Page 39

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e strogo po redu, bez ikakvih povlastica, sledovanja halucinogena su racionisana, a njihovo uzimanje na du`nosti postalo je ka`njivo, i tako dalje, i tako dalje. No, Muhamed je imao i jednu dorbu osobinu: nije se svaki ~as javljao Centralu. Nova Java bio je njegov logor i on ga je vodio na svoj na~in. Nije voleo da dobija nare|enja iz glavnog {taba. Sva je, dodu{e, izvr{avao: raspustio je stvorce i pokupio sve oru`je izuzev malih, de~jih pucaljki, ~im mu je to bilo nalo`eno. Ali nikada nije sam tra`io nare|enja, niti savete. Ni od Centrala, ni od ma kog drugog. Bio je uveren da uvek postupa ispravno: znao je da je u pravu. To mu je bio veliki nedostatak. Dok se nalazio kao ~lan Dongovog osoblja u glavnom {tabu, Dejvidson je povremeno imao prilike da zaviri u dosjee oficira. Takve stvari ostajale su urezane u njegovom neobi~nom pam}enju i on se, na primer, se}ao da je video kako je Muhamedov koeficijenat inteligencije sto sedam. Dejvidsonov je, naprotiv, bio sto osamnaest. Postojala je razlika od jedanaest poena; ali, razume se, on to nije mogao re}i starom Muu, a Mu, sa svoje strane, to nije bio u prilici da vidi, tako da nije postojao na~in da ga ubedi da treba da ga, kao pametnijeg, slu{a. Mu je mislio da je on taj koji je pametniji - i u tome je bio problem. U po~etku su svi, zapravo, bili pomalo kruti. Niko sa Nove Jave ni{ta nije znao o grozotama iz Smitovog logora; jedino im je bilo poznato da je tamo{nji zapovednik oti{ao u Central jedan sat pre no {to se stvar dogodila, te da je tako bio jedini ~ovek koji je izvukao `ivu glavu. Posmatrano iz ovog ugla, nije izgledalo ba{ najsjajnije. Jasno je za{to su ga u prvo vreme gledali kao Jonu, ili, jo{ gore, kao svojevrsnog Judu. Ali kada ga bolje budu upoznali, shvati}e da su u zabludi. Posta}e im jasno da on ne samo {to nije dezerter ili izdajnik, nego da je ~vrsto re{en da spre~i izdaju kolonije Novi Tahiti. Tako|e }e uvideti da }e ovaj svet u~initi bezbednim za zemaljski na~in `ivota jedino ako se otarase stvoraca. Nije bilo te{ko proneti glas u tom smislu me|u drvose~ama. Oni nikada nisu osobito voleli male, zelene pacove, zato {to su preko dana stalno morali da ih teraju na posao, a preko no}i stalno da ih ~uvaju; ali sada su po~eli da shvataju da stvorci nisu samo odvratni, nego i opasni. Kada im je Dejvidson ispri~ao {ta je zatekao u Smitu; kada im je objasnio kako su humanoidi sa broda flote isprali mozak glavnom {tabu; kada im je rastuma~io da je satiranje Zemljana na Novom Tahitiju samo si}u{an deo sveobuhvatne zavere tu|inaca protiv Zemlje; kada ih je podsetio na hladne i neumoljive brojke: dve i po hiljade ljudi prema tri miliona stvoraca - onda su svi listom po~eli da se svrstavaju uz njega. Uz njega je bio ~ak i lokalni oficir za ekolo{ku kontrolu. Razlikovao se od jadnog, starog Kisa, koji je izgubio glavu zato {to su ljudi ustrelili nekoliko crvenih jelena, da bi potom {unjavi stvorci i njega ustrelili u stomak. Ovaj momak, Atranda, mrzeo je stvorce. U stvari, sasvim je {iznuo zbog njih, imao je geo{ok ili neki sli~an vrag; toliko se pla{io da }e stvorci napasti logor da se pona{ao poput neke `ene koja se boji da }e biti silovana. No, bez obzira na to, bilo je korisno imati lokalnog stru~njaka na svojoj strani.

39

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement