Page 48

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e tamo{njim osobljem mrzeli su da im se u posao petljaju 'glave{ine' i 'stru~njaci'. Ljubov je morao da bude veoma obazriv, kako se njihova mr`nja ne bi prenela na `enu. Ona i Selver bili su voljni da strpljivo sa~ekaju priliku da zajedno pobegnu ili budu oslobo|eni. U torovima su strogo bili odvojeni mu{karci od `ena - premda niko nije znao za{to tako da su se supruzi retko vi|ali. Ljubov je povremeno uspevao da im priredi sastanke u svojoj nastambi, koja se nalazila na severnom kraju grada. Upravo kada se Tele vra}ala u glavni {tab sa jednog od tih vi|enja, Dejvidson ju je primetio i verovatno mu se dopala njena krhka, zapla{ena ljupkost. Doveo ju je u svoju nastambu te no}i i silovao. Verovatno ju je pri tom i ubio; to se doga|alo i ranije, kao i ishod fizi~ke nejednakosti; ili je mo`da ona prestala da `ivi. Sli~no Zemljanima, i At{eanci su posedovali svojevrstan nagon za smr}u; mogli su da obustave da `ive. No, ma {ta da je posredi, Dejvidson je bio vinovnik njene smrti. Do takvih ubistava dolazilo je i pre. Ranije se, me|utim, nije dogodilo ono {to je Selver potom u~inio, dve no}i posle smrti svoje `ene. Ljubov je stigao na popri{te zbivanja tek pred sam kraj. Jasno se se}ao zvukova: bat njegovih brzih koraka niz glavnu ulicu; pra{ina, vreva ljudi. Cela stvar mogla je da traje jedva pet minuta, ali i to je mnogo za borbu na `ivot i smrt. Kada je Ljubov pri{ao, Selver je bio zaslepljen krvlju, postav{i igra~ka kojom se Dejvidson poigravao, ali je ipak prikupljao poslednju snagu i nastavljao sa nasrtajima, premda ne u mahnitom besu, nego iz promi{ljenog o~aja. Nasrtao je i nasrtao. Dejvidson je bio taj koji se kona~no razbesneo, zastra{en u`asnom uporno{}u protivnika; oboriv{i Selvera jednim sna`nim kro{eom, pri{ao mu je i podigao nogu u te{koj ~izmi, da mu zgnje~i lobanju. Istog ~asa, Ljubov se probio u krug i spre~io pogubljenje (ma koliko da su bili krvo`edni, desetorica ili dvanaestorica ljudi koji su posmatrali borbu ve} su uta`ili taj poriv i stali su na Ljubovljevu stranu, kada je kazao Dejvidsonu da okon~a sukob); od tada je po~eo da mrzi Dejvidsona, a i ovaj je zamrzeo njega, zato {to se ispre~io izme|u ubice i njegove smrti. Jer ako svi mi ostali bivamo ubijeni samoubistvom, onda ubica ubija samog sebe; jedino on to mora da ~ini stalno iznova. Ljubov je podigao Selvera: bio je to lak teret za njegove ruke. Unaka`eno lice prislonilo mu se uz ko{ulju i krv je ubrzo procurila kroz nju, nakvasiv{i mu ko`u. Odneo je Selvera do svog bungalova, stavio mu u da{~ice slomljeni ru~ni zglob, pobrinuo mu se oko lica koliko je mogao, polo`io ga u vlastiti krevet, iz no}i u no} poku{avao da razgovara sa njim, da pronikne do njega kroz o~ajanje bola i srama koji su ga obrvavali. Bilo je to, naravno, protiv pravila. Ali niko ga nije podse}ao na pravila. Nije ni morao. On je dobro znao da time {to ~ini gubi dobar deo one i ina~e skromne naklonosti koju je u`ivao kod oficira kolonije. Do tada je strogo vodio ra~una o tome da bude u dobrim odnosima sa Glavnim {tabom; protestovao je jedino u slu~ajevima krajnje okrutnosti prema domorocima, pribegavao je ube|ivanjima, a ne ina}enju, nastoje}i da sa~uva ono mal~ice mo}i i uticaja {to je imao. Nije mogao da spre~i izrabljivanje At{eanaca. Situacija je bila znatno

48

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement