Page 55

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e od Ljubova ili bilo kog luda, visok poput drveta, ne okre}u}i svoju belu masku prema njemu. Odlaze}i, Selver se obrati Ljubovu: "Vrati}emo se", re~e on. "Ja }u se vratiti. Sada. Mi }emo se vratiti, sada, obe}avam ti, Ljubove!" Ali njegov prijatelj, njegov blagi prijatelj, koji mu je spasao `ivot i izdao san, Ljubov, nije odgovorio. I{ao je negde u no}i, blizu Selvera, nevidljiv i tih kao smrt. Grupa ljudi iz Tuntara zatekla je Selvera kako tumara tamom, jadikuju}i i pri~aju}i, nadvladan snom; poveli su ga sa sobom i brzo se vratili u Endtor. Dva dana i dve no}i le`ao je tamo bespomo}an i pomra~enog uma u {atoru podignutom na obali reke, privremenom domu, dok su ga Starci negovali. Sve to vreme ljudi su neprekidno dolazili u Endtor i odlazili iz njega, vra}aju}i se u mesto E{sen, koje se privremeno zvalo Central, da bi sahranili svoje mrtve i mrtve tu|inaca: prvih je bilo vi{e od tri stotine, a drugih vi{e od sedam stotina. Oko pet sotina ludi bilo je zatvoreno u koralu, torovima stvoraca, koji, budu}i prazni i po strani, nisu bili spaljeni. Jo{ toliko je uspelo da pobegne, a neki su stigli do logora drvose~a na jugu, koji nisu bili napadnuti; oni koji su se jo{ skrivali i lutali {umom ili Pose~enim zemljama bili su sada lovljeni. Neki su ubijeni, budu}i da su mnogi mla|i lovci oba pola i dalje ~uli samo Selverov glas koji im je govorio: Ubijte ih! Drugi su ostavili no} ubijanja za sobom, kao da je sve to bilo samo no}na mora, zao san koji se mora razumeti, kako se ne bi ponovio; kada bi neko od njih nai{ao na `ednog, iscrpljenog luda, {}u}urenog u ~estaru, nije ga mogao ubiti. Ali je zato on mo`da ubijao njih. Bilo je grupa od deset ili dvadeset ludi, naoru`anih sekirama drvose~a i revolverima, premda je malo njih sa~uvalo ne{to municije; ove grupe su pra}ene, sve dok se dovoljan broj gonilaca nije okupio u {umi oko njih, a zatim su bivale nadvladane, vezane i odvedene u E{sen. Svi su pohvatani za samo dva ili tri dana, po{to je ceo taj deo Sornola vrveo od `itelja {ume; niko se nije mogao setiti da li se ikada ranije na jednom mestu okupila bar polovina, ili ~ak desetina od tolikog mno{tva ljudi; neki su jo{ dolazili iz udaljenih gradova i sa ostalih zemalja, dok su se drugi ve} vra}ali ku}ama. Pohvatani ludi priklju~ivani su onima koji su bili zatvoreni u koralu, premda je tamo ve} postalo pretesno, a i kolibice su bile odve} male za lude. Hranu i vodu dobijali su dva puta dnevno, a ~uvalo ih je dve stotine naoru`anih lovaca danju i no}u. Sutradan po podne, posle No}i E{sena, jedan vazduhoplov uz grmljavinu se pojavio sa istoka i stao da se spu{ta, kao da }e sleteti, da bi se najednom ponovo vinuo u vazduh, puput kakve ptice-grabljivice koja je proma{ila lovinu, i po~eo da kru`i iznad razorenog sleti{ta, tinjaju}eg grada i Pose~enih zemalja. Resvan se pobrinuo da svi radio-aparati budu uni{teni i sva je prilika da je odsustvo radio-veze dovelo ovamo letelicu sa Ku{ila ili Rie{vela, gde su se nalazile tri varo{ice ludi. Zatvorenici u koralu pojurili su iz baraka i stali da vi~u prema ma{ini kad god bi im zabrujala iznad glava; prilikom jednog od nadletanja, ba~en je neki predmet na malom padobranu u koral; letelica se kona~no izgubila u daljini. Na At{eu su sada preostala ~etiri takva krilata broda; tri na Ku{ilu i jedan na Rie{velu; bile su to male letelice u koje su mogla da stanu ~etiri ~oveka; od naoru`anja su imale mirtraljeze i baca~e plamena. Prili~no su onespokojavale Resvana i ostale, sada

55

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement