Page 57

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "Moramo da razgovaramo, gospodine Gose", re~e mu Selver, koji je od Ljubova dobro nau~io engleski. "Ja sam Selver sa Jasenovog drveta iz E{reta, Ljubovljev prijatelj." "Da. Poznajem te. [ta ima da ka`e{?" "Imam da ka`em da je sa ubijanjem gotovo, ako damo obe}anje koje }e po{tovati i tvoj i moj narod. Mo}i }ete slobodno da se kre}ete, ukoliko pozovete ovamo sve ljude iz logora drvose~a na ju`nom Sornolu, Ku{ilu i Rie{velu i svi ostanete na okupu. Mo`ete da `ivite ovde gde je {uma mrtva, gde uzgajate va{e semenje-trave. Ne sme biti vi{e nikakvog se~enja drve}a." Goseovo lice za trenutak se ozari: "Logori nisu napadnuti?" "Nisu." Gose ne uzvrati ni{ta. Selver mu osmotri lice, a onda nastavi: "Mislim da je manje od dve hiljade va{ih ljudi ostalo `ivo na svetu. @ene su vam sve mrtve. U drugim logorima jo{ ima oru`ja; mnoge nas mo`ete pobiti. Ali mi smo se domogli jednog dela va{eg oru`ja. Osim toga, ima nas vi{e nego {to ste u stanju da pobijete. Pretpostavljam da to znate i da zbog toga niste nalo`ili da vam se lete}im brodovima dostave baca~i plamena, kako biste pobili stra`u i pobegli. To ne bi bilo dobro; ima nas stvarno veoma mnogo. Ako nam date obe}anje, to }e biti najbolje, a onda }ete mo}i bez opasnosti da sa~ekate dolazak jednog od va{ih velikih brodova i da odete sa ovog sveta. Do tada treba da proteknu tri godine, mislim." "Da, tri lokalne godine. Otkud zna{?" "Robovi imaju u{i, gospodine Gose." Gose ga kona~no pogleda pravo u o~i, zatim odvrati pogled, prome{kolji se, namesti se u zgodniji polo`aj za ranjenu nogu. Ponovo pogleda Selvera, a potom opet odvrati pogled. "Mi smo ve} 'obe}ali' da vam vi{e nikako ne}emo nauditi. Zato su radnici bili pu{teni ku}i. Ali {ta mari, kad vi niste uva`ili..." "To obe}anje nije nama dato." "Ali kako mo`emo da sklopimo sporazum ili ugovor sa narodom koji nema vladu, ni centralizovanu vlast?" "Ne znam. Nisam siguran da vi uop{te shvatate {ta je obe}anje. Osim toga, ovo je ubrzo bilo prekr{eno." "[ta ho}e{ da ka`e{? Ko ga je prekr{io? Kako?" "Prekr{eno je na Rie{velu, odnosno na Novoj Javi. Pre ~etrnest dana. Ludi iz logora na Rie{vlu spalili su jedan grad i poubijali njegove `itelje." "To je la`. Bili smo neprestano u radio-vezi sa Novom Javom. Sve do pokolja. Niko tamo nije ubijao domoroce. Ni tamo ni bilo gde drugde." "Govorite istinu koju vi znate", re~e Selver, "a ja koju ja znam. Prihvatam da niste bili obave{teni o ubijanju na Rie{velu; ali vi morate prihvatiti moja uveravanja da se to odista dogodilo. Evo {ta proishodi: obe}anja moraju biti data i odr`ana. Verovatno }ete hteti da razgovarate o tome sa pukovnikom Dongom i ostalima."

57

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement