Page 1

DIGITALNA – INTERAKTIVNA TABLA dip.defektolog-oligofrenolog milena pej činovi ć


Šta je to asistivna tehnologija?  Pod asistivnim tehnologijama podrazumeva se

svaki proizvod, deo opreme ili sistem, bez obzira da li se upotrebljava u izvornom obliku, modifikovan ili prilagođen, koji se koristi da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba sa invaliditetom (Encyclopedia of disability, 2006) Pod asistivnim tehnologijama, odnosno pomagalima podrazumevaju se pomagala za kretanje, pre svega kolica, štake, hodalice, a takođe i kompjuteri, prilagođene tastature, ekrani, miševi, različiti programi, knjige za slepe i slabovide, i drugo. Izvod iz dokumenta „Asistivne tehnologije i njihova funkcija u obrazovanju dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom“, autora mr Danijele Vuković


 Savremena obrazovna tehnologija, uz korišćenje

multimedijalnih sistema, stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvija kreativnost učenika i obezbeđuje veću aktivnost učenika u nastavi i učenju. Zato su informatika i informaciona tehnologija značajni sadržaji nastave na svim stepenima školovanja.Promene u oblasti nauke i tehnologije, iziskuju modernizaciju obrazovno-vaspitnog sistema. Usvajanje informacionih tehnologija i specifičnost zahteva koje nameću u današnjem društvu, uslovili su potrebu za prilagođavanjem obrazovnog sistema inovacijama, a samim tim i nastavnika, koji preuzimaju nove i odgovorne uloge i zadatke. Razvoj interaktivnih nastavnih metoda, koje se koriste uporedo sa tradicionalnim didaktičkim metodama.


Šta sve još može biti asistivna tehnologija  Namenska asistivna tehnologija je samo jedan deo sredstava

koja se upotrebljavaju u svrhu pomoći i radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U vrtićima i školama su prisutni različiti predmeti i sredstva koja se koriste i u privatnom životu. Njihovom upotrebom se pored savladavanja gradiva, kod dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom razvijaju navike i veštine bitne za funkcionisanje u svakodnevnom životu. Tako npr. možemo koristiti sličice i predmete u komunikaciji kao što su: elektronski sat za osobe sa smetnjama u komunikaciji i autizmom, nedeljni kalenedar sa označenim dnevnim obavezama, prilagođen sat koji pokazuje ostatatak vremena trajanja neke aktivnosti, truleks krpa sa slikom o njenoj nameni, raspored dnevnih aktivnosti, slikovni kalendar. Sredstva za rešavanje problema u komunikaciji mogu se naći svuda oko nas. Kombinacija jeftinih materijala i predmeta koji nas okružuju može biti odlično upotrebljeno u svrhu edukacije i komunikacije.


Asistivna tehnologija je sve ono što olakšava učenicima da: 

• Uključe pojedine stvari • Obuku se, jedu ili okupaju • Čitaju • Pišu • Vide • Pokrenu se ili kreću • Komuniciraju • Igraju se Asistivna tehnologija za pristup • Prilagođeni uobičajeni materijal (npr. velike olovke) • Pokazivački uređaji sa opcijom klika na posebno dugme • Prilagođene ručice (npr. telo olovke) • Selotejp i čičak traka • Prilagođeni okretač i označivač strana • Prilagođeni papir (različitih veličina) • Izrađene olovke – igle, elektronske olovke različite namene: memorišu ono što se piše, reprodukuju glasom… • Pomagači pri kucanju • Prekidači • Pokazivači • Džojstici • Prilagođeni miš • Pisaća mašina • Usneni uređaj za pritiskanje tastera na tastaturi • Nožne pedale ili hardverski prekidači umesto miša za upravljanje tehnološkim uređajem • Naslon za ruku


• skošena tabla

• • • • • • • • • • • • • • •

Nagibljena tabla Držač za knjige Zaštita u vidu lozinke za slučajne greške Tastatura na ekranu Svetla u boji osetljiva na dodir Uređaji glasovnog ulaza ili izlaza Softver za prepoznavanje glasa (pretvara izgovorenu reč u otkucanu) Kompjuterski ulazni uređaji kojima se upravlja vizuelno Softver ili hardver za izmenu pristupa kompjuteru Prozor ’’na dodir’’ Prenosivi programi za obradu teksta Uređaji za završavanje reči Prilagodivi prekidači (primarni miš) Alternativne tastature (npr. tastatura sa lakim pristupom, tastatura ’’na dodir’’) Tastatura sa posebnim opcijama za unos teksta ili kodiranje

Asistivna tehnologija za govor • • • • • • • • • • •

Slike, fotografije, predmeti Table za komunikaciju i govor Knjige za komunikaciju i govor Sistemi koji privlače pažnju ili ukazuju vizuelnim putem Jednostavni uređaji sa glasovnim izlazom Kartice za reči Word prozor – prostor za pisanje reči, za izražavanje rečju, slovom Vodiči za pisanje Glasovni uređaji sa podešavanjima Glasovne informacije o redosledu ikona Softver za komunikaciju (koji obezbeđuje table za komunikaciju i vizuelne prikaze)


Asistivna tehnologija za čulo vida • Naočare • Udžbenici krupne štampe • Udžbenici na kaseti • Lupa • Tabla i olovka Brajeve azbuke • Matrica • Kasetofon • Kasete • Stereo slušalice • Kontrastno osvetljenje • Prilagođeni papir (na primer, izdignute površine, naglašene linije, različite boje, veličine) • Olovka lampa • Digitron sa velikim tasterima ili velikim ekranom • Digitron sa glasovnim izlazom • Samolepljive beleške • Tekst markeri • Pomoćni materijal za daltonizam • Pisač Brajeve azbuke (da hvata beleške, prikupi informacije, štampa u različitim formatima) • softver za prevođenje Brajeve azbuke (za prevođenje unetog teksta koji se konvertuje u Brajevu azbuku) • Brajev štampač • Računar koji obezbeđuje glasovne informacije ili glasovne povratne informacije • Posebne opcije pristupa operativnog sistema (povećanje ekrana, podešavanje tastature, zvuka, ekrana, miša) • Televizija sa mogućnostima dodatnih informacija, • Lupe kompjuterskog ekrana • Softver za uvećanje slova i reči • Ekrani sa mogućnošću redukcije odsjaja • Elektronski rečnik, rečnik sinonima, kontrolor pravopisa - sa glasovnim izlazom • Lupe za video materijal • Glasovni softver za čitanje sa ekrana • Pojačivač glasa ili projektor sa glasovnim izlazom • Čitači ekrana


 U našoj školi, dve godine, kao nastavno sredstvo se koristi

interaktivna elektronska tabla. Ova tabla poboljšava kvalitet nastave, čini je očiglednom i interaktivnom što je posebno značajno za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Svojim karakteristikama ona, između ostalog, omogućava prikaz videozapisa različitih formata i fotografija u velikoj rezoluciji , primenu velikog broja edukativnih softvera, uređivanje dokumenata na licu mestu primenom različitih softverskih aplikacija. Površina table je osetljiva na dodir, omogućava upotrebu digitalnog mastila i trenutno snimanje aktivnosti koja je u toku. Svoju primenu ona nalazi kako u nastavi obaveznih nastavnih predmeta tako i u nastavi izbornih nastavnih predmeta i vannastavnih aktivnosti. Ovaj rad pokazuje unapređenje nastavnog procesa primenom „pametne table“ u nastavi srpskog jezika, matematike, prirode i društva, psihomotornih vežbi i informatike i računarstva. “Pametna tabla” pruža i dodatne mogućnosti kao sredstvo za edukaciju nastavnog osoblja kroz seminare, prezentacije i slične aktivnosti.


INTERAKTIVNA „PAMETNA“ TABLA  Novi pristup u učenju.

INTERAKTIVNE PAMETNE TABLE su nastavno sredstvo pomoću kojeg se danas najbrže uči i to 5 do 7 puta brže nego klasičnim metodama učenja pomoću običnih tabli, papira i olovke.Zašto se uči brže? Zastupljeni su svi stilovi učenja:vizuelni,audio i taktilno-kinestetički /dodir i pokret/.


 Rad na Digitalno -pametnoj tabli i njena

primena u nastavi, koncipirana je kao nadgradnja formalnog obrazovanja, usavršavanje veština i sposobnosti, primenu znanja i prakse, gde se naglasak stavlja na sticanju veština, i unapređenju znanja. Digitalna tabla se koristi u svim nastavnim predmetima, za prezentovanje pripremljenih sadržaja, emitovanje muzike, filmova, proveravanje stečenih veština. Radom na interaktivnoj-digitalnoj tabli osposobljava učenike za samostalno korišćenje računara,za rad iz matematike,srpskog,prirode i drustva,likovnog,muzičkog,itd.Kod učenika se poboljšavaju procesi i individualno napredovanje u sticanju i proširivanju znanja. Nastavnik se više orijentiše na različite nivoe funkcionisanja učenika i samim tim može im pomoći da napreduju tempom koji im odgovara i prema izraženim mogućnostima.


 Velikom broju mlađe dece i dece sa smetnjama u razvoju,

invaliditetom ili teškoćama u učenju upotreba standardnog miša i tastature predstavlja napor. Međutim, danas je dostupan širok spektar alternativnih tastatura, miševa i drugih ulaznih uređaja. Alternativna tastatura koja će većem broju dece omogućiti da koriste kompjutere: • Konceptualna tastatura sa promenjivim preklapanjem. • Tastatura sa velikim tasterima, što je korisno za malu decu i decu koja imaju fizičke poteškoće. • Tastatura sa pojednostavljenim tasterima - tj. kursor tasterima koji omogućavaju jedino izbor stavki na ekranu. • Trakbol kao alternativa za miša Interfejs prekidač i izbor prekidača koji može koristiti veliki broj dece kao alternativu za tastaturu i miša, a koji su posebno korisni za decu koja imaju fizičke smetnje. Video bim, DVD uređaji, kamera mogu biti korišćeni u učionici i kao sredstvo za upoznavanje sa različitim modelima organizacije časa, i kao sredstva komunikacije koja su dostupnija učenicima sa različitim komunikacijskim teškoćama ili teškoćama u učenju.


Interaktivna tabla (SMART interactive whiteboards) 

... je zamena za tradicionalnu tablu. Interaktivna tabla je kombinacija mogućnosti računara, projektora i velikog ekrana koja može da kontroliše računar. Stoga, nastavnici i deca mogu da komuniciraju na osnovu slika koje se pokazuju putem projektora na velikom ekranu. Dobijeni rezultat je okruženje koje pruža međusobno delovanje sa nivou više čula koje: • Omogućava širok spektar načina podučavanja, te veći broj dece ima mogućnost da pristupi i usvoji znanja i informacije. • Podržava organizovanje aktivnosti učenja radnih grupa i celog razreda. • Obezbeđuje povratne informacije za pojedince i za ceo razred pri ocenjivanju i testiranju. • Fotokopir aparat: Pristupačnost za svu decu počinje sa kvalitetnim nastavnim materijalom. Kvalitet sadržaja je ključni element u stvaranju kvalitetnog nastavnog materijala, međutim efikasnost čak i sadržaja najboljeg kvaliteta je daleko umanjena kada je samo jedan primerak na raspolaganju, ili kada je veći broj primeraka loše umnožen. Fotokopir aparat može da prevaziđe mnoge od tih problema tako što funkcioniše i kao sredstvo za poboljšanje kvaliteta nastavnog materijala za svu decu i kao alat koji omogućava nastavnicima da stvaraju kvalitetniji nastavni materijal.


Digitalni čas 

Digitalni čas predstavlja tehnologiju koja je bazirana na računarskojdigitalnoj tehnici, usmerena na učenika, pri čemu nastavnik daje podršku, usmerava i savetuje. Evidentno je da nastavnik, uvođenjem savremenih tehnologija u nastavu gubi neke od funkcija koje su dominirale u tradicionalnoj nastavi,učenik više samostalno radi, sve je manje frontalne nastave. Digitalni čas se prezentuje na interaktivnoj "pametnoj tabli" ili kompijuteru kroz power point program.Mikrosoft Power Point omogućava kreiranje interaktivnih prezentacija, koje sadrže tekst, slike, animacije i audio i video elemente. Razlozi za njegovu popularnost su brojni, ali oni najbitniji su da je dostupan svima koji koriste kompjuter, jednostavan je za korišćenje, drži pažnju učenika i omogućava i njima da se uključe u kreiranje prezentacija i na taj način prikažu naučeno. Takođe je koristan u prezentovanju apstraktnih sadržaja i zabavan za gledanje. Jednom napravljena prezentacija se može koristiti više puta, ali isto tako po potrebi menjati i dopunjavati, a ni ne treba posebno napominjati uštedu štampanog materijala. Upoznavanje učenika sa novim gradivom kroz PPT prezentacije je najčešći vid njihove upotrebe.


 Jedna od najvažnijih vrednosti upotrebe

elektronske table je to što ona razvija kvalitet planiranja rada nastavnika. Druga vrednost upotrebe ovih tabli potiče od fleksibilnosti njenog korišćenja tj, od mogućnosti primene i njenog prilagođavanja planiranih i pripremljenih sadržaja i od mogućnosti brzog i dinamičkog prilagođavanja sadržaja i nastave situaciji. Treća vrednost, i to vrlo svojstvena, jeste da tabla omogućava postavljanje situacija kojima se može manipulisati (zahvaljujući ugrađenoj funkcionalnosti ili pokretanjem odgovorajućih aplikacija), tako da se stvara prostor za saradničke eksperimente.


osdugalic.edu.rs

osdusandugalic.blogspot.com Osnovna škola “DUŠAN DUGALIĆ”

aistivna tehnologija  
aistivna tehnologija  

asistivna tehnologija education

Advertisement