Page 36

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e pravilima nije bilo ni pomena o onome {to je sada stizalo preko tog uve}anog televizora koji su zvali ansibl - preko novog, malog, kalajnog bo`anstva kome su se klanjali u glavnom {tabu. Nare|enja iz Odseka kolonijske Uprave u Kara~iju: Ograni~iti kontakte izme|u Zemljana i At{eanaca samo na one slu~ajeve kada oni za to poka`u inicijativu. Drugim re~ima, vi{e niste mogli da odete do legala stvoraca i regrutujete radnu snagu. Ne savetuje se upo{ljavanje dobrovoljne radne snage; zabranjuje se nasilno anga`ovanje radne snage. I sve u tom smislu. Pa kako, do vraga, onda o~ekuju da svr{avamo poslove? @eli li Zemlja drvo ili ne `eli? I dalje su slali robotske teretne letelice na Novi Tahiti, zar ne, ~etiri puta godi{nje, a svaka od njih vra}ala je na Majku Zemlju tovar prvorazredne drvene gra|e vredan trideset miliona novih dolara. Momci iz Razvoja sigurno su hteli te milione. Bili su to poslovni ljudi. One poruke nisu poticale od njih, svakoj budali je to moralo da bude jasno. Kolonijski polo`aj Sveta 41 - za{to li ga vi{e nisu zvali Novi Tahiti? podvrgnut je preispitivanju. Dok odluka ne bude doneta, kolonisti treba da budu krajnje obazrivi u svim odnosima sa domoroda~kim `ivljem... Upotreba oru`ja bilo koje vrste, osim skromnog li~nog naoru`anja namenjenog samodbrani, bespogovorno je zabranjena - ba{ kao i na Zemlji, izuzev {to tamo ~ovek vi{e nije mogao da ima ni li~no naoru`anje. Ali kakva je svrha bila prevaliti dvadeset sedam svetlosnih godina do jednog grani~arskog sveta, da bi vam tu kazali kako nema pi{tolja, nema plamenog `elatina, nema biobombi, nema ovoga, nema onoga, samo sedite kao dobra de~ica i pustite stvorce da vam pljuju u lice, da nad vama pevaju pesmice, a zatim da vam zariju no` u stomak i spale logor - sve je to lepo i krasno, samo vi nemojte di}i ruku na dra`esne, zelene de~ki}e, to nipo{to! Savetuje se politika potpunog izbegavanja; strogo se zabranjuje polika agresivnosti ili odmazdi. To je bila su{tina svih prispelih poruka, a svaka budala mogla je da uvidi da iza njih nije stajala kolonijska Uprava. Nisu se mogli toliko promeniti za trideset godina. Bili su to prakti~ni, realisti~ni ljudi, koji su dobro znali kakav je `ivot na grani~nim planetama. Moralo je biti jasno svakome ko nije {iznuo od geo{oka da poruke 'ansibla' predstavljaju ~ist blef. Mo`da su usa|ene u ma{inu - ~itava skala odgovora na najverovatnija pitanja - kojom upravlja kompjuter. In`enjeri tvrde da bi otkrili tako ne{to; mo`da. U tom slu~aju, stvar~ica je odista u trenutnoj vezi sa nekim drugim svetom. Ali taj svet nije Zemlja. Oh, ne, ni slu~ajno! Nisu ljudi ti koji otkucavaju odgovore na drugom kraju te male obmane: to su tu|inci, humanoidi. Po svoj prilici Cetijanci, budu}i da su oni i napravili ure|aj, a i ina~e su gomila vra`jih mudrolija. Sojta koja bi sve u~inila za me|uzvezdanu prevlast. Hainci su se rado urotili sa njima, razume se; sve one srceparaju}e fraze u takozvanim uputstvima mirisale su na njih. Odavde se te{ko moglo doku~iti kakvi su bili dugoro~ni naumi tu|inaca; mo`da je posredi slabljenje zemaljske vlade time {to }e se ona upetljati u tu mutnu rabotu sa 'Ligom svetova', sve dok tu|inci ne postanu dovoljno jaki da izvr{e oru`ani prevrat. Ali lako je bilo prozreti njihov plan sa Novim Tahitijem. Pusti}e stvorce da potamane ljude umesto

36

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement