Page 44

Definició energia: Capacitat que tenen els cossos per canviar, per fer un treball. Es mesura en joules (J). Altres unitats de mesura: calories (Cal). Característiques de l’energia: L’energia es pot: - Emmagatzemar - Transportar - Transformar - Transferir - El principi de la conservació d’energia diu: l’energia ni es crea ni es destrueix, es transforma. Energia cinètica: quan un cos te una energia causada pel moviment. Ex. Quan un martell clava un clau. 1 Fórmula: Ec = –––– mv2

Ec = energia cinètica (J) M = massa (kg) V = velocitat (m/s2)

2 Si augmentem la massa d’un objecte al doble, l’energia cinètica queda multiplicada per dos. Si augmentem el doble la velocitat, l’energia cinètica queda multiplicada per quatre. Energia potencial: quan els cossos estan situats a certa altura. Fórmula:

Ep = m · g · h

Ep = energia potencial m = massa (kg) g = gravetat (m/s2) h = altura (m) Energia mecànica: és la suma de l’energia cinètica més la potencial. Es mesura en Joules (J). Fórmula:

Em = Ec + Ep

Definició treball: Parlem de treball (W) quan en aplicar una força (F) sobre un cos, aquest força produeix un desplaçament (Δx). El treball es mesura en Joules (J). Un joule és un Newton per metre (N·m). 44

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement