Page 38

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e dopustili da ih izdajnici obmanu, zato {to su poslu{ali humanoide, a prenebregli savete ljudi koji su znali kakvi su, zapravo, stvorci. Nijedan od momaka iz glavnog {taba nije iskusio to da se vrati u logor i tamo zatekne zgari{ta, olupine i izgorela tela, kao {to je to sa njim bio slu~aj. Okov le{, na mestu gde su pobili drvose~e, imao je po jednu strelu zabodenu u oba oka; li~io je na nekog jezivog insekta sa isturenim antenama; blagi Bo`e, taj prizor mu nije izlazio iz pameti. No, jedno je bilo izvesno: ma kakva bila 'uputstva' preko tog novog kosmi~kog telefona, momci iz Centrala ne}e dozvoliti da budu potamanjeni, brane}i se jedino 'skromnim li~nim naoru`anjem'. Oni su imali baca~e plamena i mitraljeze; {esnaest malih skaka~a bilo je opremljeno mitraljezima, a mogli su se koristiti i za bacanje konzervi sa plamenim `elatinom; pet velikih skaka~a raspolagalo je celokupnim naoru`anjem. Dovoljno je samo uzleteti skaka~em iznad nekog raskr~enog podru~ja, navu}i tamo bulumentu stvoraca sa onim njihovim vra`jim lukovima i strelama, a onda osuti po njima konzerve sa plamenim `elatinom i gledati ih kako tr~e unaokolo, zahva}eni plamenom. Ba{ bi bilo zgodno. Utroba mu se malo uskome{ala pri pomisli na to, kao da mu je na um palo kako povaljuje neku `enu, ili kao da se prisetio napada onog stvorca Sema, kada mu je nizom od ~etiri udarca unakazio lice. Bilo je to ejdetsko pam}enje plus veoma `iva uobrazija koju poseduje ve}ina mu{karaca; nikakva li~na zasluga, ve} naprosto na~in na koji je bio sazdan. U stvari, jedini trenutak kada se mu{karac stvarno i potpuno ose}ao mu{karcem bio je onda kada je upravo imao neku `enu ili kada je upravo ubio nekog drugog mu{karca. Nije to ba{ bila originalna zamisao; pro~itao ju je u nekoj staroj knjizi; ali bila je ta~na. Zato je i u`ivao u tome da zami{lja takve prizore. ^ak i bez obzira na to {to stvorci, zpravo, nisu bili ljudi. Nova Java bila je najju`nije od pet velikih kopana, odmah iznad polutara, tako da je tu bilo toplije nego na Centralu ili na Smitu gde je klima bila ba{ zgodna. Toplije i vla`nije. Ki{a je neprekidno padala tokom vla`nih godi{njih doba na celom Novom Tahitiju, ali na severnijim kopnima bila je sitna, tako da od nje niko nije mogao da postane stvarno mokar ili da se prehladi. Na jugu je, me|utim, lila kao iz kabla, a postojale su i prave monsunske oluje, kada niste mogli ni nos da pomolite napolje, a kamoli da radite. Od tih pljuskova mogao je da vas za{titi samo ~vrst krov - ili {uma. Ta vra`ja {uma bila je tako gusta da ni oluja nije mogla prodreti kroz nju. Razume se, i tu biste postali skroz mokri od kapanja vode sa li{}a, ali ako biste se na{li dublje u {umi za vreme nekog od monsuna, te{ko da biste uop{te primetili da duva vetar; no, ukoliko biste iznenada izbili na kakvu ~istinu, vetar bi vas istog ~asa oborio s nogu i na{li biste se do gu{e u crvenom, `itkom blati{tu, u koje je ki{a pretvorila raskr~eno zemlji{te, tako da biste se prili~no namu~ili pre no {to biste se iskobeljali natrag u {umu; a pod njenim okriljem bilo je tamno i toplo i ~ovek je tu lako mogao zalutati. Major Muhamed, zapovednik Nove Jave, stvarno je bio kruti kopilan. Sve se kod njega radilo po ud`beniku: pojaseve za se~enje premeravao je u metar, onaj drek od vlaknstog korova odmah se sejao po kr~evinama, dopusti za odlazak u Central davani su

38

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement