Page 157

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e kraj kupole i jedno vreme nije govorio sa Pjuom. Pju je zvi`dukao vel{ke tu`balice dok se Martin nije pobunio, a onda je Pju izvesno vreme prestao da govori. Dan pre nego {to je trebalo da stigne brod misije, Martin objavi da ide do Merioneta. "Mislio sam da }e{ mi pomo}i na kompjuteru da zavr{im analizu stena", re~e Pju, o`alo{}en. "To mo`e i Kaf. Hteo bih da jo{ jednom vidim [anac. Prijatno", dodade na nare~ju, nasmeja se i ode. "Kakav je to jezik?" "Argentinski. Zar ti nisam to ranije rekao?" "Ne znam." Posle izvesnog vremena mladi} dodade: "Mislim da sam zaboravio mnoge stvari." "Zapravo, i nije bilo va`no", re~e Pju, najednom shvativ{i koliko je bitan taj razgovor. "Ho}e{ li da mi pomogne{ sa kompjuterom, Kafe?" On klimnu. Pju je ostavio mnogo nedovr{enih stvari, pa im je posao oduzeo ~itav dan. Kaf je bio dobar saradnik, mnogo br`i i sistemati~niji i od samog Pjua. Njegov ravni glas, sada kada je ponovo progovorio, prili~no je nervirao Pjua; ali ni to nije bilo va`no, jer trebalo je izdr`ati samo jedan dan sa njime, a onda }e do}i brod, stara posada, drugovi i prijatelji. Tokom pauze za ~aj, Kaf re~e: "[ta }e se desiti ako se istra`iva~ki brod sru{i?" "Svi na njemu }e izginuti." "Mislio sam s nama." "S nama? Poslali bismo radijom SOS signale i `iveli na pola obroka sve dok ne stigne spasila~ka ekipa iz oblasti tri. To je na ~etiri i po E-godine odavde. Ovde mo`emo da prehranimo tri ~oveka, da vidim, mo`da ~etiri do pet godina. Bilo bi malo tesno." "Da li bi poslali krstaricu zbog tri ~oveka?" "Bi." Kaf vi{e nije govorio. "Dosta veselih spekulacija", re~e veselo Pju i ustade da se vrati na posao. No, istog trena polete u stranu, a stolica mu se izma~e ispod ruke; napravio je neku vrstu polupiruete i o{tro tresnuo o pod kupole. "Bogo moj", re~e on, vrativ{i se izra`avanju iz svog rodnog kraja, "{ta je to?" "Potres", re~e Kaf. [oljice uz plasti~ni kikot posko~i{e po stolu, rolna papira izlete iz kutije, ko`a kupole zatalasa se i nabra. Pod nogama im se zaori titanska buka, napola zvuk, napola podrhtavanje, podzvu~ni tutanj. Kaf je nepomi~no sedeo. Zemljotres ne pla{i ~oveka koji je devet puta poginuo u zemljotresu. Pju, bledog lica, krute, crne kose koja mu je {tr~ala oko glave, re~e: "Martin je u [ancu." "Kakvom {ancu?"

157

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement