__MAIN_TEXT__

Page 1

1


2


Tema:

Pevamo zajedno

Razred:

Ps- 6

Cilj:

Uključivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u umetnosti Pevanje

Dan:

1

Trajanje:

160 min

Predmet: Opis:

Jutarnja aktivnost 20 min Posle jutarnjih pozdrava, nedeljni program se prezentira deci .Prvi dan e če i sa evanjem pesme "Tinkle Tinkle Little Star". an činje sa slu anjem esme vidi vezu is d najmanje dva u a rvi u deca m gu sam da slu aju a drugi u da evaju zajedn sa vide snimk m as avnici e ima i za avezu da m gnu deci za am i i eks s zir m da su mali m da je re na m . http://www.youtube.com/user/hooplakidz?v=xKFRSIBP8pA#aid=P9BToa883JI Učenje

činje nakon sto su deca slu ali pesmu, a zatim im se predstavlja tekst.

"Twinkle Twinkle Little Star" Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. Up above the world so high, Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are! Up above the w rld s high… sle g v minu a evanja i učenja eks a sva deca m gu da se r ude dignu na n ge i da se s avljalju u krugu U cilju me us n g u znavanja deca e i i ds icani da ka u sv je ime evajuci i a laudira i n lik uta koliko sloga ima njihovo ime čev i od nastavnika. Npr Liridona tap-tap-tap-tap, Jeta tap-tap, Ple-ur -at- tap-tap-tap a aj način deca e se u zna i sa jedni drugima i to svi rade is u s var e se se a i rija n u me us n m dru vu ak n su se u znali deca e i i deljena u ri gru e za ri am za evanje i klavir U svak j d s a e se na i ins rumen i i deca u gru ama d ili sa najmanje jednim nas avnik m e i i u dg varaju im odeklasama u k jima e se nas avi i dv jena nas ava. Grupa ritma: 20 min Učenici k ji e i i u grupi ritma če e sa akmičenjem izme u nas avnika i dece as avnik e če i a ati jednostavan ritam i deca treba da imitiraju. Ako nastavnik tap a sam jedn m nda deca ne imi iraju Ak nek na ravi gre ku nda nas avnik e d i i jedan en ak nik ne na ravi gre ku nda deca d ijaju jedan en Takmičenje m e i i zanimljivije d n enjem e ih ri m va svaki u

4


Grupa pevanja: 20 min Učenici k ji e i i u gru i za evanje rv g dana e nauči i n e za esmu 'Twinkle Twinkle Li le S ar" Učenje m e če i jasniv i deci en agram i n e en agram je mes gde se za ele e muzičke n e Sas ji se d e linija i če iri lja M e se nacr a i veliki pentagram u tablici i veliki vi linski ključ. a im deci e i i ja njen rvi n a n a na i e se u rv j m n j liniji is d en agrama a nas avi da se i e is d en agrama M u rv m redu u en agrama A u rv m lju S L u drug m redu LA u drug m lju S u re em redu i n a e se n vlja i u re em lju vih sam n a navedene na vaj način muzički se nazivaju skala va skala u v m slučaju naziva se Skala Maggi re

a rva u v j skali je rva n a esme eca činju da uče n e esme umes teksta. DO DO SOL SOL LA LA SOL, FA FA M MI RE RE DO ak n se n e napisane u pentagram, na tablici, deca mogu biti izazvani da pamte note i da ih se iznenada upita koja nota je ova ili ona.

5


Grupa klavira 20 min eca d rv g dana e i i u grupi klavira, mogu če i sa malim ja njenjem za klavir i sintisajzer. lavir je muzički ins rumen sa as ima T je jedan d najve ih ins rumena a jeg v zvuk se realizuje kada ri isne e as d k čeki u kviru klavira, koji se ne vidi, udari akord. Na slici levo je n se z ve ian f r e veliki klavir i nekad h riz n alni klavir a na slici desn je ianin mali klavir ili čes se z ve ver ikalni klavir

Obzirom klavir je ve ma veliki ins rumen i e k da se ren si mi em radi i sa sintisajzerom, koji je imitacija klavira. Sintisajzer ili Sin je elek r nski ins rumen k ji m e k ali najvi e se k ris i ka zamena za klavira

ira i zvuk mn gih ins rumena a

edn m kada učim mal e rije v m ins rumen u deca e i i hra reni da se ri li e ins rumen u i gledaju ins rumen iz liza lak m ze im se jasni i kak se svira na sin isajzer Svak de e e sedi i za 2-3 minu a u s lici i nauči da svira sa desn m ruk m i sa 6


svakim od pet prstiju desne ruke po jednu notu. P činje se sa noton DO, kao u fotografiji, i nastavlja se sa 1-DO, 2-RE, 3-Mi, 4-FA dhe 5-SOL Ve ma je e k ali va lekcija je veoma informativna i učna za decu.

v m e da raje 2 minu a i za im r meni e grupe. Deca koja su ranije bili u grupu za ritam prelaze na grupu klavira gde se nas ava n v navlja T se de ava ri u a Završetak učenja: u arnja esma m e se re dlaska ku i.

n vi i j

jedn m na kraju učenja za opu enje

Variacije:

Isti časovi moge da se održe sa starijom decom tako da obavljaju težu ritmičku igru.

Materijal:

Sintisajzer i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka, papir, boje, tablica. vi ins rumen i e i i re ni i u s alim gru ama.

Prirucnik: Preporuka:

7


Tema:

Pevamo i igramo zajedno

Razred:

PS-6

Svrha:

Uključivanje dece u muziku i igru sa ciljem saradnje u umetnosti Pevanje

Dan:

2

Trajanje:

60 min

Predmet: Opis:

Jutarnja aktivnost 40 min rugi dan činje s dec m evaju i i igraju i se uz video snimak ‘Head, Shoulders, Knees and T es’ najmanje dva puta. Pogledajte vezu ispod. Decu treba podsticati da rade isto kao u video snimku. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ozzo7GQLoAE#! sle sk r minu a evaju i esmu i razumenvanja njen g eks a analiziraju i različi e reči za del ve ela učenje m e da se nas avi dele i decu u gru e e u im rije ga mi em svi zajedn igra i igru rugi dan učenici e nauči i redn s ima N a i uzičke Pauze.

8


ada sm sigurni da su svi razumeli vredn s n a i muzičke auze i nacr ali sve u a lici igra em igru Učenici e se krenu i s le ima rema a lici d k e nas avnik risa i jednu n u ili auzu u a lici Učenici e se krenu i i re aju da ku avaju da r na u n je iz risan Učenik k ji g di d i e en gra e se nas avi i d k sve n e s a lice su izbrisane. Nak n igre deca e se

deli i u gru ama i re aju da i i na dg varaju e grupe.

Grupa ritma: 20 min Učenici k ji e i i u grupi ritma drugi dan ce ima i akmičenje me u s m ede i u krug, čev i od nastavnika, a a e jedan ritam. Isti ritam treba da se tap e od svih učenika ada svi imaju is i ri am učenik blizu nastavnika e če i da a e drugi ritam, te i od prija njeg. Nastavit e se tako dok su svi napravili jedinstven ritam i svi su ga k irali Za s ariju decu m e da se k ris i sis em sa d ivanjem ili izgu ljenjem d va d k za malu decu se re ručuje sam ve a Takmičenje m e i i zanimljivije ak se svaki u e i ri am

Grupa pevanja: 20 min rug g dana gru a evanja e i i ra reni da vež aju na dse anje esme rv g dana "Twinkle Twinkle Little Star" i zapamte note pesme. Ponovljaju se note i skala DO Maggiore ista kao i prvog dana. Pogledajte plan prvog dana. N a O rva u v j skali je i rva n a esme eca m gu če i uči i n e esme umes eks a O O OL OL LA LA OL FA FA i RE RE O Nak n se n e napisane u pentagram, na tablici, deca mogu biti izazvani da pamte note i da ih se iznenada upita koja nota je ova ili ona.

Grupa klavira (sintisajzera) 20 min s juče sm naučili mal e rije v m ins rumen u deca e i i ra reni da se ri li e ins rumen u i gledaju ins rumen iz liza lak njima m ze se jasni i kak se svira sin isajzer vak d dece e sede i na rednjem sedi u in a i ukratko ce im se objasniti kako se svira ovaj instrument. Instrumentalista treba da sedi u uglu stolice _ _ _ _, 9


da sedne ravn sa sv jim le ima i_ da smes i _ ruke na as a uri ez slanjanja negde Ruke treba da budu postavljene na ovalnom polozaju rema klaviru Čak i rs a na svak m as u re a da ude s avljeni u valn nikak r sireni ili r du eni Svak de e e sedi i za 23 minu a u s lici i nauči da svira sa desn m ruk m i sa svakim d e rs iju desne ruke jednu notu. P činje se sa n m DO, kao u fotografiji, i nastavlja se sa 1-DO, 2-RE, 3-Mi, 4-FA dhe 5-SOL e ma je e k ali va lekcija je veoma informativna i učna za decu. Ovaj dan deca se ds iču da sviraju mel diju winkle twinkle little start. Nota DO svira se sa velikim palcem desne ruke n a OL sa če vr im rs m ( rs m za rs en) (neka deca je re n da se r du e malo), nota LA sa malim prstem i onda ponovo SOL-prst 4. S obzirom da deci može da se čini vrl k m lik van nas avi i dalje učenje m e da se zavr i sa sam vim n ama i sa drugim n ama se nas avlja u narednim danima

Ov m e da raje 2 minu a i zatim promenite grupe. Deca koja su ranije bili u grupi ritma prelaze na grupu sin isajzera gde se nas ava n v navlja T se de ava ri u a Završetak učenja: Ovaj dan m e zavr i i n vnim evanjem i sviranjem esme ’Head Shoulders, Knees and Toes’ za opu enje re dlaska ku i.

Variacije: Material:

t ča v e a e r e a tar j e raju neku e u a ra e. Pesma e a e ra same dece ili od strane nastavnika. Dva sintisajzera i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka kao i dodatne instrumente za udar. Ovi ins rumen i e i i re ni i u s alim gru ama.

Radni list Reference:

10


Tema:

Pevamo zajedno

Cilj:

Uključivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u Dan: umetnosti Pevanje Trajanje:

Predmet: Opis:

Odelenje:

PS-6 3 120 min

Jutarnja aktivnost: 20 min Kao u prva dva dana jutro počinje sa jednom pesmom, koja u sreda će biti “If You're Happy And You Know It” https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HGsHd9RuYRg Nakon što smo pevali jutarnju pesmu, deca e iti podeljeni u grupe. Grupa Dirigencije: 45 U ovoj grupi deca e naučiti ko je dirigent i kakav poao oni rade. Dirigent je oso a koja stoji pred orkestar i čine i pokrete rukama daje znak za instrumentaliste. Dirigencija je izvođačka umetnost vođenja orkestra pomoću gesta ruku i tela. Glavni zadatak dirigenta je da drži zajedno orkestar instrumentalista ili pevača hora, ali ne samo ovo. On je dužan da daje energiju muzičarima, da kritikuje, savetuje i pomo i im da imaju naj olji mogu i zajednički glas. Herbert Von Karajan, poznat kao najbolji dirigent svih vremena. (vidi sliku 1 i 2). On je skoro čitav svoj život bio dirigent Berlinske Filharmonije i za to vreme dok je on tamo radio, ovaj orkestar je uspeo da postaje najbolji orkestar na svetu. Posle kra eg teorijskog učenja deca e iti o ra reni da svaki praktikuje pokret dirigncije za nekoliko minuta (vidi sliku 3), i zatim se deca podstiču da dođu redom pred celu grupu i da izvrše te pokrete. Grupa Crtanja: 45 Ova grupa e imati papir i drvene olovke u boji na raspolaganju i crtaće i obojiti različite instrumente i note koje su naučili u pret odnom danu. Vidi sl. 4. Nakon što grupa dirigencije i crtanja završe sprovedenu aktivnost oni promene svoje grupe. Završetak učenja: Ovaj dan može završiti pevanjem i sviranjem jutarnje pesme za opuštanje pre kraja dana.

Variacije: Materijal: Prirucnik: Preporuka:

Sl.1 – Sl. 3

11


Fig. 1

Fig. 2

12


Fig. 3

13


Fig. 4

14


Tema:

Pevamo i igramo zajedno

Cilj:

Uključivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u Dan: umetnosti Pevanje Trajanje:

Predmet:

Razred:

PS-6 4 120 min

Opis: Jutarnja aktivnost: 20 Četvrti dan počinje dok deca pevaju i igraju zajedno sa video pesme “The Wheels on the Bus”, najmanje dva puta. Veza je prikazana ispod: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8xSRDtOEYEQ Posle pesme, možemo podsetiti zajedno sa decom koji su bili vrednosti nota, a zatim ponovo se podelimo u grupe (vidi drugi dan). Grupa ritma: 30 min Na današnji dan, deca grupe ritma e koristiti neke jednostavne drvene štapi e ili jednostavne plastičnim cevi. Sa ovim, počevši od voditelja do svakok učenika e izvoditi različite ritme dok oni pokušavaju da ga imitiraju. Bilo bi veoma interesantno da se počne sa jednostavnim ritmom i da učenici dodaju svaki po jedan “Beat”. I tako grupa od dece e imati veoma teški ritam na kraju, kojeg emo pokušati da zapamtimo i ponoviti ponovo. Da bi postao vići izazov, opet emo koristiti sistem bodovanja. Učenik koji pogreši ritam igubi e bod. Grupa pevanja: 30 min rupa pevanje e nastaviti tamo gde je nastava završila, kod učenja note pesme “Twinkle Twinkle Little Star”. Da se podsete gde su note koje smo naučili u utorak. Nota , napiše se u prvoj pomo noj liniji ispod pentagrama. Nota nastavi da se piše ispod pentagrama, , u prvom redu u pentagrama, u prvom polju, S L u drugom redu, L u drugom polju, S u tre em redu i nota e se ponovljati u tre em polju. Ovih osam nota navedene na ovaj način, muzički se nazivaju skala. va skala u ovom slučaju naziva se Skala DO Maggiore (vidi prvi dan). eca počinju da uče note pesme umesto teksta. DO DO SOL SOL LA LA SOL, FA FA MI MI RE RE DO. Današni izazov e biti da pamtimo tekst pesme, pevajući samo note. Grupa klavira (sintisajzera): 40 min I deca grupe sintisajzera e imati zadatak da ponove učenje od utorka. Decu treba podsetiti kako treba da sede, kako da drži položaj tela i ruke. Svako dete sedne na sint i svira note naučene ranije. Nakon što smo podsetili i igrali ove note, dodajmo i ostale note pesme.

15


FA - tre i prst (srednji), FA – drugi sa četvrtim prstem (prsten), MI - tre i prst, - opet tre i prst, RE - drugi prst (kažiprstom), RE – drugi prst i - prvi prst najve i). Ovo treba se ponoviti nekoliko puta da se pamti. majte na umu da svako dete treba da proučava sint da razume i pamti. Završetak učenja: Ovaj dan će završiti pevanjem i sviranjem pesme “Head, Shoulders, Knees and Toes” za opuštenje pre kraja dana.

Variacije:

sti časovi moge da se održe sa starijom decom tako da obavljaju težu ritmičku igru.

Materijal:

Sintisajzer i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka, papir, boje, tablica.

Prirucnik: Preporuka:

16


Tema:

Pevamo i igramo zajedno

Cilj:

Uključivanje dece u muziku i igri sa ciljen za saradnju u Dan: umetnosti Pevanje Trajanje:

Predmet: Opis:

Razred:

PS-6 5 120 min

Jutarnja aktivnost: 20 Peti dan počinje sa pevanjem i igraju uz video od pesme ’Old MacDonals Had a Farm’ najmanje dva puta. Veza je prikazana ispod: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G1rYj9QPGds Posle pesme podelimo se u grupe. Grupa ritma: 30 min Deca u grupi ritma ovaj dan e igrati igru pod nazivom "Telo naš instrument". Ova igra uključuje naše telo kao instrument na udar. Počinje se sa objašnjenjem kakve zvuke naše telo emituje. GLAVA – Udarimo našu glavu sa desnom rukom i kažemo 'BOING BOING" NOS - Pipati nos kažiprstom i kažemo 'HONKA HONKA' UŠI - Uhvatite oba uha sa rukama i povucimo ih i kažemo 'DING DONG" RUKE – Tapšemo ruke i dok to radimo kažemo 'KLLAP KLLAP’ NOGE – Udarimo na zemlju i kažemo 'TAP TAP'. U zavisnosti od broja dece možemo se igrati i dupem dok kažemo 'HI HI HI’. Kada smo se naredili u krug i svako dete ima svoj sopstveni zvuk, nastavnik zoveči njihova imena, poziva decu da rade svoj zvuk. Nakon oko 5 minuta vežbe ima emo mali orkestar i ulogu dirigenta igra nastavnik te ih poziva da naprave pesmu zajedno. Ovo e biti veoma zanimljiva igra. Za stariju decu ova igra može da postane još teža kada se podsticaju da ponovo igraju igru. Grupa pevanja: 30 min Grupa pevanja nastavi e sa učenjem note pesme "Twinkle Twinkle Little tar". Deca e biti podeljeni u grupe i crtaće i pisati note na pentagrama. Na kraju grupe prezentuju svoj rad i oceni se koja je grupa uspela da zapamti note prezentirane u prvim danima u nedelji. Posle, deca počinju da uče note pesme umesto teksta. DO DO SOL SOL LA LA SOL, FA FA MI MI RE RE DO. Današnji izazov e biti da se peva pesma, stih sa tekstom i stis sa notama. Ovako, deca e zauvek zapamtiti ovu pesmu. Grupa klavira (sintisajzera): 40 min Deca grupe sinta ima e za obavezu da vežbaju učenje pesme na sintu. Svako treba imati najmanje 3 minuta vežbe za koje treba zapamtiti pesmu. 17


Podsetimo sva pravila koja su deca do sada naučili i pokušajte da svirate celu pesmu u notama koji su naučili ranije. U početku isvira se samo prvi deo pesme, a zatim dodaje se i drugi deo. Ovo se treba ponoviti nekoliko puta da se zapamti. Imajte na umu da svako dete treba pomalo da proučava sint da razume i zapamti. Cilj može biti da na poslednju performansu grupa svira pesmu u sintu, u dva sinta, promenom za svaki stih. Npr. Dvojica sviraju prvi stih, brzo se zamenjuju, dok druga dvojica sviraju refren, a ostala dvojica na kraju sviraju druhi stih. Završetak učenja: Ovaj dan može završiti pevanjem i sviranjem jutarnje pesme za opuštanje pre kraja dana i zašto ne i pesmu ’Twinkle Twinkle Little tar’.

Variacije:

Isti časovi moge da se održe sa starijom decom tako da obavljaju težu ritmičku igru.

Materijal :

Sintisajzer i dva ksilofona (jedan veliki, a drugi manji), bubnjevi i tarabuka, papir, boje, tablica.

Prirucnik: Preporuka:

18


19


20


Tema:

Elementarne igre

Razred:

1-6

Cilj:

Pokret, orijentacija, svestranost i preciznost

Dan:

1

Predmet:

Fizičko vaspitanje

Trajanje:

1h e 30 min

Opis:

Igra: Pokvareni sat -

-

Pomoču hula hoop ili krugovima nacrtana na podu formira se veliki krug u obliku sata. Postavlja se jedan krug manje od broja učenika koji učestvuju u ovu aktivnost. Voditelj je u sredini kruga i mora da ima sat na u i le e i ko ak je da voditelj e lasovno poziva, tik-tak, tik-tak, ok učeni i p ate ritam koracima. Zatim , ritam tik-tak se ubrza i deca ga prate laganim tempom. U ovom trenutku zazvoni zvono, deca t če da zauzmu svoja mesta u krugovima. Dete koje je ostao vani uvede se u ulogu voditelja i prezentira se. Nakon toga jedan krug treba da se ukloni ili označava sa X ako su krugovi su nacrtani. Igra se nastavlja ovako dok je svako dete predstavljen.

Igra avionom Deca su podeljena u dve grupe i opremljena papirom A4, jedna grupa ima papir bele boje, dok druga grupa ima papir žute boje. Deca, svako za sebe, naprave avione sa papirima, gde i voditelj same grupe treba da napravi jedan. Voditelj nacrta liniju na sredini terena, od linija treba da se postavlja korpa na udaljenost od 2-3 metara, korpa je poželjna ve a od standardnih. Obe grupe priđu liniji Počinju da baci svoje avione prema korpi sva deca jedan po jedan, prvo deca sa prvog reda, a zatim oni drugog e a Nakon što su svi avioni ba ili u pravcu korpe ili u korpi. Voditelj uzima korpu i ačuna a bi se znalo koji je grupa pobedila. Grupa koji je ubacila najviše aviona u ko pi je pobednik. Ocenjenje: Svi sedimo u krugu i razgovaramo o aktivnostima anašnji e. ATLETIKA – Skok u vis tehnikom “makaze” Vo itelj i entifikuje b oj e e u svojoj upi, a on a t aži o učenika a t če dva kruga oko hale/terena radi pripreme (zagrevanje) tela i potege miši a počevši o miši a v ata, ruka, trupu, donjih ekstremiteta do tabana. Glavni deo 25-30 minuta Vo itelj info miše učenike o aka emskoj jedinici i prezentuje slike koji ukazuju na skoku u vis sa tehnikom "makaze", i kada deca vide fotografije iz skok u vis, voditelj pokazuje p aktički. Traži se od svakog studenta da vrši vežbu, jednom sa leve strane a zatim sa desne strane, na osnovu kriterijuma uspeha. Kriterijuma uspeha:

22


* Da se poštuju 4 faze skoka u vis (zamah, snaga, let i pad) * Pokaže se: 1. zamah se vrši u luk pozitiji 2. Snažnija stopala jest ona vanjska 3. Ofanzivna stopala je ona unut ašnja 4. Napad se radi kada su stopala na ležaću poziciju. Voditelj e ati oralnu informaciju svakom studentu o prakazanoj performansi. Ka a azumemo bolje vežbu, učeni i e p o eniti me usobne performanse tokom izvo enja tehnike "makaza". Na kraju voditelj organizuje trku sa p ečkom na ve u visinu. Zav šni eo učenja i o enjivanje 5 min. Za ocenjivanje znanja učenika vo itelj postavlja ova pitanja:  Šta smo naučili anas?  Koje su faze za skok u vis tehnikom "makaze"?  Koja je snažnija stopala?  Koja je ofanzivna stopala? Nakon što su o ovo ili na sva pitanja rangiraju se u red, i sa komandom stoj i pozdrav "urra".

Variacije:

U sali i otvorenim prostorima

Materijal:

Papir i dve boje, korpe od kreda, krugovi, olovke i sveske.

Prirucnik:

Ilustracija

Preporuka:

23


Tema:

Fudbal - šutiranje lopte sa unutrašnjom stranom stopala

Svrha:

Ova aktivnost ima za cilj da praktikuje održivost, fizičku Dan: spretnost i koordinaciju pokreta. Trajanje: Fizičko vaspitanje

Predmet: Opis:

Odelenje:

1-6 3 Rreth 60 min.

Uvodni deo Voditelj traži od učenika da se spremaju za nastavnu jedinicu koja sledi. Traba se posti i zagrevanje tela. Učenici trče oko sale; hodaju; trče između prepreka; skoče - ali uvek sa jednim minutom odmora između. Neke vežbe za pripremu učenika za fudbal: fizičke vežbe, zagrejavanje miši a itd (Zagrevanje tela dece sa vežbanjem). Voditelj informiše učenike o nastavnu jedinicu. Onda demonstrira primanje i dodavanje lopte sa unutrašnjom stranom stopala. Traži se od učenika da obavljaju vežbu, jednom sa levom nogom onda sa desnom. U toku, nekoliko učenika naprave krug. Lopta se prima i dodaje sa unutrašnjom stranom desnog stopala, nakon signalizacije lopta treba se dodati sa levom nogom. Kada su deca u krugu, dodavanje i prihvatanje lopte radi se od učenika u sredini. U slede oj vežbi učenici formiraju parove sa udaljenost od 3 m. Oni dodaju loptu jedni drugima sa unutrašnjom stranom stopala. Ista vežba ponavlja se sa levom nogom. Ista vežba se ponavlja, ali sada udaljenost raste do 5 m. U slede em vežbanju, učenici su podredeni u koloni na udaljenosti do 6 m. Prvi iz kolona dodaje prvom u slede oj koloni, sa unutrašnjom stranom stopala i ide na kraju kolone. Ista vežba se ponavlja ali sada dodava lopte nakon dodavanje ida na kraju reda suprotne kolone. U slede oj vežbi, učenici su upu eni da formiraju četiri kolone formiraju i kvadrat. Učenici dodaju loptu u kvadratnom obliku. Svaki učenik nakon dodavanja lopte preredi se iza svoje kolone. Ista vežba, ali učenik koji je dodaoloptu pređe na stranu na koju je dodao loptu. Na kraju se igra fudbal sa uvetima prostora kojeg ima škola, ali se preporučuje prostor od ne manje od 20x12m. Gol može biti 1x1m; igra se igra sa 5 igrača, 2x5 minuta! Čas završava sa pozdravom “urra”!

ODBOJKA - proterivanje lopte sa "

"

Učenici se podredu u parovima okrenuti jedni prema drugima sa udaljenosti od 2 metra. Jedan doda loptu sa dve ruke, dok drugi doda loptu sa čeki em, ponovi se više puta i promene se uloge. Varijacije: Jedan učenik doda loptu prstima, dok drugi vra a sa čeki em. Dodavanje lopte sa čeki em ili prstima u zavisnosti od udaljenosti lopte. Donošenje loptu u paru, ali preko mreže, jedan sa čeki em drugi prstima. 24


Igra: Sledite loptu iza glave Učenici se porede u dve kolone na udaljenosti od jednog koraka. Prvi u koloni imaju medicinske lopte težine 1kg (ili odbojke, košarke ili fudbala). Posle signalizacije voditelja "Spremni - start" studenti prvog reda treba da slede loptu sa rukama iza glave. Svi redom slede loptu na ovaj način do poslednjeg učenika. Poslednji učenik prati loptu između nogu sa rukama; kada lopta stigne kod prvi igrača, ona grupa koja je završila vežbu brže, pobeđuje. Lopta se dodaje iza glave do kraja reda i vraća se između nogu nazad na početak kolone.

Variacije:

U školskom dvorištu i sali, na otvorenom prostoru!

Materijal:

Lopte (eventualno i medicinske i/ili lopte za košarku, odbojku ili fudbal); dva gola, kupa.

Prirucnik: Preporuka:

Ilustracija

25


Tema:

ODBOJKA - Školski usluga

Cilj:

Psihomotorne sposobnosti: brzina, eksplozivna snaga, Dan: kaljenje. Trajanje: Fizičko vaspitanje

Predmet:

Razred:

1-6 4

Opis: Igra: Raspad piramide Način igre: Igrači formiraju krug hvatanjem za ruke gledajući prema centru kruga. U sredini kruga je piramida (tri lake kocke postavljeni jedna iznad druge) koje mogu da padnu. Kada voditelj igre daje signal igrači pokušavaju da privuku suprotne igrače ka strane piramide dok sami sebe trude se ostati daleko od nje. Igrači oslanjaju se na noge da se ne približavaju piramidi. Ali kada neko od njih ruši piramidu onda taj igrač treba da napusti igru. Igra se nastavlja sve dok ostaju dva igrača. Ako igrači napuste ruke i razdvaljaju krug u opasnosti da ne padne piramida, onda igrač koji se nalazi u desnu stranu gde se rastavlja krug izlazi iz igre. Pobednici su zadnja dva igrača. ODBOJKA - Školski usluga Voditelj redi učenike i objašnjava učenicima školsku uslugu. On/ona demonstrira školsku uslugu učenicima skretanjem prema njih. Učenici se podrede u parovima jedan naspram drugog na 3-5 m udaljenosti i rade školsku uslugu. Ista vežba se ponavlja sa promenjenu udaljenost na 5-7 m. Sledeća vežba je prema zidu na udaljenost od 3-6 m - deca se upute da udare u zid iznad nacrtane linije. Vežba koja sledi je mrežni servis (kanap) sa visine 1,5 m i udaljenosti od 3-4 m. Ista vežba ponavlja sazmo se udaljenost menja na 6 m. Na kraju vežbe predloži se igra odbojke sa elementima lekcije: Igra se odvija 2:2 ili 3:3 u maloj površini za odbojku. Ocena: Voditelj sedi sa učenike u pogodnu lokaciju u krugu, i razgovara sa njima neka pravila igre i igru odbojke. KOŠARKA – Driblanje Voditelj grupe pokazuje kako se dribla, i kako se čuva lopta dok se dribla. Učenici driblaju dve minuta, dok se dribla ne gleda se prema lopti – učenici imaju za obavezu da gledaju prema voditelju dok driblaju. Deca su upoznaju sa različitim vrstama dribla u mestu, npr sa desnom rukom, onda sa levom, visoki ili niski dribling; dribling u pokretu napred i nazad, dribla sa strane. Učenici se upute da formiraju dve kolone. Ispred kolone na udaljenosti od 10 metara je prepreka. Učenici drible dok trče polako sa desnom rukom i vratili sena kolonu. Ista vežba 26


izvodi se sa levom rukom. Nakon vežbanja, driblanje se pretvara u takmičenje - dve kolone se ko će brže i lepše završavati takmičenje - proglašava se za pobednika. Nastavalja se sa istim vežbama, ali sada se postavljaju prepreke i gdribling postane “slalom” (zik- zak). Vežba postaje takmičenje ponovo: Jedan red stavlja se u jednom košu i drugi na drugi koš. Deca driblaju redom i na kraju baci loptu u koš. Grupakoja daje prve 6 koševe, pobeđuje u igri.

Variacije: Materijal: Prirucnik: Preporuka

Ocenjivanje: Svi sede na pogodnoj lokaciji i komentiraju o aktivnostima dana. U sali, na otvorenom i ravan prostoru! Lopte za košarku i odbojku; piramida (kocke od sunđera);kanap ili mreža za odbojku; koševi za košarku! Ilustracija

27


Tema:

TENIS i TURNIR

Razred:

1-6

Cilj:

Kretanje tela, brzina, veština, takmičenje.

Dan:

5

Predmet:

Fizičko vaspitanje

Trajanje:

2h

Opis:

IGRA: Prikupljanje lopte “Ko više” Deca su podeljena u grupe u zavisnosti od broja učesnika. U igri trebaju da bude 4 grupe. Grupe borave u mestima koje je postavio voditelj. Svaka grupa mora da definiše svoj lidera. Na sredini terena su razbacane teniske loptice i signalom voditelja deca prikuplja loptice i staviljaju ih u korpe njihove grupe. Lider grupe računa broj loptica i izjašnjava ocenu za svoju grupu. Pobednički tim je tim koji je prikupio najviše lopte u korpe. Ova igra može biti u obliku takmičenja ako se ponovi 2 do 3 puta. Igra sa teniskim lopticama: 

Sva deca treba da se imaju loptu u ruci. U početku zagrevanje miši a ruke) deca trebaju da rade ove pokrete; ruka se podigne visoku na stranu drže i loptu u ruci. Pre početka igre, deca moraju da hodaju tim putem sa loptom u ruci. Udaljenost puta do prepreke je 6-8 metara.

Igra počinje sa izdavanjem znaka kroz zvižduka. Grupa koji prva stigne na liniji starta-finiša je pobednik. Lideri trebaju da podignu ruke da označavaju kraj trke.

Igra se nastavlja sa formiranjem gnezda lopte. Gnezdo za loptu se formirana tako da ruka zauzima poziciju uhvatanja reketa (ruka u boksu) i stavlja se lopta preko nje. U početku deca hodaju u putanju gde će treba trkati onda daje se signal za trku.

Sledeča igra je sa reketom u ruci. Sva deca dobiju reket u ruci i stavlja se lopta preko reketa. Deca prelaze put da prepreke, a zatim se vrate na prvobitno mesto.

Isti igra se nastavlja u istom obliku, ali sada sa udarom lopte sa reketom.

Za sve grupe treba da se kalkulira broj poena ili mesta koja su deca stekli tokom ovih takmičenja, i na kraju deci je saopšten rezultat ko je osvojio mesto I, II i III. Relaksacija: Deca se smeštaju u paru sa jednom loptom kojom masiraju leđa jedno drugom. Ocenjivanje: Poslednjih 5 minuta, sva deca i voditlj grupe sednu u pogodnu lokaciju i razgovaraju o dnevnim aktivnostima.

28


Kratka priča u zavisnosti od uzrasta dece; "Biografija poznatog tenisera" Futbal – takmičenje (turnir) Program turnira Aktivnost (turnir) fudbala e se održati u centru gde se nalaze deca. U ovoj aktivnosti učestuju sva deca centra, pravo na učeš e imaju sva deca, bez obzira na starost. Tu mora da bude jedan koordinator za ovuaj turnir koji treba da skuplja voditelje i da objasni način organiziranja. Učestvovanje u program Timovi učesnici (imena tima) Imena ekipa stavljaju deca u saradnji sa voditeljem. Organizacija Voditelji grupe moraju da dostavi spisak sa imenima dece učesnika tim) kod koordinatora ovog događaja. Pravila a) Timovi učesnici e igrati po bacanju žreba u prisustvu voditelja. Žreb se baci kada se nabrajaju grupe. b) Igranje utamkica je po žrebu. c) Ekipa koja izgubi se eliminiše, ako se utakmica završi nerešeno igra se nastavlja 5min. Ako igra je ponovo nerešena igraju se penali. Utakmica e se odigrati:

Variacije:

- 2x10 minuta, sa 5 minuta pauze. - Timovi trebaju da imaju dresove razlićitih boja da se razlikuju od protivničkog tima. - Lopta veličine 4. - Pravila fudbala koja postoje moraju se poštovati. U sali, otvoreni ravan i cementiran prostor.

Material:

Kupe (prepreke), lopte, reketi, korpe, papiri (tablica) i olovke.

Radni list Reference:

Ilustracije igara

29


Tema:

Igre bez granica

Odelenje:

1-6

Cilj:

Koordinacija raznih pokreta tela, veština, takmičenje

Dan:

5

Predmet: Opis:

Fizičko vaspitanje Prvi deo: Vežbe aerobika 5-7 min. - Imitacija pokreta od voditelja

Trajanje: Oko 3h

Igre štafeta Način igre: Prva igra: Deca su grupisani tako da formiraju kolone. Svako dete treba da ima traku u struku ili na vratu. Svaka kolona mora imati pehar i jabuku. Jabuka se stavlja na pehar i trka počinje davanjem signal od voditelja. Udaljenost koja se mora preči sa peharom i jabukom je 10 m, gde na kraju ovog puta je i ogrlica za traku. Kod ogrlice je voditelj grupe koji/a treba da označavaju kraj trake sa podizanjem ruke. Na kraju ove igre treba rangirati svaku grupu (kolonu) po bodovima da bi najavili pobednika. Nastavite sa istom igrom, ali sada sa balonima: deca grupisana u koloni kao i ranije. Prvi u redu kolona imaju štap i balon i traku na struku. Sa davanjem signala, zviždukom od voditelja, takmičenje se odvija kao u gornje navedenu igru i pobednik objavlja se nakon dostave trake prema broju kolone. Ponovite istu igru, ali ovaj put trčenje se radi sa gumenim čizmama (duboke čizme): oblik rada je isti, samo promena alata. Na udaljenosti od 8 m smesti se stolica u kojoj se nalaze kape, rukavice, košulju i pantalone. aju i signal deca moraju prvo da stavljaju traku na ogrlici, da se vrate na stolicu da obuče ode u koja je u stolici i da odu na početnu poziciju i vrate se na stolicu i da skinu ode u. Igra se završava kada svi vrate trake u grupi. 

eca sede u krug. čini voditelj

eca su upu eni da oponašaju različite pokrete mimikrije koja

Na kraju: Igra: “Između dve vatre” Teren se ogranici na udaljenost od 15 m dužine i 9 m širine (dužina terena može da varira u zavisnosti od uzrasta dece). Teren podeli se pravom linijom na dva jednaka dela. Igra se u dve grupe. Voditelj baca loptu u zrak između oba dva područja i na koja strana terena pada lopta ta ekipa počne igru. Igra počinje sa udarcem protivničke ekipe. Pobednički tim je onaj koji pogađa sve igrače protivničkog tima. Šut u glavu je zabranjen. Ako se neko pogađa u glavu ne dobijaju se bodovi nego gubi se lopta. Igra se meri štopericom i bodovi se zarade po vremenu. 30


Zadnja aktivnost: Plesanje “Lambada” Voditelj vodi kolonu plesajuci uz muziku lambade i deca su jedan za drugim i plesaju kao voditelj.Vežba se završava pesmom "Wave the flag" Na kraju sakupljaju se bodovi svih igara i saopšte se rezultati grupe. Učesnici u ovoj aktivnosti su nagrađeni sa zahvalnoš u ili poklon. Kraj svega, završava sa bacanjem malih sjajnih papira. FUTBAL - TAKMIČENJE (turnir) Program takmičenja treba da bude isti kao i petog dana (petak). vo takmičenje održa e se poslednjeg dana sa sloganom "Deca igraju zajedno", gde voditelj treba da napravi izbor igrača, znači tim koji predstavlja centar. U ovoj aktivnosti treba da učestvuju svi centri. Pravo na učeš e u ovoj aktivnosti imaju deca bilo kojeg uzrasta po izboru voditelja (tim centra). Takmicenje se organizuje u jednom od centara gde su uslovi optimalni za uspešnu realizaciju ovog takmičenja .

FUDBALSKI PROGRAM TURNIRA I – Ekipe koje učestvuju koje je podneo predstavnik centra. 1. FKLC 2. SHLC 3. PLC 4. GLC 5. PBLC Opomena: Ukoliko ekipe ne dostave spisak imena za učeš e smatraju se neučestavujuce u ovoj igri. II - Organizacija Učestvuju i centar - Voditelj treba da podnese spisak imena proverenih pečatom centra. Spisak mora biti dostavljen kod koordinatora koji organizuje takmicenje u centru gde se održava takmičenje. III – Pravila organizacije igre a) Da postavite datum sastanka voditelja. b) Učestvuju e ekipe e biti podeljene bacaju i kocku u prisustvu vođe timova. c) Vreme utakmica najavljuje se nakon saznanja prisustvovanje ekipa koja učestvuju . d) Ekipe koje gube eliminisaju se, ako takmičenje zavrsi jednako igra se nastavlja pet 31


minuta,ako takmičenje je još uvek jednako, igra se završava penalima. Igra ce se igrati: 2 x 8 min sa 5 minuta pauze - Ekipe moraju imati dres po bojama da se razlikuju od protivničkog tima. - Lopta mora biti veličine 4. - Pravila fudbal igre se moraju poštovati po pravilima koja postoje

Variacije:

Na otvoreni teren ili salu

Material:

Trake, jabuke, pehar po odgovaraju e grupe, ogrlice, gumene čizme, baloni, stolice prema broju grupa, štap po broju grupa i dužine 30 cm Ilustracije

Radni list Reference:

32


Šake I stopala Od hamer papira ili kartona iseći I napraviti oblike šaka I stopala, u dve različite boje, jedna koja će označavati levu I druga koja će biti desna šaka odnosno stopalo. Deci objasniti koja od tih boja predstavlja desnu a koja levu stranu. Zatim započeti igru sa njima. Na podu poredjati stopala I šake napravljene od papira I dati deci upustva da prate to svojim pokretima ruku I nogu. Započeti igru što jednostavnije za njih, a zatim malo otežavati I proveravati dečije pokrete I mogućnosti da stoje što duže mogu u nekom položaju. Igru igrati sa svom decom I sve dok je njima to zanimljivo.

Skakanje -

Na podu kredom nacrtati kocke ili ako ste u sobi selotep trakom napraviti kocke sa razmakom da deca mogu da stanu na kockama sa po jednom nogom. Izmedju svake od dve napravljenih kocki staviti po jednu sa strelicom gde deca treba da stanu odnosno skoče sa obe noge. Ovo uraditi na tri-četiri mesta u jednom redu.

Objasniti deci prvi način igre, sa dve noge skaču na dve kocke a zatim na kocku sa strelicom sa obe noge I tako do kraja reda. Kada sva deca završe prvi način, objasniti da posle skaču raširenih nogu na kockama, a na strelicama treba da skaču na jednoj nozi, I tako do kraja reda.

-

Na podu postaviti konopac srednje dužine pravo, a zatim objasniti deci da treba da skaču sa jedne strane konopca na drugu, prvo sa dve noge a zatim na jednoj nozi zavisno koliko mogu da izdrže. 34


-

Poredjati u jednom nizu 10 krugova (hula-hopa) I u svakom od njih staviti po jedan broj napisan na papiru od 1 do 10. Deci reći da skaču od jednog do drugog I da broje odnosno izgovaraju broj na kojem skoče. Prvo brojeve I krugove poredjati blizu I redosledom a zatim otežavati igru malim udaljavanjem I premeštanjem brojeva.

1

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sa istim kockama nacrtanim ili napravljenim od selotepa na podu uraditi drugu igru samo koristeći šake I stopala napravljene prethodno od papira I za prethodnu igru. Umesto strelica u sredini postavljati šake I stopala I dati deci instrukcije kako posle skakanja na kockama treba da izmedju toga stavljaju svoje šake odnosno stopala.

Precizno bacanje

Nacrtati ili od konopca napraviti za početak veliki krug u koji će deca ubacivati odredjene predmete kako bi se proverila njihova preciznost. Decu treba udaljiti od kruga na nekoj distanci gde nije nemoguće pogoditi krug. Posle završenog prvog kruga ubacivanja za svu decu u grupi, krug smanjivati sve dok deca ne treba odredjen predmet da ubace u neku najmanju kutiju.

Balans Postaviti konopce na podu u različitim oblicima, na kojima deca treba da gaze svojim stopalima održavajući balans svog tela. Kada sva deca iz grupe završe sa ovim zadatkom, otežati im tako što ćete im vezivati oči I dati im upustvo da ponovo odrade ovu igru samo da se fokusiraju na stopala tako što će ispod njih osećati konopac a neće moći da ga vide, takodje održavajući balans tela.

Alarm -

Deca treba da leže na velikom I udobnom prostoru, facilitator odnosno vodič grupe kod sebe treba da ima neki alarm na satu ili neku muziku koju treba da pusti u neko vreme. Deci objasniti da kada čuju taj zvuk svi treba da su na nogama I da trče okolo I prave odredjene svojevoljne pokrete ne dodirujući jedno drugo, kada se alarm odnosno muzika zaustavi deca treba da se vrate u prvobitni ležeči položaj. Igru ponavljati sve dok deci ne postane dosadna. 35


-

Grupu dece postaviti u jednom redu, a vodič grupe treba da je na distanci od njih sa zvonom u ruci. Reći deci da treba da skoče I dotaknu zvono koje se nalazi u njihovoj ruci, sa svakim novim krugom igre podizati zvono u visinu za odredjen nivo I tako iskušavati dečiju mogučnost skoka I hvatanja zvona, sve dok to za njih ne postane previsoko.

Lepo obrtanje Na podu postaviti udobnu traku od sundjera (strunjaču ili slično) na kojoj deca moga da legnu I prave pokrete svojim telom. Prvi zadatak za decu treba da bude da se okreću na traci koristeći celo svoje telo, ruke I noge, kako bi se oslobodili I opustili. Svako dete može to da izvede nekoliko puta sa raličitim oblicima obrtanja svog tela. Zatim deci nekom maramom vezati ruke I noge I ubaciti ih u kartonsku kutiju otvorenu sa obe strane I ponoviti obrtanje na traci.

Okretanje -

Od konopca napraviti krug u kojem dete može da stane, a oko konopca zakačiti papiriće sa nekim zadacima (na primer, 6 puta se okrenuti na prstima I slično). Deci objasniti da se u krugu vrte dok ne čuju neki zvuk (udarac ruke od ruku) I kada se zaustave pronadju zadatak ispred sebe, ukoliko ne znaju da čitaju vodič grupe im pročita zadatak, kada ga ispune nastavlja se igra sa ostalom decom.

-

Vodič treba da se nalazi izmedju dvoje dece sa krugom (hula-hopom) većim ili manjim, u ruci, kroz koji će se deca dobacivati medjusobno sa loptom ili nekim drugim predmetom. Vodič može otežavati igru pomeranjem ili smanjivanjem kruga kroz koji se deca dobacuju.

-

Na tabli nacrtati nekoliko krugova različite veličine, u kojima treba upisati različite brojeve. Decu podeliti u dve grupe I napraviti malo takmičenje. Dati im da krugove na tabli gadjaju sa laganom lopticom I upisuju brojeve odnosno poene za grupu u kojoj igraju. Zavisno koji krug nosi koliko poena I ko najvise osvoji ta grupa postaje pobednik ove igre.

Mimika Za ovu igru potrebno je decu podeliti u dve grupe, I napraviti dva reda tako da oni stoje jedni naspram drugih, gledajuci se u lice. Svako dete sa jedne strane reda treba drugom detetu naspram njega mimikom svog tela pokazati neki predmet, životinju, voće ili povrće, što bolje može kako bi drugo dete pogodilo, I tako sve redom sa obe grupe dece.

36


Kako bi mladjoj deci olaksali ovu igru možete pripremiti listu stvari koje će se odglumiti mimikom kako bi oni bili uspešni u pogadjanju, I pre nego što počnu pročitati im šta mogu da odglume odnosno pogode u suprotnoj grupi.

Šetnja, skakanje I preskakanje -

U igri šetnje vodič grupe pokazuje deci različite oblike šetnje, počinje sa laganom šetnjom, zatim ubrzava I govori deci kako negde žure, zatim korača kao vojnik I sve vreme deca ga prate I imitiraju u tome. Ubacivati naizmenično lagano I brže hodanje sa decom.

-

Na podu postaviti krugove u kojima će deca skakati, a na suprotnoj strani krugova postavljati predmete odredjene visine koje deca treba da preskoče. Kroz igru otežavati deci povećanjem visine ili udaljavanjem krugova.

-

Takodje na podu postaviti različite prepreke u vidu predmeta koje deca treba da zaobilaze I trče oko njih ne dolazeći u kontakt sa njima.

37


Voditelj: Dob:

Mesto: Trajanje: 1.30h

Fokus programa: Razvoj kreativnosti, imaginacije i jezika za pričanje priče

Ciljevi učenja:  eca e nauči a razviju pozori te  ni e stvori neke karaktere i za r a na u i perio  ni e izgra i per ormans, koriste i različite aktivnosti Prva sesija Fokus sesija: Uvod u dramu, da upoznaju jedni ruge, uče pravila, a ra e kao tim.

Dos gnu e učenja:  Fokusiranje na o r avanje tempa u igri “Reci svoje ime”

VREME 15 min

Datum: Ciljevi učenja:  eca e uči o klasama rame i sa r ajem  ni e se upozna je ni sa rugima sa ramom igraju i razne ak vnos Ve tine u Dramu: Team build (stvorimo ekipu)

AKTIVNOSTI Prezentacija odeljenja, prezentacija pravila, potpisivanje ugovora, predstavljanje nalepnica (stikeri) i posledica (semafori), pitati decu a razmi ljaju o signalu za ti inu, ive banje istoga nekoliko puta.

10 min

5min

15min

Reci svoje ime Tri tap a + Reci svoje ime + jen a akcija, a zatim svi ponovljaju ime i akciju. Zatim izvucite lanove i činite preuveličavanje akcije. Upoznati se sa jednim drugim aktivnost. Rukovanje Sva deca hodaju u prostoru, u trenutku kada sretnu drugu osobu ispre nji , oni bi trebalo a pogle aju u oči i prezen raju. e nom ka a su to ura ili, oni sa a i sasta sa je nom osobom i re i njihovo . ko se ne se aju imena oni mogu a pitaju rugu osobu. Upoznati se sa jedni drugim / Upoznati se sa prostorom Ko je lider U krugu, deca izaberu jednog lidera, dok jedno drugo dete ceka sa strane. Nakon to ste izabrali li era, koji ima obavezu a razmisli o 39


5 min 5min

20min

tri akcije i a i ostvari ok ete u sre ini poku ava a pogađa ko je lider.Dete u sredini ima tri mogu nos i er treba: da promeni one tri akcije tu i tamo, ali ne kada dete u sredinin gleda prema njemu. Ostala deca u krugu treba kopirati lidera ali da ne gledaju u njevogom smeru. Ovako se izaberu neka deca da postanu deca sredine i neki postaju lideri. Da se probije led / Da radimo zajedno kao tim Boom Chika Boom Vocalno zagrevanje Idemo u kupovinu bjasni kako sa a pretpostavljamo a je pro avnica na je nom o uglova i mi emo i i a kupujemo povr e. Pravila:  Trčati o prodavnice  Reci glasno ta kupis  Razmisli vo e pre nego to o e u kupovinu  Nemoj kupova isto vo e Fizičko i mentalno zagrevanje / Misli brzo Uređaji Vo itelj prica o različi m uređajima kojima se susre emo u toku ana. Npr. ve masina, funkcija koju obavlja, zvuk koji izdaje, itd. Ova aktivnost je da se izgradi celina. Celina je grupa ljudi koji rade zaje no za zaje nički cilj. U ovom slučaju cilj je napraviti uređaj. Sada podelite razred u dve grupe, imenovane po brojevima, i svaka grupa ima ime uređaja za izra u. Pravila:  uređaj treba a obavlja je nu ra nju  na počinje usporavanjem te se nastavlja pokrenuti  Svako treba a ima 2e ili 2e akciju a kompletira uređaj.

10min

Svaka grupa prakticira ovo nekoliko puta i poka e pre grupama. Refleksija

rugim

Nacrtaj svoju ruku Sva deca moraju da crte svoju ruku i na svakom prstu a napi u koja aktivnost im se najvi e opalai, mo da, razlog za to. Nalepnice za ekipu koji su radili zajedno najbolje.

40


Druga Sesija Fokus sesija: Izgraditi karaktere : eca nauče a stvore karaktere i a i za r e za o ređeni perio kroz razne pozori ne igre

Datum: Ciljevi: a r imo karaktere za o ređeni perio Vešti e u Dramu:Izgraditi karaktere

VREME 5min

AKTIVNOSTI Ponoviti pravila drame i ve bajte signal za ti inu

5min

Aktivnost oslobodite telo Svi u krugu a postanu nji ovo omiljeno vo e i pretvara se a ra e đus sa đuz uređajem. bavlja to koriste i glas i telo. Fizičko i mentalno zagrevanje. Rukovanje Šetnja kroz prostor i kada sretnete osobu pred vama, gledajte osobu u oči, rukujte se i recite njegovo ime. Upoznati se sa prostorom Zip Zap Svi u krugu, početi o vo itelja, njegova leva strana se imenuje zip dok se desne strana zove zop. Svi treba da prate ovu akciju tako da nazovu ime akcije. Aktivnost fokusa Idemo u kupovinu Pravila:  Trči o pro avnice  Reci glasno ta kupis  Razmisli vo e pre nego to o e ukupovinu  Nemoj kupova isto vo e

5min

5min

10min

30min

Fizičko i mentalno zagrevanje Poro ični portreti Slika koja obja njava vi e o karakterima koji se nalaze u njoj.Način na koji se e, izrazi lica, i način kako gle amo ruge. Sada imenujte decu sa brojevima od 1 do 4 i tako podelite ih u 4 grupe. Sve grupe treba da stvore portret porodice.Prakticirajte s grupom, i prikažite ispred drugih grupa. Sve ostale grupe trebaju da pogode, igrajuci se, kakvi karakteri su eca na slici. ni mogu a o iruju ecu na sliku a čuju glas ili pokret. Svaka grupa mora da obavlja ovu aktivnost.

10min

Kreiramo karaktere / Radimo zajedno Razgovarajte o karakterima koje su formirali. Pitajte kako se zovu, i zatra i a svaki ima viziju kako se oni pona aju ka a su u pokretu? Kako se zovu, kako hoda? 41


5min

5min

10min

SESIJA Fokus sesija: Izgra ite priču

Ra u grupama a razviju priču r ite karakter na u i perio VREME 5min

Igrajte igru rukovanja ali sada pitajte decu da hodaju u prostoru u karakteru kojeg su ormirali u igri sa poro ičnim portretima i a se predstave u tim imenima. Razgovarajte kako se ose aju ka a su u tom karakteru za vreme igre. Dajte nalepnice Refleksija Luaje lojen rreth zjarrit

DATUM Ciljevi eca e razvi priču na osnovu likova i struktura scenarija Vešti e r m Razvoj priča

AKTIVNOST Zip Zap aktivnost Za koncentraciju

5min

5min

‘’Boom Chicka Boom’’ eva , brzo, polako, apu u i, glasno, tiho Grejanje vokala “Karakteri u prostoru” Izaberite mačku kao karaktera i svi trebaju a o aju kao mačka, a zatim kao leptir – U ivajte uz miris cve a, a zatim kao stari čovek koji hoda kroz ki u , kao ete koje o a po snegu , kao oni koji hodaju kroz med. Pitajte kako bi hodali ako hodamo po medu ? Brzo ili sporo ?

5min

izičko grejanje / radimo zajedno Igra '' a i ..” Objasnite da sarađnja sa rugima je veoma va na u pozori tu . a sarađujete sa rugima znači a pri vatiti njo ove i eje . Se e i u krugu. Vo itelj počinje prvi, a treba a razgovara sa nekim u krugu, a ga pogle a u oči , i ka e '''' trava je zelena” , a osoba sa kojom je kontak rao vo itlej treba a gle a nekog rugog u oči i re i a '' a, travu je zelena , a nebo je plavo'', on a tre a osoba gle a nekog rugog u oči i reci ''da, trava je zelena , a nebo je plavo , a oblaci su beli” i tako alje sve ok su svi rekli nešto barem jednom . Da se izgradi saradnja / da se izgrade ideje

30min

Razgovaramo o poro ičnim portretima koje su stvorile juče u klasi . Osobe i situacije koje su stvarali. 42


Sa a u te iste grupe emo gra i priču . Voditel pokazuje da za stvaranje priče, najlak e je ako odgovorite na nekoliko je nostavni pitanja, kao to su ko ste vi, gde ste, a li je an ili no ka a se priča esi, da li je vru e ili la no , ta ra ite , gde je problem i kako da ga rešimo. Uzmite kao primer naku priču sa početkom, razvijanjem i zavr etkom. Radu ili ili tužnu? Sada, misli i gradi. v e vo itelj tra i tima koji ra i zaje no sa gra nje priče.

15min

ve ve grupe, o nosno poro ica čarobnjaka poro ica lavova e razviti priču koja ima naslov'''' Moje jutro Sva eca u grupi moraju a ormiraju priče koja obja njava kako se bu e ono to poro ica čarobnjaka ra e . Uz pomo vo itelja a o govore gore navedena pitanja. Va no je a svi karakteri ( eca) o igraju svoju ulogu. Voditelj vodi evidenciju za price da se ne zaborave. Ka a ste kreirali priču _ i uključili svu ecu u grupama, ostvarujte priču na sceni. Pravi na sceni:  Ne igraj se sa leđima prema publike, ali sa licem okrenutom prema publike  okreti u pozori tu treba a bu u velika  Glas treba da bude visok Ove dve grupe, deset usudio da dva ugla prostorije, da ostvare svoje priče na sceni.Vo itelj vo i evi enciju o pokretima na sceni (njihovo kretanje na sceni)

10min

15min

Porodica čarobnjaka per ormira ok rugi gle aju. Ka a se zavr e sve per ormanse svi ka u ta im se opalo. Porodica Lavova performira dok drugi gledaju . Vreme za razmi ljanje Nalepnice za najbolji tim koji je sarađivao najbolje zaje no za razvoj priče. Sa a u krugu zamislite a ste u veoma toplo mesto i veoma je toplo. azen koji je u sre ini kruga je premali a bi povecali bazen a mogu svi a plivaju, trebate re i ne to o ana njem času. Šta vam se svidelo. Svaki put ka a neko ka e i eju, bazen poraste i isto tako i krug .

43


Četvrta Sesija Fokus sesija: Razviti priču i likove sa muzikom

DATUM Ciljevi: a nauče kako a razviju kratke priče u per ormansama a pronađete pravu muziku za priču Vešti e r m Fikcija pozori ta

ni e upozna ru nu grejavanja i uočiti prostorija ni e prepozna likove i njihove pokrete VREME 5min

5min

5min 15min

AKTIVNOST ‘’ Ko je li er” (Opis igre u stranici 1) Da radimo zajedno/Da se zagrijemo Rukovanje ali sada u karaktere koje su formirane i na imena karaktera. Fizički kontakt / upoznavanje sa prostorom Boom Chika Boom Grejanje vokala Razgovarajte o pričama koje su se juče rekla. ega se se ate, vo itelj po se a priče. Sa a emo ču muziku i emo se kreta kroz prostor kao a se kre u karakteri. ko je muzika je spora, i oni moraju a se polako kre u, ako je muzika brza on a i oni moraju a se kre e brzo, ali brzo kao likovi u svojim pričama.

40min

15min 5min

Ka a su slu ali nekoliko minuta pesama sada se podele u grupe koje su radile do sada. Vo itelj priča priču sa muzičkim . a prona emo muziku za svaku priču. ok vo itelj ra i sa grupom za muzički per ormans, ruga grupa u rugom uglu sobe mogu a ve baju svoj eo, ili da sede kao gle aoci i mogu čak ati i eju. Ve bajte priču sa muzikom.  Muzika: veselo ili tu na?  Neki e ekti kao ptice, ili alarm sata mo e a se ra e o dece  Muzika: brza ili spora? Ka a ste prona li muziku i prakticirali per ormanse ispre grupe. Refleksija Nalepnice za rezultate! U papiru napi i ono to mi se svi elo anas u klasu?

44


PETA SESIJA FOKUS Performans

a znaju zaje nički pri o o rada Da koriste, priče, pokret, muziku i karaktere koji su radili tokom svih sesija

DATUM: Ciljevi eca e izves per ormans razvijen od njih Vešti e r m Performans Kori enje glasa Rad u karakteru

5min

o se anje na pravilima rame, o se anje a je anas an ka a e pokaza svoje per ormanse.

5min

Razmislite o karakteru koje e bi u per ormansama. ronađite prostor u postani taj karakteru . n a aj ivot i počni a se kre es kroz prostor kao taj karakter, okusiraju i se na kretanje i izraze lica. ok se vrti u po sobi, razmislite o rečima ili pokrete koje ete ura i na per ormansi. ka a čuje tap anje onda reci reči koje treba reči u performansi. ( ko se nekome ne se aju on a vo itelj treba a i po se )

5min

itajte ecu a izaberu igru koju ele a igraju. e na o igara koje su naučili tokom ne elje. o eli na grupama i ve bate scene. Za sve ovo vreme ve bajte, uz muziku, pokret, tekst, glas, ok ne bu ete spremni a ga prika ete. Voditelj radi sa obe grupe kojima podseti detalje. Zip Zap Igra za fokusiranje 10 min za svaku grupu a per ormira svoju priču. Performans mogu obaviti ispre članova poro ice ili rugi prijatelja.

10min 30min

5min 20min

10min

Refleksija Nalepnice za rezultate! Što ti se svi elo anas u klasu?

45


Tema:

Apstraktna

umetnost - Od linije do formiranja

1-6

Razred: ne

Cilj: . Promovira e se de a sposobnost da komuniciraju svoje je e. N drugi perpektive kako da mo e da se pojavi svet u , ali i samopouzdanje. Predmet: Opis :

Dan:

1

2,5h – 3h

Vreme:

Likovna umetnost - Slikarstvo Uvodna aktivnost 30 – 40 min S ( ) S

1 D . Boji se ruka i bojena ruka stavi se na

Pitajte decu:  Koju boju su stavljali u hamer? D boji.  Z ?  G ? N R pitanjem dece ta izaziva svaka boja i da misle o asocijacijam ovih boja sa stvarima koje se U se uju u razgovor upotrebom umetnosti kao sredstvo za komunikaciju. Glavna Aktivnost D . Apstraktno crtanje sa linijama: 40 min. P

_

P D

upoznati sa vrstama linija od pravih L

kreirati i poznato

D crtanje, i oblika za koje znamo iz linije mogu dati koji

ne L pravila i prihvati . R sa jednostavnom olovkom bez ikakvih drugih sredstava (ka ravnalo itd.) R sa slobodnom rukom u belom formatu papira A4 za svako dete. P i nastavlja se dalje na druge oblike. Pogledajte prikazani primer.

47


D ispune celi papir sa

oblike. Deci treba dati instrukcije da koji je radio.

S

D

figure koje predstavljaju

za crtanje. Igranje sa slovima: 45 min. P

D ( ) R

"Balkan Sunflowers" i stavljaj , ispod nje sva deca stavljaju svoje ime sa m bojama i oblicima, (i ispod imena priatelja da se ime onoga koji je to radio - ime svakog koji je radio a kraju – do kraja igre da se ne razume ko je radio svoje ime). S igra u tajnosti. U isto vreme, deca r itd. Izrada svečanih razglednica: 30 min Potrebni su papyri u m bojama nemo raditi neku razglednicu, koja je debeli list papira, pravougaonog ob ( 9 × 15 cm), koji sa jedne strane ima e ili fotografije i koja se mo poslati nekome bez N D ukrasiti ih treba im dati primer umeti. Pogledajte primer na vezu ispod: https://www.youtube.com/watch?v=hiEBOJimG2I S Variacije:

S

N . 48


Materijal:

B jednostavna olovka

za papir, makaze,

Prirucnik: Preporuka: Opomena: Treba da se brinuti o deci u kako da koristite boje. Ali moderatori trebaju da osiguraju da ne lice ili stave imaju kada se koristite makaze.

i jednih drugih, ili ne diraju

49


Radni List

50


51


Tema: Cilj: Predmet: Opis :

Svet boja

Razred:

Deca uče da se izraze kroz boje. Radom u timu, oni razvijaju između ostalog motoriku, maštu, i njihovu sposobnost da Dan: komuniciraju i sarađu. Slikarstvo Vreme:

1-6 2 3h

Uvodna aktivnost: 20 – 30 min Deca iz ove aktivnosti uprkos podele u grupe rade isti posao. Svako e imati pred sobom prazan list A4. Različite temper boje raspodele se po plastičnoj posudi. Deca pomažu u raspodeli boja i sede za stolom. Tada deca dobiju instrukciju za rad sa jednim prstem da crtaju u papiru sa izabranom bojom po svom izboru, oblik svoje volje, ali bez prljanja ostalih prstiju. Deca takođe dobijaju instrukciju da kada biraju boje da pokušaju da završe oblik dok se boja istroši sa prsta. Kada prst nema više boje, onda deca treba da menjaju mesto sa prijateljem/priateljicom na desnom smeru, i da nastavljaju da oblikuju ono šta je počeo on/ona sa izabranom bojom prijatelja/prijateljice. va aktivnost se ostvaruje, između ostalog, strpljenje i razumevanje dečijih školskih drugova. Deca e biti usmeravani, da kada završe svoju boju, čekaju svog prijatlja/prijateljicu do kada ona/on završi svoju boju. ni mogu da ustanu, stoje na mesto i da čekaju u tišini. Deci e se pokazati primer, a bi e prikazani gotovi crteži da mogu ilustrirati oblike. Obrasci su predviđeni da budu jednostavni. Npr. Prave linije, krive linije, prekinute linije, tačke. Glavna Aktivnost: Deca rade u tri grupe. Grupe treba da budu odvojeni, tako da imaju dečake i devojčice jednako u svim grupama. Iako se preporučuje da decu koja žele da rade zajedno da se ne razdvajaju, biti u stanju da rade ili podrže svog/ju bliskog prijatelja/ice. vaka grupa treba da ima beli hamer. Deca sede na zemlji. Poželjno je da ima dosta prostora za decu da se kre u, tako da bi bilo optimalno da u jedan hamer rade oko 5-6 dece. Bojimo sa rukama: 45min Ovaj put deca ove grupe usmereni su da koriste celu ruku za bojenje. Oni na svojim crtežima treba da koriste obrasce koje su naučili, ali su slobodni da crte po volji. Kombinuju i orme mogu dobiti figure koje oni znaju iz svakodnevnog života. Izbor boja e biti od strane dece. Deci e biti prikazani neki od prijašnjih primera, i kako oni mogu napraviti razli ite oblike koje oni znaju npr. sunce, cve e, drvo, auto, itd. . Deca e biti zatraženi da se fokusiraju na jedan deo hamera i da iskažu poštovanje prema prijateljice/prijatelja. Oni mogu da zahtevaju boje kad se istroše. Kada je završe crtež ona/on e napisati svoje ime na ivici papira, i zameniti mesto sa decom iz drugih grupa. Dok, kolaž koji je rezultat njihovog rada, bi e stavlja sa strane da se suši.

Bojimo prstima: 45min Deca iz ove grupe rade zajedno u jednom hameru. edi u kruga na zemlji. voga puta deca e biti usmereni da radi samo sa jednim prstem, stvaraju i kišne kapi ali sa različitim bojama u belim papirem. Oni mogu da koriste bilo koju boju koju žele i bilo koji prst, ali samo jedan prst u istom trenutku. ilj koji e biti prikazan deci jest da pokrivaju beli papir 52


sa kapima dok ne ostaje prazan prostor. Deci e se preneti informacija da ako pomažu jedni drugima rezultat e biti lepši i zadovoljstvo veliko. U ovom poslu oni trebaju da pokušaju da rade zajedno, poštuju i želje jedni druge. Ruka priatelja: 45min Deca sede oko belog hamera u zemlji. voga puta deca e raditi sa bojama od kreda. li, oni e biti usmereni da crtaju na belom papiru sa različitim bojama, svojih ruku i ruku njezinih priateljice/prijatelja. Prostor u okviru crtane ruke treba da ostane beli i kada se papir puni sa rukama, mogu da napišu svoja imena na njih ili nacrtati cve e. Dodatne aktivnosti: ko deca završe sa radom pre zakazanog vremena, oni e biti usmereni da nacrtate jednostavne skice igura kvadrat, krug, cvet, sunce, itd. na belom papiru sa olovkom. vi radovi e se koristiti na aktivnost četvrtog dana. Na kraju svih rada, deca e biti usmereni da postavi radove na mestima gde ne e biti ošte eni i mogu se osušiti da se upotrebe za izložbu na kraju letnjeg programa. Variacije: Materijal:

Beli hamer svaka grupa po jedan, ali poželjno je da ima više na raspolaganju, u slučaju nezgode , temper boje sve vrste boja , boje od krede razne vrste , vlažne i suve salvete.

Prirucnik: Preporuka:

53


Tema:

Kreativnost leti

Razred:

Deca se predstavljaju Cilj:

Predmet: Opis :

1-6 3

u umetnost. Dan: P d d oni razvijaju sposobnosti motorike i ostalim materijalima koja se koriste. Kreativna umetnost Vreme: Uvodna aktivnost 20 – 30 min Deca podeljena u tri grupe, upoznaju se sa materijalima koja toku dana. Onima se , saznati imena, upoznati se sa procesom i tehniku rada m pomagala (npr. makaze, lepak, itd.) Deci d , iako u d da rade u svim aktivnostima. K u crtati po volji olovkom na belom papiru stiti u d d . Za to vreme deci d oliko ih rada. Kreiranje meteora: 45min D d d Ipred njih d . Onima se razjasniti pravila saradnje i o materijala. jedan primer kompletnog rada. Zatim formiraće loptice od novinskih stranica, koje su zgužvali rukama. d u .

sami

Onda usmereni da pokriju loptu sa obojenim lepnim trakam skratiti ove trake na po volji okriti loptu sa bojom koja d d mogu da koriste nekoliko boja i ne da se d u P trake, njih treba savetovati da budu oprezni, ali i da imaju strpljenja dok se njegov prijatelj/ica oslobodi T d ite decu u preuzimanju odgovornosti, tako da savetovaju i da se brine i da pomognu mladima. Onda seku komad d do jednog metra i u ga na vrh, a zatim nalepe traku sa omiljenom bojom za konop. Posle lepljenja sa konopom, deca seku papire e ih u uglovima kratke trake, koji onda lepe na stvorenu loptu. Kreativnost leti – 45 min. D sebe

diti bi

d d bojanim papirima ispred d sa kukuruznim om, rižu, obojene perle, kavu i lepak. Pored za svako dete.

54


D

usmereni da ofarbaju papir d usmereni da stavljaju izabrani materijal na papiru s lepakom T lepiti, d dobiti izgled slike koju d . Deca d i ideje celo d g rada je d P imaju d d T d ijalima koje imaju za korist.

Onda se material d d raju

Dekoracija imena – 45min. D diti d d anim papirima A4. ispred sebe d sa testeninom i lepakom. Pored papira bi za svako dete. D usmereni d sa olovkom u velikim slovima svoje ime ili ime svoje voljene osobe. Zatim, na cratama slova imena trebaju da oboje lepkom . Kada su obojili jedno slovo, stavljaju testeninu na lepak, zatim opet drugo slovo i stavlja se testenina i tako dalje sve dok su zavrťena sva slova imena koju su izabrali. Variacije:

Materijal:

R f u zrnu, testenina d (razne vrste), mnogo novina, tanki konop, lepljiva traka u raznim bojama, ukrasni papir ( papire d vam pomognem kada d gde da ih kupite)

Prirucnik: Preporuka:

55


Tema:

Kreativnost leti

Cilj:

Razvoj mašta i kreativnosti

Predmet:

Kreativna umetnost

Opis :

Uvodna aktivnost 20 – 30 min e a o e ena tri r e o na se sa ateri a i a ko a e se koristiti a aktivnost tok ana ni a e se ra asniti ravi a koriš en a, saznati imena, upoznati se sa procesom i tehniku rada i koriš en e o a a a. Deci e se o asniti a, iako u o etk e iti o e eni tri r e oni e i ati ri ik da rade u svim aktivnostima. Kao o etna aktivnost oni e ra iti sa papirom A4 ra i itih o a kojeg e ise i vertikalno u istim dimenzijama da budu spremni za glavnu delatnost koju e ra iti. Za to vreme deci e iti predstavljen primer kompletnog rada. (Rad od prethodnih aktivnosti da se vidi do e s oš i o 4 ana) Sve vre e ok se u obojani papir bi e im postavljana pitanja o bojama, koliko su zadovoljni poslom kojim rade, dali naiđu na oteško e it Toko ro esa se en e a ira njih treba da se savetuje da budu oprezni.

Odelenje: Dan: Vreme:

1-6 4 2,5h

Vaza – njeno ukrašavanje: 45min. e a se e se išti a na sto ovi a re n ih e se na i ateri a ko i e se koristiti a s e e aktivnost ni a e se ra asniti ravi a sara n e i o ti a no koriš en e materijala. o etk e iti rika an jedan primer kompletnog rada, da se stvori utisak kako će izgledati rad koji oni rade. n a ete o eti a ra ite krugove od ise enih delova a ira neki ve i a neki manji spojeći listove po ra i ito boji za postizanje dekorativnog kolorita. Tre a asti na obojena vaza (i a ra i itih o e o t naran žaste sive, crvene, itd.), i onda o ike ko i s ra i i kr e iti až ivo smeštni u vazi koriste i e ak i etku široko proseka. Re tat se avršava stvaran e s ike ko a i str e ekorativn va koristiti a ra i ite stvari Po e a vezu kako će izgledati vaza na kraju:

i

ože se

http://www.youtube.com/watch?v=oD_rGjaT7ak Dekorativne trake 30 min Deca u ovo r i e se eti oko sto a, i svaki e i ati papir A4 koji e se sklapiti i na rtati s ik n a e se iseći i ov i i stvoriti sastav sa istim nitom. Kao primer, pogledajte vezu kako će izgledati na kraju: http://www.youtube.com/watch?v=8F8L51ffa4A

56


vo s neki o o ika a i ože a se ra i i r o o ik kao što e prikazano u video, sklapa se papir dokl je o e i vesti, nacrta se samo deo dekora i kada se otvori list isti dekor se ponavlja mnogo puta u zavisnosti od ve i ine papira. Mašta leti – 45 min. Svako ete e se eti a n enim stolom i prvo e o eti a crta slobodnom rukom samu izabranu te n a o a i na re a o i rtež sa te er o a a Tre a etku, asti n o na ko o mogu se postaviti o e i aša vode. Kada završe ra one se stavljaju na stranu da se suše dok deca sa nastavnicima sede i razgovaraju rad svakoga posebno i ono šta je že eo a re stavi Variacije: Materijal:

Temperi, razni papiri i novine etke e nostavna olovka, makaze, obojeni papiri u A4 formatu

Prirucnik: Preporuka:

57


Tema:

Cilj:

Predmet: Opis :

Rad sa glinom

Razred:

Kroz proces ukrašavanje deca treba da uče da razumeju da treba da prođu razne faze da rad bude prikazan. Pored toga deca nauče da integrišu različite elemente, za postizanje rezultata. Oni uče na svoje strpljenje i koncentraciju, a Dan: istovremeno učeći o novim materialima oni stvaraju nove perspektive koje pomažu na razvoj kreativnosti. Promoviranje razvoja veštine motorike je očigledna kroz rad sa glinom. Kreativna umetnost Vreme:

1-6 5

3h

Uvodna aktivnost 20 – 40 min va deca različiti uzrasta e biti deo završnog aktiviteta, kroz razgovor sa njima šta su radili oni od prvog do poslednjeg dana, što im se sviđalo najviše, pitanjem o tehnike koje su koristili, da li su zapamtili njihova imena itd. Deca su upoznaju sa materijalima koji će se koristiti za aktivnosti dana. nima e se razjasniti pravila koriš enja, saznati imena, upoznati se sa procesom i te niku rada i koriš enjem pomagala. Deci e se pojasniti da, iako u početku e biti podeljeni u tri grupe, oni e imati priliku da rade u svim aktivnostima. Posle svega, objasni im se šta je glina, kako se koristi za postizanje oblika i može biti izgrađena kao dekor itd. Pošto je malo naporniji rad, preporuća se da nadzornici to rade, ali da imaju malu mogu nost i deca da eksperimentišu. Figure od gline - 1h 30min. Glina je materijal kao testo koje se treba dobro sabiti i posuti povremeno sa vodom dok se osuši da ne pukne. Stavlja se na stolu kao rezanac u tankom sloju. Njen obim radi se oklagijom i počne da se radi na dobivanje figure: Npr:

58


59


Ovo su neki od primera ali postoje i drugi oblici koji mogu da se rade a zatim mogu se postaviti ukrasi kao perle, štapovi, papiri i sl. dok je masa još vlažna. Kada se osuši počne da se boji i ukrasi, može se postaviti ruka na njemu i napisati ime na njemu, ili nešto slično. Dekoracija i rad sa spajalicom i ukrasnim papirom: 30 min eca sede u sedištima na stolovima. pred nji e se na i materijal koji e se koristiti za slede u aktivnost. nima e se razjasniti pravila saradnje i optimalno koriš enje materijala. početku e biti prikazan jedan primer kompletnog rada. Od dekorativnog papira radimo krugove, ne prevelike, od isečeni delova papira spoje i listove po različitoj boji za postizanje dekorativnog kolorita. tavimo obe spajalice unatrag da bi mogle da stoji bez srušenja. zmeđu njih lepimo krug koji smo napravili kao dekoraciju. Ovo treba da se postave od strane deteta na stolu, zato što može da se otvori i stavlja pismenu poruku ili fotografija da se ima na umu da sutra mora da završi . Rad kockice: 30 min. Paket mora da bude u kvadratnom obliku i ima veličinu od oko 9 cm2. Na njega se 60


nacrtaju tačke u svakom delu. Onako kakva je i kocka, na jednoj strani se nalazi samo jedna tačka (okrugla), na drugoj dve tačke, i tako dalje. Tačke se oboje po želji deteta i ostav se da se osuši. Ovo je veoma brzi i atraktivan rad za decu. Ako žele oni mogu promeniti svaku od tih napravljenih kockica, da imaju kao uspomenu od svojih drugara/ice. Ali, mogu i da se igraju sa njima, i u toku učeti brojeve ili osnovne matematičke operacije kao što su dodavanje, oduzimanje. Variacije: Materiali:

Temperi, papir, četke, jednostavna olovka, makaze, obojeni papiri u A4 formatu, glina, makaze, karton

Radni List Referencije:

61


Tema:

Umetnost

Cilj:

Da se pomogne deci u upoznavanju različitih vrsta plastičnih umetnosti. Pojačavajući concept linija I oblika.

Opis:

Energizer (15 min)

Dan:

1

Ttrajanje:

2.5 hs

“Crtanje linija kocke” Postavite veliki komad papira na podu sa dva reda od po pet (5) slika na svakoj strain. Okupite decu u krug oko papira, ostavite kofu sa bojama I markerima pored. Predstavite kocku deci. Objasnite da kocka ima različite linije na svakom licu I da su zato linije različitih boja. Na smenu pitajte decu dali mogu da prepoznaju boje na svakoj liniji. Tražite od dece da prstima u vazduhu nacrtaju linije koje vidi na svakoj strain kocke. Nakon što su im boje I linije jasne, pitajte decu da u smenama bace kocku i vide na koju će liniju kocka pasti. Zatrazite od jednog deteta da uzme jednu bojcu/marker iste boje koju kocka pokazuje I da nacrtaju linije koje kocka pokazuje povezivajući dve slike na papiru.

Glavna aktivnost (1sat) Podelite decu u tri grupe, objašnjavajući im da će imati priliku da nauče I iskuse tri “različite” plastične umetnosti. Bojenje & Crtanje (20min) Pitajte decu sta oni mogu da koriste za crtanje. Slušajte njihove odgovore I odgovorajte prema tome. Objasnite da postoji puno načina u crtanju I bojenju I da će danas crtati sa vunom I šmirglom. Pitajte ih dali znaju sta je to “šmirgla” I dali znaju kako se može crtati po njoj. Dajte svakom detetu po parče “ šmirgle od 25 x 30 cm (mora da ima već isctrane oblike na njoj) I recite im da prate oblike kažiprrstom I da kažu šta osećaju. Pružite sa strane vunicu u različitim bojama (iseći ih u parčićima od 10 do 20 cm) I pitati decu da prate liniju na šmirgli I kopiraju oblike sa vunicom. Dozvolite im da eksperimentišu sa različitim bojama dok im se rezultat ne svidi. Odvojite ih sa strane za “Konstrukcijsku aktivnost” sledećeg dana, pobrinite se da svaki deo ima dečije ime. Konstrukcija (25 min) Maska- “videti u bojama” Obezbedite svakom detetu sa parčetom hamer papira sa šablonom maske na njemu. Zamolite decu da je iseku duž linija. Obezbedite deci bojice, markere, lepak I papire u različitim bojama. Dozvolite deci da dekorišu maske kako oni žele. Kada završe dekoraciju, pomozite im da ubace delove (takodje mozete da koristite vunicu). Isecite delove celofana u različitim bojama I zamolite decu da gledaju kroz celofan I da opišu kako se stvari menjaju oko njih. Pitajte decu da odaberu 2 dela za njihove maske I da ih ubace u iste. Dozvolite deci da nose svoje maske. Štampanje (20 min) Dajte deci po parče (30 x 35 cm) kartona I različite objekte (rolne toalet papira, plastične igračke itd). Postavite, tanjire sa različitim tempera bojama na stolu. Zamolite decu da umoče predmete u boje I postave ih na karton. Dozvolite im da eksperimentišu sa različitim bojama I objektima dok nebudu zadovoljni svojim radom. Postavite kartone negde da bi se osušili. Ostavite ih sa strane za “Konstrukciju” aktivnost sledećeg dana; pobrinite se da svaki rad ima ime deteta na njemu.

Varijacije: Materijali:

Radni listovi

Flipchart papir, marker I bojce (nekoliko boja), šmirgla 25x 30 cm, vunica, tempere u različitim bojama, sortirani objekti (rolne od toalet papira, plastične igračke itd) hamer papir, makaze, lepak. “Crtanje linija kocke” radni list. “Crtanje linija kocke” slike. “Crtanje kocke” šablon kocke. “Šmirgleni oblici” primer aktivnosti. “Maska, gledaj u boji” šablon “Maska, gloedaj u boji” primer aktivnosti

Reference: 63


“Crtanje linija kocke” radni list.

64


“Crtanje linija kocke” slike.

65


“Crtanje kocke” šablon kocke.

66


“Šmirgleni oblici” primer aktivnosti.

67


“Maska, gledaj u boji” šablon

68


“Maska, gloedaj u boji� primer aktivnosti

69


Tema:

Umetnost

Dan:

2

Cilj:

Pomoći deci da se upoznaju sa različitim vrstama plastične umetnosti. Vežbanje sitnih motornih veština.

Trajanje:

2.5 hs

Opis:

Enerdžajzer (15 min) “Crtanje kocki” Postavite veliko parče flipčart papira na pod. Rasporedite decu u krugu oko papira, ostavite kofu sa različitim bojama I markerima. Predstavite kocku deci zajedno u krugu. Objasnite da kocke imaju različite slike I su u različitim bojama. Predstavite kocke deci (pobrinite se da su već obojene i sastavljene). Objasnite da kocke imaju različite slike I da su različite boje. Na smenu pitajte decu dali mogu identifikovati svaku sliku I svaku boju. Nakon što su boje I oblici jasni, recite deci da da na smenu da bace kocku I vide koja slike je okrenuta nagore. Takodje mozete da zadate jednom detetu da prvo nadje iste boje bojcu I onda pokusa da nacrta sliku koja je na kocki

Glavna aktivnost (≈1sat) Podelite decu u tri grupe, objašnjavajući im da će imati priliku da nauče I iskuse tri “različite” plastične umetnosti. Bojenje I Crtanje (20min) “Senke figura” Pitajte decu šta možemo da koristimo da bi bojili. Obratite pažnju na njihove odgovore I odgovorite prema tome. Objasnite da posoje mnogo instrumenata za bojenje, četkice, sunđeri itd. Objasnite im da ćemo koristiti sunđere. Dajte svakom detetu po beo papir I slova ili figure napravljene od kartona ili hammer papira. Raspodelite sunđere deci I ostavite im tanjire sa različitim tempera bojama. Deca bi trebalo da postave figure ili slova na eli papir I da čvrsto drže jednom rukom. Drugom rukom neka uzmu sunđer I umoče u željenu boju I trljaju preko papira I kartona sve dok ceo beli papir ne pokriju bojom, ne mrdajući karton svo vreme. Kada je papir obojen, recite deci da skinu figure I vide kako je na tim mestima papir beo . Pitajte decu dali je figura na papiru ista kao I ona od kartona. Ako je figura pomerena I to je uticalo na rezultat, deca mogu pokušati opet. Konstrukcija (25 min) “Urami moju umetnost” Vratite svakom detetu rad iz prethodnog dana sa Bojenja I Crtanja I Štampajuće stranice. Pomozite im da zalepe šmirgle za kartone. Dajte deci druge materijale da završe sa dekoracijom ramova. Pomozite svakom detetu da napravi dve rupe u gornjem delu. Dajte svakom detetu parče vunice po 20 cm I stavite tanjir sa perlama na sredini stola. Pomozite decu da naprave čvorove između perli. Konačno prtnite vunicu kroz gornje rupe na ramu I zavežite čvorove na njima nebili omogućili da se okači o vunicu Štampanje (20 min) Izađite sa decom I skupite što više vrsta lišća. Dobro je skupiti što više vrsta, oblika I veličina. Svako dete bi trebalo da ima barem po jedan list. Kada se vrate, postavite tanjire sa različitim tempera bojama u centru grupe. Dajte svakom detetu beli papir. Neka svako dete umoči samo jednu stranu lista u boju, moze biti jedna ili više boja. Nakon što vidite da je jedna strana potpuno pokrivena bojom, recite deci da tu stranu stave na beli papir. Neophodne je pritisnuti list kako bi se boja prenela u potpunosti. Recite deci da mogu da eksperimentišu sa različitim lišćem I bojama. Nakon što deca završe, iznesite papire vani kako bi se osušili.

Varijacije: Materijali:

Papiri u boji, krep papir, makaze, lepak, perle, vunica, sundjeri, A4 beli papir, tempera boje, flipčart papir plastični tanjiri. “Drawing cubes” template.

Radni listovi “Figures shadows” template Reference: 70


71


72


73


74


75


76


Tema:

Umetnost

Dan:

Cilj:

Pomoći deci da se upoznaju sa različitim vrstama plastične umetnosti.

Trajanje

3 2.5 sata

Enerdžajzer (15 min) “Plešući papir” Stavite flipčart papir na stolu. Isecite dno od flašice kečapa ili majoneza, naprevite 4 rupe na zidu flašice jednake razdaljine od vrha. Isecite 4 dela vunice oko 50cm I vežite ih oko svake rupe. Pomešaje tempera boje sa vodom (nebili je napravili tečnijom) stavite prst na vrh flašice I napunite bočicu bojom. Sa jednom rukom držite vunicu tako da flašica visi na nekih 5 cm od papira. Držite ruku što je čvrsto moguće. Pomerite prst sa vrha I pomerajteje sa jedne strane na drugu I gledajte kako boja pada na papir. Možete takođe da kažete deci da gurnu flašicu u smenama I videti sta se dešava sa bojom na papiru. Da bi videli moguće rezultate pogledajte u dodacima. . a

Glavna Aktivnost (1sat) Podelite decu u tri grupe, objašnjavajući im da će imati priliku da nauče I iskuse tri “različite” plastične umetnosti Bojenje I Crtanje (20min) Prestavite aktivnost deci objašnjavajući će danas biti poseban dan gde će bojiti vazduhom. Dajte svakom detetu po beli papir I slamčicu. Pitajte decu da duvaju kros slamčicu I osete vazduh. Papire bi trebalo ostaviti na stolu. Stavite kap boje srednje veličine na sredini dečijeg papira. Recite deci da priđu sa slamčicama I duvaju nebili pomerali boju po papiru. Nastavite da stavljate boju na papiru dok deca ne završe sa svojim delom. Konstrukcija (25 min) “Umetnost sa koncem” Dajte svakom detetu, po plastični tanjir I recite im da iseku ivicu po 3 cm na najmanje 12 mesta. Dobro bi bilo voditi decu kroz sečenje. Isečci bi trebalo da budu jednako udaljeni (vidi u dodatku). Na sredini stola ostavite parčiće vunice različitih boja da deca izaberu. Kada izaberu boju zalepite jedan kraj na dno papira (pogledajte dodatke za primere). Kada završe sa jednom bojom, mogu koristiti druge boje. Na kraju aktivnosti, mozete okačiti tanjire svuda po učionici, pritom zalepite jos jedan konac na poleđini tanjira. Štampanje (20 min) “Kružno bojenje” Podelite decu u grupe. Postavite plastične tanjire sa bojom na stolu I dajte deci četkice. Dajte svakoj grupi po flipčart papir, neki CD I plastične čaše. Recite deci da koriste četkice kako bi naneli boju na površini CD-a I I dnu plastične čaše. Važno je napomenuti da deca netrebaju prekriti celu površinu bojom nego samo boju naneti u tačkicama. Nakon što su naneli različite boje, zamolite decu da stranu nanetu bojom postave na papir I da ih okreću. Nakon sto ih okreću neko vreme, mogu ih podignuti I videti efekat okretanja CD-a I čaša. Proces mogu ponoviti nekoliko puta sve dok ne pokriju ceo papir.

Varijacije: Materijali:

Flipchart papir, tempera boje, flačica od kečapa ili majoneza, vunica ili konac (2 metra), činija, cevčice, beli papir A4, plastični tanjiri, makaze, UHO lepak, CDi, plastične čaše

Radni listovi

“Plešuća boja” uzorci. “Umetnost sa koncem” model za sečenje “Umetnost sa koncem” uzorak

Reference: 77


“Plešuća boja” uzorci.

78


“Umetnost sa koncem” model za sečenje

79


“Umetnost sa koncem” uzorak

80


Tema: Cilj :

Umetnost Pomoći deci da se upoznaju sa različitim vrstama plastične umetnosti.

Opis:

Energizer (15 min)

Dan: Trajanje:

4 2.5 sata

“Kutije u boji” Napravite grupe od 3 deteta. Dajte svakoj grupi po kartonsku kutiju sa belim papirom A4 prilepljen sa maskirnom trakom na dnu. Objasnite deci da drže kocku na različite stranice. Potopite lopticei/ili klikere u različitim bojama. Ubacije nekoliko loptica ili klikera u kocke I recite deci da je pomeraju sa raznih strana. Pomeranje loptica ili klikera će ostaviti trag boje u različitim pravcima I deca na ovo mogu uticati time sto pomeraju kocku u određenim pravcima. Nakon sto loptice ili klikeri ostanu bez boje, fasilitatori I tutori mogu opet naneti boje na loptice ili klikere. Nakon što se aktivnost završi izvadite beli papir I ostavite da se osuši nebili cenili finalni rezultat.

Glavna Aktivnost (1sat) Podelite decu u tri grupe I objasnite im da ce imati priliku da iskuse I nauče različite “vrste” plastične umetnosti. Bojenje I Crtanje (20min) Postavite flipčart papir na stolu. Posstavite nekoliko kapi različitih boja na papiru. Pokrijte boju film papirom I pozovite decu da pritisnu papir I pomeraju ruke da izmešaju I rasporede boju. Dajte deci I ostale objekte kako bi prenosili otiske (igračke, lenjire, itd) Nakon što završe neka podignu film papir I vide rezultate. Ako deca žele, mogu pokušati sa različitom mešavinom boja. Konstrukcija (25 min) “Životinje I lokne” Pitajte decu dali znaju kako ovce I lavovi izgledaju. Pitajte ih dali lavovi I ovce imaju lokne. Diskutujte u grupi koju životinju vole više I zašto. Pitajte decu da izaberu izmedju ovce I lava, I dajte im krug hammer papira, u zavisnosti od boje, lav – žuta, ovca – siva. Nakon što oboje telo životinje. Dajte svakom detetu parče papira 1.5 široko, narandžaste boje za one koji rade sa lavovima I bele za one koji rade sa ovcama. Dajte olovku svakom detetu I naučite ih kako da urolaju parče papira u olovku, vrlo je važno da to urade tesno kako bi papir poprimio oblik lokni. Ponovite postupak sve dok deca nemaju dovoljno lokni da pokriju telo životinja. Dajte im lepak I recite im da prenesu lokne na telo. Sklonite sve sa strane dok se lepak ne osuši, dok deci dodajete ostale delove tela za lice životinje I uši životinje (pogledaj dodatak). Recite deci da im nactrtaju lice. Nkon što su tela suva, dajte svakom detetu po dve štipaljke, I objasnite Im da će im to biti noge. Pomozite im da zalepe noge na telo kao I uši I lica da bi završili svoje životinje. Objasnite im da mogu da oirste štipaljke da okače poruke I slike na svojim crtežom. Štampanje (20 min) Odsecite vrh plastičnih flaša. Produžite platno in vežite delove platna za flašu lastikom. Dozvolite deci da crtaju markerom po platnu. Kad završe, poprskajte (samo odrasli) malo alkohola po crtežima I vidite šta se dešava. Eksperimentišite sa različitom količinom alkohola I raznim bojama. Kada završite, skinite lastike I ostavite platno dase osuši. Pitajte decu koji oblici su nastali od boja I alkohola. Oni mogu završiti dizajn sa sa ostalim crtežima I markerima.

Varijacije: Materijali: Radni listovi

Kartonske kutije, loptice, boje, maskirajuća traka, UHO lepak, hammer papir, film papir, štipaljke, papir u boji (narandžasti I beli), lepak, marker, plastične flaše, platno (1 m²), lastik, alcohol, trajni markeri. “Životinje I Lokne” Primer I Uzorci

Reference:

81


“Životinje I Lokne” Primer I Uzorci

82


Tema:

Umetnost

Dan:

5

Cilj:

. Pomoći deci da se upoznaju sa različitim vrstama plastične umetnosti.

Trajanje:

2.5 sata

Opis:

Enerdžajzer (15 min) " Sprej " Pre pokretanja aktivnosti na pripremi sprej navlačenje jednu boju laka za svakog od njih i dodavanje malo vode , da bude tanji . Ako radite ovu aktivnost u zatvorenom prostoru , pod pokrivaju oko stola . Postavite papir čekićem po stolu i poziva decu da koriste sprej da slika u novinama . Oni mogu da isprobate različite boje , a takođe možete da ih zamolite da smanje različite oblike u drugom papiru i stavite ga na vrhu čekića , tako da kada se slikaju sa sprejom , vide kontrast .

Glavna Aktivnost (1sat) Podelite decu u tri grupe i objasnite im da ce imati priliku da iskuse i nauče različite “vrste” plastične umetnosti. Crtanje i bojenje (20min) “Brisevi boje” Obezbedite svakom detetu po parče papira sa dodatkom “Brisevi boje” . Postavite plastične tanjire u sredini stola sa različitim bojama i drugi tanjir sa brisevima. Recite deci da koriste briseve i četkice u bojenju; bojeći slike koje imaju na papirima. Dozvolite deci da eksperimentišu sa različitim bojama i načinima korišćenja briseva; trljajući briseve o papir ili ih pritiskajući. Ohrabrite decu da boje unutar linija slika. Konstrukcija (25 min) Tkanje Isecite pravouganike od kartona 2 x 15 cm i dajte 4 svakom detetu. UHO lepkom zalepite stranice zajedno formirajuci kvadrat. Ostavite kvadrat sa strane da se osuši. Dajte deci vunicu različitih boja i recite im da je iseču na delove od po 15 – 20 cm. Nakon što se kvadrat osušio, dajte deci po parče vunice dužine od po 60 cm i recite im da vežu jedan kraj za ram. Kada je jedan kraj vezan, recite deci da provuku konac vertikalno (pogledaj u dodatak). Nakon sto to urade 5 -6 puta, vežite kraj za suprotnu stranu na ramu. Sada pozovite decu da provlače vunicu kroz ram, jednom odozgo, jednom odozdo (pogledaj primer). Deca mogu korisiti različite vrste i boje vunice kako bi pokrili ce prazan prostor. Štampanje (20 min) “Konci u Boji” Obezbedite po beli papir za svako dete. Stavite plastične tanjire sa bojom u sredini stola. Postavite i konac na stolu i recite deci da ih umoče u boju, ali ne potpuno, nego da ostave malo mesta gde će držati konopac. Recite deci da prenesu konac na svoj papir i pomeraju ga. Deca mogu probati sa raznim bojama i raznim pokretima po papiru. Nakon što završe ostavite papire da se osuše.

Varijacije: Materijali:

Beli papir A4, plastični tanjiri, UHO lepak, papir u boji, lepak, vunica ili konac.

Radni Listovi

“Weaving” structure and sample. “Color swabs” templates

Reference:

83


84


85


86


87

Profile for Mimoze Blakaj

Summer program 2013 srb  

Summer program 2013 srb  

Advertisement