Page 28

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "Poku{avam da ustanovim jednu okolnost, kapetane, koja bi mogla da doprinese obja{njenju za{to vas Selver nije ubio, kada je ve} bio veoma kivan na vas i kada je uzeo udela u pomoru dve stotine ljudi nekoliko ~asova ranije. Pitao sam se, naime, da li ste se mo`da na{li u polo`aju koji, prema nazorima At{eanaca, spre~ava protivnika od svake dalje fizi~ke agresivnosti." "Ne znam." Ljubov pre|e pogledom oko konferencijskog stola; na svim licima videla se radoznalost i izvesna napetost. "Ti gestovi i polo`aj koji sputavaju agresivnost mo`da su u osnovi uro|eni, mo`da predstavljaju neki pre`iveli mehanizam nagonskog reagovanja, ali u svakom slu~aju postali su dru{tveno razvijeni i pro{ireni, odnosno potpadaju pod ste~ena svojstva. Najsna`niji i najpotpuniji me|u njima jeste le`e}i polo`aj, na le|ima, zatvorenih o~iju i zaba~ene glave, tako da je grlo potpuno izlo`eno. Mislim da nijedan At{eanac iz lokalnih kultura nije kadar da povredi neprijatelja koji se nalazi u tom polo`aju. On bi morao da preduzme ne{to drugo da se oslobodi srd`be ili agresivnog poriva. Kada su vas oborili na tle, kapetane, da li je Selver kojim slu~ajem pevao?" "Molim?" "Da li je pevao?" "Ne znam." Blokada. Nema prolaza. Ljubov se taman spremao da slegne ramenima i da digne ruku od svega, kada Cetijanac re~e: "Za{to pitate, doktore Ljubov?" Najplemenitija osobina prili~no nezgodnog cetijanskog karaktera bila je radoznalost, ~esto neprikladna i nepresu{na znati`elja; Cetijanci umiru iz radoznalosti, samo da bi saznali {ta dolazi posle toga. "Vidite", re~e Ljubov, "At{eanci koriste svojevrsno ritualizovano pevanje kao zamenu za fizi~ku borbu. I ovo predstavlja op{tu dru{tvenu pojavu, koja mo`da ima fiziolo{ke temelje, premda je veoma te{ko ustanoviti ne{to u tom smislu 'uro|eno' u ljudskim bi}ima. Me|utim, kod svih ovda{njih vi{ih primata zastupljeno je glasovno nadmetanje izme|u dva mu`jaka, uglavnom urlikanje i zvi`danje; mu`jak koji odnese prevagu mo`e na kraju pora`enoga da udari, ali stvar se obi~no okon~a tako {to se grlatiji protivnik zadovolji time {to je nadvikao slabijeg. Sami At{eanci vide u tome sli~nost sa svojim takmi~enjima u natpevavanju, u kojima tako|e u~estvuju jedino mu{karci; ali za njih to nisu samo kanali za osloba|anje agresivnosti, ve} i oblik umetnosti. Pobe|uje bolji umetnik. Upitao sam se da li je Selver pevao nad kapetanom Dejvidsonom, a ako jeste, da li je to u~inio stoga {to nije mogao da ga ubije ili zato {to je vi{e voleo pobedu bez krvi. Ova pitanja najednom su postala veoma va`na." "Doktore Ljubov", re~e Lepenon, "koliko su delotvorni ti mehanizmi za kanalisanje agresivnosti? Da li su uop{te rasprostranjeni?" "Me|u odraslima jesu. To tvrde moji obavestitelji, a i sva osmatranja koja sam sam vr{io i{la su tome u prilog, sve do prekju~e. Silovanja, nasilni napadi i ubistva doslovce nisu postojali me|u njima. Ima nesre}nih slu~ajeva, razume se, kao i psihoti~nih pojedinaca, premda su ovi retki." "[ta rade sa opasnim psihoti~arima?"

28

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement