Page 51

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e ansiblom, a pukovnik Dong izvr{avao je dobijena nare|enja, iako je jedan deo oficirskog osoblja, zajedno sa predvodnicima drvose~a, vr{io na njega pritisak da prenebregava uputstva. On je odan vojnik; osim toga, [eklton }e se vratiti da vidi kako se nare|enja sprovode u delo, a zatim }e poslati izve{taj o tome. Ovi izve{taji po~eli su da zna~e ne{to sada kada je postojao ansibl, ta machina ex machina, koja je donela okon~anje pre|a{nje lagodne samostalnosti kolonije i jo{ vas za `ivota pozivala na odgovornost za ono {to ste u~inili. Nije vi{e postojala margina od pedeset ~etiri godine za svaku gre{ku. Politika je prestala da bude stati~na. Odluka Lige svetova mogla je namah da zna~i da se kolonija ograni~ava samo na jedno kopno, da vi{e nije dozvoljeno se}i drve}e ili da se podsti~e ubijanje domorodaca - {ta ve} bude. Kako je Liga dejstvovala i kakvu je politiku vodila jo{ se nije moglo razabrati na osnovu {turih uputstava Uprave. Donga je zabrinjavao ovaj mnogostruki izbor budu}nosti, ali Ljubovu se dopadao. U raznovrsnosti je `ivot, a gde ima `ivota ima i nade; bilo je to celo njegovo vjeruju - sasvim skromno, u svakom slu~aju. Kolonisti su ostavili na miru At{eance i At{eanci su ostavili na miru koloniste. Zdrava situacija, koju bez preke potrebe nije trebalo remetiti. Jedino {to ju je moglo ugroziti bio je strah. U ovom trenutku moglo se o~ekivati da su At{eanci podozrivi i jo{ ozloje|eni, ali ne posebno upla{eni. [to se ti~e panike koja je obuzela Centralvil posle vesti o pokolju u Smitovom logoru, ni{ta se nije dogodilo {to bi je ponovo izazvalo. At{eanci vi{e nigde nisu ispoljili nasilno pona{anje; a kada je ukinuto ropstvo, stvorci su se izgubili u svojim {umama, tako da su prekinuti stalna razdra`ljivost i ose}anje ksenofobije kolonista, koji su najzad mogli da predahnu. Ako bi Ljubov podneo izve{taj o tome da je video Selvera u Tuntaru, Dong i ostali bi se uzbunili. Mogli bi da nalo`e poku{aj hvatanja Selvera i njegovo izvo|enje na su|enje. Kolonijski kod zabranjivao je primenu zakona jednog planetnog dru{tva na ~lanove nekog drugog, ali preki sud nije pravio takve razlike. Mogli bi da optu`e Selvera kao vinovnika pokolja, da ga osude i pogube, pri ~emu bi krunski svedok bio Dejvidson, koga bi za tu priliku doveli sa Nove Jave. Oh, ne, pomisli Ljubov, odlo`iv{i re~nik na prenatrpanu policu. Oh, ne, pomisli on ponovo, a zatim smetnu to sa uma. I tako je izvr{io izbor, uop{te ne shvativ{i da je to u~inio. Sutradan je podneo kratak izve{taj. Napisao je da je Tuntar kao i obi~no i{ao za svojim poslovima, odnosno da njemu niko nije pretio, niti ga je terao. Bio je to sasvim bezazlen izve{taj i najneta~niji koji je Ljubov ikada sro~io. U njemu je bilo izostavljeno sve {to je od zna~aja: nepojavljivanje predvodnice, Tubabovo izbegavanje da pozdravi Ljubova, veliki broj stranaca u gradu, izraz lica mladog lovca, Selverovo prisustvo... Razume se, ovo poslednje bilo je hotimice pre}utano, ali se u svim drugim pogledima izve{taj dr`ao ~injenica, pomisli on; naprosto je izostavio subjektivne utiske, ba{ kako to dolikuje jednom nau~niku. Imao je jaku migrenu dok je pisao izve{taj, a glavobolja se jo{ poja~ala kada ga je podneo. Mnogo je sanjao te no}i, ali nije mogao ni~ega da se seti ujutro. U pozni sat druge no}i posle posete Tuntaru iznenada se probudio i kroz histeri~no zavijanje sirena i

51

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement