Page 32

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e prilici ste da sve sami proverite. Mi }emo vam dati ansibl koji je bio predvi|en za Prestno. Liga nas je ovlastila da to uradimo. Razume se, to je u~inila ansiblom. Va{a je kolonija ovde na r|avom putu. Prilike su lo{ije nego {to sam mislio na osnovu va{ih izve{taja. Izve{taji su vam veoma nepotpuni; o~igledno je dejstvovala cenzura ili glupost. Sada }ete, me|utim, imati ansibl i mo}i }ete da razgovarate sa va{om Upravom na Zemlji; mo`ete od nje da zatra`ite nare|enja prema kojima }ete se ravnati. S obzirom na temeljite promene koje su se zbile u organizaciji zemaljske vlade od kada smo mi oti{li, preporu~ujem vam da to smesta u~inite. Nema vi{e nikakvog opravdanja da i dalje postupate prema zastarelim nare|enjima; nema nikakvog opravdanja za neznanje, niti za neodgovornu autonomiju." Kiseli Cetijanac, koji je uz to, poput mleka, bivao samo jo{ kiseliji. Gospodin Or po~eo je da se pona{a odve} zapovedni~ki i zapovednik Jung trebalo je da ga u}utka. Ali da li je to mogao? Kakav je bio ~in 'predstavnika Ve}a Lige svetova'? Ko je ovde pretpostavljeni, pomisli Ljubov, i sam osetiv{i za trenutak kako ga pro`ima strah. Glavobolja mu se vratila u vidu stezanja, kao da mu je neko oko glave, iznad slepoo~nica, ~vrsto stegao nekakav povez. On baci pogled preko stola, prema belim, dugoprstim Lepenonovim {akama; leva je le`ala preko desne, nepomi~no, na goloj, ugla~anoj, drvenoj plohi. Bela ko`a predstavljala je nedostatak prema Ljubovljevim zemaljskim estetskim nazorima, ali vedrina i snaga tih {aka veoma su mu se svi|ale. Haincima je, pomisli on, civilizacija bila ne{to sasvim prirodno. Prili~no je dugo ve} imaju. @iveli su dru{tveno-intelektualan `ivot graciozno{}u ma~ke koja lovi u vrtu, izvesno{}u laste koja prati leto preko mora. Bili su stru~njaci. Nikada nisu morali da poziraju, da glume. Bili su ono {to jesu. Niko nije bolje pristajao ljudskoj ko`i od njih. Izuzev, mo`da, malih, zelenih ljudi? ^uda~ki, patuljasti, prekomerno prilago|eni, stagniraju}i stvorci, koji su bespogovorno, po{teno i spokojno bili ono {to jesu... Jedan od oficira, Benton, upitao je Lepenona da li su on i Or do{li na ovu planetu u svojstvu posmatra~a (tu je malo zastao) Lige svetova, ili mo`da zahtevaju da im se prizna pretpostavljenost u odnosu na... Lepenon mu u~tivo uzvrati: "Mi smo posmatra~i; nismo ovla{}eni da zapovedamo, ve} samo da izve{tavamo. Vi ste i dalje odgovorni samo va{oj vladi na Zemlji." "Onda se ni{ta bitno nije izmenilo", re~e pukovnik Dong sa olak{anjem. "Zaboravljate ansibl", prekide ga Or. "Uputi}u vas kako se njime rukuje, pukovni~e, ~im se ovaj razgovor okon~a. Tada }ete mo}i da se posavetujete sa va{om kolonijskom Upravom." "Budu}i da je va{ problem ovde prili~no hitan, kao i da je Zemlja sada ~lan Lige, tako da je verovatno promenila u izvesnoj meri kolonijski kod tokom poslednjih godina, savet gospodina Ora prikladan je i pravovremen. Trebalo bi da budemo veoma zahvalni gospodinu Oru i gospodinu Lepenonu {to su odlu~ili da ustupe ovoj Zemljinoj koloniji ansibl namenjen Prestnou. Sami su doneli tu odluku; ja jedino mogu da im ~estitam. Sada predstoji da se donese jo{ jedna odluka, odnosno ja treba da je donesem, upravljaju}i se prema va{im procenama. Ako smatrate da se kolonija nalazi u

32

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement