Page 17

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e stenama i rastinju i kuvaju hranu. Oni su ljudi. Ali po{to si ti, Selvere, `iveo me|u njima, reci mi: sanjaju li oni?" "Samo kao deca, dok spavaju." "Nisu upu}eni?" "Nisu. Ponekad pri~aju o svojim snovima, vidari poku{avaju da ih iskoriste za vidanje, ali niko me|u njima nije upu}en, niti je vi~an sanjanju. Ljubov, koji me je u~io, shvatio me je kada sam mu pokazao kako da sanja, ali je ipak svet-vreme nazivao 'stvarnim', a san-vreme 'nestvarnim', kao da me|u njima ima neke razlike." "U~inio si ono {to si morao", ponovo re~e Koro Mena posle kratkotrajnog }utanja. Njegov pogled ukrsti se sa Selverovim, preko senki. O~ajni~ka napetost popusti na Selverovom licu; usne pune o`iljaka opusti{e mu se i on ponovo le`e, ne rekav{i vi{e ni{ta. Ubrzo potom je zaspao. "On je bog", prozbori Koro Mena. Torber klimnu, prihvativ{i star~ev sud gotovo sa olak{anjem. "Ali razli~it od ostalih. Nije kao Gonilac, ni kao Prijatelj, koji nema lica, niti kao @ena Jasikin List, koja hodi {umom snova. Nije ni Vratar, niti Zmija. Ni Svira~ Na Liri, ni Rezbar, ni Lovac, iako se kao i oni pojavljuje u svetu-vremenu. Mogli smo da sanjamo Selvera poslednjih godina, ali to vi{e nije mogu}e; on je napustio san-vreme. Do{ao je u {umu, kroz {umu, gde li{}e pada, gde drve}e pada, bog koji poznaje smrt, bog koji ubija i koji se sam ponovo ne ra|a." Predvodnica je saslu{ala Koro Menine izve{taje i proro~anstva i odmah po~ela da dela. Proglasila je stanje pripravnosti u svom gradu Kadastu, postarala se da svaka porodica bude spremna za pokret, da ima pripravljenu hranu, kao i da se pripreme nosila za stare i bolesne. Poslala je mlade `ene u izvidnicu na jug i istok, nalo`iv{i im da brzo dostavljaju sve vesti o ludima. Postavila je jednu naoru`anu lova~ku dru`inu oko grada, dok su ostale kao i obi~no odlazile u pohode svake no}i. A kada je Selver oja~ao, pozvala ga je da izi|e iz doma i da joj ispri~a svoju pri~u; kako su ludi ubijali i porobljavali ljude na Sornolu i sekli {ume; kako su `itelji Kelme Deve poubijali lude. Nagnala je `ene i nesane mu{karce, koji nisu shvatali te stvari, da ih slu{aju i po nekoliko puta, sve dok nisu razumeli i dok se nisu upla{ili. Jer Ebor Dendep bila je prakti~na `ena. Kada joj je Veliki Sanjar, njen brat, kazao da je Selver bog, promenitelj, most izme|u stvarnosti, ona je to poverovala i odmah stala da dela. Na Sanjaru je le`ala odgovornost da bude oprezan, da bude siguran da mu je sud valjan. Njena du`nost potom je bila da prihvati taj sud i da se ravna prema njemu. On se starao o tome {ta mora da se uradi, a ona da se to sprovede u delo. "Svi gradovi {ume moraju ~uti", kazao je Koro Mena i predvodnica je smesta uputila mlade glasnike do predvodnica u drugim gradovima, koje su ih saslu{ale, pa poslale dalje svoje glasnike. Vesti o ubijanju u Kelme Devi i o Selveru ra{irile su se Severnim ostrvom, a zatim su pre{le i preko mora, do drugih zemalja; prenosile su se od usta do usta ili u vidu pisanih poruka; to nije i{lo brzo, budu}i da [umski narod nije imao hitrije kurire od glasnika-pe{aka; no, ni tako nije bilo r|avo.

17

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement