Page 59

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e sada nalazilo vi{e Sanjara nego {to se ikada ranije sakupilo na jednom mestu, mo`da. Le`e}i opru`en, dr`e}i {ake pod glavom i gledaju}i u vatru, on re~e: "Nazvao sam lude ludima. Jesam li mo`da i sam lud?" "Ne razlikuje{ jedno vreme od drugoga", re~e stari Tubab, stavljaju}i cepanicu u vatru, "zato {to predugo nisi sanjao ni budan ni u snu. Takvi se cehovi dugo pla}aju." "Otrovi ludi imaju gotovo isto dejstvo kao odsustvo spavanja i sanjanja", re~e Heben koji je bio rob i u Centralu i u Smitovom logoru. "Ludi se truju da bi sanjali. Primetio sam sanjarski pogled kod njih kada bi uzeli otrove. Ali oni nisu bili kadri da prizivaju snove, da ih obuzdavaju, da tkaju, da oblikuju, ni da prestanu da sanjaju; snovi su upravljali njima, nadja~avali ih. Uop{te nisu znali {ta je to u njima. Tako je i sa ~ovekom koji nije sanjao mnogo dana. Iako mo`e da bude najmudriji u svom domu, ipak bi bio lud, uvek i svuda, dugo posle toga. Snovi bi upravljali njime, pot~inili ga. Nikako ne bi mogao da razume samoga sebe." Jedan veoma star ~ovek, sa naglaskom iz ju`nog Sornola, polo`i ruku na Selverovo rame, pomilova ga i re~e: "Moj dragi, mladi bo`e, treba da peva{, od toga }e ti biti bolje." "Ne mogu. Pevaj ti umesto mene." Starac zapeva; ostali prihvati{e napev visokim i trskastim glasovima, gotovo nemelodi~nim, poput {uma vetra me|u stabljikama trske kraj Endtora. Pevali su jednu od pesama Jasenovog drveta, o tanano razdeljenom li{}u koje `uti s jeseni, kada bobice rumene, da bi ga potom, jedne no}i, prvi mraz opto~io srebrnom patinom. Dok je Selver slu{ao pesmu Jasena, Ljubov je legao pokraj njega. Opru`en, nije izgledao onako ~udovi{no visok i duga~kih udova. Iza njega nalazila se polusru{ena ku}a, koju je vatra satrla; stajala je crna spram zvezda. "Ja sam kao ti", re~e on, ne gledaju}i Selvera, onim snom-glasom koji kao da nastoji da otkrije vlastitu nestvarnost. Selverovo srce bilo je puno tuge za prijateljem. "Boli me glava", re~e Ljubov, sada sopstevnim glasom, protrljav{i stra`nji deo vrata kao {to je uvek ~inio, a Selver tog ~asa ispru`i ruku da ga dodirne, da ga ute{i. Ali prijatelj mu je u svetu-vremenu bio samo senka i sjaj vatre, a starci su pevali pesmu Jasena, o belim cveti}ima na crnim granama u prole}e, sred razdeljenog li{}a. Narednog dana ludi zatvoreni u koralu poslali su po Selvera. Stigao je u E{sen po podne i sreo se sa njima izvan korala, pod kro{njom jednog hrasta, budu}i da su se Selverovi ljudi ose}ali pomalo nelagodno pod golim, otvorenim nebom. E{sen je nekada bio hrastov gaj; ovo stablo bilo je najve}e od nekoliko koja su kolonisti po{tedeli. Nalazilo se na duga~koj padini iza Ljubovljevog bungalova, jedne od {est ili osam nastambi koje su neo{te}ene pre`ivele no} paljenja. Sa Selverom su pod hrastom bili Resvan, predvodnica Berea, Greda iz Kadasta i drugi koji su `eleli da prisustvuju pregovorima, desetak njih ukupno. Mnogo strelaca ~uvalo je stra`u, iz straha da ludi mo`da imaju skrivena oru`ja; no, zauzeli su busije iza grmlja ili nagorelih ru{evina, kako njihovo otvoreno prisustvo ne bi predstavljalo pretnju. Sa Goseom i pukovnikom Dongom bila su jo{ tri luda sa zvanjem oficira, kao i dvojica iz logora drvose~a; videv{i

59

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement