Page 35

Velocitat mitjana: La velocitats mitjana és el desplaçament total que hem fet i dividint-lo entre el temps total que hem trigat. V= velocitat mitjana (m/s)

Fórmula:

(veure full de problemes)

E= espai (m)

Acceleració:

T= temps (s)

És el canvi de velocitat que es produeix en una unitat de temps.

a = acceleració (m/s2)

Fórmula:

vi = velocitat inicial (m/s)

Si l’acceleració és negativa, vol dir que el mòbil frena o tira enrere. vf = velocitat final (m/s) Si l’acceleració és 0, vol dir que el mòbil no canvia la velocitat. (no t = temps (s) accelera). Tipus de moviments: Hem vist dos tipus de moviment en línia recte: -

Moviment rectilini uniforme (MRU): és un moviment que té una trajectòria en línia recte i una velocitat constant.

Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA): és un moviment que té una trajectòria recte i una acceleració constant.

35

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement