Page 25

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Ljubova dok su se pozdravljali; Lepenon re~e: "Upravo sam pro~itao va{ izve{taj o svesnoj kontroli paradoksalnog spavanja me|u At{eancima, doktore Ljubov." Bilo je prijatno to ~uti, ba{ kao {to je bilo prijatno biti oslovljen po{teno zavre|enom titulom. Po govoru im se videlo da su proveli nekoliko godina na Zemlji, kao i da bi mogli biti hilferi ili ne{to sli~no; ali, prilikom predstavljanja, zapovednik nije pomenuo njihov status ili polo`aj. Prostorija se polako punila. Gose, kolonijski ekolog, u{ao je prvi, a za njim sve visoke stare{ine; zatim je do{ao red na kapetana Susuna, upravnika Odeljenja za razvoj planete - {umarske operacije - ~iji je ~in, ba{ kao i Ljubovljev, predstavljao neophodan izum za umirenje vojnih savesti. Poslednji je u{ao kapetan Dejvidson, uspravnog dr`anja i lep, suvog i ko{~atog lica koje je izgledalo mirno, pa ~ak i ozbiljno. Na svim vratima stajala je stra`a. Vratovi vojnika bili su kruti poput }uskija. Konferencija je o~igledno predstavljala istragu. ^ija je bila krivica? Moja, pomisli Ljubov u o~ajanju; ali iz o~aja on pogleda preko stola prema kapetanu Donu Dejvidsonu sa gnu{anjem i prezirom. Zapovednik Jung imao je veoma tih glas: "Kao {to vam je poznato, gospodo, moj brod se zaustavio ovde, kod Sveta 41, da iskrca novi tovar kolonista, i ni{ta vi{e; [ekltonovo odredi{te je Svet 88, Prestno, koji pripada hainskoj grupi. No, budu}i da se napad na va{ istureni logor dogodio za vreme na{eg boravka, ne mo`emo olako pre}i preko toga; naro~ito u svetlosti izvesnih okolnosti, o kojima }ete biti obave{teni kasnije, tokom sednice. ^injenica je da je polo`aj Sveta 41 kao zemaljske kolonije sada podlo`an preina~enju, a pokolj u va{em logoru mo`e da ubrza odluku Uprave u tom smislu. Razume se, na{e odluke moraju biti donete brzo, budu}i da ne mogu dugo da zadr`avam brod ovde. Pre svega, potrebno je da utvrdimo da li su svi prisutni upoznati sa bitnim ~injenicama o ovom slu~aju. Izve{taj kapetana Dejvidsona o doga|ajima u Smitovom logoru snimljen je na traku i mi sa broda svi smo ga ~uli; da li ste i vi ovde imali prilike da se upoznate sa njime? Dobro. Ako sada neko od vas `eli ne{to da upita kapetana Dejvidsona, on vam stoji na raspolaganju. Evo, ja }u prvo postaviti jedno pitanje. Dan posle incidenta vratili ste se do mesta gde se nalazio logor, kapetane Dejvidsone, u velikom skaka~u sa osam vojnika; da li ste imali dozvolu nekog pretpostavljenog ovde iz Centrala za taj let?" Dejvidson ustade. "Jesam, ser." "Da li ste bili ovla{}eni da se spustite i otvorite vatru u {umi blizu logora?" "Nisam, ser." "Ali ste, ipak, otvorili vatru?" "Jesam, ser. Poku{ao sam da isteram na ~istinu stvorce koji su poubijali moje ljude." "Vrlo dobro. Gospodine Lepenon?" Visoki Hainac pro~isti grlo. "Kapetane Dejvidsone", re~e on, "smatrate li da su ljudi pod va{im zapovedni{tvom u Smitovom logoru bili uglavnom zadovoljni." "Smatram." Dejvidsonovo istupanje bilo je otresito i samouvereno; izgledalo je da mnogo ne mari za to {to je u nevolji. Razume se, oficiri svemirske mornarice i stranci nisu bili

25

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement