reducerer støj fra trafik og andre

god ide. Den lukkede altan isolerer

jer fast på hvilken altan, I vil have

forstyrrende lyde, samtidig med at

og skaber en barriere mellem bo-

som udgangspunkt for at indhente

der skabes sammenhæng med bo-

ligens varme indeklima og kulden

tilbud fra en eller flere altanleve-

ligen. Det øger livskvaliteten hele

udenfor. Det er en miljøvenlig løs-

randører.

året rundt inde i boligen. Glassene

ning, der har en positiv effekt på

I denne tidlige del af processen

kan lukkes, når det er koldt og reg-

energiforbruget og dermed også

kan det være en fordel at kontakte

ner, og når det er rigtig varmt kan

på varmeregningen

kommunen for at afklare eventuelle

glassene åbnes så altanen er luftig,

myndighedsforbehold ved altanop-

og det gode vejr kan nydes fuldt

Indhent tilbud

sætning i jeres område.

ud. Generelt bliver de glasinddæk-

Når I er kommet frem til en fælles

kede altaner ikke så tilsmudsede,

beslutning om, hvordan altanerne

Valg af altan leverandør

som en åben altan. Glasinddæknin-

skal se ud, er det tid til at ind-

Har I henvendt jer til flere leveran-

ger er ofte fleksible og designede

hente tilbud. Det er nu, I skal gå

dører af altaner, så er det nu, I skal

løsninger, der giver mulighed for

i dybden med projektet hos de

træffe det endelige valg om, hvem

at vælge et system der passer til

leverandører I overvejer og evt.

der skal stå for opgaven. Her er det

ejendommen og projektet i øvrigt.

sammen med en teknisk rådgiver.

en god idé at sammenligne priser

Her kan alle detaljer i projektet

og services og I kan også forhøre

Spar på energien

diskuteres lige fra tekniske over-

jer lidt om, hvordan det er gået

Hvis I vil reducere jeres energifor-

vejelser over kreative løsninger til

med andre projekter, leverandøren

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

2 3


ALTANER

har haft ansvar for. Referencer fra

meldingsfrist for beboerne og også

f.eks. bestyrelsen i projektperio-

andre boligforeninger om både

inddrage finansielle rådgivere, der

den. Beboerne skal orienteres om

processen og det færdige resultat

kan give tilbud på finansiering før,

projektets status og fremdrift og

er nødvendigt for at sikre at man

under og efter altanprojektet.

evt. ændringer i allerede fremsendt

vælger en leverandør, der kan gennemføre jeres altanprojekt. Efter valg af leverandør er man klar til at sætte en bindende til-

tidsplan. At lægge meget energi i Altanerne produceres

forberedelsesfasen, betyder også

Når beboerne har meldt sig til, går

at selve tiden ude på byggepladsen

altanproducenten i gang med reali-

bliver så kort som mulig og minime-

seringen af projektet, dvs. begynder

rer gener for beboere og naboer.

at projektere altanerne og indhente

Læg så meget tid som muligt i forberedelsesfasen for at minimere tiden ude på byggepladsen.

myndighedstilladelse samt udarbejde

Nu er det tid til at nyde altanen

alle de dokumenter, der er nødven-

Når altanerne er færdigmonteret, kan

dige for at få byggetilladelsen på

I nyde jeres nye liv i det fri. I kan gå

plads. Efter kommunen har godkendt

i gang med at indrette jeres drømme-

altanprojektet sker den detaljerede

altan og bruge de ekstra kvadratme-

projektering af projektet. Der udar-

tre til hygge med familie og venner.

bejdes en plan, altanernes elementer

Altanen giver et nyt skønt rum i

specificeres og bestilles hjem.

lejligheden og flytter grænsen mellem ude og inde. Husk også at at få en

Beboerinformation

grundig vejledning i vedligeholdelse

Afgørende for alle parter er at

af altanen fra leverandøren, så den

informere beboerne løbende for

kan holde sig flot i mange år frem. n Se mere på www.windoor.dk

at undgå unødig belastning af

Fra loftsrum til hjerterum

Renovering af ejendommen uden omkostninger Princippet er enkelt. Loftet byttes til et nyt tag. Det gør, at ejerforeningen ikke har noget ansvar for ombygningen, og at entreprisen ene og alene ligger hos entreprenøren.

Kontakt Torben på 4018 2131 og få meget mere at vide. Før

Efter

Jels Huse Se vores projekt i Aarhus og lyt til fordelene ved udnyttelse af tørreloftet Se filmen på jelshuse.dk eller scan QR-koden.

Torben Møller Jensen Håndværkerparken 4, Jels 6630 Rødding Mobil: 4018 2131 Mail: info@jelshuse.dk www.jelshuse.dk


Den glasinddækkede altan reducerer støj

fra trafik og andre forstyrrende lyde, samtidig med at der skabes sammenhæng med boligen. Det øger livskvaliteten hele året rundt inde i boligen.

Tagboliger Ejendomsrenoveringer Altaner Kompetent, kreativ og personlig rådgivning Økonomisk ansvarlighed Mange års erfaring med boligforeninger Et fagligt input til dine boligdrømme

Kontakt mig for et uforpligtende møde

TORBEN BALTSEN Arkitekt · MAA Hyltebjerg Allé 93 Telefon: 2673 1527

2720 Vanløse www.torbenbaltsen.dk


Min Boligforening

Gå-hjem møde Vi leverer ny viden og inspiration til andels- og ejerboligforeninger

Gratis Gå-hjem møde

Mød 3 keynote speakers og 15 leverandører Unik chance for gratis viden og inspiration fra de 3 oplægsholdere Program for Gå-hjem mødet

17:00-17:10 Kort introduktion 17:10-17:30 Få skybrudsikret og gård-

saneret uden det koster en krone. Oplæg af Kåre Press-Kristensen, direktør hos PKP Regnvandsteknik.

17:30-17:50 50% af alle københavnske boligforeninger betaler for meget for opvarmningen. Er jeres forening én af dem? Oplæg af Bent Mørkholm, Sektionsleder af Energirådgivningen hos Hofor.

17:50-18:10 Få gratis rådgivning ved

konflikter i boligforeningen. Oplæg af Jesper Bastholm Munk fra Center for Konfliktløsning.

18.10-20.00 Mini-messe. Mød 15

rådgivere og leverandører, der har stor erfaring med arbejde for andels- og ejerboligforeninger og kan give jer konkret viden og svar på jeres problemstillinger.

Fra kl. 19.30 serveres der lækker

buffet med drikkevarer samt kaffe og kage.

Rundbordssamtaler: Under Mini-messen afholder de 3 keynote speakers hver deres 15 minutters rundbordssamtale, hvor man kan stille spørgsmål og indgå dialog med oplægsholderne.

Tirsdag d. 4. juni fra kl. 17.00-20.00 Se mere og tilmeld dig via Eventoversigt på www.minboligforening.dk Begrænset antal pladser. Reserver jeres plads allerede i dag.


advertorial

PRO J EKT S T Y RING

Din egen altan - fra idé til virkelighed

Foreninger står over for en kompleks opgave, når de skal renovere og har sjældent ressourcer og overblik til projektstyring. Der er det en fordel at vælge en rådgiver, der prioriterer opgaverne og styrer entreprenørens arbejde.

De fleste altanleverandører har

arkitekter tilknyttet,

Johan Söderling Johan Söderling Adm. direktør Balco A/S

D

der kan lave skitsetegninger af ejendommen med jeres nye altaner.

et er næppe en tilfældighed, at ordet ”altan” er et af de mest populære søge-

ord, når folk er på jagt efter en ny bolig.

Ejendomsmæglere får ofte at vide, at den lejlighed, de udbyder ville være helt perfekt, hvis den havde haft en altan. Ud over en øget livskvalitet for beboerne øger den også værdien af ejendommen og gør lejlighederne mere attraktive. Altaner er mere populære end nogensinde. For byboere er den vinduet ud mod verden og bogstaveligt talt himlen. En unik plads, som tilføjer

en spændende dimension til hjemmet. En plads til social omgang og fest, samt afkobling og rekreation. Altaner har formodentligt lige så mange anvendelsesmuligheder, som der findes mennesker, og ingen altaner ligner hinanden, netop fordi altanen giver muligheder for et personligt udtryk i en arkitektonisk sammenhæng. Når man bygger altaner, er det vigtigt at tage hensyn til arkitekturen. Ofte stræber man efter at bevare bygningens udtryk og identitet, samtidig med, at man vil skabe moderne og velfungerende altanløsninger. Det er derfor vigtigt at gå forsigtigt til værks. Men det betyder ikke, at det er nødvendigt at have begrænsede valgmuligheder. F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

2 7


PRO J EKT S T Y RING

Med en erfaren leverandør af altaner og/eller en

teknisk rådgiver ved jeres side, bliver proceduren betydeligt nemmere, så I kommer rigtig fra start og godt i mål.

Moderne altaner findes

bruger den som en forlængelse af

finde den løsning, som I mener vil få

til de fleste ejendomme

vores lejlighed og kan med glasind-

størst opbakning blandt beboerne. De

For at imødekomme efterspørgslen

dækningen selv vælge om, der skal

fleste altanleverandører har arkitekter

hos en stigende målgruppe i pri-

været helt åbent eller læ på altanen.

tilknyttet, der kan lave skitsetegninger

mært større byer, har altanudbydere

Det er som en havestue og et frirum,

af ejendommen med jeres nye altaner,

- herunder Balco - ofte et stort og

som har givet os ekstra livskvalitet.”

så bestyrelse, arbejdsgruppe og alle

fleksibelt program af altaner i stål,

beboere kan se, hvordan jeres altan-

som passer til de fleste behov. Døre,

Træk på erfaring fra altan-

vinduer, værn, gelændere, gulv samt

leverandør eller rådgiver

tilbehør vælger kunderne selv. Far-

Med en erfaren leverandør af al-

res tekniske rådgiver på bestyrelses-

vevalget er i princippet ubegrænset,

taner og/eller en teknisk rådgiver

eller beboermøder, så I ikke skal stå

så man kan finde de præcise nuancer,

ved jeres side, bliver proceduren

alene med alle spørgsmålene fra de

man vil matche på den eksisterende

naturligvis betydeligt nemmere.

øvrige beboere. Ofte er det også her

bygning. Det gør, at moderne altaner

Derved behøver I ikke gøre så

i processen, at I kan involvere banken

i højere grad i dag arkitektonisk kan

meget mere end at tage stilling til

eller anden finansiel rådgiver for at

matche næsten enhver ejendom.

de spørgsmål, som opstår hen ad

afdække de økonomiske aspekter af et

Når en eller flere beboere er in-

projekt kan komme til at se ud. Involvér gerne leverandøren og je-

vejen. Deres job er at vejlede jer

altanprojekt på kort og lang sigt for

teresserede i en altan, så giver det

hele vejen fra idé til virkelighed, så

beboere og for boligforeningen.

mening at danne en arbejdsgruppe,

boligforeningen får den bedste og

der dels kan undersøge interesse

mest økonomiske altanløsning, der

Altanprojekter tager tid

og behov i foreningen og dels kan

passer til alles behov. Det er også

Altaner er et større indgreb på en

indhente de første oplæg og tilbud

anbefalelsesværdigt at kontakte

bygning og det betyder selvfølge-

fra altanleverandører.

enten leverandør eller teknisk

lig, at det ofte bliver et omfattende

rådgiver så tidligt som muligt i

projekt med mange runder og møder

Altanen bliver det ekstra frirum

processen, så sparer man både tid,

med f.eks. kommunen, rådgivere, le-

Det gjorde Jessie Colind fra A/B

penge og ærgrelser, hvis der skulle

verandører, bank og beboere. Derfor

Grønne Vænge i Kastrup. Andels-

opstå forhindringer på vejen.

boligforeningen fik opsat 76 nye

giver det mening for en arbejdsgruppe og bestyrelsen at involvere er-

glasinddækkede altaner for 3 år

Få solgt jeres idé videre

farne folk, der har gennemført mange

siden. Jessie fortæller om hendes

Den næste store udfordring for

altanprojekter i jeres bydel før. Dvs.

oplevelser efterfølgende med deres

altangruppen bliver at få afklaret,

involvér altanleverandøren, en eks-

altan: “Min mand og jeg sidder ude

hvad de øvrige beboere vil være med

tern arkitekt eller rådgivende inge-

på altanen størstedelen af året. Vi

til. Her er det vigtigt, at man er klædt

niør, der kan bistå jer med grundig

har sol fra tidlig eftermiddag til sen

rigtig godt på og at alle føler sig

viden og erfaring, så I kommer rigtig

aften og bruger de fleste at vores

trygge ved projektet. I den fase kan

fra start og bedst muligt i mål. n

timer herhjemme ude på altanen. Vi

en altanleverandør hjælpe jer med at

Se mere på www.balco.dk

2 8

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


EJENDOMS

RENOVERING TAGRENOVERING FACADERENOVERING TAGBOLIG LAR ALTAN TAGTERRASSE VINDUESUDSKIFTNING GÅRDRENOVERING TRAPPERENOVERING ELEVATOR ENERGIRENOVERING BADEVÆRELSESRENOVERING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BYFORNYELSE VURDERING AF ANDELS LEJLIGHED FUGT- OG SKIMMELSVAMPUDBEDRING ENERGIMÆRKNING TILSTANDSRAPPORT BYGGE- OG ØKONOMISTYRING

Skal vi være boligforeningens fremtidige samarbejdspartner vedrørende driften, vedlige­ holdelsen og udviklingen af ejendommen? Kontakt os for et uforpligtende møde.

Telefon 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk Sankt Knuds Vej 36 st. 1903 Frederiksberg C

G BYG

ETE

KN

ISK

RÅD

GIV

NIN

G


!

is Grat

at

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

ltage e d

MIN BOLIGFORENINGs

CAFÉAFTEN s ammen me d

Få inspiration og viden indenfor et konkret emne ved Min Boligforenings CaféAften Ved Min Boligforenings CaféAftener afdækker en til to oplægsholdere et enkeltstående aktuelt emne, med god tid til at svare på spørgsmål fra salen. Det giver bestyrelserne

”Dejlig t nk at AL-Ba t iv. a v o er inn gle o n r e t De e dejlig er.” omgivels

CAFEAFTENER 2019 27. marts: Airbnb og korttidsudlejning 15. maj: Skybrudssikring og gårdhaver 29. maj: Valuarvurderinger

i boligforeningerne mulighed for

11. juni: GDPR og bestyrelsesansvar

at blive klogere på emner, det el-

5. september: Tagboliger & tørrelofter

lers kan være vanskeligt at få viden om. F.eks. korttidsudlejning via Airbnb, konfliktmægling mellem beboere,

16. september: Vedligeholdelsesplanen

fordele og udbytte af en vedligeholdelsesplan m.m.

3. oktober: Konflikthåndtering

CaféAftenerne afholdes fra kl. 17.00 og varer indtil ca. kl. 19.00 i samarbejde med Arbejdernes Lands-

22. oktober: Afventer

bank, der byder velkommen i deres nye flotte lokaler

6. november: Afventer

– AL² - få meter fra Nørreport Station.

28. november: Afventer

”Rigtig nyttigt arrangement.”

Med forbehold for ændringer

Læs mere og tilmeld jer eventet via ”Eventoversigt” på www.minboligforening.dk Min Boligforenings CaféAften afholdes hos AL 2 , Nørre Voldgade 17 ved Nørreport Station


VEDLEDNING

Altaner

på godt og ondt

Altaner er populære som aldrig

før. Mange andelshavere og ejere af lejligheder ønsker at udvide lejlighedens brugsområde og areal og derfor opføres der titusindvis af nye altaner på eksisterende bygninger.

I vejledningerne er der lagt vægt på, at de skal

kunne læses af ikke-byggefaglige boligejere og lejere.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

3 1


VEDLEDNING

også ved prioritering af gårdmiljøer,

forhold til at tage en snak med fag-

tagterrasser, eller andet “fælles”

folk om altanens tilstand samt med

udeareal. Det er vigtigt, at man

myndigheder – oftest kommunen

tidligt går i dialog med myndighe-

- om mulighederne for en ny altan,

der, hvis man går med altantanker.

slutter Linda Jill Peitersen.

Vi anbefaler vi, at man rådfører sig

Birgitte Leth Birgitte Leth Seniorkonsulent Teknogolisk Institut

T

eknologisk Institut har netop

Begge vejledninger er målrettet

med en teknisk rådgiver, arkitekt

boligejere, lejere, ejerforeninger og

eller ingeniør – gerne en, som man

andre, som enten har en altan, hvor

har tillid til - som man kan tilknytte

de er i tvivl om tilstanden eller som

projektet som bygherrerådgiver,

ønsker at få monteret en altan på

forklarer Linda Jill Peitersen, som er

en eksisterende bygning. Formålet

en af forfatterne bag de nye vejled-

med vejledningerne er at give læse-

ninger.

ren et redskab til, dels at undersø-

I vejledningen “Skal I have ny

ge altanens tilstand og eventuelt gå

lanceret to nye altanvejlednin-

altan”, kan man følge fem trin, som

i dialog med en fagperson, samt at

ger målrettet bygningsejere.

guider igennem processen.

komme rundt om de mange vigtige

De to vejledninger skal hjælpe bolig-

- Ideen er at man skal prøve at

ejere med henholdsvis de overvejel-

“tænke lidt ud af boksen” og blive

ser der er, når man skal have en ny

udfordret på det at få en altan. Der

altan, og hvordan man finder ud af,

er mange faldgruber og her kan

om ens altan er sikker at færdes på.

det også være en god ide at sparre med en bygherrerådgiver, som kan

Det gode udeliv

udfordre jer på jeres ønsker om

Når man ønsker at etablere alta-

altaner. Er der fx andre muligheder?

ner på en eksisterende bygning, så

Hvilke altaner klæder bygningen?

skal man huske, at en altan har stor

Og hvilke udfordringer er der? Det

indvirkning på byens rum som hel-

er ikke kun “lutter lagkage” at få

hed og oplevelsen af arkitekturen

en altan, understreger Linda Jill

fra gade og gård. Samtidig kan en

Peitersen.

Hent vejledningerne “Skal I have ny altan” og “Er min altan sikker” på

www.gi.dk

altan – på godt og ondt – påvirke den måde vi møder vores naboer

Vejledninger målrettet ikke-fagfolk

på, når indeliv bliver til udeliv og

De to nye vejledninger er udarbej-

både gode og dårlige vaner følger

det med støtte fra Grundejernes

med udenfor.

Investeringsfond (GI) og bygget

- “Det gode udeliv” kan være

op som trin-for-trin vejledninger,

værdifuldt og man kan skabe det på

hvor man går igennem 5 trin, som

flere måder, fx med altaner - men

er vigtige at være opmærksom på inden for de respektive emner – “Er

Fakta:

min altan sikker?” og “Skal I have ny altan?” - Vi har valgt at trin-opbygge

5 trin for Ny altan

vejledningerne, så det er nemt at

• Identificer din bygning.

stand og undersøge, om man kan få

gå til både at tjekke altanens til-

• Indledende overvejelser.

monteret en altan på sin bygning.

• Ansøgningsprocedure.

Der er udfordringer forbundet med

• V a l g a f a l t an t y p e .

begge emner og vejledningerne er

• Vedligehold af altaner.

også tænkt som et dialogværktøj i 3 2

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


VEDLEDNING

Fakta:

af de to vejledninger økonomisk,

hands-on og består fx af checklister

ser man de to nye vejledninger som

og spørgsmål, som er en hjælp til

et rigtig godt værktøj for bolig-

at gå i dialog med både naboer,

5 trin for Sikker altan

ejere og lejere.

fagfolk og myndigheder. Alt i alt et

• Identificer din bygning.

ninger derude og vi håber, at de

• Konstruktion af din altan. • Vurder din altans tilstand.

- Der er brug for de her vejled-

rigtig godt værktøj til boligejerne, siger Søren Meyer fra GI.

bliver taget godt imod hos målgruppen. I vejledningerne er der lagt

Om vejledningerne

• Vigtigt at vedligeholde.

vægt på, at de skal kunne læses af

Vejledningerne er udarbejdet af

• D i a l o g m e d b y g g e t e k n i s k

ikke-byggefaglige boligejere og

Teknologisk Institut med støtte fra

lejere, og samtidig får man en rigtig

Grundejernes Investeringsfond (GI).

rådgiver.

god forståelse for både opbygnin-

Begge vejledninger kan hentes

emner, der skal adresseres, når man

gen af en altan samt selve bygnin-

online, og kan bestilles gratis i

ønsker at få en altan eftermonteret.

gens arkitektoniske værdi, hvilket

trykt eksemplar hos GI, så længe

Hos Grundejernes Investerings-

særligt er vigtigt, når der eftermon-

lager haves. Hent publikationer på

fond, som har støttet udarbejdelsen

teres altaner. Vejledningerne er også

www.gi.dk n

Vejledningerne er også hands-on og består fx af checklister og spørgsmål,

som er en hjælp til at gå i dialog med både naboer, fagfolk og myndigheder.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

3 3


e

! ge a lt

a Gr

tis

d at

Min Boligforening arrangerer

VidenSeminar

Tank ny viden og forbedr drift og økonomi i din andels- og ejerboligforening

Tirsdag d. 23. april Deltag i Min Boligforenings VidenSeminar om altaner. Kom hele vejen rundt om jeres altanprojekt på en eftermidddag. Se mere og tilmeld dig via Eventoversigt på www.minboligforening.dk

Tema: Etablering/ renovering af altaner

Tag os med på rejsen i jeres tagudviklingsprojekt

Renovering og konstruktioner Byggestyring og byggeledelse Kommuneansøgninger og bygninsreglementet Skitsering og projektering

Når I som boligforening vælger Ingeman Fischer til at varetage jeres renoveringsprojekt, sikrer I jer en professionel rådgiver, der tager ansvaret for jeres byggeforløb og beboernes tryghed. Vi lægger stor vægt på sikker projektstyring, god planlægning og tryghed for beboerne. Stærkt samarbejde og tydelig kommunikation mellem alle parter er forudsætningen for et godt byggeforløb. Vi har mange års erfaring indenfor vores felt og drives af en fælles begejstring for vores fag og af det fælles fokus: Vi vil dig det bedste! Nærhed i rådgivningen er nøgleordet hos os, der har skabt den tillid der er mellem os og vores kunder i dag.

Book et møde med os på 7070 1531 - eller læs mere her ingemanfischer.dk


advertorial

LO F T S R U M

Fra loftsrum til hjerterum

Jels Huse har 23 års erfaring med konceptet, der forvandler loftsrum til hjerterum. Giv os dit tørreloft og få renoveret din ejendom på vores regning er tilbuddet fra flere ejendomsudviklere. Lyder det for godt til at være sandt? Det er det ikke nødvendigvis.

I Mette Mathilde Skeel-Gjørling Mette Mathilde Skeel-Gjørling

USA kaldte de det penthouse-

bag konceptet, hvor andels- og ejer-

lejligheder, og i Danmark kaldte

boligforeninger kan få renoveret deres

man det bare oppe under kvi-

beboelsesejendomme uden omkostnin-

sten. Sådan var det i starten af

ger, hvis de vil afgive deres tørreloft.

1990’erne, og jeg tænkte: Hold da

En byttehandel og en win-win-situati-

fast! Tørrelofter havde ingen værdi

on ifølge Torben Møller Jensen, der fik

i Danmark, og det ville jeg gøre

idéen til konceptet efter et femårigt

noget ved.

ophold i USA som tømrer.

Sådan siger Torben Møller Jensen, der er ejer af Jels huse og hjernen

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

- Jeg kom hjem til Danmark igen i 1991 og besøgte kort tid efter en

b o l i gf o r e n i n g e n

/

3 5


LO F T S R U M

Princippet for konceptet er enkelt. Som andels- eller

ejerboligforening kan man bytte tørreloftet i ejendommen for et nyt tag, som ofte er en bekostelig affære.

gamm e l k a m m e ra t , s o m s a d o g

nye faldstammer og en renovering

Tilfredshed i hjertet af smilets by

læs t e t i l m a s k i n m e s t e r o p p e p å e t

af opgangen i byttehandlen. Som

En af de ejerforeninger, som Jels

kam m e r p å e t g a m m e l t t ø r r e l o f t .

ejendomsudvikler overtager Jels

Huse har samarbejdet med, er

Der va r n o g e t f a s c i n e r e n d e ove r

Huse så tørreloftet og laver det til

Ejerforeningen Herningvej 15 i

det g a m l e l o f t , o g j e g k u n n e i k ke

nye lejligheder, som de efterføl-

Aarhus. Her er Knud Høgh Knud-

slip p e t a n ke n o m , a t d e t k u n n e

gende sælger.

sen formand, og han og ejendom-

vær e i n t e r e s s a n t a t fo r va n d l e

- Nå r jeg bliver kontaktet af en

mens beboere har været mere end

loft e t t i l l e j l i g h e d e r. S å j e g h e n-

a n d e l s - eller ejerboligforening,

tilfredse med byttehandlen, som lød

ven d t e m i g t i l e n e j e n d o m s m æ g l e r,

g å r v i e jendommen igennem og

på ny tagkonstruktion og nyrenove-

som o g s å k u n n e s e p o t e n t i a l e t , o g

f i n d e r u d af, hvad de har brug for,

ret opgang for det gamle tørreloft.

fem å r s e n e r e ko m j e g fo r a l vo r

o g h va d tingene koster. Herefter

Et tørreloft, der i dag er forvandlet

i ga n g m e d o m by g n i n g e n a f d e t

f i n d e r v i ud af, hvilke renove -

til en fireværelses lejlighed, der lig-

førs t e t ø r r e l o f t , fo r t æ l l e r e j e r e n a f

r i n g e r j eg kan tilbyde dem for et

ger i hjertet af Aarhus og med Den

Jels H u s e .

l o f t , o g så modregner vi det sim -

Gamle By som nabo.

p e l t h e n . Nogle gange kan de få

- Resultatet er, at vi stadig-

Bekostelig affære

e t ny t t ag og nye vinduer, andre

væk har en gammel ejendom fra

eller byttehandel

g a n g e k an de få et nyt tag, og så

1932, men den er i den grad blevet

Princippet for Jels Huses kon-

m å d e h ave en pengesum oveni

opgraderet med et nyt tag og en

cept er enkelt. Som andels- og

- a l t a f h ængigt af loftets beskaf -

flot opgang, som alle beboere er

ejerboligforening kan man bytte

f e n h e d , og hvor ejendommen lig -

begejstrede for. Samtidig sparede

tørreloftet i ejendommen for et

g e r h e n ne. Så alle får noget ud af

hver beboer en investering på cirka

nyt tag, som ofte er en bekoste-

d e t , o g alle er glade, siger Torben

100.000 kroner ved, at vi solgte

lig affære. Specielt i en storby i

M ø l l e r Jensen, der arbejder med

overetagen, fortæller Knud Høgh

20-25 meters højde. Der kan også

ko n c e p t et i både A arhus og Kø -

indgå for eksempel nye vinduer,

b e n h av n.

Knudsen. n Se mere på www.jelshuse.dk

Fakta:

Fem beboerfordele ved Jels Huses byttekoncept: 1. N y t t a g p å e j e n d o m m e n

giver lavere varmeforbrug.

2. F æ l l e s u d g i f t e r n e f a l d e r . 3. L e j l i g h e d e r n e s s a l g s v æ r d i s t i g e r . 4 . N y e v i n d u e r d æ m p e r g a d e s t ø j . 5. E j e n d o m m e n b l i v e r p æ n e r e a t s e på. 3 6

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


Bjørn Svendsen A/S

Entreprenør med værktøjskassen i orden Vores specialer omhandler:

Bjørn Svendsen A/S har en bred gruppe af medarbejdere med forskellige ekspertiser og kompetencer. Dette sikrer de rigtige løsningsorienterede teams til de mangeartede opgaver, vi står overfor. Siden vores opstart i 1982 har vi videreført og styrket vores faglige viden, så vi med rette kan sige, at vi er en entreprenør med værktøjskassen i orden. Vi lægger vægt på, at både bygherren, rådgivere og ikke mindst beboere samt ansatte får en professionel og kompetent oplevelse i løbet af byggeperioden.

• Tagrenovering og udskiftning • Vindues- og dørudskiftning samt facaderenovering • Tagboliger- og terrasser • Indvendig ombygning • Serviceopgaver og snedkeri

Læs mere på www.bsas.dk

Bjørn Svendsen A/S • Jorisvej 21 C, 2300 København S Telefon: 32 34 01 30 • www.bsas.dk • Email: post@bsas.dk


Cubus Administration ApS H vo rfo r skal du vælge os som administ rator? Cubus Administration ApS har mange års erfaringer med administration af

Steen

andelsboligforeninger, ejerforeninger, udlejningsejendomme, varmelaug og

Skals

gårdlaug. Cubus Administration har i dag ansat 5 ejendomsadministratorer og tilknyttet 3 advokater hos Cubus Advokaterne. C u b u s Ad m i n i s t ra t i o n t i l by d e r fo r e n i n g e r ne hjemmesider, hvor C u b u s a d m i n i s t ra t i o n s ø r g e r fo r a j o u r fø r i n g af materiale løbende.

Steen Skals, Administrationschef

An d e l s ove r d ra g e l s e r, g o d ke n d e l s e a f b i l a g, godkendelse af g e n e ra l fo r s a m li n g e r o g r e g n s k a b e r s ke r e l e ktronisk. Indkaldelse til

Navn:

g e n e ra l fo r s a m l i n g e r v i l o g s å k u n n e s ke v i a foreningens hjemmeside.

Cu bu s A dministration ApS Beliggenhed:

fakta om firmaet

Dronningens T værgade 30, 5. 1302 København K 5

Antal medarbejdere

140

ANTAL ejendomme I A D M I N I S T R A T I O N ANTAL LEJEMÅL / E N H E D E R I A D M I N I S T R A T I O N

3.000

Vækst i omsætning 2 0 1 1 - 2 0 1 8

60%

Kundestabilitet i 2 0 1 8

98%

Økonomis k data online tilgængelig

ja

Hjemmeside integreret med administrators sy stemer

ja

Stiller beboerk onta k to p l ysningerne til rådighed for vicevært og besty relserne

ja

Digital komm u nik ation med foreningerne

ja

Jurist /A dvok at tilk n y ttet

ja

T ilby der by ggesagsadministration

ja

3 8

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

Etableret: 2007 K ontaktoplysninger: telefon 33 28 30 04

E-mail ss@la wfirm .dk hjemmeside

www.cubusadministration.dk

2 0 1 9


advertorial

TAGBOLIG

At udnytte ejendommen fuldt ud er

bæredygtigt

De fleste Københavnske etageejendomme er bygget i en periode, hvor en tagkonstruktion ikke var tæt nok til at etablere en bolig direkte under. Det har skabt en masse nye muligheder i nyere tid for renovering og indretning af nye brugsområder.

Ved at opsætte en altan

f.eks. med glasinddækning eller ved at udnytte tagrummet til bolig, energioptimerer man ejendommen.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

3 9


Ole Brockdorff Ole Brockdorff Arkitekt MAA Trio Arkitekter

At udnytte ejendommen fuldt ud er bæredygtigt Ved at opsætte en altan f.eks. med glasinddækning eller ved at udnytte tagrummet til bolig, energioptiVed at dyrke grønt mellem huse og på tagterrasser kan byboere få bedre miljø og smukkere by.

merer man ejendommen. Man får en forbedret klimaskærm, og alle beboere får udbytte af et lavere forbrug til opvarmning. Etablerer man en tagterrasse eller en tagaltan i tilknytning til boligen, gør man det samtidig muligt at arbejde med en begrønning af taget. På flade tage kan der f.eks. bygges tagterrasser eller grønne tage. Det vil gøre boligforeningen mere attraktiv, når der inden for matriklen er adgang til udendørsarealer med ro og sol. Derudover skaber den begrønnede tagterrasse en sundere by, da luften renses bedre og er samtidig en energioptimering ved den rette opbygning. Etablering af altaner og udnyttelse af tagrummet er en del af den bæredygtige renovering og modernisering af den eksisterende bygningsmasse, som vi står overfor. En renovering og modernisering der skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Kan tagrummet bruges til andet end tagboliger Tagboliger er ikke nødvendigvis det eneste rigtige at bruge tagrummet til. Tagrummet kan også bruges til at opnå et forbedret foreningsliv ved at tænke andre anvendelser ind.

4 0

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


TAGBOLIG

I mange boligforeninger er der stor sandsynlighed for,

at der ligger et stort potentiale for etablering af tagboliger gemt på ejendommens uudnyttede tagetage.

Der kan f.eks. indrettes et fællesrum

af tagboliger i den eksisterende

Rumligheden i tagboliger under-

for boligforeningen med adgang til

bygningsmasse i 1. kvartal 2019.

bygges ofte af ovenlysplaceringer,

tagterrasse. På de flade tage kan

Når man vil bygge tagboliger

ateliervinduer og kviste. En af de

der også etableres boliger, erhverv,

i eksisterende etageejendomme,

store attraktioner i tagboliger er

institutioner mm. Ofte giver det

vil byggeretten i langt de fleste

muligheden for at indrette en tag-

flade tag et afsæt til arkitektonisk

tilfælde blive overskredet, fordi

terrasse, hvorfra der er udsyn over

dristige projekter. På Vesterbro

der for etageejendomme ofte er

gårdrummet og byens tage. Udnyt-

i København er der indrettet en

en høj bebyggelsesprocent i

telse af tagrummet til boligformål

vuggestue på øverste etage i en

forvejen. Hvis byggeretten over-

indebærer næsten altid, at der sker

bygning med fladt tag. Børnenes

skrides, skal forvaltningen ifølge

ændringer i forhold til installa-

legeplads og friluftsarealer er ind-

byggeloven foretage en helheds-

tioner, konstruktioner, indretning

rettet på taget af bygningen, hvor

vurdering af det ansøgte, for at

og adgangsforhold. Det er en god

er selvfølgelig også et arbejdet med

der kan gives byggetilladelse. De

idé på forhånd at overveje især

en begrønning.

nye retningslinjer for tagboliger

adgangsforhold og indretning. Hvis

vil primært berøre fire emner af

der indrettes selvstændige boli-

Gør byen smukkere

stor betydning for en helheds-

ger, vil det ofte være nødvendigt

med Urban Gardening

vurdering af tagboligprojekter og

at forlænge hovedtrappe og/eller

Etablering af tagterrasser og tagal-

for bygningers ydre fremtræden

bagtrappe. Ligger boligerne på 2.

taner samt begrønning af disse lig-

ved etablering af tagboliger, som

sal eller derover, vil indretning af

ger i tråd med filosofien bag urban

er lysforhold, friareal, parkering

selvstændige tagboliger i mange

gardening. Ved at dyrke blomster,

og arkitektoniske hensyn. Alle

kommuner blive suppleret med

frugt og grønt mellem husene, i

fire emner kan være begrænsende

krav om etablering af elevatorer.

byhaver, i baggården og på tagter-

for muligheden for at bygge flere

rasser og altaner kan byboere få

tagboliger.

Hvad er første skridt, når

både smukkere byer og samtidig

man ønsker at etablere altan,

løse nogle af de problemer med for-

Krav om forbedrede adgangsveje

tagboliger eller tagterrasse?

urening og klimaforandringer, som

Rumhøjde og volumen i loftetagen

Det første boligforeningen skal

den moderne livsstil og fødevare-

er afgørende for indretningsmulig-

gøre er at finde en teknisk rådgi-

produktion har skabt. Studier har

hederne f.eks. i form af dobbelt-

ver f.eks. i form af en arkitekt, der

endda påvist en direkte forbindelse

høje rum eller indskudte etager.

har erfaring med projekteringen

mellem mere begrønning og reduceret brug af antidepressiva, en større følelse af tryghed og sågar mindre hærværk og kriminalitet. Kan boligforeningen få lov

På de flade tage kan der også etableres boliger, erhverv eller institutioner mm.

til at etablere tagboliger? Der er stor politisk vilje, men politiske ambitioner og forvaltningernes grundlag/muligheder for at kunne føre ambitionerne ud i livet går ikke altid hånd i hånd. Det har Københavns Kommune indset, og der forventes en offentliggørelse af nye retningslinjerne for etablering F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

4 1


TAGBOLIG

Fakta:

af tagboliger, og er bekendt med

Flere kvadrameter øger brugsværdi

den krævende disciplin det er, at få

I mange boligforeninger er der stor

By g g e o p g a v e r , d e r g r i b e r

et vellykket projektforløb igennem

sandsynlighed for, at der ligger et

in d i æ l d r e k o n s t r u k t i o n e r ,

med alle involverede parter.

stort potentiale for etablering af

kr æ v e r g r u n d i g e f o r u n d e r-

Ét af kriterierne i helhedsvurde-

tagboliger gemt på ejendommens

sø g e l s e r b l . a . p å f ø l g e n d e

ringen som kommunen vil forholde

om r å d e r .

sig til ved indsendelse af et byg-

Udnyttelse af tagetagen kan nem-

• T a g k o n s t r u k t i o n e n s

geandragende, vil være de ”arki-

lig, f.eks. i forbindelse med en fore-

tektoniske hensyn”. Arkitektonisk

stående tagudskiftning, vise sig at

hensyn kan være svært at definere,

være meget attraktiv økonomisk med

og det er den enkelte bygning og

mulighed for at forbedre ejendom-

beliggenheden, som i hvert enkelt

men, f.eks. ved at energieffektivisere

tilfælde bør være grundlaget for

og isolere taget og/eller ved at

arkitektoniske overvejelser. I nogle

benytte et evt. økonomisk overskud

tilfælde kan en fuldstændig tilpas-

til renovering af den underliggende

og tagdækningens udformning og alder. • D e t a l j e r f . e k s . i f o r bindelse med kviste, vinduer, gennemføringer og skotrender. • Varme- og lydisolering. • F u g t - o g b r a n d s i k r i n g sforanstaltninger. • N y e v å d r u m p å e k s i s t erende træbjælkelag.

ning til den eksisterende ejendom

ejendom. At udnytte ejendommen

og dens omgivelser være den

ved opsætning af altaner, etablering

rigtige løsning, mens det i andre si-

af tagboliger eller tagterrasse er

tuationer vil være rigtigt at arbejde

godt for både ejendommens bære-

med kontraster i såvel materialer

dygtighed og brugsværdi. n Se mere på www.trioarkitekter.dk

som udformning.

• S tatiske forhold ved ændret brug af tagrummet.

• I n s t a l l a t i o n s t e k n i s k e ændringer.

uudnyttede tagetage.

Renovering og modernisering der

skal ske uden at gå på kompromis med

• D e m a n g e f o r s k e l l i g e sammenbygninger af materialer med forskellig

økonomi og arkitektur.

levetid.

4 2

et sundt indeklima, æstetik, komfort,

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


CCJ

LIVSKVALITET FRA WINDOOR

GLASINDDÆKKEDE ALTANER GØR EN

FORSKEL

Med markedsledende design, kvalitativt materialeudvalg og innovative løsninger er vores produkter ikke kun behagelige at se på, men også meget holdbare og hurtige at samle. Dette gør Windoor til en sikker, engageret partner, som du kan føle dig sikker på - fra idé til færdigt arbejde.

TRIVSEL OG KOMFORT

ENERGIBESPARELSE

VÆRDIFORØGELSE

Boligens kvalitet bliver væsentligt højere med en glasinddækket altan, hvor der er mulighed for, at lukke af for trafikstøj, vejr og vind og forurening.

En glasinddækket altan bidrager til at reducere energiforbruget og er godt både for din økonomi og vort fælles miljø.

En glasinddækket altan er samtidig en god investering, da du optimerer din trivsel og komfort, energiforhold og din generelle brugsværdi af altanen hele året. Altanen udføres samtidig med et godt design og materialer af højeste kvalitet.

GLASINDDÆKKEDE ALTANER • ÅBNE ALTANER • RÆKVÆRKER • UDESTUER • FACADER Windoor er en førende specialiseret aktør i byggesektoren med fokus på kunden. Siden 1985 har vi udviklet, fremstillet og markedsført altansystemer, uderum og facadepartier til boligkomplekser samt facader, glastage, vinduer og døre til erhvervsejendomme. Produkterne forbedrer bygningen kvalitet og øger ejendomsværdien for dig. Se mere på www.windoor.dk


Vedligeholdelsesplan Bygherrerådgivning Drifts- og vedligehold Energimærkning Byggestyring Tilstandsvurdering Andelsvurdering Kvalitetssikring Arkitekter & Ingeniør Ejendomsudvikling Energioptimering Sikkerhedsrådgivning Miljørådgivning

PROMANA BYGNINGSRÅDGIVNING PROMANA Bygningsrådgivning er en rådgivningsvirksomhed, som rådgiver indenfor renovering, drift og vedligeholdelse af ejendomme. Vi ønsker langvarige relationer til vores kunder, og vores rådgivning tager udgangspunkt i bygningers drift og ejernes mål med bygningen. Med en høj kvalitet indenfor byggeteknisk rådgivning kombineret med ekspertise indenfor lejeloven og boligforeningernes drift, er vi en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder.

Book et uforpligtende møde med os på 70 20 05 80 - eller skriv en mail til info@promana.dk Kobbervej 8, 2730 Herlev • Telefon: 70 20 05 80

Mail: info@promana.dk • www.promana.dk


TAGBOLIG

Gevinst?

Risiko?

God forretning?

Tagboliger - gevinst eller risiko

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også. F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

4 5


TAGBOLIG

Gevinst? e t a g e n , og disse kan sælges som

tagboliger er med til at forbedre

e j e r l e j l i gheder for 50.000 kr. pr.

varmeøkonomien for hele boligfor-

m 2 , b e t y der det, at projektet vil

eningen i forhold til at loftrummet

generere indtægter på 25.000.000 kr.

står ubenyttet hen.

D e r f ra s kal man naturligvis trække

Carsten Volden

Carsten Volden Administrerende direktør SJELDANI Boligadministration

o m ko s t ningerne til etablering af

Hvad er de juridiske aspekter?

d e nye t agboliger og det nye tag.

Hvis du bor i en andelsboligfor-

H v i s v i forudsætter, at det kan

ening skal du være særligt op -

g ø r e s for 30.000 kr. pr. m 2 , så vil

mærksom på juraen. I forbindelse

p r o j e k t et koste 15.000.000 kr.

med etablering af tagbolige r i

P r o j e k t et giver med andre ord et

andelsboligforeninger vil der blive

ove r s k u d på 10.000.000 kr. For-

M

e n i n g e n skal naturligvis også have a n g e b o l i g fo r e n i n g e r

b e t a l i n g for tagetagen. Ofte tilby -

b l ive r fo r t i d e n ko n t a k-

d e r e j e n domsudvikleren at udføre

t e t a f e j e n d o m s u dv i k-

e n ræ k ke vedligeholdelsesopgaver

lere , e n t r e p r e n ø r e r o g a n d r e m e d

p å e j e n dommen, som betaling for

tilb u d o m a t d e g e r n e v i l kø b e

t a g e t a g en. Om det kan betale sig,

eje n d o m m e n s t a ge t a g e , fo r s å a t

e l l e r o m foreningen hellere skal

eta b l e r e e j e r l e j l i g h e d e r p å t a g-

t a g e e t kontant beløb for tageta -

eta g e n . I m a n g e t i l f æ l d e k a n d e t

g e n , b ø r overvejes grundigt.

vær e e n r i g t i g g od i d e ( fo r r e t n i n g ) at g ø r e d e t . De r e r p e n g e a t t j e n e .

Hvad trænger til vedligeholdelse

Spø r g s m å l e t e r b a r e , h ve m s k a l

p å e j e n dommen?

tjen e p e n g e n e o g h ve m s k a l t a g e

I n d e n b estyrelsen begynder, at

risi ko e n – d e r e r j o a l t i d e n r i s i ko

ove r ve j e hvilke vedligeholdelses -

ved s å s t o r t e t p r o j e k t .

o p g ave r der skal laves sammen m e d e n etablering af tagboliger,

Hvo r d a n e r ø ko n o m i e n ?

b ø r d e r udarbejdes en vedli -

M e d l i d t e n ke l h ove d r e g n i n g k a n

g e h o l d e lsesplan for ejendom -

man f å e n i d é o m ø ko n o m i e n b a g

m e n . I vedligeholdelsesplanen

eta b l e r i n g a f t a g b o l i g e r. H v i s d e r

k a n b e s tyrelsen enkelt se, hvilke

kan l ave s 5 0 0 m 2 b o l i g p å t a g-

ve d l i g e holdelsesopgaver der s k a l fo r ventes indenfor de kom -

Fakta:

m e n d e å r. D et giver overblik og g o d mu l ighed for fornuftig prio r i t e r i n g af opgaverne. D et vil jo væ r e æ r gerligt, at bruge penge på

Er d e r 5 0 0 m 2 t i l tag-

nye v i n duer, hvis faldstammerne i

boliger, som formentlig

h ø j e r e grad trænger til udskiftning.

ka n s æ l g e s f o r 5 0 . 0 0 0

Ve d l i g e holdelsesplanen viser også,

kr . p r . m 2 o g etableringen

o m e j e n dommens tag alligevel skal

koster 30.000 kr. p r . m 2 ,

u d s k i f t e s indenfor en overskuelig

så v i l f o r t j e n e s t e n f o r e n

å r ræ k ke . Hvis taget snart skal

ej e n d o m s u d v i k l e r v æ r e

s k i f t e s , vil det jo være oplagt at

10 m i o . k r . ( f ø r k ø b a f

ove r ve j e etablering af tagboliger.

tø r r e l o f t e t ) .

D e t e r o gså værd at bemærke at 4 6

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


Risiko?

God forretning?

stif t e t e n e j e r fo r e n i n g fo r t a g-

i n d e n d e n juridiske konstruktion

hvis der etableres andelsboliger

lejli g h e d e r n e . An d e l s b o l i g fo r-

b e s l u t t e s, så I undgår juridiske

sammenlignet med, hvis der etab -

enin g e n e r s å m e d l e m a f e j e r fo r-

p r o b l e m er i årene efter at tag -

leres ejerlejligheder. O fte kan det

enin g e n . De t h a r g ive t e n ræ k ke

b o l i g e r n e er etableret. D et kan

over en årrække bedst betale sig

pro b l e m e r fo r a n d e l s b o l i g fo r-

o g s å væ re en god ide for andels -

at etablere andelsboliger, da de

enin g e r n e , d a b e s l u t n i n g s ko m p e-

b o l i g fo r eninger, at lave nye egne

nye andelslejligheder jo hve r må -

ten c e n o f t e f ly t t e s f ra a n d e l s b o-

a n d e l s l e jligheder på tagetagen i

ned bidrager med en boligafgift.

ligfo r e n i n g e n s g e n e ra l fo r s a m l i n g

s t e d e t for ejerlejligheder. Jeres

til e j e r fo r e n i n g e n s .

a d m i n i s t rator kan hjælpe med at

Involvér en teknisk rådgiver

l ave b e r egninger, som viser for-

D er er normalt altid tale om et ret

e n i n g e n s økonomi over en årrække,

stort projekt for foreningen. Måske

Ko n f e r é r m e d j e r e s a d m i n i s t rator e l l e r e n e j e n d o m s a dvo k a t ,

Tagboliger kan være en god forretning.

Spørgsmålet er bare, hvem skal tjene pengene og hvem skal tage risikoen.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

4 7


TAGBOLIG

Det har givet en række problemer for andelsboligforeningerne, da beslutningskompetencen ofte flyttes fra andelsboligforeningens generalforsamling til ejerforeningens.

har bestyrelsen aldrig tidligere haft

H vo r dan kommer vi i gang?

rådgiver. A dministrator kan

ansvaret for så stort et projekt. Det

H v i s din ejendom har et tag, som

fortælle jer om, hvordan man

vil derfor altid være en god ide, at

s n a r t skal udskiftes eller hvis I

formulerer et forslag til en ge -

lade foreningens tekniske rådgiver

h a r t ørrelofter, som ikke anven -

neralforsamling, så I kan komme

(en arkitekt, bygningskonstruk-

d e s f uldt ud længere på tageta -

i gang med forundersøgelser og

tør eller rådg. ingeniør) gennemgå

g e n , s å kan det være en rigtig

senere at udarbejde det endelige

ejendommen og høre hans holdning

g o d i de, at overveje tagboliger.

forslag, som skal behandles på

til et tagboligprojekt. Måske kan

M e n det kan være et uoversku -

jeres efterfølgende generalfor-

han oven i købet hjælpe med at

e l i g t stort projekt for bestyrelsen

samling. D en tekniske rådgiver

gennemføre det. Under alle omstæn-

s e l v a t sidde med. En god start

kan bistå på det mere byggetek -

digheder er det en god ide, at have

p å overvejelserne om tagboliger,

niske område, projektøkonomi

nogle rådgivere, som foreningen har

e r d e rfor altid at kontakte jeres

og vurdere projektet efter en

tillid til, til at kigge på projektet.

a d m i n istrator samt en teknisk

gennemgang af ejendommen. n

4 8

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


Vi er branchenørder, så er det sagt! Derfor deltager vi løbende på seminarer og store messer. Vi kan simpelthen ikke lade vær’. For jo bedre dialog, desto bedre er vi til at rådgive og sparre med dig.

Brug for en bank, der har speciale i boligforeninger? Uanset om du er i bestyrelsen for en større eller mindre boligforening, kan vi hjælpe dig. Boligrådgiver Jane S. Vindfeldt og resten af teamet er bankfolk med mange års erfaring inden for boligmarkedet. I får rådgivning og sparring i øjenhøjde – lige fra optimering af ejendommens økonomi, til projekter, møder og det daglige arbejde. Får I brug for en ekspert eller et tæt samspil om en langsigtet vedligeholdelsesplan, kan I være sikre på at træffe jeres beslutninger på et solidt og professionelt grundarbejde. Kontakt erhvervsafdelingen i Lån & Spar.

3378 2388

Ring: – og få en snak med Jane S. Vindfeldt eller en af de andre i teamet. – eller gå på

lsb.dk/erhverv og book møde

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Bundsolid Professionel Dedikeret


I har én kontaktperson, som ved alt om jeres ejendom.

      

Bygningsservice Arealpleje Vinduespolering Viceværtservice Vand, varme, belysning Trappevask Snerydning og saltning

Professionel, fleksibel og sikker ejendomsservice, hvor en aftale er en aftale, og alt er i orden. Når du vælger TJEK til din ejendom og dine udendørsarealer, sikrer du din ejendom 365 dage om året. TJEK tilbyder alle ydelser inden for bygningsservice som for eksempel arealpleje, viceværtservice, snerydning samt vand-, varme- og belysningskontrol og alle former for reparation. Og sker der noget uventet, kræver det kun et opkald, så er vi på vej. Hos os kan du vælge en løsning, som bygger på behov og ikke på ugeplaner. Det betyder, at din trappe vaskes, når den er beskidt, og at dit græs bliver slået, når det er for højt. Det giver dig ikke kun bedre udnyttelse af dit budget for ejendomsservice, men også en klart bedre oplevelse af den service du får. Vil du helst lægge vores ydelser fast i et skema, tilbyder vi naturligvis også faste aftaler.

Book et møde med os på 30 67 06 66 - eller læs mere om os på www.tjekservice.dk

Vi sætter en ære i at gøre arbejdet ordentligt. Hver gang.


advertorial

TAGBOLIG

Tagboligen:

Byens Bedste Beliggenhed Et vinterkoldt, mørkt og lukket tørreloft

kan være en kedelig og trist fornøjelse. Får loftet derimod den mængde ekspertise og omhyggelighed, det behøver, kan det forvandles til en helt unik tagbolig med masser af lys, luft og spændende rummeligheder.

fordele ved at frasælge og få udnyttet det potentielle og helt unikke boligareal:

Foreningen får et nyt tag, får mulighed for finansiering af forbedringer, får lavere fællesudgifter, lavere varmeregning og en højere ejendomsvurdering.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

5 1


TAGBOLIG

ge muligheder for at udnytte lyset,

over skal man være opmærksom

luften og de rumlige specialiteter.

på, at begrænsninger i eksempelvis

Et loftareal er ikke blot en flad

økonomi og/eller myndighedskrav

byggegrund på en pløjemark. Hver

ikke får så meget magt, at arkitek-

ejendom har som regel sin egenart,

turen glemmes eller begrænses for

og man har ofte muligheden for at

meget.

bygge meget spændende boliger. Rumlighederne – ikke kun et

Torben Baltsen

Torben Baltsen Arkitekt MAA Arkitektfirmaet Torben Baltsen

D

Dagslyset

spørgsmål om placering af vægge

– en specialitet i tagboligen

Tagboligen har det hele; skråvæg-

I tagboligen er der, som noget helt

ge, loft til kip, fremspring i mur-

unikt for denne type byboliger, mu-

værk med videre.

e fleste byboere har nok

ligheder for både traditionelle lod-

Det - og masser af andre mulig-

oplevet turen op af bag-

rette kvistvinduer, skrå tagvinduer

heder for spændende indretninger

trappen i deres egen eller

og ikke mindst vandrette tagvinduer

- opstår eller indfanges, når de

med ovenlys.

skæve vinkler registreres.

familiens ejendom for at tørre tøj,

Udfordringen er selvsagt at

eller for at rode efter et tomt syltetøjsglas, som ligger gemt væk i

udnytte kombinationen af de

depotrummet på loftet.

forskellige lysindfald på en spæn-

ken at overgøre de skrå- og andre

Fakta:

dende måde. Lysindfaldet skal helst

I mange år har beboere, ejere og andelshavere taget turen på loftet,

underbygge rummenes forskellige

hvor de – meget forståeligt – ikke

anvendelse. Det skal give lys og

har set loftetagen som den attrak-

skygge, som fanger øjet, og det skal

tive byggegrund, den egentlig er.

tilføje rummene lige præcis det, der skal til for at give spænding, som

Men det er på alle måder sund fornuft at udnytte en ejendoms

gør, at man samtidig føler sig tilpas

tørreloft til tagboliger, og det er

i boligen. For den uøvede er det svært

– indrømmet – ved at stå klart for mange foreninger og udlejere. Iblandt de mange problemstil-

• E t grundigt beslutningsgrundlag. • Planlægning og udførelse af projektforløb. • Arkitektoniske fokuspunkter.

lysmængde og lystype.

• Administrative udfordringer.

Man skal nøje overveje, hvor og

man dog huske på tagboligens man-

hvor meget lys der skal til. Derud/

Dette hjælper arkitekten med:

overskueligt at ”dosere” den rigtige

linger, der skal tages stilling til, bør

5 2

Det er udfordringen med hver-

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

• F astholder fremdrift i processen. 2 0 1 9


advertorial

vinklede flader eller glemme mulig-

kenalrummet giver, ud over mulig-

heden for at skabe de spændende

heden for at få frisk luft uden at

og interessante rum, som giver det

skulle begive sig ned ad trapperne,

rette behagelige miljø.

også mulighed for i sommerperio-

De spændende og fængslende

den at inddrage udearealet i boli-

rum opstår ofte i kombinationen

gen – som boede man i forstaden

mellem skråvægge og fremspring

med villa og have. Med andre ord:

samt indtaget af dagslys.

Se ikke blot på antallet af beboelseskvadratmetre, men også på

Tagterrassen er tagboligens have

værdien ved at have et uderum.

Der er langt ned til gården, når man

Salg af loftarealer er en god forretning, der giver • Midler til renoveringsprojekter. • Bedre isolering af tagetagen. • Renovering af tag. • Lavere fællesudgifter. • Lavere varmeregning. • E t generelt løft til

bor på 5.- eller 6. sal. Derfor skal

Arkitektens rolle

der også fokus på uderummet, når

Der vil altid være fordele ved at

tagboligen indrettes.

frasælge og få udnyttet det po-

Ganske vist bliver en del af

Fakta:

ejendommens værdi.

tentielle og helt unikke boligareal.

lydkrav med videre. Disse opgaver

beboelsesarealet ofte taget fra, når

Foreningen får et nyt tag, får mu-

er selvfølgelig en del af et tagbolig-

man planlægger at bygge tagter-

lighed for finansiering af forbed-

projekt, som arkitekten eller anden

rasse i tagboligen. Men der gives

ringer, får lavere fællesudgifter,

teknisk rådgiver tager hånd om.

også noget tilbage. Kvaliteten af

lavere varmeregning og en højere

boligen og brugsværdien ved at

ejendomsvurdering.

anlægge en tagterrasse bliver ofte

At gennemføre et tagboligprojekt fra start til slut samt tegne og ud-

Tagboligprojekter vil dog, hvad

føre tagboliger er et speciale, som

enten det er udvidelse af lejligheder

kræver stor viden og erfaring inden

eller nyetablerede lejligheder, inde-

for planlægning og udførelse. Her

værdi kan bedst påvises med ek-

holde mange opgaver såsom vær-

er arkitekten en uundværlig med-

semplets magt. Et udeareal i tæt

disætning, myndighedsbehandling,

spiller og rådgiver, som med øje for

forbindelse til eksempelvis køk-

tekniske installationer, brandkrav,

detaljen, vil håndtere opgaverne og

mangedoblet. At tagterrassen øger boligens

guide bestyrelse og øvrige interes-

Kvaliteten af boligen og brugs-

senter gennem processen. Det kan i sidste ende gøre for-

værdien ved at anlægge en tagterrasse

skellen på en værdifuld og spæn-

bliver ofte mangedoblet.

tionel og uinspireret tagbolig. n

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

dende tagbolig mod en mere tradi-

b o l i gf o r e n i n g e n

/

5 3


Ø KONOMI

Godt forarbejde giver

succes med salg af tørreloft Når en ejer- eller andelsboligforening sælger tørreloftet til en ejendomsudvikler, der etablerer taglejligheder, kan projektet strække sig over flere år. Det er især perioden før

kontraktunderskrivelse, som bestyrelsen skal fokusere på.

F Artur Slupinski

Artur Slupinski Arkitekt ph.d. Projektrådgivning/dagslysanalyse VELUX Danmark A/S

ordelene er mange, når en ejer-

Derfor skal det først afdækkes, om

eller andelsboligforening sælger

eller hvornår det eksisterende tag

tørreloftet til en ejendomsud-

er udtjent, så bestyrelsen i god tid

vikler, som etablerer taglejligheder:

kan forklare ejer- eller andelsbolig-

Ejer- eller andelsboligforeningen får

foreningens medlemmer, hvorfor det

et nyt tag, nye pulterrum i kælderen

ikke længere kan svare sig at repa-

og måske en sum penge eller yder-

rere taget – og hvad det vil koste at

ligere renovering af ejendommen.

skifte det. Bestyrelsen bør lade en

Ejendommen bliver bedre isoleret.

fagmand undersøge taget, men en

Og de nye beboere i taglejlighederne

høj grad af krakeleret eller mang-

betaler til fællesudgifterne, så ejer-

lende mørtel i tegltagets under-

eller andelsboligforeningen kan sætte

strygning, lysindtrængning mellem

den løbende betaling ned.

tegl og vandindtrængning er typiske

Bestyrelsen er som regel med hele

tegn på, at taget bør skiftes.

perioden før kontraktunderskrivelse,

Rådgivere med referencer

som kræver en indsats.

Når ejer- eller andelsboligforeningens medlemmer giver bestyrelsen

Tagets tilstand

grønt lys til at undersøge mulig-

Humlen i handlen er et nyt tag.

heden for at sælge tørreloftet, skal

Svar på beboernes bekymringer Der er ikke altid enighed i

Beboer: Det er ikke nødven-

strække sig over flere år pga.

ejer- eller andelsforenin-

digt med et nyt tag, så længe

byggetilladelser osv.

vi kan reparere det gamle.

gen om at sælge tørreloftet til en ejendomsudvikler, som bygger taglejligheder. Her er nogle typiske indvendinger – og svar på dem. 5 4

/

Bestyrelse: Det kan måske

Beboer: Hvorfor betaler vi ikke

l a d e s i g gøre på den korte

bare selv taget? Vi har jo sparet

b a n e , men vi skal udvise ret -

op til det via fællesudgifterne?

t i d i g o mhu – et nyt tag er

Bestyrelse: Tørreloftet udgør

e t s t o r t projekt, og hvis der

en værdi, som vi kan realisere

s k a l b ygges taglejligheder,

nu, fordi ejendommen træn-

k a n a n søgningen til projektet

ger til et nyt tag. Hvis vi skifter

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9

Foto: Velux

vejen i projektet, men det er især


advertorial den samtidig afsætte penge til en byggerådgiver, som kan afdække ejendommens samlede behov for renovering, formulere kravene til salget af tørreloftet og være med til at vælge de ejendomsudviklere, der byder på opgaven. Desuden skal der kobles en advokat på, som bl.a. skal sørge for garantistillelse. Både når det gælder byggerådgiver, advokat og i sidste ende valg af ejendomsudvikler er gode referencer fra tilsvarende projekter altafgørende. Kontakt gerne bestyrelserne direkte i de projekter, der bliver refereret til. God generalforsamling De økonomiske fordele ved at sælge tørreloftet taler for sig selv. Ikke desto mindre kan der være beboere i ejer- eller andelsboligforeningen, som er imod et salg. Som bestyrelse kan man imødegå utilfredshed ved en god afvikling af generalforsamlingen. Send forslaget ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og gør det i god tid. Ting, som en beboer måske umiddelbart er imod, modnes, når vedkommende har tid til at tænke over dem. Vælg en god dirigent og skarp referent på generalforsamlingen. Især referenten er vigtig, da dokumentationen kan være vigtig på et senere tidspunkt. Og sørg for, at hele forslaget er fremsat, før diskussionen starter. n

Ting, som en beboer måske umiddelbart er imod,

modnes, når vedkommende har tid til at tænke over dem.

taget uden at sælge tørre-

Bestyrelse: Taglejlig-

Beboer: Jeg bor på øverste sal

loftet, forærer vi den værdi

heder er komplicerede og

og har ikke lyst til at få overboer,

til fremtidige beboere, idet

tidskrævende byggepro-

som larmer.

taget først skal udskiftes

jekter, som kræver de ret-

Bestyrelse: Måske har du op-

om 60-100 år.

te byggetilladelser m.m.

levet, at dine underboer har sagt,

Gevinsten er ikke skatte-

at de kan høre dig. Det jo en ældre

Beboer: Hvorfor står vi ikke

fri, og vores forening ville

ejendom. Men de nye taglejlighe-

bare selv for hele projektet,

løbe en stor økonomisk

der er underlagt nutidens byg-

så vi også tjener pengene på

risiko ved at agere ejen-

gereglement med strenge krav til

taglejlighederne?

domsudvikler.

lydisoleringen af etageadskillelsen.

F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

5 5


Tørrelofterne bliver vekslet til et nyt tag

- og meget mere...

Ejerforeningen Silkeborg på Østerbro har solgt tørrelofterne til en ejendomsudvikler, som bygger taglejligheder. Beboerne får nyt tag,

pulterrum i kælderen,

renovering af kælderen og et beløb, som bliver brugt på yderligere forbedringer af

Simon Lyngsø Bestyrelsesmedlem Ejerforeningen Silkeborg

Det rå loftrum ryddet inden projektstart.

Foto: Rios Tagbolig

ejendommene.

Den oprindelige tagkonstruktion er fjernet og nye tagspær er sat op. 5 6

/

MIN

BOLIG F ORENING

/ a p r i l

2 0 1 9


Ca s e :

E

Ej e r f o r e n i n g e n

S i l k e b o r g

jerforeningen Silkeborg, som har 110

Advokat sørgede for garantier

lejligheder fordelt i to ejendomme i

Beboernes allerstørste bekymring var at

Silkeborggade, har solgt sine tørre-

komme til at stå med et halvfærdigt pro-

lofter til ejendomsudvikleren Rios Tagbolig,

jekt, hvis boligmarkedet vendte som ef-

som etablerer og sælger 15 taglejligheder.

ter finanskrisen, og ejendomsudvikleren

Som betaling får ejerforeningen et nyt tag,

gik konkurs. Derfor koblede bestyrelsen

pulterrum i kælderen som erstatning for

som det første en advokat på projektet,

pulterrummene på loftet, renovering af kæl-

som gik grundigt til værks og sørgede

deren med maling, belysning og ventilation

for, at der blev stillet alle de nødvendige

samt et beløb til yderligere renovering af

økonomiske garantier. Derudover blev

ejendommene. Som en del af aftalen går

Peter Jahn & Partners koblet på projek-

det beløb tilbage til Rios Tagbolig, som

tet som byggerådgiver efter anbefaling

samtidig står for renovering af facaden

fra Empex, som leverer ejendomsser-

og udskiftning af vinduer, faldstammer og

vice, og som ejerforeningen har haft et

stigestrenge til brugsvand. Dertil betaler

mangeårigt samarbejde med.

ejerforeningen yderligere et beløb.

Byggerådgiveren hjalp med at lave

“Hvis man ser på det samlede projekt

projektbeskrivelsen og indhente tilbud

med nyt tag, pulterrum, renovering og ud-

fra tre forskellige ejendomsudviklere.

skiftning, betaler ejendomsudvikleren cirka

Valget faldt på den ejendomsudvikler,

halvdelen, mens vi betaler den anden halv-

som bestyrelsen havde størst tillid til med

del,” siger Simon Lyngsø, som er medlem af

hensyn til selskabets økonomiske solidi-

bestyrelsen i Ejerforeningen Silkeborg.

tet, ligesom den visuelle præsentation af de nye taglejligheder også betød noget:

Bekymring for støj

Lejlighedernes høje kvalitet blev taget

Han lægger ikke skjul på, at det har været en

som et udtryk for, hvor grundig renove-

lang rejse at nå dertil. Selvom taget i mange

ringen af ejendommene ville blive.

år har trængt til at blive skiftet, har nogle beboere argumenteret for, at man bare

Økonomisk fornuft

skulle fortsætte med at reparere taget.

Nu er taglejlighederne i den første ejen-

“Det kræver en mentalitetsændring at gå

til den næste ejendom, så etape to af i

tørrelofterne og – i vores tilfælde – at

alt fire etaper kan begynde.

medfinansiere en omfattende renovering af

dom færdige, og stilladset bliver flyttet

fra at betale til reparationer til at sælge

“Selvfølgelig er det trættende at bo i en

ejendommene. Desuden har nogle beboere

byggeplads, men nu bliver alt gjort på én

været bekymret for, hvor meget de kan

gang, så vi slipper for det i fremtiden,” si-

høre overboerne i taglejlighederne. Men

ger Simon Lyngsø, som er ekstra tålmodig

på grund af de nutidige krav til lydisole-

pga. den økonomiske fornuft i projektet.

ring i etageadskillelsen vil de sandsyn-

“Det giver på alle måder super god

ligvis høre mindre, end da ejendommens

mening at sælge tørrelofterne. Ikke alene

beboere benyttede tørrelofterne,” siger

kan min hustru og jeg nøjes med at betale

Simon Lyngsø og forsætter:

halvdelen, i forhold til hvad vi ellers skulle

“Ultimativt blev der flertal for at sælge

have betalt til et nyt tag og den omfatten-

tørrelofterne for at finansiere et nyt tag, da

de renovering af ejendommen. Med de nye

ejerforeningens forsikringsselskab opsagde

beboere i taglejlighederne bliver vi også

forsikringen og hævede selvrisikoen be-

flere til at deles om fællesudgifterne frem-

tragteligt på grund af det gamle tag.”

adrettet,” understreger Simon Lyngsø. n

Det giver på alle måder super god mening at sælge tørrelofterne. F l e r e

k va d r at m e t e r t i l

b o l i gf o r e n i n g e n

/

5 7


! ge a lt

e

a Gr

tis

d at

Min Boligforening arrangerer

VidenSeminar

Tank ny viden og forbedr drift og økonomi i din andels- og ejerboligforening

Tirsdag d. 14. maj Tema: Tag, tagboliger og tagterrasse

Deltag i Min Boligforenings VidenSeminar om Tag, tagboliger og tagterrasse. Kom hele vejen rundt om jeres tagprojekt på en eftermidddag. Se mere og tilmeld dig via Eventoversigt på www.minboligforening.dk

45 års erfaring som r å d g iv e n d e i n g e n i ø r e r

K a m pa g n e

Står I over for en byggeteknisk udfordring?

Gratis og uforpligtende teknisk vurdering af jeres ejendom

Gratis og uforpligtende teknisk vurdering af jeres ejendom

- Møde i jeres ejendom med deltagelse af relevant rådgiver.

I mange år har vi ydet rådgivning i forbindelse med større renoveringsprojekter i andelsbolig- og ejerforeninger. Og vi kan også hjælpe jer.

- I fortæller om jeres idéer, planer og ønsker.

Vi kører lige nu en kampagne, hvor vi gratis kan tilbyde jer at komme ud og kigge på jeres ejendom og tage en snak om de udfordringer, I oplever.

Dette er inkluderet:

- Vi fortæller jer, hvilken type rådgivning der kan passe til jeres behov. - Vi udarbejder et overslagsbudget på jeres ejendomsprojekt.

Vil I vide mere? Ring på tlf.: 32 57 82 50 Eller skriv til: info@bangbeen.dk Bang & Beenfeldt A/S • www.bangbeen.dk • Langebrogade 6B, 1411 København K


Vi er tilgængelige 24/7 - hele året!

Vi administrerer andelsboligog ejerforeninger samt udlejningsejendomme.

Administration i øjenhøjde Herbo Administration er 3. generation af ejendomsadministratorer og mestrer alle aspekter i relation til at administrere jeres ejendom på en korrekt og respektfuld måde.

Vi forhandler altid individuelle aftaler, der tager udgangspunkt i den enkelte forenings behov og ønsker. I får 24/7 adgang til regnskaber, bogføring og 24/7 telefonservice til jeres faste administrator.

Vi er en loyal samarbejdspartner, der med markedskendskab samt økonomiske og juridiske kompetencer er blandt branchens mest erfarne administratorer.

Med vores byggeafdeling kan vi rådgive og håndtere jeres byggesag på en kvalificeret og professionel måde, der sikrer jer tryghed gennem et større byggeprojekt.

Kontakt Jan Herbo i dag på tlf.:

3012 8138

Frederiksberg Allé 18-20 1820 Frederiksberg C Tlf. 3325 6311 • www.herbo.dk


Forvandling! - fra dunkelt tørreloft til lys, attraktiv lejlighed

Hvem vil ikke gerne bo med udsigt over byens tage? Gør de gamle tørrelofter til attraktive lejligheder med ovenlysvinduer, der giver mulighed for • Formidable dagslysforhold • Udsigt over byens skyline • Automatisk styring af ventilation, gardiner og solafskærmning Har jeres forening en uudnyttet tagetage, så få den forvandlet til indtægtsgivende beboelse.

Tjek velux.dk/tagbolig

Psst..! Husk at bestille et uforpligtende tjek af jeres ovenlysvinduer på velux.dk/servicetjek Hilsen Rasmus, servicetekniker i VELUX Danmark

Profile for Min Boligforening

Magasinet Min Boligforening #7  

Tema: Flere kvadratmeter til boligforeningen

Magasinet Min Boligforening #7  

Tema: Flere kvadratmeter til boligforeningen

Advertisement