Page 34

Cinemàtica: La cinemàtica és la ciència que estudia el moviment dels cossos. El moviment és relatiu, sempre depèn d’un punt de referència. -Punt de referència: el punt per determinar la posició d’un cos. -Posició d’un cos: punt on es troba un cos. -Cos en repòs: cos que no canvia de posició respecte al punt de referència. -Cos en moviment (mòbil): cos que canvia de posició respecte al punt de referència. -Trajectòria: és el camí recorregut per un cos de moviment. Correspondria a la línia que ha seguit el mòbil.

La papallona viatja en línia corba i la dona en línia recta.

-Desplaçament: és la distància que separa el punt final del punt inicial. El desplaçament pot ser zero encara que el mòbil hagi recorregit un espai. ΔX: increment del desplaçament

Xf = posició final

Xf: posició final

Xi = posició inicial

Xi: posició inicial

ΔX = Xf - Xi

-Espai recorregut: longitud de la línia que marca la trajectòria. Ens dona la distància total recorreguda pel mòbil, el que marca el compta-quilòmetres.

1

2

3

Espai recorregut: 3km

34

Dossier Naturals 2n ESO  
Dossier Naturals 2n ESO  
Advertisement