Page 1

CLASSE “El Clima” DURACIÓN: 5 hores ALUMNAT: adolescents i joves de 16 a 25 anys

CONTINGUTS de la CLASSE 1)

El Temps Atmosfèric versus El Clima

2)

Factors que influencien al temps atmosfèric i al clima: altitud, proximitat al mar i latitud

3)

Reconèixer les zones climàtiques a La Terra i d’Espanya: identificació i comparació

4)

Relacionar clima amb paisatge

5)

La pluja i el vent: definició i tipus

6)

Els climogrames

7)

L’Estació Meteorològica: funcions, equipament i registres

8)

Previsions

9)

El canvi climàtic: qué és i què puc fer

10) Autoavaluació: joc de preguntes 11)

ANNEXES: Glossari , símbols meteorològics

MATERIALS/MEDIS I RECURSOS ESCOLLITS Per a impartir aquesta classe, es determina que es tindrà en compte dos funcionalitats: -

Adreçat a la transmissió dels continguts: s’utilitzaran material i recursos que facilitin la màxima concreció possible, ja que el clima i el temps, són dos temes bastants abstractes, que mitjançant efectes o situacions observables, es que permeten en conjunt poder arribar a la definició i diferenciació. Per tant s’escolleixen materials-medis i recursos multimèdia que estimulin simultàneament: oída i visió. Alhora que mitjançant experiències pràctiques més directes, l’alumnat podrà interiotzar, comprendre, aprendre i recordar més fàcilment els continguts donats.

-

Adreçat al perfil dels beneficiaris de l’acció docent: l’alumnat es gent jove, de 16 a 25 anys, que de per si es presenten com a poc actius i receptius versus el nou aprenentatge formal, per això es realitzaran activitats que els facin partíceps directes i activament en el procés d’aprenentage, mitjançant activitats d’interacció. Per una altra part es tindrà en compte que el treball en grup


pot resultar molt beneficiós en aquesta edat, per fomentar els valors participatius i de respecte a l’altre, però també es tindrà en compte que possibles alumnes es quedin sense participar dins del grup, per això es fomentarà el treballar en equip però tenint en compte que cada membre de l’equip tindrà un paper experimental-d’investigació dins del mateix, i també cadascú haurà d’aportar una part individual (que podem veure registrat que es una tasca individual).

PROCEDIMENTS (Materials/Medis i Recursos a emprar per a cada punt de la classe “El Clima”)

1) El Temps Atmosfèric versus El Clima Power point pujat a slideshare, per a presentar definicions, com per exemple: http://www.slideshare.net/daniel2006/tiempo-y-clima

2) Factors que influencien al temps atmosfèric i al clima: altitud, proximitat al mar i latitud Power point pujat a slideshare, per a presentar definicions, com per exemple: http://www.slideshare.net/daniel2006/tiempo-y-clima

3) Reconèixer les zones climàtiques a La Terra i d’Espanya: identificació i comparació La Terra: http://www.slideshare.net/martalmazoy/los-climas-de-la-tierra Espanya: http://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_01_texto.pdf

4) Relacionar clima amb paisatge

-

Exercici de composició de cartell mitjançant el Glogster, en el que per equips els alumnes hauran de mostrar diverses imatges diferenciades segons el paisatge propi dels climes d’Espanya i/o els de La Terra i una imatge del clima mediterrani, havent de d’anotar el més rellevant i identificatiu en aquestes imatges relacionat amb el clima que representa.

5) La pluja i el vent: definició i tipus


-

Presentació mitjançant power point sobre els diversos tiups de pluges i vents, a ser possible amb enllaços o hipermèdies cap a vídeos demostratius de cada tipus.

6) Els climogrames 1- Mitjançant la pissarra digital (PDI) es presentaran diversos climogrames 2- S’exposarà als alumnes l’exercici pràctic que com a classe entre tots realitzarem amb la participació activa de tots, tant a la pissarra com fora de la pissarra, donant dades, etc.

7) L’Estació Meteorològica: funcions, equipament i registre Mitjançant un vídeo una presentació en power point, s’explicarà breument qué es una estació meteorològica, mitjançant imatges es mostrarà els diferents instruments de mesura i com es prenen els registres.

8) Previsions PREVISION METEO. CATALUÑA http://www.terra.es/personal2/spooky/meteo.htm

PREVISION METEO. ESPAÑA http://www.terra.es/personal2/spooky/meteo.htm

CALCULADORA METEOROLÓGICA http://www.terra.es/personal2/spooky/meteo.htm

9) El canvi climàtic: qué és i què puc fer Presentació del Canvi Climàtic mitjançant el programa powtoon i mitjançant el rotafoli, com a grup o classe s’exposarà un llistat de propostes-respostes a “què puc fer per evitar el canvi climàtic”

10) Autoavaluació: joc de preguntes: joc interactiu de multiples jugadors


http://www.testeando.es/test.asp?idA=7&idT=yyrrfjqe

11) ANNEXES: a. Glossari b. Símbols meteorològics http://www.terra.es/personal2/spooky/meteo.htm

El CLIMA  

clase docente el clima

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you