Page 1

Chuyển thể một số địa phương Bauhaus Của Windows nhỏ hơn Một số các yếu tố chính của kiến trúc Bauhaus đã được thích nghi với môi trường địa phương, chủ yếu là do khí hậu. Một trong những yếu tố chính của phong cách quốc tế ở châu Âu là một cửa sổ lớn. Tuy nhiên, trong một khí hậu nóng - cửa sổ lớn cho phép một lượng lớn tỏa sáng ánh sáng vào phòng - không có ý nghĩa. Tại địa phương, kính đã được sử dụng một cách tiết kiệm và dài, hẹp, cửa sổ ngang có thể nhìn thấy trên rất nhiều các tòa nhà Bauhaus ở Tel Aviv. Trên một số tòa nhà, bạn cũng có thể nhìn thấy ban công dài và hẹp, mà trong nhiều trường hợp hiện nay đã được kèm theo. Đây là một sự thích nghi của các cửa sổ dài hẹp. 'Cửa sổ dải' ngang là một đặc điểm chữ ký của Le Corbusier. Một số kiến trúc sư địa phương làm việc trong văn phòng của Le Corbusier ở Paris và đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi phong cách của mình. Cột sàn (Pilotis) Một yếu tố khác được sử dụng bởi Le Corbusier là sàn loại cột (pilotis), trong đó nêu ra các tòa nhà ra mặt đường từ đó tạo chỗ cho một khu vực sân vườn xanh trong khi cung cấp luồng không khí lớn hơn. Toà nhà đầu tiên được xây dựng theo cách này ở Tel Aviv, là Beit Engel. Nó được xây dựng vào năm 1933, bởi Zeev Rechter, và được đặt tại 84 đại lộ Rothschild, và góc Ma'zeh Street. Đại lộ Rothschild là một khu vực tuyệt vời để xem một loạt các tòa nhà Bauhaus (mặc dù một vài rất cần phục hồi). Nếu bạn đi và thấy tòa nhà Engel hôm nay bạn sẽ nhận thấy rằng các khu vực "mở" được tạo ra bởi các cột nhà sàn đã được kèm theo. Rechter đã chiến đấu trong hai năm để có được phê duyệt để xây dựng trên các cột nhà sàn. Đây là loại tòa nhà trở nên khá phổ biến, ở Tel Aviv và các thành phố xung quanh, mặc dù các tòa nhà ít hơn những năm 1940 đã được xây dựng theo cách này ở Tel Aviv. Mái phẳng Một trong những tính năng địa phương của các tòa nhà Bauhaus, là mái bằng, như trái ngược với những mái nhà shingled và nghiêng điển hình, phổ biến trong các buidlings châu Âu. Những mái nhà phục vụ tất cả các cư dân một 'buidlings. Trong khi mái nhà trong nhiều trường hợp không có khu vườn, (như hình dung của Le Corbusier), họ là một nơi mà các sự kiện xã hội đã được tổ chức và nơi phòng giặt thường nằm là tốt. Bê tông cốt thép Công nghệ xây dựng địa phương thời gian không tăng. Bê tông cốt thép lần đầu tiên được sử dụng (ở Tel Aviv) vào năm 1912. Sau đó nó đã trở thành sử dụng rộng rãi, bởi vì nó đã được dễ dàng để làm việc với và không đòi hỏi công nhân lành nghề. Kiến trúc Bauhaus đã trở thành phổ biến ở Tel Aviv của những năm 1930, vì nhiều lý do. Có một xu hướng mạnh mẽ theo hướng hiện đại. Kiến trúc sư, người đã làm việc tại địa phương, có mối quan hệ mạnh mẽ đối với sự phát triển kiến trúc Châu Âu trong


ngày. Ngoài ra còn có một nhu cầu để xây dựng giá rẻ và nhanh chóng vì các đô thị đang phát triển. Tel Aviv là thành phố duy nhất trên thế giới, được xây dựng chủ yếu, trong phong cách quốc tế. Trong thực tế, trong những năm qua một loại tình cảm phản động 'chống Bauhaus, phát triển. Lưu và khôi phục nhiều các tòa nhà cũ tuyệt vời của thành phố là đầy khó khăn pháp lý và kinh tế thường làm cho bảo tồn, ít hơn so với mong muốn cho các chủ sở hữu của tòa nhà. Ta chỉ có thể hy vọng rằng những năm tới sẽ mang lại giải pháp mà sẽ cho phép bảo tồn nhiều kiến trúc Bauhaus Tel Aviv. Some of the key elements of Bauhaus architecture had to be adapted to the local environment, primarily because of the climate. One of the key elements of the International Style in Europe was a large window. However, in a hot climate – large windows that let great amounts of light shine into the rooms – do not make sense. Locally, glass was used sparingly and long, narrow, horizontal windows are visible on many of the Bauhaus buildings in Tel Aviv. On some buildings, you can also see long narrow balconies, which in many cases have now been enclosed. This was an adaptation of the long narrow windows. The horizontal 'strip window' was a signature characteristic of Le Corbusier. A number of local architects worked in Le Corbusier's office in Paris and were greatly influenced by his style. Another element used by Le Corbusier was stilt-type columns (pilotis), which raised the buildings off street level thereby creating room for a green garden area while providing greater airflow. The first building built in this manner in Tel Aviv, was Beit Engel. It was built in 1933, by Zeev Rechter, and is located at 84 Rothschild Boulevard, and the corner of Ma'zeh Street. Rothschild Boulevard is an excellent area to see a great variety of Bauhaus buildings (although quite a few are in dire need of restoration). If you go to see the Engel building today you will notice that the 'open' area created by the stilt columns has been enclosed. Rechter fought for two years to get approval to build on these stilt columns. This type of building became quite common, in Tel Aviv and the surrounding cities, although by the 1940's fewer buildings were being built in this manner in Tel Aviv. Another of the local features of the Bauhaus buildings, are the flat roofs, as opposed to the typical shingled and slanted roofs, prevalent in the European buidlings. The roofs served all of a buidlings' residents. While roofs in most cases did not feature gardens, (as envisioned by Le Corbusier), they were a place where social events were held and where the laundry room was often located as well. The local building technology of the time was not advanced. Reinforced concrete was first used (in Tel Aviv) in 1912. Later it became widely used, because it was easy to work with and did not require skilled workers. Bauhaus architecture became common in Tel Aviv of the 1930's for a variety of reasons. There was a strong tendency toward modernization. There was also a need to build cheaply and quickly because of the growing metropolis. Tel Aviv is the only city in the world, built mostly, in the International Style. In fact, over the years a kind of reactionary 'anti-Bauhaus' sentiment, developed. Saving and restoring many of the city's wonderful old buildings is fraught with legal and economic constraints that often make conservation, less than desirable for the building's owners. One can only hope that the coming years will bring solutions that will enable the preservation of more of Tel Aviv's Bauhaus architecture.


Chuyển thể một số địa phương bauhaus