__MAIN_TEXT__

Page 1


The Ministry of Culture has the pleasure to share with you facts and figures report. It highlights not only the main aspects of the Ministry’s work, but also those of the art and heritage institutions, without the commitment of which, the results presented, could not have been achieved. This document enables the public as well as our collaborators to grasp a 360 degrees view of our four-year projects and efforts, in line with the strategy, vision and promises made. In order to be brief, we developed this report into a visual album, where witha quick glance, one can learn most about or joint efforts towards cultural heritage; book and reading promotion policies; art and cultural education projects; advancements in law-making; cultural institutions’ achievements along with their most impactful events; collaborations with donnors and partners; facts and figures; and finally, our plans for the years to come. On a final note, kindly allow us to express our gratitude for your trust and support thus far, pledging to keep earning it forth.


Ministria e Kulturës ka kënaqësinë të ndajë me ju këtë përmbledhje katërvjeçare fakte e shifrash, që cek aspektet kryesore jo vetëm të punës sonë si Ministri, por edhe të institucioneve të trashëgimisë e artit; pa përkushtimin e të cilave, këto rezultate nuk do të ishin të mundura. Dokumenti i mundëson publikut të gjerë, sikundër dhe bashkëpunëtorëve, të shohin një tablo tre qind e gjashtëdhjetë gradëshe të projekteve dhe përpjekjeve tona katër-vjeçare në përputhje me strategjinë, vizionin e premtimet e bëra. Për të mos ju marrë shumë kohë, dokumenti është konceptuar në formën e nje albumi vizual, ku me një vështrim të shpejtë mund të mësoni shumëçka mbi punën e përbashkët në fushën e trashëgimisë kulturore; politikat për promovimin e librit; projektet në fushën e artit dhe edukimit kulturor; përmirësimet në fushën ligjore; arritjet e institucioneve të kulturës, si dhe aktivitetet më të spikatura; bashkëpunimet e arritura me partnerë e donatorë; informacione statistikore; e në mbyllje, planet e mëdha për vitet në vijim. Së fundi, na lejoni t’ju falenderojmë për mbështetjen dhe besimin, duke u zotuar për ta merituar atë edhe më tej. Lexim të mbarë!

Monumentet e Kulturës Objektet e Kultit Parqet arkeologjike, muzetë, teatrot Libri Kalendarët dhe edukimi Aktivitete Arti Shqiptar përtej kufijve Thirrjet e hapura për projekte Marrëveshjet ndërkombëtare Projektligje Partnerë dhe Donatorë Shifra dhe grafikë

Monuments of Culture | Cult Objects | Archeological Parks, Theaters, Museums | Book Projects | Education | Events | Albanian art abroad | Open calls for projects| International Agreements| Law making | Partners & Donnors | Plans for 20162017 | Facts & figures


Monumentet e Kulturës Monuments of Culture Angazhim i Ministrisë së Kulturës për t’i mbrojtur, për t’i kthyer gjithë dinjitetin e merituar trashëgimisë kulturore. Projekte të rëndësishme të realizuara në trashëgiminë kulturore si restaurim dhe muzealizime.     

   

Pas 25 vjetësh, Termat Romake në Durrës pastrohen nga plehrat e dalin në dritë Restaurim i Urës së Goricës, Berat Ndërhyrje restauruese në muret e Kalasë së Beratit Restaurime në Kalanë e Gjirokastrës Restaurim i Kalasë Mesjetare, Lezhë, pjesë e rrjetit ndër-kufitar të fortifikimeve në Adriatik Restaurim i Urës së Velebishtit Rehabilitim i Sheshit “Nënë Tereza” Rehabilitim i Hapësirës së Amfiteatrit, Durrës Restaurim dhe rikualifikim i dy kalave në Parkun e Butrintit

The Ministry of Culture is committed to protect and restore the dignity of our cultural heritage. Some of the most important realized projects include: 

   

   

After 25 years, the Roman Baths in Durres are cleaned from garbage and finally see the light Gorica Bridge, Berat Restoration Works in the walls of Berat Castle Restoration Works in the Gjirokaster Caslte Restoration Works in the Medieval Lezha Castle, as part of the Adrifort Project Restoration Works in the Velebisht Bridge Rehabilitation of the Mother Theresa Square, Tirana Rehabilitation of the space of the Durres Amphitheater Restoration and retraining of two castles in the Butrint Park


m


Dalin në dritë Termat Romake, Durrës The Roman Baths in Durrës finally see the light


Restaurohet Ura e GoricĂŤs, Berat The Gorica Bridge in Berat is restored


Restaurohet muri i KalasĂŤ, Berat Restoration works in the Berat Castle wall


Restaurime në Kala, Gjirokastër Restoration works in the Gjirokastër Castle


Riorganizim i hapësirës, ekspozohen topat e periudhës Otomane Reorganization of space, balls of Ottoman Empire period


Restaurime nĂŤ Kala, LezhĂŤ Restoration Works in the Lezha Castle


Ura e Velebishtit, Berat Velebisht Bridge, Berat


Rehabilitohet Amfiteatri, DurrĂŤs Rehabilitation of the DurrĂŤs Amphitheater


Del në dritë Mozaiku i Meandrit Rehabilitation of Meandri’s Mosaic


Rehabilitimi i Sheshit Nënë Tereza, Tiranë Rehabilitation of the Mother Theresa Square, Tirana


Rehabilitimi i Sheshit Nënë Tereza, Tiranë Rehabilitation of the Mother Theresa Square, Tirana


Restaurim dhe rikualifikim i dy kalave tĂŤ Ali PashĂŤs, Butrint Restoration and retraining of two castles of Ali Pasha in the Butrint Parc


69,424 objekte të reja në Fondin Kombëtar të Pasurive Kulturore 69,424 new objects in National Fund for Cultural Heritage


Harta WebGIS inventarizim dhe hartëzim i monumenteve të kulturës në Republikën e Shqipërisë WebGIS Map , inventory and mapping of monuments


Monumentet e Kulturës Monuments of Culture Projekte në zhvillim, 2017  

Ndërhyrje dhe rikualifikim urban i

area project of Gjirokastra's

“Trashëgimia Motor Zhvillimi”

Bazaar 

Development" in Dhërmi - Vuno,

ndërhyrje në infrastrukturën urbane

for revitalization and restoration

Rijetëzim i monumentit “Guri i

of over 520 buildings, urban

Përmetit”

infrastructure

Rikualifikim i zonës urbane pranë

Projekti për restaurimin e ndërtesës

“Gjirokasta in White” , restaurim dhe rehabilitim i fasadave në Gjirokastër

Revitalization of "Stone of Përmet"

së Kongresit të Përmetit 

The "Culture Heritage

restaurim i 520 banesave,

qendrës së qytetit Vlorë 

Intervention and retraining urban

Qafës së Pazarit, Gjirokastër

Dhërmi – Vuno. Rijetëzim dhe

Ongoing projects, 2017

Re-qualification of urban area near Vlora city center

Project for the restauration of the bulding of the Congress of Përmet

"Gjirokasta in White" project


Ndërhyrje dhe rikualifikim urban i Qafës së Pazarit, Gjirokastër Intervention and retraining urban area project of Gjirokastra's Bazaar


“Trashëgimia Motor Zhvillimi” Dhërmi – Vuno. Rijetëzim dhe restaurim The "Culture Heritage Development" , Dhërmi – Vuno. Revitalization and restoration


Rijetëzim i monumentit “Guri i Përmetit” Revitalization of "Stone of Përmet"


Restaurim dhe rikualifikim urban i ansamblit “Qendra Historike Vlorë” Re-qualification of urban area , Vlora city center


Projekti për restaurimin e ndërtesës së Kongresit të Përmetit Project for the restauration of the bulding of the Congress of Përmet


“Gjirokasta

in White” , restaurim dhe rehabilitim i fasadave në Gjirokastër "Gjirokasta in White" Project


Objektet e Kultit Religious monuments Projekte te realizuara

      

    

Realized Projects

Restaurim “Xhamia e Plumbit”, Berat Restaurim i kishës së Ungjëllizimit, Berat Restaurim i Kishës së Ristozit, Mborje Rikonstruksioni i jashtëm dhe ai i kupolës në Kishën e Shën Triadhës, në Kalanë e Beratit Restaurim i kishës së Shën Premtes, Valesh, Elbasan Restaurim i Kishës së Shën Spiridhonit, Vlorë Restaurim i pikturës murale në Kishën e Shën Marisë, Vithkuq, Kishën e Shën Pjetrit, Vithkuq, Kishën e Shën Mihailit, Vithkuq ,Kishën e Shën Dhimitrit, Boboshticë Restaurim i kishës së Shën Thanasit, Karavasta Restaurimi i ikonave “Krishti Pantokrator”,“Shën Kolli” dhe “Fjetja e Shën Marisë” Rihapet laboratori i restaurimit Berat: në harresë 400 ikona dhe pjesë ikonostasesh Restaurim i Varrezave të Rrmajit, varreve monumentale të Idromenos, Marubit, Shkodër Restaurim i pikturës “Zoja e Shkodrës”, Shkodër

• • • • • • •

• •

Restoration of “The Lead Mosque”, Berat Restoration of Evengelisation church, Berat Restoration of Ristozi Church, Mborje External and dome reconstruction in the Church of St. Trinity, in Castle of Berat Restoration of Saint Paraskevi’s church, Valesh, Elbasan Restoration of the Saint Spyridon Church,Vlora Restoration of the mural painting in the SaintMary’s Church, Vithkuq, Saint Peter’s Church,Vithkuq, Saint Michael’s Church, Vithkuq, SaintDimitri’s Church, Boboshticë. Restoration works in the Saint Athanasios Church, New Karavasta. Restoration of the icons “Christ Pantocrator”,“Saint Nicolas”, and “Dormation of the Virgin”. Reopening of the Restoration Lab in Berat: reopens to work 400 forgotten icons and iconostasis parts. Restoration works in the Rrmajt Cemetery,restoration of the Idromeno and Marubi tombs. Restoration of “The Lady of Shkodra” picture


Xhamia e Plumbit, Berat The Lead Mosque, Berat


Kisha e UngjĂŤllizimit, Berat Evengelisation Church, Berat


Kisha e Ristozit, Mborje Ristozi Church, Mborje


Kisha e Shën Triadhës, Berat Saint Trinity’s Church, Berat


Kisha e Shën Premtes, Valesh, Elbasan Saint Paraskevi’s Church, Valesh, Elbasan


Kisha e Shën Spiridhonit, Vuno Saint Spyridon’s Church, Vuno


Manastiri i Shën Pjetrit, Vithkuq Saint Peter’s Monastery, Vithkuq


Kisha e ShĂŤn Thanasit, Karavasta Saint Athanasius church, Karavasta


“Fjetja e Shën Marisë” dhe “Krishti Pantokrator” “The Dormation of the Virgin” and “Christ Pantocrator”


Restaurim i Varrezave të Rrmajit, varreve monumentale të Idromenos, Marubit, Shkodër Restoration works in the Rrmajt Cemetery,restoration of the Idromeno and Marubi tombs


Restaurim i pikturës “Zoja e Shkodrës”, Shkodër Pictures of “The Lady of Shkodra”, restoration


Objektet e Kultit Religious monuments

Projekte që vijojnë 2017

   

Restaurim i Kishës së Labovës së Kryqit Restaurim i Kishës së Shën Mërisë në Bënjë Restaurim i Kishës "Fjetja e Shën Mërisë" Kosinë, Përmet Voskopojë, restaurime në kishat e Shën Kollit , Shën Ilias, Shën Prodhomit

Ongoing projects 2017

• • • •

Restoration of the Church of Labova Restoration of the Church of Saint Mary in Bënja Restoration of the Church of Kosina, Përmet Voskopojë, restauration project of Saint Ilias, Saint Nicholas , Saint Prodhomi church


Restaurimi i Kishës së Labovës së Kryqit Restoration of the Church of Labova


Restaurimi i Kishës së Shën Mërisë në Bënjë Restoration of the Church of Saint Mary in Bënja


Restaurim i Kishës "Fjetja e Shën Mërisë" Kosinë, Përmet Restoration of the Church of Kosina, Përmet


`

Kisha e Shën Ilias , Voskopojë- Në restaurim Saint Ilias church , Voskopojë-Ongoing Project


Voskopojë , kisha në restaurim , Shën Kolli, Shën Prodhomi Voskopojë ,Saint Nichola’s ,Saint Prodhomi church, -Ongoing restauration project


Muzetë, teatrot dhe parqet arkeologjike Museums, theaters & archeological parks Projekte të rëndësishme në trashëgiminë kulturore si restaurim dhe muzealizim i Muzeut të ri Kombëtar të Fotografisë “Marubi” Shkodër dhe Muzeut të Artit Mesjetar –Korçë. Strategji në projekte me koncept të qartë muzealizimi, transparent, gjithëpërfshirës, me koncept të hapur ndaj tregut.             

Rikonstruksion dhe Muzealizim Muzeu Arkeologjik, Durrës Rikonstruksion i Muzeut të ri Kombëtar të Fotografisë “Marubi” ,Shkodër Rikonstruksion i Muzeut të Artit Mesjetar, Korçë Rikonstruksion dhe muzealizim i Muzeut Kombëtar “Gjethi” Qeveria shqiptare projekt restaurimi i teatrit “Migjeni”, Shkodër Qeveria shqiptare projekt restaurimi i teatrit “Andon Zako Çajupi”, Korçë Nis projekti për rikonstruksionin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit Ndërtimi i Teatrit të Ri “Skena e Re” Tiranë Rehabilitim i Manastirit të Shën Marisë dhe peizazhit në Parkun Arkeologjik të Apollonisë Restaurim dhe konservim i Muzeut “Onufri”,Berat Rindërtohet banesa "Shtëpia Kadare", Gjirokastër Rikonstruksioni i godinës, Qendra Kombëtare Kulturore e Fëmijëve Rindërtohet Shtëpia e Flamurit, Korçë

The Ministry of Culture is committed to several important projects in the realm of preserving and empowering our cultural heritage, such as the restoration of the New National Marubi Museum in Shkodra and the Medieval Art Museum in Korça, by turning them into contemporary standards museums, fowollowing a transparent, inclusive and market oriented approach. Worth mentioning are also:             

The reconstruction of the Archeological Museum, Durrës The restoration of the National “Marubi” Museum, Shkoder The restoration of the Medieval Art Museum, Korçe The reconstruction and musealisation of the “Gjethi” new Museum (former communist surveillance house) The restoration project of the Migjeni Theater, Shkodër was supported by Albanian Goverment The restoration project of the A. Z. Çajupi Theatre was supported by Albanian Goverment The reconstruction project for the National Opera and Ballet Theater is ongoing. The project for the construction of a new Theater “Skena e Re” in Tirana will end in 2017 Rehabilitation of St. Mary's Monastery and Landscape in the Archaeological Park of Apollonia Restoration and conservation of “Onufri” Museum, Berat Reconstruction of the "Kadare House" in Gjirokastra Reconstruction of the National Children's Center building Reconstruction of the “ Shtëpia e Flamurit”, Korçë


Muzeu Arkeologjik Durrës Archeological Museum, Durrës


Muzeu Arkeologjik Durrës Archeological Museum, Durrës


Rikonstruksion i Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi”, Shkodër The reconstruction of “Marubi” Museum, Shkodër


500,000 foto tĂŤ inventarizuara catalogued pictures

100,000 foto tĂŤ digjituara digitized pictures


Muzeut i Artit Mesjetar, Korçë Medieval Art Museum in Korça


Muzeu Kombëtar “Gjethi” “House of Leaves” Museum (former communist surveillance house)


Projekti për restaurimin e teatrit “Migjeni” Shkodër The restoration project of the Migjeni Theatre, Shkodër


Restaurimi i teatrit “A.Z.Çajupi” Korçë Restoration of “ A.Z.Çajupi” theatre, Korçë


Rikonstruksioni i Teatrit KombĂŤtar tĂŤ Operas dhe Baletit The reconstruction project for the National Opera and Ballet Theatre


Ndërtimi i Teatrit të Ri “Skena e Re” Tiranë The project for the construction of a new Theatre “Skena e Re” in Tirana


Manastiri i Shën Marisë dhe peizazhit në Parkun Arkeologjik të Apollonisë Rehabilitation of St. Mary's Monastery and Landscape in the Archaeological Park of Apollonia


Restaurim dhe konservim i Muzeut “Onufri”, Berat Restoration and conservation of “Onufri” Museum, Berat


Rindërtohet banesa "Shtëpia Kadare", Gjirokastër Reconstruction of the "Kadare House" in Gjirokastra


Rikonstruksioni i godinës, Qendra Kombëtare Kulturore e Fëmijëve Reconstruction of the National Children's Center building


Rindërtohet Shtëpia e Flamurit, Korçë Riconstruction of the “Shtëpia e Flamurit”, Korçë


Parqet arkeologjike Amantia dhe Oriku SinjalistikĂŤ, broshura informative, guida nĂŤ shqip dhe anglisht Amantia and Orik Archeological Parks Updated signage, promotional materials, Albanian and English guides


Libri Book Projects Strategjia e Ministrisë së Kulturës në këtë fushë mbështetet në tri hallka kryesore : The strategy of the Ministry of Culture is focused on three main target groups

LEXUESI:    

Mbështetje të projekteve në nxitje të leximit - 67 Mbështetje për botime të rëndësishme - 31 Dhurime për bibliotekat Fushata kombëtare për nxitjen e Leximit – Takohemi për një LIBËR

PËRKTHESI  

Fondi i Përkthimit Letrar – 64 vepra Europa Krijuese – Programi në mbështetje të përkthimit letrar

THE READER    

Supporting projects which encourage reading – 67 projects Supporting important publications – 31 publications Library donnations National Campaign to Encourage Reading – Let’s meet for a BOOK

THE TRANSLATOR  

AUTORI       

Fondi I Krijimtarisë Letrare Shqiptare – 10 vepra të mbështetura Çmimet Kombëtare Letrare Promovimi i letërsisë shqipe jashtë vendit Panaire libri Katalogu Albanian Books Portali albanianbooks.al Fondi i Përkthimit Letrar nga gjuha shqipe në gjuhë të huaj-6 vepra

The fund for supporting the Literary Translation - 64 translations Creative Europe - The program in support of literary translation

THE AUTHOR      

The fund for the Albanian Litterature - 10 authors Promotion of Albanian litterature abroad: Participating in the Book Fairs (Leipzig,Torino,Milano) Publishing the yearly catalog “ Albanian Books” Creating the portal albanianbooks.al The fund for supporting Literature Translation from Albanian to Foreign Language - 6 translations


Katalogu dhe portali web albanianbooks.al The Albanian Books catalog and web portal


    

20 projekte nga anëtarësimi 150.100 Euro financime të përfituara Pjesëmarrje shkrimtarësh në Festivale Ndëkombëtare Pjesëmarrje në rezidencat e shkrimtarëve në rajon Ringritëm rezidencën e shkrimtarëve dhe përkthyesve në Tiranë Mbështetëm revista letrare periodike

Anëtarësimi në rrjetin TRADUKI Becoming a member of the TRADUKI network


20 supported projects

• 150.100 Euro supported • Authors participation in International Festivals • Participation in the writers’ residencies in the region • Writer’s and translator’s residence in Tirana is reopened • Support for periodic literary magazines


Panairi i Librit, Leipzig, Torino, Milano Participation in the Leipzig, Torino , Milano Book Fair


Nga viti 2013 - 31 botime të rëndësishme të mbështetura Since 2013, 31 important publications supported


Fushata KombĂŤtare e Leximit National Campaign to Encourage Reading


Mbi 10.000 pjesëmarrës– Takohemi për një LIBËR Let’s meet for a BOOK- over 10.000 participants


Projekte të rëndësishme        

Aftësimi në Informacion për të gjithë grupmoshat Digjitimi dhe qasja ntrashëgiminë kulturore kombëtare Aplikimi i teknologjive të reja në shërbimet bibliotekare Paketa e shërbimeve për qytetarët, integruar edhe në portalin e-Albania Java e bibliotekës fëminore Partneritet në rrjete portale europiane dhe botërore Jeta kulturore dhe shkencore Nis projekti “Studim zbatimi i rikonstruksionit dhe zgjerimit të hapësirave të Bibliotekës Kombëtare”

Biblioteka Kombëtare National Library

Important projects        

Improving information technology skills for all ages Improving access into cultural heritage through digitalization Aplication of new technologies in the provision of library services A new bouquet of services for citizens integrated within the eAlbania portal “Library for Children” week Partnerships with european and worldwide networks A renewed cultural and academic The project "Study on the implementation of the reconstruction and expansion of the National Library"


Java e Bibliotekës Fëminore, në nxitje të leximit për të gjitha grupmoshat

Sfida e teknologjive të reja dhe aftësimi në informacion

“Library for children” week, to encourge readership amongst target groups of all ages

Enhancing information technology skills

Një kalendar kulturor e shkencor, publik e akademik A cultural, scientific, public and academic calendar of activities

Trashëgimia kulturore shqiptare në portale evropiane e botërore Our cultural heritage part of european and worldwide portals


Dhurime pĂŤr bibliotekat Donations to libraries


Kalendarët dhe edukimi Cultural education 

    

Politika për të nxitur krijimtarinë, krijim i një sistemi të qëndrueshëm e transparent punësimi, politika për të rritur cilësinë artistike, garantim e respektim i artistit.Përfshirje e të rinjve në këto institucione Vizion dhe strategji afatgjatë në politikat e MK, edukimi artistik masiv që në moshat e vogla. Qasje e re, proaktive e cila drejton, koordinon, harton dhe bashkërendon punën me institucionet e artit. Shfaqje Matinée në Teatër Atelie e Artit Pamor në GKA “Arkeologu i vogël” në Muze “Mik i Monumenteve”, 25 mijë miq të monumenteve Edukimi përmes librit

   

The Ministry of Culture has undertaken iniatives that promote creativity and increased artistic qualities through the creation of a stable and transparent artist employment system. We are currently promoting a long term strategy which enables artistic education amongst children, through a new and proactive approach in collaboration with the artistic institutions. Morning theater shows Visual Arts atelier in the National Gallery “The young archeologist” initative in the National Museum “The monuments’ friend” initiative, 25.000 youngsters enrolled thus far. Education through the book


Edukimi përmes kulturës Education through culture


Edukimi përmes kulturës Education through culture


Mik i monumenteve


Aktivitete Important cultural events              

Vizita Historike e Papa Françeskut në Shqipëri ArgjiroFest_ON 2015 ArgjiroFest_ON Junior 2017 Kalendari i Përbashkët Shqipëri-Kosovë Ansambli i Filharmonisë së Vjenës në Tiranë Mediterranea 18 – Bienalja e artistëve të rinj nga Mesdheu dhe Evropa Forumi i tretë i CoMoCoSEE në Tiranë “KRYEVEPRAT e artit italian ‘900 “Artist in Residence” Salsburg- Vjenë, Dyssedolf, Città dell’ Arte, Itali Opera Teatri Ekspozita Cirku QKKF dhe Teatri i Kukullave

              

The historic visit of Pope Francis in Albania National Folk Festival ArgjiroFest_ON 2015 ArgjiroFest_ON Junior 2017 Mutual artistic calendar of events Albania and Kosovo Ensemble of the Vienna Philharmonic in Tirana Mediterranean 18- The mediterranean youth biennale Third Forum of CoMoCoSEE in Tirana "Masterpieces" of Italian art of the 1900s “Artist in Residence” in Salsburg – Vienna, Dyssedolf, Città dell’Arte, Italy Opera Theatre Exhibitions Circus National Cultural Children Centre Puppet Theatre activities


Vizita historike e Papa Françeskut në Shqipëri Pope Francis’ historic visit in Albania


ArgjiroFest_ON 2015 National Folk Festival ArgjiroFest_ON


Rapsodi 105 vjeรงar, Gjok Nonaj 105 year old rhapsod, Gjok Nonaj


ArgjiroFest_ON Junior 2017


Kalendari i përbashkët Shqipëri-Kosovë Mutual calendar of events between Albania and Kosovo


2014-2017  kalendar i përbashkët në art, kulturë trashëgimi  200 ngjarje artistike në 4 vjet 

130.000 spektatorë

2014-2017  a mutual calendar of events in arts and cultural heritage  200 artistic events in 4 years  an audience of 130.000


Kalendari i përbashkët Shqipëri-Kosovë Mutual calendar of events between Albania and Kosovo


Ansambli i Filharmonisë së Vjenës në Tiranë Ensemble of the Vienna Philharmonic in Tirana


Mediterranea 18 – Bienalja e artistëve të rinj nga Mesdheu dhe Evropa Mediterranean 18- The mediterranean youth biennale


230

Artistë / Artists

23

Shtete të Europës dhe Mesdheut From Europe and Mediterranea


Ekspozita, koncerte, performancë, lexime, film, workshope Exhibition, concert,performance, reading, film, workshop

26 Hapësira në Tiranë / Art spaces in Tirana 3 Hapësira në Durrës / Art spaces in Durres


Forumi i tretë i CoMoCoSEE në Tiranë Third Forum of CoMoCoSEE in Tirana


Ekspozita “KRYEVEPRAT e artit italian të viteve 1900” The exhibition "Masterpieces of Italian art of the 1900s”


“Artist in Residence”, Salsburg- Vjenë, Düsseldorf, Città dell’ Arte, Itali “Artist in Residence” Salsburg- Vienna, Düsseldorf, Città dell’ Arte, Italy


Opera Opera


Balet Ballet


Teatër Theatre


Ekspozita Arts Exhibitions


Cirku, QKKF dhe Teatri i Kukullave Circus, Children’s National Cultural Centre and the Puppet Theatre


Arti shqiptar përtej kufijve Albanian art abroad         

Diplomaci kulturore, zgjerimi i skenës kulturore, krijim i hapësirave të realizimit artistik, përparësi e politikës sonë kulturore. Mbështetje dhe pjesëmarrje dinjitoze e filmit shqiptar në festivale ndërkombëtare prestigjioze Pjesëmarrje e Shqipërisë në Ekspozitën e 14 të Arkitekturës në Bienalen e Venecias, 2014 Pjesëmarrje në Ekspozitën Ndërkombëtare të Artit në Venecia, 2015 Pjesëmarrje në Ekspozitën Ndërkombëtare të Arkitekturës në Venecia, 2016 Pjesëmarrje në Ekspozitën Ndërkombëtare të Artit në Venecia, 2017 Ekspozitë e Muzeut Marubi: “Reflektimi mbi traditat tona, reflektimi mbi vetveten” në Parlamentin Evropian, Bruksel Ekspozitë e Muzeut Marubi “Dinastia Marubi100 vite të studios fotografike shqiptare” në Foam, Amsterdam Ekspozitë “Shqipëria 1207 km në lindje” MuCEM, Marsejë

       

Cultural diplomacy expansion of our cultural scene and creation of new opportunities for artists are the main priorities of our cultural policies. Support for Albanian movies’ participation in prestigious international film festivals. Participation in the 14th Architecture Venice Biennale, 2014 Participation in the 56th International Art Exhibition Biennale of Venice, 2015 Participation in the 15th Architecture Venice Biennale, 2016 Participation in the 57th International Art Exhibition , Biennale of Venice, 2017 Marubi Museum Exhibition, Parlament, Brussels Marubi Exhibition in Foam, Amsterdam Exhibition: Albania, 1207 km East, MuCEM, Marseille


Festivali Ndërkombëtar i Filmit, Sarajevë 11-18 gusht 2017

Premierë Botërore/ Konkurim zyrtar

Sarajevo International Film Festival 11-18 August 2017

World Premiere /Main Competition Dita zë fill/ Daybreak


30 Festivale Ndërkombëtare International Festivals

18 Çmime Ndërkombëtare International Awards


15 Festivale Ndërkombëtare International Festivals

7 Çmime Ndërkombëtare International Awards Krom /Chrome


Ekspozita Nërkombëtare e Arkitekturës në Venecia, 2014 Venice, Biennale, 2014


Ekspozita Ndërkombëtare e Artit në Venecia, 2015 Venice, Biennale 2015


Ekspozita Ndërkombëtare e Arkitekturës në Venecia, 2016 Venice, Biennale 2016


Ekspozita Ndërkombëtare e Artit në Venecia, 2017 Venice, Biennale 2017


EkspozitĂŤ e Muzeut Marubi, Foam, Amsterdam Marubi Exhibition , Foam, Amsterdam


Marubi nĂŤ Parlamentin Evropian Marubi Exhibition, European Parliament


Ekspozitë “Shqipëria 1207 km në lindje” MuCEM, Marsejë Exhibition “Albania 1207 km East”, MuCEM, Marseille


Marrëveshje ndërkombëtare                   

Marrëveshje e bashkëpunimit kulturor ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë Marrëveshje e bashkëpunimit kulturor ndërmjet Bashkisë së Torinos dhe Ministrisë Shqiptare të Kulturës Marrëveshje Ekonomiko-Teknike e Qeverisë së Republikës Popullore të Kinës dhe Ministrisë së Kulturës të Republikës së Shqipërisë Marrëveshje e Adriatikut: Shqipëri - Mali i Zi - Puglia, Itali Program bashkëpunimi ndërmjet Ministrive të Kulturës të Republikës së Shqipërisë dhe Maqedonisë 2014- 2019 Program bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Trashëgimisë Kombëtare të Republikës së Polonisë dhe Ministrisë të Kulturës së Republikës së Shqipërisë 2016-2019 Program bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Kulturës të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës dhe Medias të Republikës së Serbisë 2017-2021 Program bashkëpunimi midis Ministrisë së Kulturës së Republikës së Kroacisë dhe Ministrisë së Kulturës të Republikës së Shqipërisë 2016 – 2019 Program bashkëpunimi kulturor ndërmjet Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës së Republikës Popullore të Kinës 2016-2020 Program bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës së Federatës Ruse 2017-2019 Program i Bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit Memorandum bashkëpunimi midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së SHBA lidhur me imponimin e kufizimeve të importit të materialit arkeologjik Deklaratë bashkëpunimi kulturor ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Komunikimit të Republikës Franceze dhe Ministrisë së Kulturës të Republikës së Shqipërisë Protokoll i mbledhjes III të Komisionit të përbashkët Austri-Shqipëri për bashkëpunim në fushat e kulturës, arsimit dhe shkencës për vitet 2016-2020 Rinovimi i Programit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Bullgarisë për Bashkëpunimin në fushat e arsimit, shkencës dhe kulturës, 2016-2018 Memorandum bashkëpunimi dhe Program bashkëpunimi midis MKRS të Republikës së Kosovës, Diasporës së Republikës së Kosovës dhe MK së Republikës së Shqipërisë


International Agreements                

Agreement between the Government of Republic of Albania and the Government of the Federal Republic of Germany on cultural cooperation Memorandum of Collaboration between the Ministry of Culture of Albania and the Municipality of Torino Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Ministry of Culture of Albania and the Ministry of Culture of the People’s Republic of China Agreement of Cooperation in the field of cultural tourism between Albania and the Region of Puglia Program for cultural cooperation between the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia and the Ministry of Culture of Albania Program of Cooperation between the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland and the Ministry of Culture of Albania 2016-2019 Program of Cooperation between the Ministry of Culture of Albania and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia 2017-2021 Program of Cultural Cooperation between the Ministry of Culture of Croatia and the Ministry of Culture of Albania 2016-2019 Program of Cultural Cooperation between the Ministry of Culture of Albania and the Ministry of Culture of the People’s Republic of China 2016-2020 Program of Cooperation between the Ministry of Culture of Albania and the Ministry of Culture of the Russian Federation 2017-2019 Signature of the Program of Cooperation between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the State of Israel Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Albania and the Government of the United States of America concerning the limitation of the import of the archeological materials Declaration of cultural cooperation between the Ministry of Culture and Communication of the Republic of France and the Ministry of Culture of Albania Protocol of the IIIrd meeting of the Joint Commission Austria – Albania on Cooperation in the field of culture, education and science for years 2016-2020 Rinovation of the Program of Cooperation in the field of education, science, and culture 2016-2018, between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Republic of Bulgaria. Memorandum of Cooperation and Program of Cooperation between the Ministry of Culture, Youth and Sports of Kosova, the Ministry of Diaspora of the Republic of Kosova and the Ministry of Culture of Albania


Partnerë | Ligji Partners & donnors | Improving legal framework

     

Bashkëpunim dhe lobim me të gjithë donatorët aktualë dhe potencialë për të ngritur fonde si për mirëmbajtje, restaurim, ashtu edhe për jetëzim në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm. Rivendosëm bashkëpunimin me pushtetin lokal, shoqatat, biznesin. Ligji për të drejtën e autorit Projektligji për Trashëgiminë Kulturore Projektligji për Pensionet e Artistëve Projektligji për Librin Strategjia e re e pronësisë intelektuale 2016-2020

     

The Ministry of Culture has improved interaction with current and potentional donnors to raise funds on restoration, maintance of cultural heritage monuments, as well as services which enable sustainable development. Collaboration with local authorities, organization and businesses has been restored. A new copyright law A new draft law on culture heritage A new draft law on artist’s pension Book draft law New national strategy for intellectual property 2016-2020


1,000,000 EUR 5 biletari elektronike në sitet arkeologjike

5 electonic ticket sales points in archeological sites Pazari i Krujës The Kruja Bazaar Pazari i Korçës The Korça Bazaar Pazari i Tiranës The Tirana Bazaar

Fondi Amerikan i Zhvillimit American Developement Fund


1,000,000 EUR Qendra Historike, Gjirokastër Historic Center, Gjirokastër Xhamia e Et’hem Beut, Tiranë Et’hem Beu Mosque, Tirana Xhamia e Beqarëve, Berat Beqarët Mosque, Berat Xhamia e Muradies, Vlorë Muradie Mosque, Vlora Xhamia Mbret, Berat King Mosque, Berat Teqeja Helvetie, Berat Helviete Tekke, Berat

TICA TICA


500,000 EUR Ura e GoricĂŤs Gorica Bridge Ura e Velebishtit Velebisht Bridge

Fondi Shqiptar i Zhvillimit Albanian Developement Fund


750,000 EUR Manastiri i Shën Mërisë, Apoloni Saint Mary Monastery, Apolonia

70,000 EUR Kalaja e Ali Pashës, Butrint Ali Pasha Castle, Butrint

35,000 EUR Kalaja Mesjetare, Lezhë Medieval Castle, Lezha

Projektet IPA IPA Projects


960,000 EUR Projekte të mbështetura nga anëtarësimi Supported projects since membership

Evropa Krijuese Creative Europe


Thirrjet e hapura pĂŤr projekte Open calls for projects


 Një mekanizëm i ri në projektim, shpërndarje, menaxhim  Transparencë  Konkurencë artistike  Kalendar kulturor  Shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin  Mbështetëm financiarisht 596 projekte dhe punësuam në mënyrë sezonale 2000 të rinj    

A new management model Improved transparency Foster artistic competition Revamped calendar of cultural events  Distribution throughout the country  We supported 596 projects which  employed seasonally 2000 young people.


    

Një ligj krejtësisht evropian dhe mbrojtës i të drejtave të artistëve Luftë kundër korrupsionit Luftë kundër monopoleve Skemë e re në përfitim të autorit Angazhim i plotësuar i MSA-së

     

A new european low which fully protects artists’ rights War on corruption War on monopoles A new earnings scheme for authors Completion of SAA commitment

Ligji për të Drejtën e Autorit New Copyright Law


     

Mbrojtje e plotë e vlerave të trashëgimisë kulturore Përafrim me aktet ndërkombëtare dhe krijim i lehtësive fiskale Konkurueshmëri dhe standarte në administrimin e pasurive kulturore Rregulla të qarta për vlerësimin e pasurive kulturore Regjim për fondet muzeore dhe koleksionet private dhe publike Identifikim i pasurive të peizazhit

     

Inclusive protection of the values of cultural heritage Approximation with international acts and creation of fiscal facilities Competitiveness and standards in the management of cultural assets Clear rules for valuing culture heritage Completed framework for museum funds and private and public collections Identification of landscape assets

Projektligji për Trashëgiminë Kulturore New Draft Law on Culture Heritage


    

Mbështetje dhe vlerësim për kontributin artistik të një kategorie artistësh Pension dinjitoz për të shpërblyer talentin artistik Sigurim të skemave të reja të përfitimit social Lehtësim i ushtrimit të profesionit të tyre Garantim i sistemit të karrierës artistike dhe konkurueshmërisë

    

Projektligji për Pensionet e Artistëve New Draft Law on Artist’s Pension

Support and appreciation for the artistic contribution of a category of artists Dignified pension to reward artistic talent Provision of new social benefit schemes Facilitating the exercise of their profession Guaranteeing the artistic career system and competitiveness


     

Lehtëson zbatimin e politikave të librit Rrit kapacitetet financiare Decentralizon funksionimin e organeve ekzekutive Krijon mbështetje më të gjerë për krijuesit e letrave brenda dhe jashtë vendit Siguron gjithëpërfshirje në financimin e projekteve Rrit bashkëpunimin ndërkombëtar

Projektligji për Librin Book Draft Law

     

Facilitates the implementation of book policies Increases financial capabilities Decentralizes the functioning of executive bodies Creates wider support for creators inside and outside the country Provides inclusive funding for projects Increases international cooperation


    

Dokument ndërsektorial për respektimin e të drejtave të autorit Rrit konkurencën e ndershme dhe nxit kreativiten artistik, letrar dhe shkencor Implementon masa veprimi të matshme dhe të besueshme për ekonominë krijuese Angazhon një sërë institucionesh të tjera për forcimin dhe zbatimin e të drejtave të autorit Tregon në mënyrë periodike monitorimin e sektorit të pronësisë intelektuale

    

Cross-sectoral Document on Copyright Observation Stimulate honest competition and promotes artistic, literary and scientific creativity Implements measurable and reliable indicator for the creative economy Engages a number of other institutions to strengthen and enforce copyright It shows periodically the monitoring of the intellectual property sector

Strategjia e re e pronësisë intelektuale 2016-2020 New national strategy for intellectual property 2016-2020


Shifra dhe grafikĂŤ Facts and figures


Projekte të mbështetura në Art-Kulturë dhe Trashëgimi Kulturore:

Buxheti Vjetor (Milion Lekë) 1744

1761

1741

1735

138 1.422 2013

154

177 127

17 2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Përkthime të Mbështetura:

Botime të Mbështetura: 49 38

18

20

30 21 13

0

2013

14

12 0

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017


Të ardhura Art-Kulturë (në milion lekë): 19 9

20

Shfaqje Institucionet e Artit: 1086

22 869 9

0

201

516

283

Spektatorë

Premiera

178396

70

149586

73

103466 39248

66517 29

26

8 2013

2014

2015

2016

2017(6mujori I pare)


Vizitorë GKA

Të Ardhura në Trashëgimi Kulturore (në milion lekë)

30641 22335

24715

21193 6982

78

98

119

53

Vizitorë në Parqe, Muze, Kala

38

Monumente të reja 517

549,697 325,805

404,244

344

460,744 220,731

0

10

3


Aktivitete Ndërkombëtare Jashtë Vendit:

Aktivitete Ndërkombëtare Brenda Vendit

37 281

31

301 183

139

19 10 2013

249

10 2014

2015

2016

2017(6mujori I pare)

Frekuentues BK

Pjesëmarrës në aktivitete 193039

100000

195138

207924

202006

70000 0

42000

40000 62001 2013

2014

2015

2016

2017(6 mujori I pare)


Faqe të digjituara

Numri i objekteve të regjistruara në databazën e QKIPK

236887

37800

34244

107704 68638 5884

31924

2013

2014

2015

2016

2017(6mujori I pare)

6573

13704

2013

2014

Numri i Objekteve të Shpallura në Mbrojtje Paraprake

12189 2015

519 0

2017(6 mujori I pare)

Numri i Projekteve të Miratuara në KKR: 255

359

2016

366

129 0

64

239 163


Numri i Projekteve të Miratuara në KKA 132 96 38

133

120


Faleminderit Artistëve dhe të gjithë punonjësve dhe specialistëve të sistemit të artit, kulturës dhe trashëgimisë në gjallërimin e skenës, në realizimin e hapësirës pa kufi të kulturës e artit, me artistët, ambasadorë të shkëlqyer brenda dhe jashtë vendit, si dhe në rifunksionimin e monumenteve, parqeve dhe siteve arkeologjike në të gjithë Shqipërinë.

Faleminderit

Donatorëve dhe Partnerëve për besimin dhe ndihmën e tyre. Arritëm

bashkëpunim dhe lobim me të gjithë donatorët aktualë dhe potencialë për të ngritur fonde si për mirëmbajtje, restaurim, por edhe për jetëzim në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm.

Faleminderit Medias dhe gazetarëve që kanë qenë pranë nesh në 4-vjet duke përcjellë në kohë reale çdo nismë dhe ngjarje kulturore kombëtare, që mbeten syri vigjilent në Art Kulturë dhe Trashëgimi! Faleminderit! Puna jonë nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen tuaj!


Botim i Ministrisë së Kulturës Korrik 2017

Ministria e Kulturës Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu, 76, Tiranë Tel: +355 (04) 222 2508 E-mail: info@kultura.gov.al Web: www.kultura.gov.al

Profile for Ministria e Kultures

Kultura 2013-2017  

Kultura 2013-2017  

Advertisement