Page 23

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Selver je }utao neko vreme, stoje}i nepomi~no poput drveta; neumorno li{}e oko njega polako je gubilo srebrnu boju, tamne}i kako su se oblaci zgu{njavli preko zvezda. "Ima{ vi{e pouzdanja u mene nego i ja sam", re~e on kona~no, glas u tmini. "Da, imam, Selvere... Valjano sam obu~en u snevanju, a i star sam. Sada ve} veoma malo sanjam za sebe. A i za{to bih? Malo mi je {ta novo. A ono {to sam hteo od `ivota, to sam i imao, pa i vi{e. Imao sam ceo `ivot. Dana poput li{}a u {umi. Sada sam staro, {uplje deblo, ~iji su jedino jo{ korenovi `ivi. Zato i sanjam samo ono {to svi ljudi sanjaju. Nemam vi{e vizija ni `elja. Vidim ono {to jeste. Vidim plod kako zri na grani. ^etiri godine je sazrevao, taj plod duboko posa|enog drveta. ^etiri godine smo se svi bojali, ~ak i mi koji `ivimo daleko od ludskih gradova i koji smo ih samo na~as osmotrili iz skrovi{ta ili videli njihove brodove kako lete nebom, posmatrali mrtva mesta gde su posekli sve, slu{ali pri~e o tim stvarima. Svi se pla{imo. Deca se bude iz sna, vi~u}i o divovima; `ene se ne usu|uju da krenu na daleka trgova~ka putovanja; mu{karci u domovima ne mogu da pevaju. Plod straha sazreva. A sad vidim tebe kako ga ubira{. Ti si `etelac. Sve ~ega smo se bojali da vidimo ti si upoznao: izgnanstvo, sramotu, bol, pad krova i zidova sveta, maj~inu smrt u bedi, neupu}enu, neodgojenu decu. A ti si sve to propatio. Najdalje si oti{ao. A tamo gde je najdalje, na kraju crne staze, raste Drvo: tu zri plod; ti si sada posegao prema njemu, Selvere, sada si ga ubrao. A svet se potpuno menja kada ~ovek dr`i u ruci plod tog drveta, ~iji su korenovi dublji od {ume. Ljudi }e to znati. Prepozna}e te, kao {to smo te mi prepoznali. Nije potrebno biti starac ili Veliki Sanjar da bi se prepoznao bog! Tamo gde ti hodi{, bukti vatra: samo je slepac ne mo`e videti. Ali, ~uj, Selvere, ima ne{to zbog ~ega sam te oduvek voleo: sanjao sam te pre no {to smo se sreli ovde. I{ao si stazom, a iza tebe mladice su rasle, hrast i breza, vrba i zelenika, jela i bor, jova, brest, belo procvetali jesen, svekoliki krov i zidovi sveta, ve~no su se obnavljali. A sad, zbogom, dragi bo`e i sine, neka te sre}a prati." No} je postajala sve gu{}a kako se Selver udaljavao; kona~no, ni njegove o~i, kadre da vide u mraku, nisu mogle da razaberu ni{ta drugo do masa i gomila tmine. Po~ela je da pada ki{a. Prevalio je svega nekoliko milja od Kadasta, kada je morao ili da upali baklju ili da se zaustavi. Izabrao je ovo dugo i pipaju}i na{ao zgodno mesto me|u korenjem jednog velikog kestena. Seo je tu, osloniv{i se le|ima na {iroko, povijeno deblo, koje kao da je jo{ zadr`alo malo dnevne toplote. Sitna ki{a, ~ije je padanje bilo nevidljivo u tami, dobovala je po li{}u nad njim, po njegovim rukama, vratu i glavi, za{ti}enoj debelim, svilastim pokrovom kose, po zemlji, paprati i obli`njem niskom rastinju, po svekolikom li{}u {ume, blizu i daleko. Selver je sedeo nepomi~no poput buljine na grani iznad njega; nije spavo, ve} su mu o~i {irom bile otvorene prema ki{noj tmini. 3. Kapetana Raja Ljubova bolela je glava. Bol je, zapravo, blago po~eo u mi{i}ima desnog ramena, da bi se potom, sve sna`nije, peo uz vrat, dostigav{i vrhunac u vidu razornog bubnjanja iznad desnog uha. Centri za govor nalaze se u levom delu mo`dane kore, pomisli on, ali nije mogao to da ka`e; nije mogao da govori, da ~ita,

23

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement