Issuu on Google+

Re a l i t yBu z z L e t s t a l kr e a l i t yf o r as e c o n d …. . Re a l i t y …. h mmm…. n o wl e t s s e e …Do e s t h a t i n c l u d eh a i r p u l l i n g , d r i n kt h r o wi n g , b o o b s p o p p i n go u t o f t h i r t yy e a r o l d wo me n ? ? ?L i k er e a l l y ? ! ! ! T HI S . I S . RE AL I T Y? ? ? ?Be c a u s ei f t h i s i s r e a l i t y , t h e ns h a k yd u c k yq u a c kq u a c k , I mu s t b el i v i n g i nt h et wi l i g h t z o n e !

P o p u l a r Ch e c kL i s t T i e / t o c k i n g s S we a t e r S &He a l s S k i n n y S k i r t s J e a n s F o r i e g n

e r d Ye a r s a g oI u s et ob ea b l et oc o u n t o no n eh a n dh o wma n yr e a l -N r s i t ys h o ws t h e r ewe r eo no u r t u b e s i nwh i c ho n eo f t h e mi n c l u d - G l a s s e s Ca e dBa s k e t b a l l Wi v e s ’ s t a r T a mi Ro ma ni nt h ef i r s t f e ws e a s o n s Bu s i n e s s o f T h eRe a l Wo r l d . Bu t n o w…. I c a nc o u n t o no n eh a n dh o w L o u d ma n ys c r i p t e dT Vs h o ws t h e r ea r e . I me a n , k u d o s t ot h en e t e r wo r k s f o r s a v i n gmo n e yb u t I wi l l b eo n eo f ma n yt os a y , F l o r e s c e n tOwn S AVET HET RAS H! Co l o r s

S p e a k i n go f t r a s h …l e t s f i r s t t a l ka b o u t t h es p i r a l i n gd o wnr e a l i t ys h o wo f Ba s k e t b a l l Wi v e s . Yo uma ya s k …wh i c ho n e ?L o s An g e l e s o r Mi a mi ?I s a y …. P I CKONE ! No w…d o n ’ t g e t me wr o n g …. h a v i n gas h o wa b o u t t h ewi v e s o f Ba s k e t b a l l p l a y e r s wa s ag e n i u s mo v eb yS h a q ’ s e x wi f eS h a u n i eO’ n e a l , b u t ma y b eI ’ dl i k et ok n o wmo r ea b o u t T HEWI VE SOFBAS KE T BAL LP L AYE RSa n dn o t t h e i r e x wi v e s , e x g i r l f r i e n d s , o r e x j u mp o f f s ! Bu t h e y …I g u e s s t h eRE ALwi v e s a r es ma r t e r t h a nt h ea v e r a g eb e a r n o t t oj o i ni no nt h i s b u f f o o n e r y . Ok a ys o …b e f o r ey o uj u mpt oc o n c l u s i o n s a n dh a v ey o u r o wn t h o u g h t s o nmea n dmyr e a c t i o nt ot h ec r a z i n e s s t h a t g o e s o n t h e s er e a l i t ys h o ws , p l e a s en o t et h a t I wo r ki nT Vs oI d e f i n i t e l y u n d e r s t a n dwh a t i t t a k e s t oma k ea n dk e e pas h o w…b u t i t b a f f l e s mewh e nI s e eg r o wnwo me nwh os i t s a r o u n da l l d a yc o n s t a n t l yb e i n gc a t t ya n df i g h t i n go n ea n o t h e r j u s t t ob et h e“ b a d d e s t b * * * h ”o nT Vt og e t t h ec r e d i t t h e yf e e l t h e yd e s e r v eo r t h en e x t h i t s h o w! I me a n …i f t h a t ’ s y o u r h u s t l e , t oe a c hi t s o wn , b u t t h er e a l r e a l i t yo f i t a l l i s t h ei ma g et h e y ’ r es e t t i n gf o r wo me n . F r o mt h eo u t s i d el o o k i n gi n , i t l o o k s a s i f i t s “ c o o l ”t o f i g h t g r o wna * *wo me ni nc l u b s , o nt h eb e a c h , o r i na r e s t a u r a n t …o r i t s “ c o o l ”t ot h r o wad r i n ki nama n ’ s f a c ewh e n wea l l k n o wama ni s s t r o n ge n o u g ht oma nh a n d l eu s a t a n y g i v e nt i me …o r i t s “ c o o l ”t os l o b b e r d o wne v e r yma ni nt h e c l u bf o r y o u r 1 5mi n u t e s o f f a me …T HI S . I S . NOT . RE AL I T Y…. t h i s i s t r a s h !

I p a d I p h o n e

J u s t Ri g h t Ma c F i t t i n g Bo o k S h i r t s Mo h a wk s Va n s / Bl a z e r s VNe c k T a t t o o s / P i e r c i n g Co c k yAt t i t u d e T C. . . S wa g gE

F r o mBa s k e t b a l l Wi v e s , a l l t h ewa yd o wnt h r o u g hJ e r s e y S h o r e , a n dMo bWi v e s …t h i s i s n o t r e a l i t y , a n di f i t i s , I DON’ TWANTANYP ARTOFI T ! I n s t e a do f t r y i n gt ob et h e “ b a d d e s t b * * * h ”o nT V, h o wa b o u t wet r yt os e t p o s i t i v ee x a mp l e s o f o u r s e l v e s t ot h e s ey o u n gl a d i e s wh o ’ s g r o wi n gu pl o o k i n ga t t h eo n l yr o l emo d e l t h e yma yh a v ei nt h e i r l i f e …YOU! Ch a n t a yBr o wn

2 0

P OPCu l t u r e


20 pop