Page 1

 ǭǸǾǭǹǴǭȀǾǿǺǵ ǎ ´ǚDzdzǺǭǰǽǵdzǭµ

ǜǽǻDZȀǷǿǵǿDzǺǭǛǽǵȁǸDzǶǹ ǾǭǺǭǮǭǴǭǿǭǺǭDzǾǿDzǾǿǯDzǺǵ ǾȇǾǿǭǯǷǵǾǰǭǽǭǺȃǵȌǴǭǾǯǻȌ ǼǽǻǵǴȂǻDZǵǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯǻ ǟDzǾǭǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǵǯǹǻDZDzǽDzǺ ǴǭǯǻDZǼǽǵǾǿǽǻǰǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ DzǷǻǸǻǰǵȄDzǺǷǻǺǿǽǻǸ  ǽǻDZȀǷǿǵǿDzǺǭǛǽǵȁǸDzǶǹǺDzǾDz ǜ ǿDzǾǿǯǭǿǯȇǽȂȀdzǵǯǻǿǺǵǭǯȇǽȂȀ ȂǻǽǭDZǻǮǽǻǯǻǸȃǵ ǜǻǿǻǴǵǺǭȄǵǺǾDzǰǭǽǭǺǿǵǽǭ ǿȌȂǺǭǿǭDzȁDzǷǿǵǯǺǻǾǿǵ ǮDzǴǻǼǭǾǺǻǾǿDZǻǽǵǴǭ ǺǭǶȄȀǯǾǿǯǵǿDzǸǺǭǿǭǷǻdzǭ

ǜȄDzǸǺǵȌǿǯǻǾȇǷ ǼǻDZȂǽǭǺǯǭȀǾǿǺǵǿDz

N A T U R A Le xtracts

 DzȂǿǵǺȇǿ ǔ ǴǭȆǵǿǭǯǭ

 ǽǵȁǸDzǶǹǼǻDZȄDzǽǿǭǯǭ Ǜ ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǿǻǺǭDzǾǿDzǾǿǯDzǺǵ ǾȇǾǿǭǯǷǵǵDzǷǾǿǽǭǷǿǵ

 ǽǵȁǸDzǶǹǵǴǼǻǸǴǯǭǮDzǴǻǼǭǾǺǵ Ǜ ǴǭǻǴǻǺǭǭDzǽǻǴǻǸǵ

 DzǷǵȀǾǿǺǵǾ Ǚ ǺǭǿȀǽǭǸǺǭǿǭǹǭǰǵȌǺǭ ´ǚDzdzǺǭǰǽǵdzǭµ

 ǭǾǸǻǿǻǻǿDzȂǵȀǹ Ǚ ǻǯǸǭdzǺȌǯǭǵȀǾǼǻǷǻȌǯǭ

 ǸDzǺǺǭǍǾǻȃǵǭȃǵȌǿǭǴǭ Ǥ DZǵǽDzǷǿǺǵǼǽǻDZǭdzǮǵ

 ǽǵȁǸDzǶǹDzǺǻǾǵǿDzǸ Ǜ ǺǭǼǽǵǴǭ6XSHUEUDQGV² ǺǭǰǽǭDZǭǴǭǺǭǶǾǵǸǺǵǿDz ǹǭǽǷǵǺǭǮȇǸǰǭǽǾǷǵȌ ǼǭǴǭǽ6XSHUEUDQGVH ǴǭǼǭǴDzǺǭǹǭǽǷǭ

Tender Care Lip Balm ǍǬǷǽǬǸdzǬǿǽǾǹǴ´ǙDZDzǹǬǯǼǴDzǬµ ǞǼDzȃǵǭǸǺǭǻǹDzǷǻǿȌǯǭȆǭǵǴǭȆǵǿǭǯǭȆǭ ȁǻǽǹȀǸǭǾǼȄDzǸDzǺǯǻǾȇǷǴDzȂǿǵǺǵǹǭǾǸǻ ǻǿDzȂǵȀǹǴǭǼǻǹDzǷǵǵǰǸǭDZǷǵȀǾǿǺǵǰ

-50% ЦЕНА НА ГОДИНАТА

136

20279

ǏǭȅǵȌǿǷǻǺǾȀǸǿǭǺǿ

ǷǮ

 ǷǮ

 ȀǸ´ǑǽǐǙǑǵǹǵǿǽǻǯµȳ Ǯ ǰǽǞǻȁǵȌ ǟDzǸ   ZZZRULÁDPHEJ ǟDzǸDzȁǻǺǴǭǷǸǵDzǺǿǵ ǺǭȃDzǺǭǿǭǺǭǰǽǭDZǾǷǵǽǭǴǰǻǯǻǽ  ǾǵȄǷǵǻȁDzǽǿǵǾǭǯǾǵǸǭDZǻ Ǐ ǵǴȄDzǽǼǯǭǺDzǺǭǷǻǸǵȄDzǾǿǯǭǿǭ

ZZZRULÁDPHEJ

Специална оферта за Огледало Giordani Gold “Рубин” Вижте стр.5


05

5

21.03 – 10.04 2011

21.03 – 10.04. 2011

ǐ ǻǿǻǯǵǾǿDzDZǭǯǺDzǾDzǿDz DzDZǺǭǵDZDzȌǼǻǯDzȄDzǸȀǷǾǯ dzǵǯǻǿǭǾǵ"ǕǹǭǹDzDZǻǮǽǵ ǺǻǯǵǺǵǴǭǏǭǾ ǜǽDzDZǾǿǭǯȌǹDzǏǵǺDzȆǻ ǵǴȀǹǵǿDzǸǺǻ²DZDzǮȋǿDǺǭ ǤDzǽǯǵǸǻǿǻ´ǝȀǮǵǺµǻǿǾDzǽǵȌǿǭ*LRUGDQL*ROG ǮǽǻǺǴǻǯǵǼDzǽǸǵǵȁǻǺDZȉǻǿDzǺǼǽǻǿǵǯ ǾǿǭǽDzDzǺDzǘȀǷǾǻǿǺǻǯǻǵǴǹDzǽDzǺǵDzǴǭ ǵǴǵǾǷǭǺǭǿǭdzDzǺǭ ǛȆDzǯȇǸǺȀǯǭȆǵǺǻǯǵǺǵ«ǚDzǼǽǻǼȀǾǷǭǶǿDz ǺǻǯǵȌȁǭǺǿǭǾǿǵȄDzǺǭǽǻǹǭǿǺǭǟǻǭǸDzǿǺǭǿǭ ǯǻDZǭ´ǙȀǴǭµ ǠȂǭǺǵDzǯDZȇȂǺǻǯDzǺǻǻǿǾǯDzdzDzǾǿǿǭǺǭDZǵǯǵ ȃǯDzǿȌǯǮȀǿǵǸǷǭǾǺDzdzǺǵȁǸǻǽǭǸǺǵȁǻǽǹǵ ǔǯȀȄǵǼDzǽȁDzǷǿǺǻǺDzǹǵǾǸǵǿDzǸǵ"

ǙǵǸDzǺǎǻǺǷǭǸǻǯ ǠǼǽǭǯǵǿDzǸ

 ǽDzDZǾǿǭǯȌǹDzǏǵ ǜ DzǸDzǰǭǺǿǺǵȌǺǻǯǾǯȌǿ ǺǭGiordani Gold

Giordani Gold Body Cream ǖǼDZǸdzǬǾȋǷǺ´ǐDzǺǼǰǬǹǴǏǺǷǰµ ǹǸ

13408

ǷǮ

 ȀǼDzǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵǴǭǸǯǻǿ Ǘ ǷǭǿǭǸǻǰǭǵǮdzDZǸDZǾDZǖǼDZǸǬdzǬǾȋǷǺ *LRUGDQL*ROGǽǬǸǺdzǬ

Ǹǯ ǛǼǺǰǿǶǾǴǾDZǹDZǽDZǮǶǷȊȃǮǬǾǮ ǺȀDZǼǾǬǾǬǴǹDZǽDZǻǼDZǰǷǬǯǬǾǹǬ ǼDZǰǺǮǹǬȂDZǹǬ

ǔ2ǥǑ

ǚǛǏǛ

 ȀǼDzǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵǴǭǸǯ Ǘ ǻǿǷǭǿǭǸǻǰǭǵǮdzDZǸDZǾDZ ǣǬǽǺǮǹǴǶǬ´ǜǿǭǴǹµǽǬǸǺdzǬ

ǗǔǘǔǞǔǜnjǙnjǗǛǘǒǗǣǕǬ

ǐǺǴdzȃDZǼǻǮǬǹDZ ǹǬǶǺǷǴȃDZǽǾǮǬǾǬ

 Ǹǯ ǚDzǼǽǻǼȀǾǷǭǶǿDz

Ruby Watch

 DzǼǽǻǼȀǾǷǭǶǿDz ǚ ǙǚǎnjǞnjǟǻǭǸDzǿǺǭ ǯǻDZǭ´ǘǿdzǬµ ǺǭǾǿǽ²

ǣǬǽǺǮǹǴǶ´ǜǿǭǴǹµ ǕǴȌȆǺǵȌǿȄǭǾǻǯǺǵǷǾǽDzǰȀǸǵǽȀDzǹǭǯDzǽǵdzǷǭDZǻǮǭǯȌǺǻǿǷǭ ǵǴǿȇǺȄDzǺǻǾǿǷȇǹǵǹǵDZdzǭǏǵǙǭǿDzǽǵǭǸǵǺDzǽȇdzDZǭDzǹǭ ǾǿǻǹǭǺǭȃǵǺǷǻǯǵǾǼǸǭǯǵǹDzǾǵǺǰǾǿȇǷǸǻ3&3ǼǻǷǽǵǿǵDz ǚDzǾȇDZȇǽdzǭǺǵǷDzǸǝǭǴǹDzǽǾǹ

23674

ǷǮ

Страхотна сделка! 3


21695 Lustrous Pink

21687 Beige Satin

21696 Delicate Rose

21688 Tender Nude

21697 Opulent Rose

21689 Lucent Beige

21698 Tempting Coral

21690 Antique Rose

21700 Ruby Red

21691 Copper Desire

21702 Mauve Quartz

”Омагьосващо сияйни, изтънчени цветове”

Стилен блясък на рубини

само за

2.95 лв.

с покупка на Червило Giordani Gold “Рубин”!

Продуктът не се предлага на редовна цена. До изчерпване на количествата.

НОВО ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

 21692 Rich Bordeaux

Giordani Gold “Рубин” на ПОЛОВИН ЦЕНА

НОВО 21697 Opulent Rose

21686 Gold Dust

Вземете Огледалото

21703 Glorious Lavender

 Giordani Gold Ruby Mirror Огледало Giordani Gold “Рубин” Очарователно компактно огледалце, обсипано с рубинено великолепие. Размери: 75 x 80 x 16 мм

23257

 Giordani Gold Ruby Lipstick Червило Giordani Gold “Рубин” Обогатено с прашец от истински рубини, червилото добавя незаменим блясък на устните. Изберете от класическата палитра нежни и драматични цветове. 4 г

21694 Ballerina Pink

ПРАШЕЦ ОТ РУБИНИ Векове наред рубините са символ на власт и благородство. Обогатено с прашец от истински рубини, уникалното червило е изтънчено съчетание между цвят и царствен блясък. 4 грим

5.90 лв.

19.90 лв. СПЕЦИАЛНА въвеждаща цена Моделът е гримиран с Червило Giordani Gold “Рубин” 21697 Opulent Rose , Стягащ фон дьо тен против стареене Giordani Gold 21622 Light Ivory, Спирала за омагьосващи очи 17322 Black .

13.90 лв.

5


НОВО 21632 Natural Radiance

21633 Natural Bronze

Моделът е гримиран с Бронзиращи перли Giordani Gold 21632 Natural Radiance, Стягащ фон дьо тен против стареене Giordani Gold 21622 Light Ivory, Червило Giordani Gold “Рубин” 21686 Gold Dust.

”Чувствам се бляскаво елегантна.”

6 грим

Златно докосване Обсипете се с блясъка на елегантността

МИНЕРАЛНА СЛЮДА Минералните слюди принадлежат към групата на скъпоценните минерали. Те даряват кожата с блясък, като помагат за прикриване на несъвършенствата и разкриват свежа кожа, целуната от слънцето.

 Giordani Gold Bronzing Pearls Бронзови перли Giordani Gold Внимателно завъртете четката в палитрата бронзиращи перли за безупречна кожа, естествено сияние и съвършен блясък. Обогатени със скъпоценни минерали за сияен завършек. 25 г

29.90 лв.

19.90 лв.

 Giordani Gold Powder Brush Четка за пудра Giordani Gold Елегантна прибираща се четка за пудра в златист цвят. Идеална за нанасяне на пудра или руж. Размери: 2.3 (диаметър), 12 (дължина) см.

23258

14.90 лв.

9.90 лв.

СПЕЦИАЛНИ въвеждащи цени 7


Истинската красота е вечна Фин, гладък завършек за кожа с младежко излъчване

21621 Porcelain

21622 Light Ivory

НОВО

21623 Natural Beige

21624 Natural Rose

21625 Golden Beige

Giordani Gold Age Defying Foundation

”Чувствам се млада и красива!”

Моделът е гримиран със Спирала за омагьосващи очи 17322 Black , Молив за очи “Джордани Голд” 14263 Brown , Стягащ фон дьо тен против стареене Giordani Gold 21622 Light Ivory.

8 грим

Стягащ фон дьо тен против стареене Giordani Gold Безупречно младежко излъчване – обичаната класика са завръща, обогатена с екстракти от бял трюфел и с подобрени качества за ефективна битка с белезите на стареенето. Кремообразната му текстура осигурява гладък, равномерен завършек, а хидратиращите и слънцезащитните му свойства се грижат кожата Ви да е красива и защитена. Със SPF 8. 30 мл ЕКСТРАКТ ОТ БЯЛ ТРЮФЕЛ Екстрактът от бял трюфел, добиван във Франция и Италия, притежава незаменими разкрасяващи свойства. Неговите хидратиращи и балансиращи качества поддържат кожата млада и красива.

24.90 лв.

СПЕЦИАЛНА въвеждаща цена

15.90 лв.

9


ОБГЪРНЕТЕ СЕ В ЛУКС С GIORDANI GOLD

15 лв.

ве т я

манд а

ри

ц ли бе

на

Спестете

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

пачули

Giordani Gold Anti-perspirant 24H Deodorant 

Рол-он дезодорант против изпотяване “Джордани Голд” Ефективен рол-он дезодорант, нежно ароматизиран с уханието на Giordani Gold. 50 мл

13066 

5.90 лв.

3.50 лв.

Giordani Gold Eau de Parfum

Парфюмна вода “Джордани Голд” Луксозно ухание на цветен букет в чувствена сърцевина и утихващи нотки на кипарис, пленили в себе си аромата на съвършенството. 50 мл

7047

34.90 лв.

Giordani Gold Deodorising Body Spray 

Спрей дезодорант “Джордани Голд” 75 мл

7046

10 аромати

9.90 лв.

5.90 лв.

ЕЛЕГАНТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ САМО ЗА ВАС

19.90 лв. аромати 11


ПОГЛЕЗЕТЕ НОКТИТЕ СИ С ОВЕЧЕ

ОЩЕ П

Pa 20 s s 79 io 0 nR ed

20779 Baby Pink

Oriflame Pure Colour Nail Polish

20783 Intense Pink

20780 Pearly Beige

20792 Natural Bronze

20791 Dark Brown

20789 True Red

20788 Coral Red

-40%

НОВИ ! ПЕРЛЕНИ НЮАНСА

20781 Clover Haze

цвят за ноктите

PURE COLOUR

12 грим

20784 Purple Pink

20785 Pearly Purple

5.90 лв

ЛУКСОЗЕН ЦВЯТ НА ПО-ДОБРА ЦЕНА

20787 Burgundy

20786 Dark Purple

Лак за нокти Pure Colour Блестящ лак за нокти в разнообразие от вълнуващи цветове. Възхитителен завършек и фантастичен цвят. 8 мл

20778 Li

ght Silver

3.50 лв. Спестете 40%

грим 13


ИСТИНСКИ РАЗКОШ Интензивен цвят за драматични, прелестно извити мигли и специална формула, която ефективно подхранва.

90%

До поизвити мигли* *Клиничен тест, проведен с 96 жени.

13966 Black 13966 Black

ЗА МИГЛИТЕ Дълготрайна спирала за изумително дълги мигли. Революционна четчица, която гарантира перфектна дължина без сплъстяване.

Гъвкава четка за до

45% по-дълги мигли

20364 Black

Oriflame Beauty Power Curl Mascara

Спирала за удължаване и извиване на мигли 8 мл

-50%

Oriflame Beauty Endless Lash Mascara 13967 Brown 13967 Brown

13.90 лв.

20365 Brown

Спирала за безкрайни мигли Дълготрайна, удължаваща спирала, която не слепва миглите. С иновационна гъвкава четка. 8 мл

13.90 лв.

13968 Blue 13968 Blue

СПЕСТЯВАЙТЕ С ЛЕКОТА

6.95 лв. 14 грим

СДЕЛКАСЪКРОВИЩЕ

6.95 лв. грим 15


ОБСИПЕТЕ СЕ С

Спестете

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

черна сан далово дърво

Тоалетна вода Enigma Пленителният чар на черна роза и жасмин се смесва волно с чувствеността на пачули. 50 мл

13850

44.90 лв.

14.90 лв.

8.90 лв.

 Enigma Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он дезодорант против изпотяване Enigma Ефективен рол-он дезодорант против изпотяване с чувствения аромат на Enigma. 50 мл

13919

16 аромати

Enigma Eau de Toilette

 Enigma Body Cream Крем за тяло Enigma Луксозен крем за тяло с ухание Enigma. Интензивно хидратира. 250 мл

13905

18 лв.

УСЕТИ МЕ!

за ул тат

ро

БЛЯСЪКА НА ENIGMA!

5.90 лв.

3.50 лв.

БЛЯСКАВА ОФЕРТА

26.90 лв. аромати 17


ти т ив ер от Хаи

ор

д

18 лв.

ч ай

За изтънчения, уверен мъж, отдаден на удоволствието

Спестете с ки

че ех

и ндий с к о

ор

смола

ве

Богатият освежаващ аромат е връх на изискания стил и мъжественост.

гра

че ех

индийско

ч

пипер

абсенто вл

ор

GIORDANI MAN ин

кь

ен ер

и

ЧУВСТВЕНОСТ И СТИЛ С

Giordani Man Eau de Toilette

Giordani Man Dolce Vita Eau de Toilette

Тоалетна вода Giordani Man Изтънчен аромат – връх на модерната мъжественост. 75 мл

Тоалетна вода Giordani Man Dolce Vita Сладък живот с освежаващ средиземноморски полъх. 75 мл

17328

22400

18 аромати

44.90 лв.

44.90 лв.

Всяка за

26.90 лв. аромати 19


Вдъхновен от естетичната медицина

ПРЕЦИЗНАТА ЛИФТИНГ ИНТЕРВЕНЦИЯ ИЗИСКВА ГРИЖИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА НОЩ

Увиснала кожа

Проблем

СЕРИОЗНО РАЗРЕШЕНИЕ на СЕРИОЗНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА КОЖАТА

НОВО Мощна формула с тройно действие.

Bioclinic Lifting Super Rich Repair Night

Богат възстановяващ нощен крем с лифтинг ефект Bioclinic Подхранващ нощен крем с лифтинг ефект. Съдържа чист ретинол, който действа на клетъчно ниво и деликатно опъва отпуснатата кожа на лицето и деколтето. 30 мл

39.90 лв.

21356

СПЕЦИАЛНА въвеждаща цена

Bioclinic Lifting Power Concentrate Day

Дневен концентрат с лифтинг ефект Bioclinic Концентриран дневен крем с лифтинг ефект с чист ретинол. Със SPF 15 за засилване на естествените защитни механизми на кожата. Осигурява на увисналата кожа бърз и дълготраен лифтинг ефект. 30 мл

21353

20 грижа за кожата

39.90 лв.

27.90 лв. НОВО

Технологията Cell-Innov™ комбинира

3 ефективни съставки с мощно литфинг действие – чист ретинол, хиалуронова киселина и концентриран пептид. Те действат на клетъчно ниво за подобряване и засилване на естествените защитни механизми на кожата.

21564 Вземете Тоалетна вода Dancing Lady, 30 мл за

До изчерпване на количествата.

24.90 лв.

4.90 лв. при покупка на Богатия възстановяващ нощен крем с лифтинг ефект Bioclinic.

19.90 лв.

21


ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗРЯЛАТА КОЖА С

ПРИЛИВ НА АНТИОКСИДАНТИ

Интензивна грижа за кожата след менопаузата

За кожа след менопаузата

55+

Time Reversing InTense Eye Illuminator Cream 

Интензивен озаряващ крем за околоочния контур “Спри времето” 15 мл

АСТАКСАНТИН – КРАЛЯТ НА АНТИОКСИДАНТИТЕ Астаксантинът е мощен антиоксидант, който предпазва кожата от вредното въздействие на свободните радикали.

Swedish Beauty Complex Комплекс “Шведска красота” 30 капсули за 30-дневен прием.

15400

ВЗЕМЕТЕ КОМПЛЕКС “ШВЕДСКА КРАСОТА” само за

23.90 лв. 22 грижа за кожата

при покупка на кой да е продукт от стр. 23

34.90 лв.

Time Reversing InTense Every Day Perfector Cream SPF 12 

Интензивен дневен крем “Спри времето” със SPF 12 50 мл

Комбинираната употреба на Комплекс “Шведска красота’’ и продуктите от серията “Спри времето” значително подобрява състоянието на кожата и я дарява с младежка свежест и красота.

Дерма Свободни радикали

Астаксантин

Клетъчна мембрана

39.90 лв.

17452 Ревитализира зрялата кожа през деня

Бори се с тъмните кръгове и изглажда фините линии около очите

Епидермис

24.90 лв.

21345

14.90 лв.

23.90 лв. СПЕСТЕТЕ

40% грижа за кожата 23


ЩЕДРА ХИДРАТАЦИЯ ДЕН И НОЩ

Осигурява дълбока хидрататция през целия ден Комплекс HYDRO-PROTECT™

Интензивна хидратация за млада кожа За всеки тип кожа

Предотвратява изсушаването на кожата през нощта

30+

Aqua-Rhythm Intense Hydration Youth Preserve Day Cream 

Дневен крем за лице Aqua-Rhythm 50 мл

18662

Шведските червени водорасли виреят в студените морски води и устояват на сушата по време на отлив. Естествените екстракти от червени водорасли подсилват кожната бариера и предотвратяват дехидратацията. Екзотичното растение роза на Джерико, което се среща в пустинните райони, успява да оцелее почти без наличието на влага. Екстрактите от него притежават уникалното свойство да привличат и капсулират влагата в клетките на кожата.

ЗА КОЖАТА

32.90 лв

Aqua-Rhythm Intense Hydration Youth Preserve Night Cream 

Нощен крем за лице Aqua-Rhythm 50 мл

19681

32.90 лв

ВСЕКИ ЗА

19.90 лв. 24 грижа за кожата

грижа за кожата 25


Добре дошли в света на Орифлейм

26 – 43

ГРИЖА ЗА КОСАТА И ТЯЛОТО

Пътeшествие на сетивата

Ароматно удоволствие за ръцете

Уханни разцъфнали череши

С ухание на екзотични плодове

Свеж морски аромат с деликатни акорди на мента   

Вземете Гъбата за душ само за

1лв.

при покупка на продукти за 6 лв. от стр. 27 – 29 Shower Sponge

Гъба за душ Нежно почиства. Просто прибавете любимия си сапун или гел за душ и се насладете на богатата пяна. Материали: EVA, полиестер. Размери: 9 x 6 см

17075

4.90 лв.

Продуктът не се предлага на редовна цена. До изчерпване на количествата.

26

Течни сапуни за ръце 300 мл  13386 Течен сапун за ръце Discover Scandinavia Fresh Seascape  18994 Течен сапун за ръце Discover China Cherry Orchard  13403 Течен сапун за ръце Discover Borneo Tropical Rainforest

6.90 лв.

ВСЕКИ ЗА:

3.90 лв.

грижа за косата и тялото 27


Пътeшествие на сетивата

Пътeшествие на сетивата

Вашият билет към рая 3.50 лв.

5.80 лв.

Пробудете сетивата си с този тучен зелен аромат!

НОВО Discover Santorini Blue Paradise Bath Foam 

Пяна за вана Discover Santorini Blue Paradise 400 мл

5.20 лв.

1.90 лв.

1.90 лв.

3.20 лв.

21189

7.90 лв.

Discover Santorini Blue Paradise Shower Gel 

Гел за душ Discover Santorini Blue Paradise 250 мл

21188

4.90 лв.

Discover Santorini Blue Paradise Soap Bar 

Сапун Discover Santorini Blue Paradise 100 г

21190

Развълнувайте сетивата си с класически микс от дървесни нотки!

3.20 лв.

Изумително свеж коктейл от цитрус и нежни цветя

Discover Colombia Deep Woods Body Scrub

Ексфолиант за тяло Discover Columbia Deep Woods 200 мл

Гел за душ Discover Borneo Tropical Rainforest 250 мл

Discover Colombia Deep Woods Shower Cream

8.90 лв.

Discover Colombia Deep Woods Soap Bar

13402

4.90 лв.

Discover Borneo Tropical Rainforest Soap Bar

Крем за душ Discover Colombia Deep Woods 250 мл

Сапун Discover Colombia Deep Woods 100 г

Сапун Discover Borneo Tropical Rainforest 100 г

20565

28 грижа за косата и тялото

4.90 лв.

20567

2.90 лв.

1.90 лв.

Discover Borneo Tropical Rainforest Shower Gel

20566

2.90 лв.

13404

2.90 лв.

Първата пяна за вана Discover! 400 мл! грижа за косата и тялото 29


Прилив на неустоима свежест

ОТ ПРИРОДАТА ГРИЖА ЗА КОСАТА еустоим исти. Н и! Натурални. Ч

Soap for Sensitive Skin with Mango & Yoghurt 

Сапун за чувствителна кожа “Манго и йогурт” 75 г

Coconut & Ricemilk Nourishing Conditioner   

4214

Подхранващ балсам с кокос и оризово мляко 200 мл

5.50 лв.

4034 Coconut & Ricemilk Nourishing Shampoo 

Подхранващ шампоан с кокос и оризово мляко 200 мл

5.50 лв.

4035

4.70 лв.

и Натурални. Ч

сти. Неустоими!

3.90 лв.

2.50 лв.

400 мл

Bath Foam for Sensitive Skin with Mango & Yoghurt 

Пяна за вана за чувствителна кожа “Манго и йогурт” 400 мл

Подхранва и хидратира

9.90 лв.

17474

ОТ ПРИРОДАТА

Roll-on Deodorant Antiperspirant with Mango & Yoghurt for Sensitive Skin 

Рол-он дезодорант с екстракти от манго и йогурт Не съдържа алкохол. 50 мл

5.90 лв.

14614

3.90 лв.

Подхранва и успокоява

Shower Gel for Sensitive Skin with Mango & Yoghurt 

Coconut & Ricemilk Hair Mask

Маска за коса с кокос и оризово мляко 150 мл

17436

13.90 лв.

Свежест през целия ден

Душ гел за чувствителна кожа “Манго и йогурт” 200 мл

5.90 лв.

4213

11.90 лв.

1.75 лв.

Coconut & Ricemilk Hot Oil

Горещо масло за коса с кокос и оризово мляко 15 мл

7027

30 грижа за косата и тялото

2.90 лв.

2.50 лв.

Нежно почиства

6.50 лв. грижа за косата и тялото 31


НА ПОЛОВИН ЦЕНА

Интензивна, дълготрайна хидратация

Подхранване. Защита. Обновяване.

УАУ !!!

 

  

 

Подхранване. Защита. Обновяване.

ЗА НОРМАЛНА КЪМ СУХА КОЖА

24-часова хидратация 400 мл

 Renewing Hand Scrub Ексфолиант за ръце 75 мл

Стяга и омекотява

11289  Daily Hand Cream Дневен крем за ръце 50 мл  Ultra Rich Body Milk with Sunflower Oil Богато мляко за тяло с масло от слънчоглед Дълготрайно хидратира дори и най-сухата кожа. С екстракт от слънчоглед и възхитителен аромат. 400 мл

21192

11.90 лв.

 Body Lotion with triple cereal active Лосион за тяло с троен житен комплекс Интензивно хидратиращ лосион за тяло за нормална към суха кожа. 400 мл

 Body Lotion with green tea extract Лосион за тяло с екстракт от зелен чай Овлажняващ лосион за тяло с антиоксидантен зелен чай, глицерин и масло от шеа. 400 мл

15586

20358

13.90 лв.

9.90 лв.

32 грижа за косата и тялото

13.90 лв.

18962

6.90 лв.

4.50 лв.

 Antibacterial Hand Gel Антибактериален гел за ръце 50 мл

11286

8.90 лв.

 Softening Hand Bath & Massage Oil Омекотяващо масажно масло за ръце 100 мл

11290

9.90 лв.

 Reviving Hand Treatment Mask Възстановяваща маска за ръце 75 мл

12879

7.90 лв.

 2-in-1 Protecting Hand & Nail Cream Защитаващ крем за ръце и нокти Крем с олекотена формула. Съдържа масло от сладък бадем, което защитава кожата на ръцете и ноктите от загуба на влага. Съдържа UV филтър. 100 мл

11288

5.90 лв.

Съдържа UV филтър

Омекотява сухата кожа

 Nourishing Hand Cream for Dry Hands Подхранващ крем за ръце за суха кожа Дълбоко подхранва сухата кожа на ръцете с натурално масло от сладък бадем. 100 мл

11287

5.90 лв.

ВСЕКИ ЗА

2.95 лв.

грижа за косата и тялото 33


Отпуснете се блажено в свят от лукс и разкош

Деликатна грижа, безпределна свежест

Най-чистият лукс от природата

Екстракти от мед и мляко, които са гарантирано натурални и извлечени под строг контрол, осигуряват естествен и екологичен начин за постигане на красотата.

Омекотява и успокоява раздразнената кожа

за разумните жени   Почистващ гел “Феминел”

Свежо почистване  Ексфолиира и овлажнява  

Milk & Honey Gold Smoothing Sugar Scrub 

 Нежна пяна

Изглаждащ захарен ексфолиант “Мед и мляко – Злато” 200 мл

17556

14.90 лв.

10.50 лв.

Milk & Honey Gold Softening Hand Lotion 

Омекотяващ лосион за ръце “Мед и мляко – Злато” 150 мл

Успокояващ крем “Феминел” 75 мл

15983 Удоволствие, лукс и грижа в едно

Feminelle Soothing Intimate Cream

14.90 лв.

10.50 лв.

 Milk & Honey Gold Creme Крем за вана “Мед и мляко – Злато” 300 мл

18249

34 грижа за косата и тялото

Bath

14.90 лв.

12.50 лв.

15240

Антибактериални Формула с нежна пяна

10.90 лв.

7.50 лв.

Feminelle Soothing Intimate Wash

Feminelle Soothing Intimate Mousse

Feminelle Gentle Cleansing Wipes

Feminelle Gentle Intimate Wash

Успокояващ гел “Феминел” 300 мл

Успокояваща интимна пяна “Феминел” 175 мл

Нежни почистващи кърпички “Феминел” 20 броя

Почистващ гел “Феминел” 300 мл

13181

11.90 лв.

15.90 лв.

8.50 лв. 10.90 лв. 21191

11095

9.90 лв.

6.90 лв.

11101

11.90 лв.

8.50 лв.

грижа за косата и тялото 35


ADVANCED

Поглезете кожата си

Всичко, от което се нуждаете за красиви крака

Успокойте. Възстановете. Хидратирайте.

Облекчение за уморените крака

Stimulating Leg Comfort Balm

Омекотява загрубялата кожа

Foot Salvation Cream

Съживяващ крем за крака 50 мл

20359

7.90 лв.

Стимулиращ балсам за крака 100 мл

14.90 лв.

15859

Възстановява кожата на ръцете през нощта

Интензивно овлажнява петите

Heel Relief Cream

Успокояващ крем за пети 75 мл

8.90 лв.

13160

 Swedish Spa Stimulating Shower Стимулиращ гел за душ “Шведска СПА терапия” 200 мл

18481

Омекотява & облекчава краката

Invigorating Pedicure Soak Освежаващ разтвор за педикюр 150 мл

18763 36 грижа за косата и тялото

9.90 лв.

Специална грижа с нощно действие

Foot Rescue Mask for dry & tired feet Маска за крака 100 мл

13162

11.90 лв.

Gel

9.90 лв.

8.50 лв.

 Swedish Spa Exfoliating Massage Bar Ексфолииращ сапун “Шведска СПА терапия” 100 г

18480

Извайва контурите на тялото

4.50 лв.

3.90 лв.

+

= 10.90 лв.

Swedish Spa Resculpting Gel Cream

Swedish Spa Night Renewal Hand Cream

Оформящ гел-крем за тяло “Шведска СПА терапия” 150 мл

Нощен възстановяващ крем за ръце “Шведска СПА терапия” 75 мл

18482

9.90 лв.

18484

5.90 лв.

Swedish Spa Beauty Wonder Oil

Swedish Spa Exfoliating Body Scrub

Олио за тяло “Шведска СПА терапия” 150 мл

Ексфолиант за тяло “Шведска СПА терапия” 150 мл

18765

17.90 лв.

18483

14.90 лв.

грижа за косата и тялото 37


Optifresh за цялото семейство!

Погрижете се за зъбите си с Optifresh!

Усмихвайте се уверено

Прозрачен гел с вкус на сочни ягоди

Усмихвайте се уверено

Формулирана за млечни зъбки 

ПАСТИТЕ ЗА ЗЪБИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ФЛУОРИД СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ШВЕДСКИТЕ СТОМАТОЛОЗИ.

Избелва Предпазва от кариес

ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА

 Optifresh Kids Fluoride Toothpaste Детска паста за зъби с флуорид “Оптифреш” Ефективна детска паста за зъби с плодов вкус, която предпазва от кариеси. Специално формулирана за деца на възраст 2–7 години. 50 мл

20570

НОВО

Предпазва чувствителните зъби и венците

Помага да се справите с дискомфорта и чувствителността*

Освежава дъха*

3.90 лв.

Заздравява и предпазва емайла*

2.55 лв.

Премахва плаката*

Optifresh Fluoride Toothpaste Whitening

* базирано на информация за съставките

Избелваща паста за зъби с флуорид Почиства зъбите, предпазва от плака и подобрява цялостната белота на зъбите. С флуорид и свеж вкус на мента. 75 мл

20370

3.90 лв.

2.75 лв.

 Optifresh Multi-action Fluoride Toothpaste Whitening Мултифункционална избелваща паста за зъби с флуорид Избелва зъбите, отстранява петната и предпазва от кариеси. Използвайте като част от ежедневната Ви грижа за зъбите. 75 мл

4.90 лв.

20572

3.50 лв.

Optifresh Fluoride Toothpaste Cavity Protection 

Защитна паста за зъби с флуорид Почиства зъбите, предпазва от кариеси и образуване на плака и поддържа венците здрави. Със свеж аромат на градинска мента. 75 мл

20369

38 грижа за косата и тялото

3.90 лв.

2.75 лв.

Sensitive Toothbrush Fresh Pink

Sensitive Toothbrush Aqua Blue

Четка за чувствителни зъби Fresh Pink Със снопчета под различен ъгъл.

Четка за чувствителни зъби Aqua Blue Със снопчета под различен ъгъл.

15908

4.90 лв.

15905

4.90 лв.

 Optifresh Multi-action Fluoride Toothgel Sensitive

Многофункционален гел за чувствителни зъби с флуорид Почистващ гел, който предпазва чувствителните зъби. Иновативна реминерализираща формула, обогатена с минерали от водорасли, която защитава и укрепва емайла на зъбите. Съдържа флуорид и успокояващи съставки. 75 мл

21237

4.90 лв.

3.50 лв.

грижа за косата и тялото 39


Нежни и грижовни към бебешката кожа

До изчерпване на количествата.

 Tangled Hairband Диадема “Рапунцел” Материали: ABS, найлон, полиестер, акрил. Одобрен продукт CE3+.

22848 Mother & Baby Nourishing Cream

Подхранващ крем “Майка & Бебе” 150 мл

16981

9.90 лв.

6.90 лв.

22847

Успокояващ крем за душ за бебета 400 мл

14.90 лв.

12.50 лв.

22849

Пяна за вана за бебета 250 мл

9.90 лв.

6.90 лв.

Бебешко олио 150 мл

12762

9.90 лв.

8.50 лв.

40 грижа за косата и тялото

10.90 лв. 8.50 лв.

5.90 лв.

15.90 лв.

 Oriflame Disney Hair & Body Wash Шампоан за коса и тяло Disney Шампоан за коса и тяло. Супер нежен, pH балансиран. Не предизвиква сълзи. 200 мл

22808

 Tangled Hair Clips Фиби за коса “Рапунцел” Материали: цинкови сплави, найлон, ABS, желязо. Одобрен продукт CE3+. Комплект от 4 бр. Не съдържа никел. Размер: дължина – 5.2 см

12.90 лв.

9.90 лв.

5.90 лв.

3.90 лв.

Oriflame Disney Conditioning Hair Spray

Шампоан за коса и тяло, който не причинява сълзи!

Подхранващ спрей за коса Disney Подхранващ спрей за коса, който прави разресването лесно и приятно. Напръскайте на влажна коса за приказно красив и здрав вид. 125 мл Подхранващ спрей за коса

22850

Baby Oil

5.90 лв.

 Tangled Hair Elastics Ластици за коса “Рапунцел” Материали: ABS, полиестер, гума. Одобрен продукт CE3+.

Baby Bedtime Bath 12767

8.50 лв.

 Tangled Hair Brush Четка за коса “Рапунцел” Материали: ABS, PP, TPU. Одобрен продукт CE3+.

Baby Soothing Creamy Wash

18703

Сапун с бляскави частици

22809

8.90 лв.

5.90 лв.

 Oriflame Disney Glittering Soap Блестящ сапун Disney Нежен блестящ сапун за деца. С богата пяна и деликатна формула. 75 г

22810

2.90 лв.

1.90 лв. грижа за косата и тялото 41


ОТ ПРИРОДАТА Неус

ADVANCED

исти. Натурални. Ч

Pro-Youth Hand Cream

Подмладяващ крем за ръце 50 мл

20357

5.50 лв.

Възстановяваща терапия за ръце в 1 стъпка 75 мл

17298

14.90 лв.

Intense Hand Protection Concentrate Интензивен защитен концентрат за ръце 50 мл

Крем за тяло с розов грейпфрут и гинко 200 мл

17305

6.90 лв.

12.90 лв.

10.90 лв.

Body Scrub with Toning Pink Grapefruit & Ginkgo

6.90 лв.

Крем за ръце и тяло “Мед и мляко – Злато” 250 мл

15570

14.90 лв.

Milk & Honey Gold Creamy Soap Bar

Кремообразен сапун “Мед и мляко – Злато” 75 г

15571 42 грижа за косата и тялото

3.50 лв.

9.90 лв.

Roll-on Deodorant Antiperspirant with Energising Lime & Ginger Рол-он дезодорант с енергизиращ лимон и джинджифил Не съдържа алкохол. 50 мл

14613

4209

5.90 лв.

4.90 лв.

Защитен балсам с екстракт от дива роза и памук 200 мл

5.50 лв.

4036

4.50 лв.

Olive & Bamboo Fortifying Shampoo

Olive & Bamboo Fortifying Conditioner

Укрепващ шампоан с маслина и бамбук 200 мл

Енергизиращ сапун “Зелен лимон и джинджифил” 75 г

2.50 лв.

Soap Bar with Toning Pink Grapefruit & Ginkgo

Сапун с розов грейпфрут и гинко 75 г

14067

2.50 лв.

всеки за

2.20 лв.

Wild Rose & Cotton Protecting Hair Mask

Защитна маска с дива роза и памук 150 мл

7.90 лв.

13487

6.90 лв.

ГОРЕЩО МАСЛО

Wild Rose & Cotton Hot Oil

Горещо масло с дива роза и памук 15 мл

2.90 лв.

13268

2.50 лв.

Укрепващ балсам за коса с маслина и бамбук 200 мл

5.50 лв.

18479

5.50 лв.

Пътeшествие на сетивата

2-В-1 Soap with Energising Lime & Ginger

5.50 лв.

всеки за

4.50 лв. 18478

5.50 лв.

Cotton & Wild Rose Protecting Conditioner

всеки за

5.90 лв.

САПУН

4205

ДЕЗОДОРАНТ

7168

5.50 лв.

4037

Овлажняващ гел за душ “Кокос и оризово мляко” 200 мл

Овлажняваща пяна за вана “Кокос и оризово мляко” 400 мл

7169

14049

Shower Gel with Moisturising Coconut & Ricemilk

ПЯНА ЗА ВАНА

Енергизиращ балсам със зелен лимон и джинджифил 200 мл

Защитен шампоан с екстракт от дива роза и памук 200 мл

4.90 лв.

7.90 лв.

Енергизиращ шампоан със зелен лимон и джинджифил 200 мл

Гел за душ с розов грейпфрут и гинко 200 мл

5.90 лв.

МАСКА ЗА КОСА Lime & Ginger Vitality Conditioner

Cotton & Wild Rose Protecting Shampoo

всеки за

Ексфолиант за тяло с розов грейпфрут и гинко 150 мл

4208

5.90 лв.

Shower Gel with Toning Pink Grapefruit & Ginkgo

ЕКСФОЛИАНТ ЗА ТЯЛО

Bath Foam with Moisturising Coconut & Ricemilk

Milk & Honey Gold Nourishing Hand & Body Cream

4204

БАЛСАМ

Lime & Ginger Vitality Shampoo

Енергизиращ гел за душ “Зелен лимон и джинджифил” 200 мл

Body Cream with Toning Pink Grapefruit & Ginkgo

14069

ШАМПОАН

Shower Gel with Energising Lime & Ginger

КРЕМ ЗА ТЯЛО

14126 One Step Hand Recovery

ГЕЛ ЗА ДУШ

тоим и!

Cherry Tree & Sweet Almond Balancing 2-in-1 Shampoo & Conditioner Балансиращ шампоан и балсам 2 в 1 с череша и масло от сладък бадем 200 мл

Discover Scandinavia Fresh Seascape Soap Bar

11284

13387

5.50 лв.

Сапун Discover Scandinavia Fresh Seascape 100 г

White Nettle & Papaya 2-in-1 AntiDandruff Shampoo and Conditioner

Шампоан и балсам против пърхот 2 в 1 с бяла коприва и папая 200 мл

7028

5.50 лв.

всеки за

4.50 лв.

2.90 лв.

2.20 лв.

Discover Scandinavia Fresh Seascape Shower Gel Гел за душ Discover Scandinavia Fresh Seascape 250 мл

13385

4.90 лв.

3.90 лв.

грижа за косата и тялото 43


сек

и к е с в за

20513 G l i tz y

повод

20515

Hottie

НОВО

20514 Sw eet ie

20515 Ho ttie

20516 N augh ty

20517 Sp

Червилото Lipmania спечели престижната награда Pentawards 2010 на единствения по рода си конкурс за дизайн на опаковки!

2

orty

а се Адаптиро към н мигнове ия розов ен естеств а устните цвят н и! т

20518 Fu nky

У

Very Me Lipmania

Червило Lipmania Супер бляскаво полупрозрачно покритие в десет интензивни нюанса, в които ще се влюбиш. Специален дизайн за всяко твое настроение! 4 г

7.90 лв.

5.50 лв.

44 грим

н е л а ник

Very Me Oh My Gloss

Гланц за устни Oh My Gloss 10 мл

5.90 лв.

Very Me Pink Me Perfect Lip Gloss

Гланц за устни Гланц за устни, който се адаптира в зависимост от цвета на устните ти, за да им придаде неповторим розов оттенък. 10 мл 22497

6.90 лв.

4.50 лв.

РО

! Т Я В ЗОВ Ц

”Прекрасният бляскав гланц с аромат на боровинка се адаптира към естествения цвят на устните ми, за да ги покрие с дискретен розов цвят, който подхожда на тена ми. “

www.dare-to-be.net

нюанс

и н т с у си

21256 Flirty Pink

се Нанася о гладк

Още съвети за грим на:

21263 Mocha Dream

21262 Hot Berry

21261 Rock Star Pink

21260 Pink Kiss

Pink

21259 Vibrant Peach

21258 Pink Smoothie

21257 Sweet Plum

21256 Flirty Pink

21255 Pink Blush

21254 Red Vibe

ock Star

21261 R

1

Изберете любимия си

45


 20387 Ivory

20386 Porcelain

 20388 Sand

20389 Cocoa

Very Me Smoothie Foundation

Фон дьо тен за гладка кожа “Само аз” 30 мл

8 Per

2127

2127

fect L

9 Dar

ight

k Sec

ret

6.90 лв.

-40% Моята тайна за

перфектна кожа 46

Very Me Peach Me Perfect Skin Glow 

 Very Me Sponges Апликатори за фон дьо тен Very Me Комплект от 2 бр. Материали: естествен каучук, будатиен-стиренов каучук. Размер: 4 х 4 х 0.5 см 23265

2.20 лв.

1.20 лв.

Прасковен блясък за лице “Само аз” Цветен овлажняващ гел, който разкрива красивата ти кожа. Полупрозрачно покритие и естествен прасковен блясък. 30 мл

7.90 лв.

 Very Me Cover Up Concealer Коректор “Само аз” Прикрива несъвършенствата и е лесен за употреба. Придава на кожата свеж и естествен вид. Съдържа масло от чаено дърво, което успокоява кожата. 1 г

5.90 лв.

20531 Matte Light

www.dare-to-be.net

20529 Light

20532 Matte Latte

 Very Me No Time for Shine Powder Матираща пудра “Само аз” Матиращата формула абсорбира омазняването и прави кожата свежа. Прикрива несъвършенствата, без да променя естествения цвят на кожата ти. 9 г

9.90 лв.

4.50 лв. 3.50 лв. 5.90 лв.

Още съвети за грим на:

20530 Dark

47


www.dare-to-be.net

Coc o

20437 Black

ст

sion

en Gre

2

АРЪК р ПОД а 2 о т к е н н Ко упката с пок кта click it

0B lue 44 20

n n e c to lick it Coа з” C e M Ver y тор “Са мо Ко н е к

20418

r 5

Pret

ty

в. 2 .50 л

лен

48

4.50 лв.

6.90 лв.

4.50 лв.

3

Iced

P

т я в ц

ите т и х з Въ Very Me Eye Shadow Applicators

ow n Grey

6.90 лв.

 Very Me Clickit Eyeliner Очна линия “Само аз” Блестяща очна линия в електрикови нюанси. Нанася се гладко и прецизно. Комбинирай със спирала за мигли за супер бляскав ефект. 3. 5 мл

nt

 Very Me Clickit Mascara Спирала за мигли “Само аз” Страхотна спирала, която удължава и подчертава миглите за драматичен ефект. Комбинирай с любимата ти очна линия за незабавен блясък. 3. 5 мл

ur ple

Brown

Green

Lad yL

проду

20438 Grey

20440 Blue

94 03

c ila

е ан

емахв р п

Fu

n

Gr een

20436 Gree

20

41 8

w Do

Апликатор за сенки “Само аз” Размери: затворена опаковка 4.5 x 7.2 см 23267

3.20 лв.

 Very Me Eye Envy Сенки за очи Eye Envy Провокативна или недостъпна, стеснителна или страстна? Седем нюанса дуо сенки за очи, които отразяват каква си и каква искаш да бъдеш. 1.9 г

6.90 лв.

Още съвети за грим на:

ав ян е

92

laze

20435 Black

КУПЕ ТЕ 1 И ИЗБЕ РЕТЕ ОЩЕ ПОДА 1 РЪК!

по

E

e dg

20435 Black 20440 Blue

ue

aG

и ч о t i k clic

49


срещата ти!

 Pure Skin Shine Control Cream

Матиращ крем Незабавно матира кожата и предпазва от появата на пъпки. 50 мл 20167

9.90 лв.

9.90 лв.

6.50 лв.

 Pure Skin Hide & Treat Лечебен коректор Прикрива и се бори с възпаленията и пъпките. 15 мл 20176

50

7.90 лв.

4.90 лв.

ВИ

Е

НОВО

Detect Technology

Действа антибактериално и регулира отделянето на себум!

Балансира кожата.

ТРЕТИРАНЕ:

3.

ИЗМИВАНЕ:

1.

Справя се с пъпките само за

8 часа

Pure Skin Scrub Face Wash Deep Action

6.50 лв.

20620

СТ

За чиста кожа.

9.90 лв.

 Pure Skin Face Toner Почистващ тоник Свива порите и оставя чувство за чиста и свежа кожа. 150 мл

ПО-СИЛНО ДЕЙ

 Pure Skin Face Wash Измиващ почистващ гел Почиства в дълбочина и елиминира излишния себум за по-чиста кожа. 150 мл 20164

ПО

Б ЪЛ

И ОКО

*

Дълбокопочистващ ексфолиант за лице Почистващ ексфолиант с дълбоко действие, който се бори с петната и черните точки. 150 мл 20194

9.90 лв.

www.dare-to-be.net

п т я л а в о р п

Осмели се да се прицелиш

*базирано на информация за формулата и съставките Потребителска оценка

ТОНИЗИРАНЕ:

2.

Pure Skin Blackhead Toner Deep Action

Тоник против черни точки Мощен тоник, който премахва замърсяването и мъртвите клетки, които са най-честата причина за появата на черни точки. 150 мл 20166

9.90 лв.

Pure Skin Spot Treatment Gel Deep Action

Гел срещу пъпки Pure Skin Ефективен, дълбокопочистващ гел, който се бори срещу пъпките и несъвършенствата. Нанасяйте само върху проблемните области. 30 мл 20195

14.90 лв.

9.90 лв.

Get more Още съвети за skincare tips at грижа за кожата на:

ай Не позволяв е да ъпкит

51


Лак за силна фиксация

НОВО ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

креативността си!

01

а н ж ри

Ве

! я и ц к а е

р

ите ност ка ж о опол ндел отив чат! Па а – р П ” к ивли я!” риж се пр ивна ве мбинаци с с ма отна ко х стра Стилизиращ гел за обем

Вакса за допълнителна плътност

www.dare-to-be.net

а н з а р з и Дай

До изчерпване на количествата.

03  Fix ‘N’ Go Hairspray Лак за коса Fix ‘N’ Go Бързосъхнещ лак за коса за дълготрайна фиксация, обогатен с екстракт от бодлив кактус с доказани антиоксидантни свойства. 150 мл 21442

52

11.90 лв.

 Fix ‘N’ Go Styling Gel Стилизиращ гел Fix ‘N’ Go Стилизиращ гел с подхранващ екстракт от тиквено семе. Придава обем и се отмива лесно. Нанасяй на влажна или суха коса. 125 мл 21444

8.90 лв.

7.90 лв. 5.90 лв.

 Fix ‘N’ Go Styling Wax Стилизираща вакса за коса Fix ‘N’ Go Вакса за коса за забележителна плътност и дълготрайна фиксация на модерната ти прическа. С възстановяващ екстракт от тигрова трева. 75 мл 21443

9.90 лв.

 Bow With Chain Necklace Колие “Панделка” Материали: желязо, цинкови сплави, сребърно покритие. Не съдържа никел. Размери: дължина 42 + 6 см; панделка 3.9 x 2 см 21863

20.00 лв.

12.90 лв.

 Bow With Chain Earrings Обици “Панделка” Материали: ABS, цинкови сплави, неръждаема стомана, желязо, сребърно покритие. Не съдържа никел. Размери: дължина 3.5 см; панделка 2.5 x 1.6 см. 21857

12.00 лв.

7.90 лв.

 Bow With Chain Bracelet Гривна “Панделка” Материали: желязо, цинкови сплави, сребърно покритие. Не съдържа никел. Размери: дължина 19 + 6 см; панделка 3.9 x 2 см 21859

17.00 лв.

10.90 лв.

Още модни тенденции & съвети на:

02

53


www.dare-to-be.net

Всичко това в 1

опаковка!

1 х недекорирана кукла 1 х аромат 3 х комплекта стикери

1. Избери аромат

Коя кукла си ти? Невинна Sweet Peach, забавна Crazy Kiwi или жизнерадостна Passion Berry?

2. Бъди креативна

Декорирай кукличката с помощта на стикерите. Използвай въображението си!

3. Възхитително!

Всяка красива и ароматна Тоалетна вода The Babes само за

The Babes Sweet Peach Eau de Toilette The Babes Passion Berry Eau de Toilette

Тоалетна вода The Babes Passion Berry Това момиче определено е лидер! Експлозия от сочни червени плодове, момина сълза и пачули. 25 мл

54

20892

32.90 лв.

Тоалетна вода The Babes Sweet Peach Ароматът искри със сочни нотки на праскова и сладък портокал, които щастливо танцуват около нежната й флорална сърцевина. Сандалово дърво и мускус придават палав акцент към невинната й същност. 25 мл 20889

32.90 лв.

The Babes Crazy Kiwi Eau de Toilette

Тоалетна вода The Babes Crazy Kiwi Дързък и непредвидим аромат с жизнени нотки на киви, ананас, зелена роза и ванилия. 25 мл 20890

32.90 лв.

22.90 лв.

Открий повече за The Babes на:

Твоята кукличка е с уникален стил! Напръскай в точките на пулса. Вече си готова да покориш всички!

55


Добре дошли в света на Орифлейм

56 – 72

ГРИЖА ЗА КОЖАТА

От какво се нуждае кожата Ви?

Оптимизирайте естествената красота на кожата си

TIME RELAX За всеки тип кожа

Бори се с появата на фини линии

30+

15.90 лв.

Optimals Time Relax Instant Smooth Eye Care

Крем срещу околоочни мимически бръчки 10 мл

18435

22.90 лв.

OXYGEN BOOST™ За всеки тип кожа

 Oriflame Paper Bag - Big Хартиена торбичка “Орифлейм” – голяма 32 (височина) х 26 (ширина) х 7 (дължина) см.

22959

За всяка възраст

Optimals Oxygen Boost™ Eye Cream

Кислороден околоочен крем Optimals 15 мл

16189

6.50 лв.

15.90 лв.

Предпазва от градското замърсяване

9.50 лв.

SEEING IS BELIEVING

Oriflame Paper Bag - Small 

Хартиена торбичка “Орифлейм” – малка 23 (височина) х 16 (ширина) х 7 (дължина) см.

22733

3.50 лв.

За всеки тип кожа

Optimals Seeing is Believing Multi benefits Eye Cream

Мултифункционален крем за околоочния контур “Виж и повярвай” 15 мл

10796 56

За всяка възраст

19.90 лв.

Намалява подпухналостта и тъмните кръгове

13.90 лв.

Прекрасни цени за прекрасни жени!

до

-40%

грижа за кожата 57


ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Защото кожата ми се нуждае от

За всеки тип кожа

свежест

Оптимизирайте естествената красота на кожата си

За всяка възраст

НОВО

Искате кожата Ви да е чиста и освежена? Не забравяйте, че всеки тип кожа има различни потребности! Предлагаме Ви богата гама почистващи продукти, които осигуряват на кожата всичко, от което се нуждае! За комбинирана/ мазна кожа

Купете продукт от стр. 58 – 59 и вземете Контейнера за памук за

За всяка възраст

Памучните тампони не са включени.

14704

Контейнер за памук Побира до 35 памучни тампона или 120 клечки за уши (не са включени). Размери: 8.7 х 7.65 см

9522

15.00 лв.

До изчерпване на количествата.

58 грижа за кожата

14698

 Optimals Refreshing Toner Освежаващ тоник Optimals Успокояващ тоник, който отстранява нечистотиите и тонизира кожата. Съдържа екстракт от метличина, който възстановява естественото pH на кожата почти незабавно. 200 мл

Cotton Dispenser

  Optimals Foaming Cleanser Почистваща пяна Optimals Пяна с екстракт от бъзов цвят за почистване и тонизиране на кожата, както и за подготвянето и за нанасянето на дневен или нощен крем. 200 мл

4.90 лв. Продуктът не се включва в офертата и не се предлага на редовна цена.

12.90 лв.

8.90 лв.

 Optimals Clarifying Scrub Избистрящ ексфолиант Optimals Ексфолиант с големи сини зрънца, които отстраняват мъртвите клетки от кожата, без да я увреждат. Ще забележите мигновено новата си сияйна обновена кожа. Подходящ за всеки тип кожа. 75 мл

18182

9.90 лв.

6.90 лв.

 Optimals Mattifying Foaming Gel Матиращ гел за дълбоко почистване Optimals Пенлив гел с балансиращ комплекс с бяла бреза и кора от върба, познати с почистващите си свойства. Отстранява грима и нечистотиите, оставяйки кожата чиста и свежа, като същевременно запазва баланса й. 150 мл

19946

12.90 лв.

 Optimals Mattifying Toner Матиращ тоник Optimals Възстановява баланса на кожата и я оставя чиста и освежена. Подготвя я за нанасянето на дневен или нощен крем. С почистващи екстракти от бяла бреза и кора от върба. 200 мл

19969

12.90 лв.

12.90 лв.

8.90 лв.

 Optimals Normalising Toner Тоник Optimals Нежна, ефективна формула, подходяща за всеки тип кожа. Обогатен с натурален успокояващ комплекс и екстракт от бъз. Комбинирайте с останалите почистващи продукти от серията Optimals. 200 мл

22469

12.90 лв.

7.50 лв.

Спестете до

40%

грижа за кожата 59


OX YG E N B O O S T ™

Защото кожата ми има нужда да диша

За всеки тип кожа

Предпазва от замърсяване

12.90 лв.

Optimals Oxygen Boost™ Cream Кислороден крем Optimals 50 мл

19.90 лв.

15919

Оптимизирайте естествената красота на кожата си

7.90 лв.

Optimals Oxygen Boost™ Face Mask

Кислородна маска Optimals 75 мл

12.90 лв.

16266

Внимание: Само за външна употреба!

За свеж и равномерен тен За всеки тип кожа

За всяка възраст

15.90 лв.

Optimals Even Out™ Day Cream SPF20

18154

22.90 лв.

13.90 лв.

Optimals Even Out™ Dark Spot Fading Concentrate

Избелващ концентрат за тъмни петна 10 мл

18826

18977

19.90 лв.

B I O M A X I M U M+™

Защото кожата ми се нуждае от плътност и еластичност Придава на кожата еластичност и здрав вид. За зряла кожа

40

+

16.90 лв.

Optimals Bio Maximum+™ Day Cream

Дневен крем Optimals Bio Maximum+™ 50 мл

16977

26.90 лв.

30

Optimals Time Relax Day Cream SPF 8

60 грижа за кожата

+

Дневен крем срещу мимически бръчки със SPF 8 50 мл

12413

24.90 лв.

Защото кожата ми се нуждае от

успокояващ

ефект

Опитвате се да отделяте на кожата си необходимото време и внимание въпреки забързаното си ежедневие! Маската за лице с екстракт от касис от серията Optimals Nutri Calm успокоява раздразнената кожа на лицето.

18.90 лв.

МАСКА ЗА РАЗДРАЗНЕНА И ОПЪНАТА КОЖА НА ЛИЦЕТО

УСПОКОЯВАЩ НОЩЕН КРЕМ

Optimals Bio Maximum+™ Night Cream Нощен крем Optimals Bio Maximum+™ 50 мл

16978

26.90 лв.

TIME REL A X За всеки тип кожа

НОВО

Kислородни капсули Optimals 14 капсули.

Избелващ крем за тъмни петна със SPF 20 50 мл

24.90 лв.

ЗАЩИТЕН ДНЕВЕН КРЕМ

14.90 лв.

За суха и чувствителна За всяка възраст кожа

Optimals Oxygen Boost™ Capsules

EVEN OUT™

Защото кожата ми се нуждае от постоянни грижи

NUTRI CALM™

За всяка възраст

Optimals Time Relax Night Cream

Нощен крем срещу мимически бръчки 50 мл

13485

24.90 лв.

Optimals Nutri Calm™ Day Cream

Optimals Nutri Calm™ Night Cream

Успокояващ и подхранващ дневен крем Optimals Успокояваща и овлажняваща прегръдка за сухата и чувствителна кожа на лицето през целия ден. 50 мл

Успокояващ и подхранващ нощен крем Optimals Подхранващ нощен крем за хидратация и успокояване на кожата. Осигурява комфорт и релаксация. 50 мл

14659

19.90 лв.

13.90 лв.

14678

19.90 лв.

12.90 лв.

 Optimals Nutri Calm™ Face Mask Подхранваща и успокояваща маска за лице Optimals Хидратира сухата, раздразнена и зачервена кожа. Комплексът Optimаls омекотява кожата, екстрактът от касис я успокоява, а комплексът Revitacalm ефективно я защитава. 75 мл

20558

9.90 лв.

6.90 лв.

грижа за кожата 61


ПОЧИСТВА & ЗАЩИТАВА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА

ПОЧИСТВА И ОСВЕЖАВА Pure Nature Organic Blueberry & Lavender extract Calming Face Wash

Успокояващ измиващ гел за лице “Боровинка и лавандула” 150 мл

11.90 лв.

15960

Pure Nature Organic Blueberry & Lavender extract Calming Toner

Успокояващ тоник “Боровинка и лавандула” 150 мл

15948

Grape Antioxidant Face Wash Почистващ гел за лице с екстракти от грозде 150 мл

10627

8.90 лв.

8.90 лв.

Екстрактът от алое вера успокоява и защитава кожата от раздразнение.

ХИДРАТИРА И УСПОКОЯВА

Pure Nature Organic Blueberry & Lavender extract Calming Face Cream

Pure Nature Organic Aloe Vera & Arnica Extract Soothing Face Cream

Крем за лице “Боровинка и лавандула” 75 мл

Успокояващ крем за лице с алое вера и арника 75 мл

15957

18920

9.90 лв.

ПОЧИСТВА & ЗАЩИТАВА

ПОЧИСТВА 

Екстрактът от арника помага за възстановяване на кожата и намаляване на подпухналостта.

Grape Antioxidant Day Cream Антиоксидантен дневен крем 75 мл

10630

100% растителни екстракти

9.90 лв.

9.90 лв.

ОВЛАЖНЯВА И РЕВИТАЛИЗИРА Pure Nature Organic White Tea Extract Moisturising Gel Mask

Pure Nature Organic Jasmine Extract Exfoliating Peel-off Mask

Овлажняваща гел маска с екстракт от бял чай 50 мл

Ексфолиираща пилинг маска с екстракт от жасмин 50 мл

16356

16357

7.50 лв.

Hydra Optimum Headband Лента за коса Размер: 64.5 х 8 см

10354

62 грижа за кожата

4.90 лв.

7.50 лв.

ПОЧИСТВА НЕЖНО В ДЪЛБОЧИНА

Pure Nature Organic Burdock Extract Purifying Clay Mask

Глинена маска с екстракт от репей 50 мл

16358

7.50 лв.

 Facial Brush Почистваща четка за лице Размери: 4.2 x 6.5 см

9507

Pure Nature Organic Aloe Vera & Arnica Extract Soothing Toner

5.50 лв.

2.90 лв.

Pure Nature Organic Aloe Vera & Arnica Extract Soothing Face Wash

Успокояващ тоник с алое вера и арника 150 мл

Успокояващ измиващ гел за лице с алое вера и арника 150 мл

18919

8.90 лв.

4.90 лв.

18918

11.90 лв.

6.50 лв.

грижа за кожата 63


ПОСРЕЩНЕТЕ ПРОЛЕТТА С КРАСИВА КОЖА

КРАСИВА КОЖА С ВИТАМИН Е СУХА & ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА

ЛОСИОН 3В1

За всяка възраст

НОВО

МАЗНА & КОМБИНИРАНА КОЖА

НОРМАЛНА КОЖА

За всеки тип кожа

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

Успокояващ див невен

 УСПОКОЯВАЩ ГЕЛ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР

Дивият невен подхранва и успокоява

Освежаваща бодлива зеленика Натурален екстракт от бодлива зеленика с антиоксидантно действие

Балансиращ невен Натурален екстракт от невен с почистващи свойства

ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ ЗА ЛИЦЕ

Естествен екстракт от теменужка • Овлажнява кожата и я прави неустоимо гладка. • Богат на антиоксиданти. 

До изчерпване на количествата.

Essentials 75 мл

17343

9.90 лв.

Съживяващ крем за лице Essentials 75 мл

17344

Кремове за лице Essentials Всеки за

64 грижа за кожата

9.90 лв.

Балансиращ крем за лице Essentials 75 мл

17345

6.50 лв.

9.90 лв.

S BE T

№1

EL

R

Essentials Balancing Face Cream

S

Essentials Soothing Face Cream Essentials Revitalising Успокояващ крем за лице Face Cream

LE

Natural Skin Care Tender Care ”Нежна грижа” 15 мл

1276

11.90 лв.

Essentials 3 in 1 Cleanser with pansy flower

Essentials Face Cream with pansy flower

Почистващ лосион 3-в-1 Essentials 150 мл

Крем за лице Essentials 75 мл

22213 SPACE FOR OFFER COMMUNICATION

9.90 лв.

6.50 лв.

21604

 Essentials Eye Gel with pansy flower Гел за околоочния контур Essentials 15 мл

9.90 лв.

6.50 лв.

21610

9.90 лв.

6.50 лв.

грижа за кожата 65


Красота по шведски Швеция

– Родината на Орифлейм

За всеки тип кожа

Избистря тена на Намалява фините Кожата изглежда така, кожата: линии и бръчките: сякаш сте се подложили на лифтинг терапия:

76 %

Технологични иновации и стил в опаковането

Защитаваме красотата на природата В стремежа си да съхраним красотата около нас се ангажираме с използването на подходящи материали и технологии, които оказват минимално влияние върху заобикалящата ни природа. Стараем се да включваме в производството на опаковките си материали, които лесно могат да бъдат рециклирани.

Технологични иновации винаги в крак с новите технологии, за да сме сигурни, че даровете на природата достигат до Вас по безопасен и етичен начин. Наши партньори са най-добрите експерти, които осигуряват най-рационалните технологични решения, за да отговорим на високите си корпоративни стандарти. Благодарение на постоянния приток на нови идеи и технологични решения имаме възможността да прилагаме оригиналните си концепции, които придават ексклузивен характер на продуктите ни. Красотата като аксесоар Отдадени сме на идеята да разкрием уникалността на продуктите си, за да сме сигурни, че те са атрактивни както за клиентите Ви, така и за самите Вас. Споделяме информация за световноизвестните дизайнери, които създават оригиналната визия на продуктите, така че да са в унисон с неповторимите им качества и

ефективност*

да са достойни да заемат видно място върху тоалетната Ви масичка. Красота и баланс Красивите дизайнерски решения на опаковките са вдъхновени от най-новите тенденции на модния подиум. За нас обаче е важен не само естетически издържаният вид, но и качеството на материалите, които трябва да осигурят оптимална защита за продуктите ни. Ключът е в баланса между форма и функция. Като запазваме този баланс, създаваме красиви продукти, които се грижат за красотата Ви. С продуктите на Орифлейм може да се радвате на лукс и изящество, съчетани с високо качество на защита и грижа за околната среда.

67 %

ефективност*

69 %

ефективност*

DIAMOND ELIXIR™ Тайната на блестящия тен. Обогатен с диамантена микрокристална пудра, този изключителен еликсир дарява кожата с младежки блясък и гладкост. Деликатен диамантен блясък за Вашия тен.

Diamond Cellular Anti-Ageing Cream

Клетъчно подмладяващ крем “Диамант” Изключително богат крем, който се прицелва в белезите на стареенето, за да разкрие по-млада кожа, която не се подчинява на времето. Избягвайте зоната около очите. 50 мл

13659 66 грижа за кожата

Цялостна грижа за брилянтно изглеждаща кожа

За кожа, съвършена като диамант

Природата е определящо вдъхновение за Орифлейм вече повече от 40 години, откакто е основана компанията в Швеция; поразителната чиста красота на шведската природа е характерна черта на нашите продукти.

За нас в Орифлейм опаковката на всеки продукт е от основно значение. Защо? Не само за да сме сигурни, че ще привлече вниманието Ви с оригиналността си, но и за да запазим качеството на обичаните от Вас продукти. Ето защо нашият екип от професионалисти не престава с опитите си да усъвършенства дизайна и качеството на опаковките, за да изпълняват отлично основните си функции – да защитават, да впечатляват, да са икономични и произведени с грижа за околната среда.

40+

49.90 лв.

*Самооценка на 90 жени след 4-седмична употреба.

29.90 лв. грижа за кожата 67


!

Висококонцентрирана формула. Разклатете, за да активирате. С ТРИПЕПТИД КОМПЛЕКС & ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА

ИЗВОР НА МЛАДОСТ ЗА ЗРЯЛАТА КОЖА

НАЙ-ДОБРАТА КОМБИНАЦИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С БРЪЧКИТЕ 35+

За всеки тип кожа

За суха зряла кожа

Почувствайте кожата си млада!

45+

ПОЧИСТВА И ТОНИЗИРА

 НАМАЛЯВА БРЪЧКИТЕ

АТАКУВА БРЪЧКИТЕ ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА ЗА БОРБА С БРЪЧКИТЕ

НОВО

ЛОГ!

ЩИЯ КАТА

В СЛЕДВА

ПОДАРЪК! Мостра на Серум за намаляване на порите и фините линии “Еколаген” [3D+]* * при покупка на кой да е продукт от стр. 68 – 69

 Ecollagen [3D+] Energising Cocktail

Енергизиращ коктейл “Еколаген” [3D+] 30 мл

19893

39.90 лв.

27.90 лв.

68 грижа за кожата

Ecollagen [3D+] AntiWrinkle Day Cream SPF 15 

Дневен крем против бръчки “Еколаген” [3D+] със SPF 15 50 мл

20196

39.90 лв.

27.90 лв.

Ecollagen [3D+] Anti-Wrinkle Eye Care

Крем против бръчки за околоочния контур “Еколаген” [3D+] 15 мл

20224

19.90 лв.

Ecollagen [3D+] Anti-Wrinkle Night Cream

Нощен крем против бръчки “Еколаген” [3D+] 50 мл

20213

39.90 лв.

 Time Reversing Restoring Day Възстановяващ дневен крем “Спри времето” 50 мл

10755

Cream

39.90 лв.

33.90 лв.

 Time Reversing Restoring Night Възстановяващ нощен крем “Спри времето” 50 мл

10762

Cream

39.90 лв.

27.90 лв.

 Time Reversing All-in-1 Magic Cleanser Почистващо мляко “Спри времето” – всичко в 1 150 мл

13465

19.90 лв.

13.90 лв.

грижа за кожата 69


YOUR Внимание: Само за външна употреба!

Истински лукс за кожата Ви

За суха зряла кожа

35+

Royal Velvet Ultra Restorative Capsules

Възстановяващи капсули “Кралска кадифена колекция” 30 бр.

16346

49.90 лв.

34.90 лв.

Royal Velvet Prestigious Eye Cream

Луксозен крем за очи “Кралска кадифена колекция” 20 мл

ПОМАГА НА КОЖАТА ВИ ДА ВЪЗВЪРНЕ КРАСОТАТА СИ, ДОКАТО СПИТЕ

4641

PARTNER

19.90 лв.

13.90 лв.

”Тайната за ефективността на продуктите от серията “Кралска кадифена колекция” се крие в екстрактите от изофлавони на ирис.”

Royal Velvet Deluxe Superior Nourishing Mask

14.90 лв.

8-часов нощен крем “Кралска кадифена колекция” Луксозен богат нощен крем с изофлавони от ирис. Разкошната консистенция се топи върху кожата, като я регенерира и я подхранва в продължение на 8 часа. 50 мл

4643

32.90 лв.

22.90 лв.

70 грижа за кожата

Кремообразно почистващо мляко “Кралска кадифена колекция” 200 мл

4638

Омекотяващ тонизиращ гел “Кралска кадифена колекция” 200 мл

4639

15.90 лв.

Екстрактите от изофлавони на ирис стимулират зрялата кожа и компенсират забавянето на метаболитните процеси. Ограничават загубата на влага и по-този начин предпазват кожата от изсушаване.

ПРИМАМЛИВА ЦЕНА

Royal Velvet Supreme Day Cream SPF 15

15.90 лв.

Royal Velvet Softening Toning Gel

Защо са ефективни екстрактите от изофлавони на ирис?

Дневният крем от серията “Кралска кадифена колекция” е подходящ за всеки тип кожа освен чувствителната. Той помага за намаляване появата на бръчки, възстановяване на кожната еластичност и подобряване на тонуса й. Дневният крем е със SPF 15, който предпазва от ежедневното вредно влияние на UV лъчите и помага да запазите красотата си.

Royal Velvet Creamy Cleansing Milk

Royal Velvet Ultimate 8-Hour Night Cream

Дехидратирането на кожата е една от главните предпоставки за стареенето й. С употребата на качествени овлажняващи продукти възстановявате изгубената влага и предотвратявате по-нататъшното изсушаване на кожата, като по този начин се борите с появата на бръчки и фини линии.

Само за суха кожа ли е подходящ дневният крем от серията “Кралска кадифена колекция”?

Разкошна подхранваща маска “Кралска кадифена колекция” 75 мл

18367

Защо хидратирането на кожата е толкова важно?

СТИВЪН БЪРТЪН

ДИРЕКТОР ФОРМУЛИ ОРИФЛЕЙМ КОЗМЕТИКС

Стивън Бъртън има 20-годишен опит в науката за бялата козметика. В Центъра за изследване и разработване на Орифлейм той създава ключови стратегии за формулиране на иновативни продукти за грижа за кожата.

Луксозен дневен крем със SPF 15 “Кралска кадифена колекция” Богат дневен крем с изофлавони от ирис, който съживява и омекотява кожата. Подходящ за суха към много суха зряла кожа. Със слънцезащитен фактор 15. 50 мл

4642

32.90 лв.

19.90 лв. грижа за кожата 71


ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

Модерна защита от слънцето, на която можете да се доверите.

НОВО

Уроци по стил

ЖИЗНЕН ЦВЯТ И ЕНЕРГИЧНОСТ

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

Разходете се из града и накарайте всички да онемеят от ВЪЗХИЩЕНИЕ. Ведрите аксесоари с ПИСКЮЛ ще придадат доза закачливост на визията Ви.

БЕЗЦВЕТЕН, НЕ СЕ ОТМИВА

АБСОРБИРА СЕ БЪРЗО

Sol kids 25 Medium Coloured Sun Spray

Слънцезащитен цветен спрей за деца със SPF 25 125 мл

29.90 лв.

12903 

19.90 лв.

  Coral Purse Портмоне “Корал” Материали: PU, PVC, полиестер, найлон, желязо, цинкови сплави. Размери: 19 x 10.5 см.

Sol family 6 Low Sun Tanning Oil

Олио за тен със SPF 6 150 мл

12534

22977

19.90 лв.

13.90 лв.

28.00 лв.

17.90 лв.

Sol family 50 High Sun Cream Слънцезащитен крем със SPF 50 75 мл

12514

Пискюл с изящни ресни

24.90 лв.

16.90 лв.

До изчерпване на количествата.

И З КЛ ЮЧ И ТЕ Л Н А U VA З АЩ ИТ А

 Sol family 10 Low Clear Sun Spray Слънцезащитен прозрачен спрей със SPF 10 150 мл

12513

29.90 лв.

19.90 лв.

72 грижа за кожата

 Sol family 15 Medium Sun Lotion Слънцезащитен спрей със SPF 15 150 мл

12509

Spray

29.90 лв.

19.90 лв.

Преди

След

Всички продукти Sol осигуряват UVA защита. UVA лъчите проникват в кожата и причиняват преждевременно стареене и образуване на бръчки.

 Coral Bag Чанта “Корал” Материали: PU, PVC, полиестер, найлон, цинкови сплави. Размери: 42 x 10.5 x 30 см

22976

40.00 лв.

24.90 лв.

аксесоари 73


НЕ

ОР

ИФ

ЛЕЙМ ЗА БОРБ

АТ А

9.4 кг

9.4

И НА

за 12 месеца!

КГ

Разработе

С

ИТЕ РАМ

Отслабнете по естествен начин с шейковете “Естествен баланс”

НА

ИЗСЛ ЕД ВА

Вкусният начин да поддържате форма!

ОГ

Сензационна новина!

Л КИ

Погрижете се за своето здраве и красота

ни в

ПО -М

АЛ К О З А 1

ГО

Д

Клинично доказана ефективност в борбата с килограмите Изследване, проведено от Стиг Стейн и неговия екип в Център по здравословно хранене в Игельоса, Швеция. Участниците следват Програмата за отслабване “Пътна карта”.

Швеция

УНИКАЛНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

ess Продуктите Welln лог вече в отделен ката от 16 страници!

Мултивитамини Комплекс Омега 3 и минерали “Шведска красота” (Астаксантин)

Комбиниран комплект за жени. Помага Ви да се чувствате по-здрави и красиви.

Natural Balance Shake natural strawberry

Шейк “Естествен баланс” с ягодов вкус Съдържа 21 порции. 378 г

15447

 WellnessPack woman Комбиниран комплект за жени 21 пакетчета. 1 пакетче съдържа: 2 капсули Омега 3 1 капсула Комплекс “Шведска красота” (астаксантин) 1 табл. Мултивитамини и минерали за жени

15388

Изцяло натурални СЪСТАВКИ

Kомбиниран комплект за мъже. Повече сила. Повече жизненост.

15395 74 wellness

54.90 лв.

• Формулирани с нисък гликемичен индекс за намаляване на желанието за сладки храни • Три отлични източника на протеини • Чисти и естествени съставки в оптимален баланс • Източници на Омега 3 от яйца с перфектен профил на мазнини

54.90 лв.

 WellnessPack man Комбиниран комплект за мъже 21 пакетчета. 1 пакетче съдържа: 2 капсули Омега 3 1 капсула Комплекс “Шведска красота” (астаксантин) 1 табл. Мултивитамини и минерали за мъже

59.90 лв.

• Kлинично доказан отслабващ и енергизиращ ефект

Shaker and Scoop

Natural Balance Shake 7 single servings-natural strawberry

Шейкър и дозираща лъжица Пригответе любимия си Шейк “Естествен баланс” бързо и лесно в този удобен шейкър.

Шейк “Естествен баланс” с ягодов вкус – 7 порции 7 опаковки х 18 г всяка

15450

18328

6.90 лв.

21.90 лв.

Natural Balance Shake natural vanilla

Natural Balance Shake natural chocolate

Шейк “Естествен баланс” с ванилов вкус Съдържа 21 порции. 378 г

Шейк “Естествен баланс” с шоколадов вкус Съдържа 21 порции. 378 г

15448

22138

59.90 лв.

59.90 лв.

-25%

Включете се в абонаментната програма Wellness и се възползвайте от изгодното Wellness намаление. За повече информация попитайте Вашия консултант.

wellness 75


76 – 89

АРОМАТНИЯ

Добре дошли в свят на Орифлейм!

Отдайте се на изкушението

YOUR PARTNER

При избора на подходящ аромат ключовите нотки в него трябва да отговарят на темперамента и вкуса ни. Сладък бадем, мускус и мандарини се срещат в уханието на Amber Elixir, което деликатно пробужда скрита чувственост.

ри манд а

Нанасяйте любимия си аромат върху точките на пулса –на сгъвките при глезените и коленете, на китките, на врата и зад ушите. Започнете с нанасянето на ароматни капчици в посока отдолу-нагоре по тялото. След като сте нанесли аромата, оставете да изсъхне от самосебе си. Не търкайте китките една в друга и не разнасяйте с пръсти, тъй като това нарушава цялостта на уханието. Започнете ароматното си изживяване, като поглезите кожата си с крем за тяло със същото ухание като парфюма, който ще си сложите. Резултатът е дълготраен аромат, който Ви обгръща през целия ден.

76

троп лио хе

на

кехлибар

Amber Elixir Body Cream

Крем за тяло Amber Elixir Луксозен крем за тяло със съблазнителния аромат на Аmber Elixir. Хидратира кожата в дълбочина. 250 мл

18950

14.90 лв.

8.90 лв.

Amber Elixir Eau de Parfum

Парфюмна вода Amber Elixir Вдъхновен от мистериозната красота на кехлибара, ароматът Ви пленява с блестяща мандарина, сладък бадем и чувствен мускус. 50 мл

11367

39.90 лв.

Сега само за

23.90 лв.

аромати 77


НЕЖНОСТ И РОМАНТИКА

СИЛА И ЖЕНСТВЕНОСТ

PRECIOUS MOMENTS е израз на чувствеността и очарованието, които излъчва всяка жена в прегръдките на любимия.

GRACE е символ на върховната власт в ръцете на всяка нежна диктаторка – истинската владетелка на собствената си съдба. Grace Eau de Parfum

Precious Moments Eau de Parfum

Парфюмна вода Precious Moments Божественият аромат разцъфва със сочни плодови нотки, свързани в свещен съюз с бяла флорална сърцевина. Този вкусен аромат нежно утихва в топла дървесна прегръдка. 50 мл

18957

44.90 лв.

29.90 лв. 78 аромати

Парфюмна вода Grace Въплъщение на аристократичната изисканост, тази необикновена парфюмна вода се отваря с пленителни нотки на подправки. Флоралната й сърцевина излъчва нотки на индийски жасмин, кадифена теменужка и кралски карамфил. Кашмирено дърво и ветивер лежат в основата на найпрестижния от всички аромати. При транспортиране използвайте предпазната капачка. 50 мл

16987

64.90 лв.

44.90 лв. аромати 79


ЧУВСТВЕНОСТ ЗА НЕЯ

INTENSE EMBRACE HIM e доказателство за страстта, която пламти в сърцето на истинския мъж.

УСЕТИ МЕ! Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

39.90 лв.

80 аромати

БИ

КУПЕТЕ

СЕГА!

Т

21.90 лв.

М

ОДУКТ Р П

БИМ ПРОДУК

17588

УСЕТИ МЕ! Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

ЛЮ

Тоалетна вода Intense Embrace Her Чиста страст в бутилка! Сладка теменужка и пурпурна фрезия се разтапят в любовен еликсир от иланг-иланг и роза, които Ви улавят в клопката си, докато нотки на сандалово и кедрово дърво шепнат: “Приближи се…”. 50 мл

39.90 лв.

21.90 лв. ЛЮ

Intense Embrace Her Eau de Toilette

17587

КТ У Д

ЗА НЕЯ

ЗА НЕГО

ЛЮБИ

INTENSE EMBRACE HER е израз на изпепеляващия пламък в сърцето на жената, готова да се отдаде на емоциите си.

Тоалетна вода Intense Embrace Him Пикантна канелена кора и индийско орехче, съчетани с чувствената топлина на сандалово дърво, ароматен боб “Тонка” и ванилия, запалват огъня на този страстен аромат. 75 мл

М П РО

ЧУВСТВЕНОСТ

Intense Embrace Him Eau de Toilette 

81


НЕЖНОСТ CHIFFON е символ на блаженото усещане на коприна върху кожата. Нежен и същевременно страстен, ароматът е истинска наслада за жената, отдадена на удоволствието.

 Chiffon Eau de Toilette Toалетна вода Chiffon Прелъстете сетивата си с нежната мекота на Тоалетна вода Chiffon. Истинска ласка за кожата с лекия аромат на бели цветя и чувствени дървесни нотки. Нежно докосва кожата Ви подобно на шифон. 50 мл

18197

32.90 лв.

27.90 лв. 82 аромати

БЛЯСЪК И СТИЛ 

DIVINE въплъщава чистия блясък на нежната изкусителка, която пленява с неповторимия си стил.

 Chiffon Body Cream Крем за тяло Chiffon 250 мл

 Divine Body Cream Крем за тяло “Дивайн” 250 мл

18198

12563

14.90 лв.

12.90 лв.

Chiffon Deodorising Body Spray 

Спрей дезодорант Chiffon 75 мл

18199

9.90 лв.

8.50 лв.

14.90 лв.

9.90 лв.

 Divine Eau de Toilette Тоалетна вода “Дивайн” Женствено цветно ухание, започващо с леки нотки на бамбук, киви и виолетки, преминаващо в сърцевина от орхидея и утихващо с нотки на мускус и дърво. 50 мл

11355

39.90 лв.

25.90 лв. аромати 83


 

Delight Anti-perspirant 24H Deodorant

ЕКСТАЗ DELIGHT улавя искрената радост и енегрия на жената, за която светът е цветен и красив.

Рол-он дезодорант против изпотяване Delight 50 мл

Спрей за тяло “Елви” 75 мл

5.90 лв.

 Delight Body Cream Крем за тяло Delight 250 мл

17063

 Delight Eau de Toilette Тоалетна вода Delight Енергична и жизнерадостна барбадосова вишна се смесва с бергамот и трептящо кедрово дърво. Трио от роза, циклама и божур придава свежест и женственост на уханието. 50 мл

14683

14685 

Elvie Deodorising Body Spray

14.90 лв.

20540

СЪБЛАЗЪН

9.90 лв.

ELVIE е символ на нежната чувственост, присъща на жената, която покорява с естествената си красота.

Elvie Anti-perspirant 24H Deodorant 

Рол-он против изпотяване “Елви” 50 мл

13063

5.90 лв.

 Elvie Eau de Toilette Тоалетна вода “Елви” Тоалетна вода “Елви” пресъздава мистичната хармония на приказни гори с бляскав цитрусов букет, ухание на нежни цветя и чувствеността на мускус. 50 мл

7109

34.90 лв.

25.90 лв.

27.90 лв.

ВЗЕМЕТЕ ТОАЛЕТНАТА ВОДА И КРЕМА ЗА ТЯЛО В КОМПЛЕКТ ВЗЕМЕТЕ ТОАЛЕТНАТА ВОДА, КРЕМА ЗА ТЯЛО И РОЛОН ДЕЗОДОРАНТА В КОМПЛЕКТ 84 аромати

32.90 лв.

+ +

= 32.90 лв.

ВЗЕМЕТЕ ТОАЛЕТНАТА ВОДА И СПРЕЯ ЗА ТЯЛО В КОМПЛЕКТ

+ = 33.90 лв.

ВЗЕМЕТЕ ТОАЛЕТНАТА ВОДА, СПРЕЯ ЗА ТЯЛО И РОЛОН ДЕЗОДОРАНТА В КОМПЛЕКТ

+

= 28.90 лв.

+

+ = 29.90 лв. аромати 85


УВЕРЕНОСТ

ЖИЗНЕНОСТ 

”Лед” е израз на самочувствието и увереността на снежната кралица,която се крие във всяка от нас.

”АРОМАБЛИС” EНЕРГИЗИРАЩА ТОАЛЕТНА вода събужда сетивата като сноп от слънчеви лъчи! Създаден за жената, която живее, за да се радва на света.

”ВЪЗДУХ” улавя свободния дух на жената, която не се страхува да бъде себе си и да живее на пълни обороти.

”АРОМАБЛИС” УСПОКОЯВАЩА ТОАЛЕТНА ВОДА Ви пренася в свят на спокойствие и тишина. Аромат, идеален за жената, която иска да се потопи в душевен мир.

-50% 86 аромати

”ОГЪН” възпламенява със своята сила и чувственост. Перфектен за жената, чийто съблазнителен чар е запазената й марка.  Aromabliss Awakening Eau de Toilette ”Аромаблис” Енергизираща тоалетна вода Ободряващо цветно ухание с етерични масла от портокал, лимон и кардамон. Енергизира и ободрява. 50 мл

7888

Всяка за

24.90 лв.

12.45 лв.

 Aromabliss Calming Eau de Toilette ”Аромаблис” Успокояваща тоалетна вода Успокояващо цветно ухание с етерични масла от цитруси и кедрово дърво. 50 мл

7889

24.90 лв.

 Ice Eau de Toilette Тоалетна вода “Лед” Прохладно и съблазнително ухание на ледена свежест и цветна роса. 30 мл

7151

13.90 лв.

 Air Eau de Toilette Тоалетна вода “Въздух” Омагьосващо цветно-плодово женствено ухание. 30 мл

7222

13.90 лв.

 Fire Eau de Toilette Тоалетна вода “Огън” Съблазнителен и чувствен ориенталски аромат, примесен с връхни цветни нотки на карамфил, индийско дърво и кехлибар. 30 мл

7152

Всяка за

13.90 лв.

8.90 лв.

-35% аромати 87


ИЗБЕРЕТЕ ЛЮБИМ АРОМАТ

Крем за тяло 250 мл

Sun Eau de Toilette

Тоалетна вода “Слънце” 30 мл 

 17060 Крем за тяло Divine Sensual

16783

13.90 лв.

11.90 лв.

Giordani White Gold Eau de Parfum

Midnight Pearl Eau de Parfum

Парфюмна вода “Джордани Уайт Голд” 50 мл

Парфюмна вода Midnight Pearl 50 мл

7053

19851

34.90 лв.

69.90 лв.

Mirage Eau de Parfum

Парфюмна вода Mirage 50 мл

19798

34.90 лв.

 17062 Крем за тяло Sensoria  12566 Крем за тяло “Елви”

14.90 лв.

12.90 лв.

Moon Eau de Toilette

Тоалетна вода “Луна” 30 мл

16784

13.90 лв.

11.90 лв.

Volare Magnolia Parfum de Toilette

Парфюмна вода Volare Magnolia 50 мл

21566

32.90 лв.

Miss O Eau de Toilette

Тоалетна вода “Мис О” 50 мл

7714

39.90 лв.

Miss O Fashion Princess Eau de Toilette Тоалетна вода Miss O Fashion Princess 50 мл

16985

39.90 лв.

Рол-он дезодорант против изпотяване 50 мл 

 19793 Рол-он дезодорант против изпотяване Giordani White Gold  13068 Рол-он против изпотяване “Мидсамър за Нея”

5.90 лв. Volare Anti-perspirant 24H Deodorant

Рол-он дезодорант против изпотяване “Воларе” 50 мл

15225

5.90 лв.

4.90 лв.

88 аромати

Дезодориращи спрейове за тяло 75 мл 

 13838 Спрей дезодорант “Екла за Нея”  14684 Спрей дезодорант Delight

9.90 лв. Volare Deodorising Body Spray Спрей дезодорант “Воларе” 75 мл

15223

9.90 лв.

8.50 лв.

Eclipse Eau de Toilette Тоалетна вода “Затъмнение” 30 мл

16785

13.90 лв.

11.90 лв.

Volare Body Cream

Крем за тяло “Воларе” 250 мл

15222

14.90 лв.

12.90 лв.

Enigma Dare to Dream Edition Eau de Toilette

Тоалетна вода “Енигма – Осмели се да мечтаеш” 50 мл

19158

59.90 лв.

Volare Parfum de Toilette

Парфюмна вода “Воларе” 50 мл

15221

32.90 лв.

27.90 лв.

Dancing Lady Eau de Toilette

Тоалетна вода Dancing Lady 50 мл

15865

34.90 лв.

Sensoria by Oriflame Eau de Toilette

Тоалетна вода Sensoria 50 мл

12895

32.90 лв.

27.90 лв.

Eclat Women Eau de Toilette Тоалетна вода “Екла за Нея” 50 мл

13824

39.90 лв.

Divine Sensual Eau de Parfum

Парфюмна вода “Дивайн Сеншуал” Съблазнително цветно ориенталско ухание. 50 мл

11430

39.90 лв.

34.50 лв. аромати 89


Добре дошли в света на Орифлейм

90 – 101

ЗА НЕГО

На гребена на вълната

10548

6.90 лв.

ли

4.10 лв.

дър

Glacier Anti-perspirant Deodorant Spray 

Спрей дезодорант против изпотяване “Глетчер” 150 мл

10897

Тоалетна вода “Глетчер” Свежо ободряващо ухание за освободения спортен тип мъж. 100 мл

6.90 лв.

8150

 Glacier 24H Anti-perspirant Рол-он против изпотяване “Глетчер” 50 мл

13861

5.90 лв.

3.50 лв.

90

весни нотки

Glacier Eau de Toilette

11.90 лв.

Deodorant

он

зелен

 Glacier Aftershave Balm Балсам за след бръснене “Глетчер” 50 мл

ец рав зд

УСЕТИ МЕ! Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

м

Вземете мостра на Тоалетна вода “Екла за Него”

ПОДАРЪК при покупка на продукти за 10 лв. от стр. 90 – 101

27.90 лв.

Великолепна цена!

15.90 лв.

за Него 91


Platinum by Oriflame Aftershave Balm

СЪБЛАЗЪН PLATINUM символизира огнената страст на силния мъж, чиито действия говорят много повече от думите. Само един поглед е достатъчен.

Спрей дезодорант против изпотяване Signature 150 мл

Platinum by Oriflame Antiperspirant Deodorant Spray Спрей дезодорант против изпотяване Platinum 150 мл

34.90 лв.

Дезодорантът и балсамът не се предлагат на редовна цена.

+

ПОДАРЪК

СИНЯ КРЪВ

11.90 лв.

 Signature Aftershave Balm Балсам за след бръснене Signature 50 мл

6.90 лв.

11.90 лв.

КУПЕТЕ ТОАЛЕТНА ВОДА PLATINUM И ВЗЕМЕТЕ ДЕЗОДОРАНТА И БАЛСАМА ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ

за Него

Балсам за след бръснене Platinum 50 мл

27.90 лв.

92

Signature Anti-perspirant Deodorant Spray 

6.90 лв.

Тоалетна вода Platinum Огнен черен пипер, чувствено пачули и кожа оформят течната сърцевина на аромата. 75 мл

=

 Platinum by Oriflame Eau de Toilette

18175

SIGNATURE отразява елегантния стил на изтънчения мъж, който покорява с аристократичните си обноски.  Signature Eau de Toilette Тоалетна вода Signature Плодово-дървесно ухание за изискания и елегантен мъж, изразяващо оригиналността и артистизма. 75 мл

12190

39.90 лв.

31.90 лв.

Дезодорантът и балсамът не се предлагат на редовна цена.

КУПЕТЕ ТОАЛЕТНА ВОДА SIGNATURE И ВЗЕМЕТЕ ДЕЗОДОРАНТА И БАЛСАМА ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ

=

+

ПОДАРЪК

за Него 93


Glacier Athletic Eau de Toilette

S8 Night Eau de Toilette

Тоалетна вода “Глетчер Атлетик” 100 мл

Тоалетна вода S8 Night 50 мл

15183

39.90 лв.

13168

Ascendant Pure Eau de Toilette

27.90 лв.

17.90 лв.

25.90 лв.

Тоалетна вода Ascendant Pure 75 мл

19449 Volume Eau de Toilette

босилек, женско биле, пралини

Тоалетна вода Volume 50 мл ананас, артемизия, гаяк

18913

24.90 лв.

39.90 лв.

25.90 лв.

Тоалетна вода “Екла за Него-спорт” 75 мл

13261

34.90 лв.

24.90 лв.

розов пипер, риган, мандарина бергамот, кедрово дърво, гаяк

слива, пачули, карамфил

34.90 лв.

Eclat Sport for Men Eau de Toilette

СПОНТАННОСТ И ЖИЗНЕНОСТ S8, GLACIER ATHLETIC и VOLUME излъчват енергията на младия мъж, който живее на скорост и черпи от живота с пълни шепи. Той се доверява на интуицията си и знае какво иска.

СИЛА И УВЕРЕНОСТ ASCENDANT PURE и ECLAT SPORT улавят духа на мъжа, който умее да се забавлява истински. Неговата сила и увереност премахват всички препятствия по пътя.

СПЕСТЕТЕ 94 за Него

10 лв.

за Него 95


ВЪРХОВНИ АРОМАТИ ЗА ИСТИНСКИЯ МЪЖ Гел за душ 200 мл  16472 Гел за душ Deep Impact 

 19675 Гел за душ True Instinct

9.90 лв.

8.50 лв.

Free Attitude Antiperspirant Deodorant Spray

Спрей дезодоранти против изпотяване 150 мл  10890 Спрей дезодорант против изпотяване “Ес 8”  11280 Спрей дезодорант против изпотяване “Асцендент”  13852 Спрей дезодорант против изпотяване “Екла за Него”  21561 Спрей дезодорант против изпотяване Architect

11.90 лв.

Спрей дезодорант против изпотяване “Свободен дух” 150 мл

10915

11.90 лв.

9.90 лв.

Free Attitude Aftershave Balm

Балсам за след бръснене “Свободен дух” 50 мл

10583

 19673 Тоалетна вода – афтършейв True Instinct

19.90 лв.

16.90 лв. Рол-он дезодорант против изпотяване 50 мл 

37.90 лв.

26.90 лв.

Flamboyant Eau de Toilette 

Спрей дезодорант против изпотяване Soul 150 мл

Тоалетна вода Flamboyant 75 мл

Балсам за след бръснене Flamboyant 50 мл

10885

11.90 лв.

7.70 лв.

34.90 лв.

19639

29.90 лв.

Soul Anti-perspirant 24H Deodorant

DeMarco Anti-perspirant Deodorant Spray

Спрей дезодорант против изпотяване “Де Марко” 150 мл

13856

11.90 лв.

7.70 лв.

13860

19641

6.90 лв.

5.90 лв.

Flamboyant Anti-perspirant 24H Roll-on Deodorant 

Рол-он дезодорант против изпотяване Soul 50 мл

Flamboyant Aftershave Balm

 

5.90 лв.

Тоалетна вода – афтършейв 115 мл

10231

6.90 лв.

 16467 Тоалетна вода – афтършейв Deep Impact

Soul Anti-perspirant Deodorant Spray

 Soul Eau de Toilette Тоалетна вода Soul 100 мл

 

5.90 лв.

3.90 лв.

Рол-он дезодорант против изпотяване Flamboyant 50 мл

19640

5.90 лв.

4.90 лв.

DeMarco Eau de Toilette

Тоалетна вода “Де Марко” Нов връх на италианската елегантност и чувственост. Свежи нотки на цитрус, мъжествена ароматна сърцевина и топло дървесно утихване изричат покана, която не можете да откажете. 50 мл

13191

32.90 лв.

20.90 лв.

 16473 Рол-он против изпотяване Deep Impact  19674 Рол-он дезодорант против изпотяване True Instinct

5.90 лв.

96 за Него

4.90 лв.

за Него 97


ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ НЕПОЗНATOTO И ЕКЗОТИЧНОТО

НОВО

Почиства и освежава

екстремна грижа за всеки мъж

Мощна формула

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

Предпазва кожата от раздразнение.

Енергизиращ шампоан за коса и тяло.

24-часова защита North For Men Roll-On Deodorant Anti-perspirant

Рол-он против изпотяване “Север” за мъже 50 мл

15548

21294

4.90 лв.

3.20 лв.

North For Men Fortifying Total Hair & Body Wash Ободряващ шампоан за коса и тяло “Север” за мъже 250 мл

15539

9.90 лв.

Хидратиращо и успокояващо действие 2-в-1.

15537

98 за Него

9.90 лв.

6.50 лв.

18174

9.90 лв.

6.50 лв.

Гел за бръснене за нормална кожа “Север” за мъже 200 мл

14653

11.90 лв.

7.70 лв.

4.50 лв.

South For Men Normal Skin Shaving Foam

Пяна за бръснене за нормална кожа “Юг” за мъже Богата пяна за бръснене с енергизиращ аромат на сандалово дърво. Технология Glide-Tech за гладко бръснене. 200 мл

ЕКСТРАКТ ОТ САНДАЛОВО ДЪРВО

21293

6.50 лв.

North For Men Normal Skin Shaving Gel

6.90 лв.

 

Охлаждаща формула  North For Men – Refreshing Shower Gel Освежаващ гел за душ “Север” за мъже 250 мл

Овлажняващ балсам за след бръснене “Юг” за мъже Ефективен балсам с двойно действие, който хидратира и успокоява нормалната кожа. С екзотичен енергизиращ аромат на сандалово дърво. 50 мл

Ободряваща формула

 North For Men Anti-dandruff Shampoo Шампоан против пърхот “Север” за мъже Ободряващ шампоан за елиминиране на пърхота и предпазване от повторната му поява. 250 мл

South For Men After Shaving Moisture Balm 

11.90 лв.

7.70 лв.

South For Men Fortifying Total Hair & Body Wash 

Екстрактът от сандалово дърво е известен със своето успокояващо и освежаващо действие.

Укрепващ шампоан за коса и тяло “Юг” за мъже Укрепващ шампоан за коса и тяло 2-в-1 с натурален екстракт от сандалово дърво и екзотичен аромат. 200 мл

21297 До изчерпване на количествата.

9.90 лв.

6.50 лв.

за Него 99


Всичко, от което той има нужда, за да изглежда перфектно

екстремна грижа за всеки мъж

Измиващ гел, който не изсушава кожата 

Технология Arctic Pro Defence

Успокоява и защитава кожата след бръснене PRO

DEFENCE

North For Men Fatigue Fighter Gel

Намалява появата на фини линии и бръчки 

Гел срещу умора “Север” за мъже 30 мл

25.90 лв.

18222

Намалява подпухналостта

Щом растението Златен корен оцелява през суровата арктическа зима, представете си какво ще направи за кожата Ви!

North For Men Shine Control Cream

Матиращ крем “Север” за мъже 50 мл

19.90 лв.

16685

 North For Men Total Age Control Cream

Крем против бръчки “Север” за мъже Овлажнител с иновативна формула и комплекс Arctic Pro Defence за намаляване на бръчките, стягане на кожата и възвръщане на младежката й свежест. 50 мл

16687 100 за Него

19.90 лв.

12.90 лв.

 North For Men Triple Action Eye Balm Балсам за очи с тройно действие “Север” за мъже Освежаващ балсам с тройно действие и комплекс Arctic Pro Defencе за намаляване на подпухналостта, тъмните кръгове и фините линии в зоната на околоочния контур. 15 мл

16686

14.90 лв.

9.90 лв.

 Anti-Shine Men’s Toiletry Мъжка тоалетна чанта Размер: 23 х 17 х 11 см

12670

Bag

15.00 лв.

9.90 лв.

North For Men Protecting Hand Cream

Защитаващ крем за ръце “Север” за мъже 75 мл

20945

5.90 лв.

3.90 лв.

North For Men Protective Lip Balm SPF 6 Защитен балсам за устни “Север” за мъже 4. 5 г

20160

5.90 лв.

3.90 лв.

North For Men After Shaving Moisture Balm 

Овлажняващ балсам за след бръснене “Север” за мъже Балсам за след бръснене за успокояване, защита и 24-часова хидратация на кожата. 50 мл

14654

6.90 лв.

4.50 лв.

 North For Men Active Face Wash Активен измиващ гел за лице “Север” за мъже Ободряващ измиващ гел за лице, който не изсушава кожата. Формулиран със защитен комплекс Arctic Pro Defence. 150 мл

14651

9.90 лв.

6.50 лв.

за Него 101


Oriflame Home Collection Gourmet Treat in Baden-Baden Reed Diffuser a

Ароматен дифузер “Сладко изкушение в Баден-Баден” Бамбукови пръчици – 8 бр. 90 мл

20427

1001 но щ

НОВО

23.90 лв.

 16.90 лв.

b

НОВО

Oriflame Home Collection Gourmet Treat in Baden-Baden Scented Candle b

Ароматна свещ “Сладко изкушение в Баден-Баден” 110 г

17572

Магията на звездното небе… Нежен бриз, носещ ухание на екзотични плодове… Една красива приказка се превръща в реалност…

b a

19.90 лв.

 13.90 лв.

a

Oriflame Home Collection Warm Interlude in St. Moritz Reed Diffuser a

Ароматен дифузер “Прелюдия в Сейнт Мориц” Бамбукови пръчици – 8 бр. 90 мл

20446

НОВО

23.90 лв.

 16.90 лв.

b

Oriflame Home Collection Warm Interlude in St. Moritz Scented Candle b

Ароматна свещ “Прелюдия в Сейнт Мориц” 110 г

17573

19.90 лв.

 13.90 лв. 102

a

Oriflame Home Collection 1001 Nights Reed Diffuser

Oriflame Home Collection 1001 Nights Scented Candle

a

b

Ароматен дифузер “1001 нощ” Бамбукови пръчици – 8 бр. 90 мл

Ароматна свещ “1001 нощ” 110 г

2045123.90 лв.

17574

16.90 лв. 

19.90 лв.

13.90 лв. 103


104 – 117

ГРИМ

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Дръжте молива странично, за да не изтъпите връхчето му, и го движете по дължината на клепача. Можете да разтриете очертаните линии с апликатор, за да постигнете ефект на сенки.

Хипнотизиращ поглед!

ИНТЕНЗИВНА ОЧНА ЛИНИЯ Направете точки в основата на миглите си и ги свържете с равна линия. След това очертайте външния ъгъл на долните клепачи.

Вземете мостра на новата Тоалетна вода Felicity

ПОДАРЪК при покупка на продукт от стр. 105 – 115

104 грим

174 73

Car

bon

Bla

ck

НАСЛАДЕТЕ се на новия разкошен аромат

Добре дошли в света на Орифлейм

• Ултрагладък интензивен цвят • Не се нуждаете от острилка

Oriflame Beauty Kajal Eye Liner

Очна линия-каял за очи Ултрадълготрайна, по-черна от черен каял. За интензивен огнен поглед. Съдържа екстракт от лайка и антиоксидантни съставки за успокояване и овлажняване. Лека, немазна формула за меко копринено усещане. 2 . 5 г

17473 ОПУШЕНИ ОЧИ Нанесете като очна линия, след което размажете външния край нагоре и навън. Нанесете отново очна линия за повече интензитет.

9.90 лв.

Невероятна цена!

5.90 лв. Спестете 40%

грим 105


Тайната на омагьосващия поглед g

ed

iu

m

1509 1

Pur ple

11418 Medium

G low

Li

M

15094 Copper Brown

7 41 11

8 41 11

15093 Emerald Green

 ht

15090 Pearly White

11417 Light

Прецизен апликатор, брилянтен блясък! Експериментирайте с наситени цветове!

3.90 лв. 106 грим

13164

25.00 лв.

16.90 лв.

18344 Black

2-в-1 спирала за мигли Oriflame Beauty Lash Explosion Mascara

Спирала Lash Explosion 2 x 5 мл

18344

ЛЮ

15092 Aqua Blue

7 лв.

Oriflame Beauty Shimmer Eye Dust 15093 Emerald Green

17.90 лв.

14.90 лв.

Сенки за очи “Блестящ прашец” Прахообразни сенки за очи с изключително лека формула. Създават дълготраен брилянтен блясък. 2 . 5 г

14.90 лв.

15094 Copper Brown

7.90 лв.

КУПЕТЕ

! А Г Е С

Т

5.90 лв.

4.50 лв.

Спестете

КТ У Д

Молив за вежди 1.15 г

 Make Up Pouch Козметична чантичка Размер: 17 х 5,5 х 7 см

6.90 лв.

М

ОДУКТ Р П

БИМ ПРОДУК

Oriflame Beauty Brow Definer Pencil

15091 Purple Glow

ЛЮ

14691

Стилна и удобна

15092 Aqua Blue

Професионална двойна четка за сенки С допълнителен апликатор за смяна. Дължина: 18 см

За перфектни вежди и изразителни черти

ЛЮБИ

Professional Eye Shadow/ Blending Brush

БИ

15090 Pearly White

М П РО

Професионално решение за перфектен грим

грим 107


Ефективна грижа за ноктите

Koмплект “Грижа за ноктите” Oriflame Beauty Размери: 17 х 5.5 х 5.5 см

15885

19.90 лв.

13.90 лв.

Oriflame Beauty Nail Shield

За гладки и бляскави нокти

Заздравител за нокти 7 мл

18935

6.90 лв.

4.50 лв.

ૌ㠄 6.90 лв. 4.50 лв. ૌ㠄

Ускорява растежа на ноктите за 3 дни

Oriflame Beauty Nail White Tip

Бял завършек за френски маникюр 4. 5 мл

18929

Oriflame Beauty Nail Food

Стимулиращ гел за растеж 7 мл

Храна за нокти 7 мл

6.90 лв.

18937

7.90 лв.

4.50 лв. 4.90 лв.

18930 Soft Ivory 18931 Morning Dew 18932 Soft Pink 18933 Rose Shimmer

7.90 лв.

6.50 лв. Oriflame Beauty French Manicure

Лак за нокти “Френски маникюр” 7 мл

22475

9676 108 грим

4.90 лв.

Продуктът не се включва в офертата и не се предлага на редовна цена.

Купете продукт от стр. 108 – 109 и

10.90 лв.

6.90 лв.

Oriflame Beauty Cherry Garden Eye Shadow Duo 

Дуо сенки за очи “Черешова градина” Разкошни, дълготрайни сенки за очи в нежно зелено и бяло, които обсипват погледа с пролетна свежест. Нанасят се гладко и лесно. 3 г

22476

ૌ㠄 ૌ㠄

До изчерпване на количествата.

Cherry Garden

Хармония и спокойствие. Романтика и нежност. Ухание на разцъфнали черешови дървета. Усещане за радостната пролет, обвита в нежността на розов цвят и свежестта на жизнено зелено.

7.90 лв.

6.50 лв.

Oriflame Beauty Cherry Garden Lipstick 

Червило “Черешова градина” Нежна кремообразна текстура за гладки устни в очарователен черешов цвят. Лимитирана колекция. 4 г

НОВО

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ ЛИМИТИРАНА

Йонас Рамел Звезден гримьор

вземете Комплекта пили за нокти

14.90 лв.

9.90 лв.

Oriflame Beauty Cherry Garden Nailpolish 

Лак за нокти “Черешова градина” Прибавете към женствения си имидж този изискан лак за нокти, който идеално допълва червилото с цвят на вкусна череша. 7 мл

22477

Nail Buffer Set

Комплект пили за нокти Дължина на всяка: 14.2 см

Гел за премахване на кожички 7 мл

18936

13617

ૌ㠄 ૌ㠄

Oriflame Beauty Cuticle Remover Gel

Oriflame Beauty Growth Booster

Тази пролет красотата разцъфва с Орифлейм

Oriflame Beauty Nail Grooming Kit

7.90 лв.

4.90 лв.

за 1.90 лв. грим 109


13.90 лв.

11.90 лв.

Страстен цвят 

15152 Copper Stream

15153 Berry Mist

15154 Crimson Torrent

15155 Bronze Rain

Oriflame Beauty Lip Perfection Pencil Молив за устни 1г

Червило 3-в-1 4г

13.90 лв.

9.90 лв.

4.50 лв. 11341 Nude Touch

11342 Pink Punch

11344 Red Love

11345 Soft Brown

11343 Berry Kiss

10674 Black Currant

захарна глазура

праскова

8.90 лв. карамел

22634 Red Ovation

18464 Stunning Clover

12286

Oriflame Beauty Triple Core Lipstick

10672 Red Currant

Ултраблясък и вкусен аромат

Балсам за устни “СПА терапия” 1.6 г

Очертавате устните прецизно и лесно

касис

Овлажнява и защитава Oriflame Beauty Lip Spa Therapy

18467 Dazzling Cherry

френско грозде

10673 Peach Melba

6.90 лв.

20206 Striking Plum

15151 Summer Haze

Ексклузивно за

18466 Blazing Red

110 грим

15150 Pink Cloudburst

Със SPF 12 Oriflame Beauty Powershine Lip Gloss Гланц за устни Powershine 5 мл

11.90 лв.

22632 Nude Bronze

22633 Soft Coral

22635 Trendy Berry

22636 Soft Pink

22634 Red Ovation

10675 Sugar Glaze

10675 Sugar Glaze

-в-

18464 Stunning Clover

20205 Dramatic Ruby

15149 Coral Storm

11341 N ud

3 1

18463 Ravishing Rose

18465 Explosive Pink

e Touch

-вото в света червило

18462 Sensational Bronze

15148 Peach Tempest

10676 Toffee

1

18461 Spectacular Nude

10673 Peach Melba

18460 Amazing Peach

10674 Black Currant

Драматичен блясък

Заслепяващ блясък

Червило Hydra Colour 4г

10672 Red Currant

Нежен балсам

Съдържа молекули вода Oriflame Beauty Hydra Colour Lipstick

15153 Berry Mist

Красиви устни шепнат нежни думи

10676 Toffee

Oriflame Beauty Gloss Booster

Плодов гланц за устни Блясък за устни в пет неустоими плодови нюанса. 12 мл

8.90 лв.

5.90 лв. грим 111


Дълготраен матиращ завършек

Oriflame Beauty Skin Perfect Foundation 

Защитен фон дьо тен Ултралека формула и SPF 15 блокират състаряващото действие на UVA лъчите, а екстракт от минерала родохрозит защитава кожата от агресорите на околната среда. 30 мл

12851 Honey Amber

Жълто: прикрива тъмните кръгове

Бежово: намалява появата на фини линии

112 грим

50 C lassic Ros e

Glo win

7.90 лв.

Три цвята за идеално покритие

Серум за намаляване на порите и фините линии “Еколаген” [3D+] – мостра 1. 5 мл

216

12.90 лв.

Зелено: неутрализира зачервяванията

Ecollagen [3D+] Pore and Line Minimiser Sachet

51

Купете продукт от стр. 112 – 113 и вземете мостра на Серума за намаляване на порите и фините линии “Еколаген” [3D+]

 Oriflame Beauty Conceal Комплект коректори 3 коректора в 1 палитра за майсторско прикриване на несъвършенствата. Съдържа успокояващи съставки. 3 x 1 г

15033

Kit

14.90 лв.

9.90 лв.

ПОДАРЪК!

21649 Fresh Pink

YOUR PARTNER Свежо и естествено Смело очертан излъчване контур

12850 Sand

12849 Natural Beige

15089 Honey Amber

Oriflame Beauty Urban Shield Foundation

8.50 лв. 12848 Natural Ivory

15088 Sand

НОВО

15087 Natural Beige

12.90 лв.

12847 Porcelain

15086 Natural Ivory

216

Фон дьо тен за всеки тип кожа Фон дьо тен с иновационна лека формула със специален комплекс, който премахва следите от умора по кожата на лицето и осигурява гладко покритие и сияен вид на кожата. 30 мл

15085 Porcelain

цвят и деликатна текстура

g Pe ach

Хармония от

21649 Fresh Pink

За пленителна външност

Съвършенство с цвят на сочна вишна

Фон дьо тен, който предпазва от стреса на градската среда и UVA лъчите

Йонас Рамел Звезден гримьор Очертайте линия от средата на ухото до ъгълчето на устните, като използвате върха на четката. (Важно е да съберете власинките една към друга, за да се оформи остър връх.) Разнесете линията от руж, като движите четката в посока към ушите, за да разпределите количеството равномерно за неповторимо очарование. Най-добрият начин да определите правилното място за нанасяне на ружа е да се усмихнете. Нанесете го върху бузите с леки потупващи движения, за да избегнете неестественото излъчване.

21650 Classic Rose

Oriflame Beauty Perfect Blush

21651 Glowing Peach

Руж Фината текстура подчертава нежните черти на лицето Ви и му придава удивително очарование. Подходящ за всякакъв тен на лицето. 5 г

14.90 лв.

9.90 лв.

 Blush Brush Четка за руж Нежна четка за руж. С кози косъм и дървена дръжка. Размери: 180 мм

23255

9.90 лв.

6.50 лв. грим 113


Обсипете се с луксозната магия на Giordani Gold

14261 B

lack

14261 Black

14262 Emerald

Мини четчица за прецизно нанасяне

Никога не е било полесно да подчертаем красотата на погледа си Омагьосващ поглед с поразително обемни мигли, които издават Вашата чувственост. Направете погледа си още по-драматичен с класическия професионализъм на Спиралата VIP Volume.

14263 Brown

ЗА ПЕРФЕКТНО ОФОРМЕНИ ВЕЖДИ

За последно в каталога!

Giordani Gold Eye Pencil

B lack

Молив за очи “Джордани Голд” 1. 2 г

12944

15.90 лв. Започнете да нанасяте от вътрешния ъгъл на веждите и продължете нагоре и навън.

ПРЕДИ

17322 Black

17322 Black

СЛЕД

12943 Brown

17323 Brown

Giordani Gold Sculpting Brow Gel

Giordani Gold Lash Fascination Mascara

Гел за оформяне на вежди Прозрачен гел за вежди с мини прецизна четчица. Формулата е обогатена с керавис за подхранване и защита. 4 мл

Спирала за омагьосващи очи 8 мл

18.90 лв.

15.90 лв. 114 грим

19297 Моделът е гримиран с Гел за оформяне на вежди 19297 Clear, Спирала VIP Volume 12944 Black, Молив за очи “Джордани Голд” 14261 Black.

12.90 лв.

8.90 лв.

Специална формула за невероятно плътни мигли

12944 Black

Giordani Gold VIP Volume Mascara

Спирала VIP Volume Спирала за обем с подхранваща формула за очарователни мигли и драматичен поглед. 8 мл

18.90 лв.

11.90 лв. грим 115


12808 Medium /Dark

12807 Light/Medium

Oriflame Beauty Matte Control Pressed Powder Матираща компактна пудра 8г

18.90 лв.

12906 Clear

12907 Light

Oriflame Beauty Air Soft Powder

20578 Light/ Medium

15.90 лв.

13.50 лв.

Матиращ фон дьо тен 30 мл

Минерален коректор Giordani Gold 2 .75 мл

19.90 лв.

12.90 лв. Giordani Gold Make-up Base

Основа за грим Giordani Gold 30 мл

10774 Natural

Giordani Gold Adaptive Finishing Loose Powder

Адаптираща се пудра на прах с четка 5г

10774 116 грим

34.90 лв.

Очна линия 1.6 мл

15159 Sand

15160 Honey Amber

Oriflame Beauty Dual Core Foundation

Фон дьо тен 2 в 1 10 г

Oriflame Beauty 2FX Mascara Спирала 2FX 8 мл

20362

14.90 лв.

20592 Porcelain

20593 Light Ivory

20595 Golden Beige

20596 Dark Beige

Giordani Gold Mineral Therapy Foundation Минерален фон дьо тен Giordani Gold 30 мл

12.90 лв.

24.90 лв.

Oriflame Beauty Face Primer

Крем-основа за лице 30 мл

10740

9.90 лв.

Спирала “Уондърлаш” 8 мл

12426 Walnut Pearls

12426 Walnut Pearls

12427 City Dawn

12428 Night Life

12429 Grey Lights

12431 Urban Jungle

14935 Urban Grey

16354 Steel Blue

16355 Plum Garden

Oriflame Beauty Perfect Match Eye Shadow Duo

24.90 лв.

16.90 лв.

15082 Blue Dream

15081 Green Forest

15083 Silver Frost

15084 Desert Brown

Oriflame Beauty Illuminate Eye Crayon

Стик за очи със сияен ефект 1.6 г

9.90 лв.

20261 Hot Peach

20262 Peach Nectar

20263 Pink Punch

20264 Pink Hypnotic

20265 Clover Haze

20266 Raspberry Sorbet

20267 Pink Elixir

20268 Trendy Berry

20269 Red Ovation

20270 Sexy Plum

20271 Charming Mauve

20272 Cocoa Burst

8.90 лв.

15042 Brown Delight

15043 Clover Haze

15044 Vibrant Rose

15045 Seductive Nude

15046 Sweet Pink

15047 Pink Passion

15048 Berry Kiss

15049 Fabulous Red

Oriflame Beauty Colourfull Lipstick

Червило за обемни устни 4г

13.90 лв.

11.90 лв.

9.90 лв.

18939

18928

10.90 лв.

Oriflame Beauty Crystal Base & Top Coat

7.50 лв. 15041 Gold Fusion

Лакочистител 75 мл

9.90 лв.

Защитен гланц за устни 10 мл

15040 Charming Berry

Oriflame Beauty Nail Polish Remover

Изсушител за лак за нокти 9 мл

Червило “Супер блясък” 1.6 г

Oriflame Beauty Urban Shield Gloss

НОКТИ

Oriflame Beauty Quick Dry Drops

Oriflame Beauty Power Shine

18941 Pink Lustre

14.90 лв.

15080 Purple Mist

20260 Sweet Mandarin

№1 18940 Frosted Rose

18346 Greens and Browns

Палитра за очи Pure Colour 5 x 1.8 r.

20259 Gold Touch

20258 Frosted Champagne

УСТНИ

12.50 лв.

Oriflame Pure Colour Eye Shadow Palette

10784 Prune

13.90 лв.

Дуо сенки за очи 2г

18347 Blues and Lilacs

10783 Brown

Oriflame Beauty Wonder Lash Mascara

20362 Black

10.90 лв. Почистващ лосион за водоустойчив грим 100 мл

13.90 лв.

9.90 лв.

8.50 лв.

10782 Black

№1

Спирала “Ревълейшън” 8 мл

15.90 лв.

Waterproof Make up Remover

15053 Green

Oriflame Beauty Revelation Mascara

12816 Green

24.90 лв.

17.50 лв. 20594 Natural Beige

15157 Natural Ivory

15158 Natural Beige

10734 За последно в каталога!

15156 Porcelain

12815 Brown

Oriflame Beauty Eye Liner Stylo

20579 Medium/ Dark

Giordani Gold Mineral Therapy Concealer

13878

Фина пудра на прах 12 г

Oriflame Beauty Matte Control Foundation

12814 Black

12.90 лв.

24.90 лв.

12807 Light /Medium

12813 Honey Amber

15052 Black

21141 Silver Pink

Върховна компактна пудра Giordani Gold 7. 5 г

12812 Sand

ОЧИ

18940 Frosted Rose

Giordani Gold Supreme Pressed Powder

13.90 лв.

12811 Natural Beige

15040 Charming Berry

За последно в каталога!

19.90 лв.

12810 Natural Ivory

15084 Desert Brown

18294 Light/Medium

14388

15156 Porcelain

18295 Medium /Dark

18294 Light /Medium

12809 Porcelain

Блестящ стик “Златно докосване” 7. 5 г

12814 Black

Giordani Gold Golden Touch

ЛИЦЕ

21141 Silver Pink

21142 Nude Pink

21143 Desert Rose

21144 Shell Pink

21145 Warm Fuchsia

21146 Pretty Pink

21147 Candy Pink

21148 Coral Rose

21149 Vintage Rose

21150 Rich Red

21151 Voluptuous Red

21152 Soft Cherry

21153 Radiant Red

21155 Vintage Nude

21156 Soft Caramel

Прозрачен основен & топ лак 7 мл

8.90 лв.

18927

3 в 1 Лосион за почистване на грим

Oriflame Pure Colour Lipstick

Червило Pure Colour 4г

5.90 лв.

4.90 лв.

3 in 1 Make Up Remover

Лосион за почистване на грим 3 в 1 100 мл

10735

12.90 лв.

8.90 лв.

грим 117


Oriflame Beauty Pop Glam Eye Shadow

12873 Energetic Green

2 Su 1916

70%

12560 Velvet Green

nrise

Ro m

a n ce

СПЕСТЕТЕ ДО

Сенки за очи Pop Glam 3.1 г

Балсам за след бръснене “Прегръдка за Него” 50 мл

Ексфолииращ гел “Тропически плодове” 150 мл

12873

13.90 лв.

4.50 лв.

6.50 лв.

8058

12873 Energetic Green

Oriflame Beauty Savannah Lip Gloss

12560 Velvet Green

Oriflame Beauty Eye Shadow Velvet Pencil

4.50 лв.

Гланц за устни “Савана” 12 мл

Сенки за очи 2.5 г

8.90 лв.

12560

12.90 лв.

6.45 лв.

5.90 лв.

13958

6.90 лв.

Optimals Radiance Energy 365 Face Summer Glow 

14694

9.90 лв.

4.90 лв.

14 4

e

4.50 лв.

Сенки-перли “Джордани Голд – цветни бижута” 3г

22.90 лв.

9.90 лв.

14455 Silver

14 4

5

er

14.90 лв.

13958 Adam & Eve

S ilv

15365

5

Спирала и очна линия 2 в 1 Visions V* 2 x 2.5 мл

Giordani Gold Colour Jewels

Perfect Body – Ultra Shape Up Anti-Cellulite Night Action Ampoules Ампули с антицелулитно действие 14 x 10 мл

12541

39.90 лв.

29.90 лв.

Fragrance Miniatures Set Комплект миниатюри 3 x 4 мл

13895

39.90 лв.

19.90 лв.

 Voyage Voyage Sunglasses Слънчеви очила Voyage Voyage Не съдържат никел. Размери: 13.5 (широчина) x 6.3 (височина) см

16559

 J ad

Visions V* Magic Eye Wand

6.90 лв.

19.90 лв.

 14454 Jade

9.90 лв.

Крем за лице за бронзов тен 50 мл

53

14453 Gold

16352

13.90 лв. 9.90 лв.

54

4.50 лв.

Четка “Джордани Голд – цветни бижута” Дължина: 13 см

19.90 лв.

ld

Дуо сенки за очи “Не мога без теб” 2г

144

Pure Skin Blackhead Astringent

Астрингент срещу черни точки 150 мл

Go

15365 Golden Flash

Giordani Gold Colour Jewels Brush

7.50 лв.

Серум за лице “Шведска СПА терапия – морски водорасли” 30 мл

50%

10.90 лв.

12452 Visions V* Soul Mates Eye Shadow

18661

13664

СПЕСТЕТЕ ДО

Essentials Tropical Fruits Exfoliating Gel

Swedish Spa Sea Algae Beauty Treatment Serum

19162 Sunrise Romance

19162

Embrace Him Aftershave Balm

40.00 лв.

19.90 лв.

 Savannah Sunglasses Слънчеви очила “Савана” Не съдържат никел. Размери: 14 х 5.5 см

20719

39.00 лв.

19.50 лв.

До изчeрпванe на количeствата! • До изчeрпванe на количeствата! • До изчeрпванe на количeствата! • До изчeрпванe на количeствата! • До изчeрпванe на колич

118

119


КОЙ КАЗВА, ЧЕ КОСАТА ВИ ЛЮБИМА Е НЕВЪЗСТАНОВИМА?

ПОСТИГНЕТЕ ВЪРХОВЕН ОБЕМ С ЛЕКОТА Нашата експертна грижа – Вашата красива коса

Kосата Ви ежедневно е подложена на редица изпитания – къдрене, боядисване, лоши атмосферни условия…Ние открихме найдобрия и сигурен начин да се погрижите за нея – серията възстановяващи продукти HairX Repair Therapy, която благодарение на специалната формула NutriRepair прави косата Ви здрава и красива.

Разрешете проблема с тънката и прилепнала коса, като й придадете прекрасна форма и обем с помощта на новата маска от серията HairX. Нейната иновативна формула с комплекс VoluMax и подхранващо масло от шеа прави косата мека, гладка (89%*) и здрава, без да утежнява косъма! Използвайте веднъж седмично. Нанесете на измита коса, разрешете с гребен, оставете да подейства 5 мин. и изплакнете. Радвайте се на поразителен обем. Корийн Хенриксон Главен стилист/ Управител на фризьорски салон “Корийн & приятели”, Стокхолм

Даниел Крийгер, Стилист/Мениджър на фризьорски салон “Корийн & приятели” в Стокхолм

НОВО 1. Нанасяйте с масажни движения на измита коса веднъж седмично.

Възстановява структурата на увредената коса

2. Разнесете с гребен и оставете да подейства 5 мин.

Иновативна, лека, кремообразна текстура

1. Нанасяйте с масажни движения на измита коса веднъж седмично.

3. Изплакнете косата. Ще останете очаровани от нейната мекота и здрав вид.

2. Разнесете с гребен и оставете да подейства 5 мин.

* Тествано от 95 жени с тънка коса, които използват маската и шампоана от серията

3. Изплакнете косата. Ще останете очаровани от нейната мекота и здрав вид.

HairX Repair Therapy Hair Mask

Възстановяваща маска за коса HairX Маска за коса с комплекс NutriRepair и масло от шеа за подхранване, защита, омекотяване и блясък на косата. Нанесете веднъж седмично върху измита коса, разрешете, оставете да подейства 5 мин. и изплакнете обилно с вода. 200 мл

14712

10.90 лв.

6.90 лв.

HairX Volume Boost Leave-in Conditioner HairX Repair Therapy Conditioner

Възстановяващ балсам за коса HairX 250 мл

14711

6.20 лв.

3.90 лв.

HairX Repair Therapy Shampoo

Възстановяващ шампоан HairX 250 мл

14710

6.20 лв.

3.90 лв.

HairX Volume Boost Shampoo Шампоан за обем HairX Придава богат обем на тънката прилепнала коса. 250 мл

15580

6.20 лв.

3.90 лв.

Балсам без отмиване за обем HairX Спрей за обем и плътност. Напръскайте върху измита влажна коса и не изплаквайте. 150 мл

15581

10.90 лв.

6.90 лв.

HairX Volume Boost Hair Mask

Маска за коса за обем Hair X Дълбокоподхранваща маска с лека, кремообразна текстура. Придава на косата неповторима форма и обем и помага да се справите с наелектризирането. Подхранва благодарение на екстракта от масло от шеа и прави косата неустоимо гладка и бляскава. Нанесете на мокра коса, като разрешите с гребен, оставете да подейства 5 мин. и изплакнете. Използвайте веднъж седмично. 200 мл

21721

СПЕЦИАЛНИ въвеждащи цени 120 грижа за косата и тялото

10.90 лв.

6.90 лв.

грижа за косата и тялото 121


HairX Styling Extreme Volume Mousse 

Използвайте на мокра коса

Стилизираща пяна за обем HairX 200 мл

18872

4.90 лв.

10.90 лв.

Нашата експертна грижа – Вашата красива коса

Дълготрайна пяна за обем

За дълготрайна фиксация

4.90 лв.

7.50 лв.

Достатъчно нежен за ежедневна употреба

3.90 лв.

За гъста и къдрава коса

5.50 лв.  HairX Vent Brush Четка с отвори HairX Дължина: 22.5 см, ширина: 4.3 см

16184

7.90 лв.

Лак за силна фиксация 

7.90 лв. HairX Styling Super Style Hairspray 

Стилизиращ лак за коса HairX 200 мл

18897

Направете желаната прическа навсякъде и по всяко време

122 грижа за косата и тялото

11.90 лв.

HairX Styling Flex Style Hair Gel 

Стилизиращ гел за коса HairX 100 мл

18898

6.90 лв.

 HairX Detangling Comb Гребен за коса HairX Дължина: 22 см, ширина: 4 см

16000

6.90 лв.

Без отмиване

Почиства и подхранва

HairX Daily Care Shampoo

6.90 лв.

4.50 лв.

14715

HairX Daily Care Leave-in Conditioner

Балсам без отмиване за ежедневна грижа HairX 150 мл

Шампоан и балсам за ежедневна грижа HairX 250 мл

10.90 лв.

6.20 лв.

HairX Daily Care Shampoo & Conditioner

14716

Шампоан за ежедневна грижа HairX 250 мл

18439

6.90 лв.

СПЕСТЕТЕ

до 35%

грижа за косата и тялото 123


Feet Up Soothing Foot Cream

Feet Up Deodorising Foot Powder

Успокояващ крем за крака 75 мл

20548

 

8.90 лв.

Успокоява и овлажнява сухата кожа на краката

5.90 лв.

Дезодорираща пудра за крака 75 г

20552

Щастливи крака от пръстите до петите

8.90 лв.

Освежава и придава нежно ухание

5.90 лв.

Feet Up Reviving Foot Spray 

 Foot File Пила за крака Удобна пила за крака в цвят тюркоаз, която ефективно премахва натрупаните мъртви клетки. Размери: 19 x 3.5 x 0.5 см

9588

6.90 лв.

Отстранява мъртвите клетки

 Feet Up Anti-perspirant Foot Cream

Съживяващ спрей за крака 150 мл

Крем за крака против изпотяване 50 мл

20549

20557

10.90 лв.

Антисептичен евкалипт & охлаждаща мента

6.90 лв.

6.90 лв.

Дезодориращ бор & успокояваща леска

4.50 лв.

4.50 лв. Крачка напред със свежи пролетни намаления!

124 грижа за косата и тялото

СПЕСТЕТЕ

35%

125


Grapes & Echinacea Antioxidant Shampoo 

Шампоан с антиоксидантни екстракти от грозде и ехинацея 200 мл

5.50 лв.

15987

Grapes & Echinacea Antioxidant Conditioner 

Балсам за коса с антиоксидантни екстракти от грозде и ехинацея 200 мл

15988

5.50 лв.

Body Cream with antioxidant Grapes & Echinacea 

Крем за тяло с антиоксидантни екстракти от грозде и ехинацея 200 мл

16543 

12.90 лв.

Защитава от свободните радикали

8.50 лв.

ОТ ПРИРОДАТА ДУШ И ВАНА

Soap Bar with antioxidant Grapes & Echinacea 

исти. Натурални. Ч

Сапун с антиоксидантни екстракти от грозде и ехинацея 75 г

16550

2.50 лв.

Неустоим и!

Почиства и освежава

1.50 лв.

Shower Gel with antioxidant Grapes & Echinacea 

Гел за душ с антиоксидантни екстракти от грозде и ехинацея 200 мл 

16536

5.90 лв.

Съдържа антиоксиданти Грижа и защита за нормална коса Всeки за

3.90 лв. 

3.50 лв.

Сочни сделки за подхранена коса и кожа 126 грижа за косата и тялото

СПЕСТЕТЕ

до 40%

грижа за косата и тялото 127


Aloe Vera & Maracuja Soothing Hair Mask

Успокояваща маска за коса с алое вера и маракуя 150 мл

20344

Aloe Vera & Maracuja Soothing Shampoo 

Успокояващ шампоан с алое вера и маракуя 200 мл

20342

13.90 лв

Подхранва и възстановява

19891

Aloe Vera & Maracuja Soothing Conditioner

12.90 лв.

7.70 лв.

5.50 лв.

3.30 лв. Soap Bar with Soothing Aloe Vera & Maracuja 

Рол-он дезодорант против изпотяване с успокояващо алое вера и маракуя 50 мл

20573

5.90 лв.

Успокоява и овлажнява

3.50 лв.

Почиства и успокоява. Подходящ за нормална кожа. Всeки за

Roll-on Deodorant Antiperspirant with Soothing Aloe Vera & Maracuja

Неустоим и!

Щедро хидратира

Успокояващ балсам за коса с алое вера и маракуя 200 мл

20343

исти. Натурални. Ч

Крем за тяло с успокояващо алое вера & маракуя 200 мл

5.50 лв.

7.90 лв.

ОТ ПРИРОДАТА ДУШ И ВАНА

Body Cream with Soothing Aloe Vera & Maracuja 

Shower Gel with Soothing Aloe Vera & Maracuja 

Гел за душ с успокояващо алое вера & маракуя 200 мл

5.90 лв.

19890

Успокоява и почиства

3.50 лв. 

Сапун с успокояващо алое вера & маракуя 75 г

19892

2.50 лв.

Нежно почиства

1.50 лв.

128

Идеални за Вашата коса и кожа! Перфектни за семейния бюджет!

СПЕСТЕТЕ

40%

грижа за косата и тялото 129


Екстракти от чаено дърво и розмарин за блажена чистота – Почиства интензивно и се бори срещу несъвършенствата

За нормална и мазна кожа

– Зелената част се бори срещу пъпките – Бежовата част умело прикрива пъпките

Листата от чаено дърво се отглеждат предимно заради техните почистващи и антибактериални свойства. а си Те помагат да запазим кожат нем здрава и красива и да премах несъвършенствата.

Почистващо масло с органични екстракти от чаено дърво и розмарин Ефективна формула с концентриран екстракт от чаено дърво и розмарин за естествено премахване на несъвършенствата и цялостно тонизиране на кожата на лицето. Нанaсяйте директно върху проблемния участък. 10 мл

21352

14.90 лв.

8.90 лв.

130 грижа за кожата

Чистота и прецизност за красива кожа без пъпки

– Почиства в дълбочина и предотвратява появата на пъпките

 Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Oil

100% растителни екстракти

– Прикрива и премахва несъвършенствата

– Атакувайте несъвършенствата още при първата им поява

За всички възрасти

Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Corrective Stick

Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Wash & Tone Gel

Стик-коректор с органични екстракти от чаено дърво и розмарин Ефективен стик-коректор с естествени екстракти от чаено дърво и розмарин, който едновременно прикрива и се бори срещу несъвършенствата. Първо нанесете зелено, за да отстраните зачервяването; след това прикрийте с бежово. 4 г

Почистващ и тонизиращ гел с органични екстракти от чаено дърво и розмарин Гел с двойно действие с органични екстракти от чаено дърво и розмарин. Превръща се в нежна пяна, за да премахне замърсяванията и излишния себум, като същевременно се бори срещу несъвършенствата благодарение на лековитата сила на природата. 150 мл

21351

7.90 лв.

4.70 лв.

21350

9.90 лв.

5.90 лв.

олзва Маслото от розмарин се изп та предимно в ароматерапия ние и заради освежаващото си уха ва. антиоксидантните си свойст ва аня стр от да Има и свойството на ага излишния себум, като пом аги мазната кожа да изглежда вин чиста и здрава.

НОВО – Нанася се лесно и прецизно – Успокоява раздразнената кожа и изсушава пъпките

Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Blemish Solver

Разтвор против пъпки с чаено дърво и розмарин Помага да се справите с несъвършенствата навсякъде и по всяко време. Нанесете от разтвора с чаено дърво и розмарин върху проблемните области, за да успокоите и почистите кожата. Използвайте самостоятелно или преди нанасянето на грима. 14 мл

11.90 лв. СПЕЦИАЛНА въвеждаща цена 21347

6.90 лв.

грижа за кожата 131


КРАСОТАТА ЗАПОЧВА СЪС СЪВЪРШЕНО ГЛАДКА КОЖА

Wilkinson Sword Lady Protector Razor

Дамска самобръсначка Wilkinson Sword Дължина: 11 см

13962

19.90 лв.

12.90 лв.

НОВО

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте продуктите с китка и вдъхнете аромата!

• ЗА ГЛАДКА КОЖА •

Silk Beauty for Smooth Skin Anti-perspirant 24H Deodorant 

Гладко бръснене и мекота

Рол-он дезодорант против изпотяване за гладка кожа Silk Beauty Останете свежи и защитени през целия ден. С хидратиращи протеини от коприна, защитаващи екстракти от орхидея и специална формула, която забавя растежа на космите. Неустоим подчертано женствен аромат. 50 мл

Красотата е непостижима без нежна, гладка и мека кожа. Запазете мекотата й с новата серия продукти, обогатени с комплекс за забавяне растежа на космите. Безупречно гладка и защитена кожа с деликатната грижа на протеини от коприна и естествени екстракти от орхидея. Дарете кожата си с неустоимата свежест на Silk Beauty.

за Комплекс е н забавя а растежа н е т косми

21666

5.90 лв.

3.90 лв.

 Silk Beauty Shave Gel Гел за бръснене Silk Beauty За хидратирана кожа и гладко бръснене без порязвания и раздразнение. С комплекс, забавящ растежа на космите, омекотяващи протеини от коприна и антиоксидантни екстракти от орхидея. Завладяващ женствен аромат. 150 мл

22932 

8.90 лв.

5.90 лв.

 Silk Beauty Soothing Body Lotion

Успокояващ лосион за тяло Silk Beauty Успокоява и хидратира кожата след депилация. Забавя растежа на космите. С омекотяващи протеини от перла и защитаващи екстракти от орхидея. Елегантно ухание, което завладява. 200 мл

Lady Razor Blades Wilkinson Sword

Ножчета за Дамска самобръсначка Wilkinson Sword Комплект от 5 бр.

14737

17.90 лв.

11.50 лв.

132 грижа за косата и тялото

21665 24 часа свежест и защита

Oмекотява и хидратира

11.90 лв.

7.90 лв.

СПЕЦИАЛНИ въвеждащи цени

грижа за косата и тялото 133


НОВО

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

Мечти, обвити в нежен цвят Затворете очи и се насладете на свежия пролетен полъх, носещ нови надежди и сбъднати мечти.

Muse Eau de Toilette

Тоалетна вода “Муза” Представете си красива поляна, обсипана с уханни цветя, танцуващи с лекия бриз под ярките лъчи на слънцето. Това е светът на Тоалетна вода “Муза”. Дискретни нотки на свежа зеленина се смесват с пленяващ аромат на виолетки и мускус в букет от нежна роса. 50 мл

32.90 лв.

21671

СПЕЦИАЛНА въвеждаща цена

22.90 лв.

134 аромати

аромати 135

Katalog 5  

Oriflame katalog_21.03-10.04

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you