Page 1

【電腦 模擬設計】 【電腦3D模擬設計】 ECOTECT教學期末作業─ 教學期末作業

風環境分析

指導老師:陳上元 老師 學 生:進二建四 98390844 雷雅雯

Ecotect ‐ CFD


1.ૄгҜཉ̈́నࢍϫᇾ >> 基地位置 台北市北投區溫泉路與銀光巷 交會口

>> 設計目標 基地內溫泉會館的平面開放式 露天泡湯區能在冬季時期避開 凜冽的冷風

我不要吹 到冷風

基地位置

Ecotect ‐ CFD


2.నϲ૞९̈́ྶˢૄгঈ෪ྤफ़

Ecotect ‐ CFD


3.ྶˢ૱ѐࢲШࢲᐛဦ

常年風向

Ecotect ‐ CFD


4.ྶˢ΋‫ࢲ؞‬Шࢲᐛဦ

冬季風向

Ecotect ‐ CFD


5.๗΍Ӏϡгᚱဦ‫ޙ‬р۞CADሀ‫ݭ‬

Ecotect ‐ CFD


6.๗ˢ‫ޙ‬р۞CADሀ‫ݭ‬ҌECOTECT

Ecotect ‐ CFD


7.ྶˢనࢍ̈́ૄг‫׹‬ዎߊхณវ

露天溫泉區 溫泉會館(放置於冬季風向處)

Ecotect ‐ CFD


8.న‫ؠ‬CFD̶‫ژ‬შॾ

Ecotect ‐ CFD


9.Ꮾ΍‫ז‬WINAIRซҖ̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


10.Ꮾ΍‫ז‬WinAIR̚ࢍზॾᕇ

Ecotect ‐ CFD


11.Ꮾˢ.geo.conᑫ९ͷેҖRUN

Ecotect ‐ CFD


12.WinAIR – ࢲᑅ̶‫(ژ‬πࢬ)

Ecotect ‐ CFD


13.WinAIR – ࢲᑅ̶‫(ژ‬ϲࢬ)

Ecotect ‐ CFD


14.CFD ‐ ࢲᑅඈࣃቢ̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


15.CFD – Cell Temperature̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


16.CFD ‐ ۩ঈ߹જத̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


17.CFD ‐ ۩ঈ߹જத̶‫ˬ(ژ‬ჯࣃពϯ)

Ecotect ‐ CFD


18.CFD ‐ ࢲ߹જ̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


19.CFD ‐ ࢲ߹જࢲ‫ˬ(ژ‬ჯࣃពϯ)

Ecotect ‐ CFD


20.CFD ‐ XคШ࣠ࢬ۩ঈ߹જத̶‫(ژ‬ϲ͞វ)

Ecotect ‐ CFD


21.CFD ‐ XคШ࣠ࢬ۩ঈ߹જத̶‫(ژ‬ϲ͞វ)

Ecotect ‐ CFD


22.CFD – XคШ࣠ࢬࢲ߹જ̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


23.CFD – YคШ࣠ࢬࢲ߹જ̶‫ژ‬

Ecotect ‐ CFD


24.ॲፂࢲᒖဩෞҤ‫࣒ޢ‬ϒనࢍ

Ecotect ‐ CFD


25.۩ঈ߹જத̶‫ྵͧژ‬ 降低空氣流動率 問題獲得改善

(修正後)

(原設計)

Ecotect ‐ CFD


26.۩ঈ߹જத̶‫ˬ(ྵͧژ‬ჯࣃពϯ) 降低空氣流動率 問題獲得改善

(修正後)

(原設計)

Ecotect ‐ CFD


27.ࢲ߹જ̶‫(ྵͧژ‬πࢬ) 阻檔大量冷風流入 問題獲得改善

(修正後)

(原設計)

Ecotect ‐ CFD


28.ࢲ߹જ̶‫(ྵͧژ‬ඈ֎) 阻檔大量冷風流入 問題獲得改善

(修正後)

(原設計)

Ecotect ‐ CFD


29.ࢲ߹જ̶‫ˬ(ྵͧژ‬ჯࣃពϯ) 阻檔大量冷風流入 問題獲得改善

(修正後)

(原設計)

Ecotect ‐ CFD


修正設計 達成 設計目標

THE END THE END

Ecotect ‐ CFD

ecotect analysis  

ecotect analysis

Advertisement