Page 41

Si la superfície d’un objecte és gran, la pressió serà més petita (raqueta de neu). Si la superfície d’un objecte és petita, la pressió serà més gran (clau punxegut). PROBLEMES DE PRESSIÓ: 1.Calcula la pressió que fa una capsa quadrada de 20cm de costat que té una massa de 8kg. m = 8kg F = m · g = 8kg · 9,8m/s2 = 78,4 N S = b · a = 20cm · 20cm = 400 cm2 = 0’04m2 P = F / S = 78,4N / 0,04m2 = 1960 Pa PRESSIÓ DE FLUIDS: Els fluids poden ser líquids i gasos. La pressió hidrostàtica és la pressió que fa el aigua sobre un cos. Depèn de: -

Densitat Acceleració Altura

P = pressió (Pa)

ρ = densitat (kg/m3) g = gravetat (m/s2)

P=ρ·g·h h = altura (m)

41

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement