Page 156

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Slede}ih dana uradio je nekoliko rutinskih poslova, bez tra`enja. Nije preduzimao ni{ta {to je zahtevalo inicijativu, a kada bi ga zamolili da uradi ne{to uop{te nije odgovarao. "Dobro se snalazi", re~e Pju argentinskim nare~jem. "Ne. Pretvara se u ma{inu. Radi ono za {ta je programiran, ne reaguje na bilo {ta drugo. Gore mu je nego dok ni{ta nije radio. Vi{e nije ljudsko bi}e." Pju uzdahnu. "Pa, laku no}", re~e on na engleskom. "Laku no}, Kafe." "Laku no}." To je rekao Martin. Kaf nije. Slede}eg jutra, tokom doru~ka, Kaf pru`i ruku preko Martinovog tanjira da dohvati dvopek. "Za{to nisi tra`io?" re~e Martin sa dobro}udno{}u prigu{enog o~ajanja. "Mogao sam ja da ti ga dodam." "Mogao sam da ga dohvatim", re~e Kaf svojim ravnim glasom. "Da, ali pazi. Kada zatra`i{ da ti neko doda ne{to, ka`e{ laku no} ili zdravo, takve stvari nisu va`ne, ali svejedno, kada neko ne{to ka`e ~ovek treba da odgovori..." Mladi} je nezainteresovano gledao Martina; o~i kao da mu nisu dopirale do osobe koju je gledao. "Za{to bih odgovarao?" "Zato {to ti je neko ne{to rekao." "Za{to?" Martin sle`e ramenima i nasmeje se. Pju sko~i i uklju~i seka~ kamena." Kasnije je rekao: "Mani se toga, molim te, Martine." "Maniri su od su{tinske va`nosti u malim, izdvojenim posadama, bar neka vrsta manira, {ta god bio zajedni~ki posao. U~ili su ga tome, te stvari znaju svi na dalekim svetovima. Za{to sve to namerno odbacuje?" "Govori{ li ti sebi laku no}?" "Pa {ta s tim?" "Zar ne vidi{ da Kaf nikada nije poznavao nikoga izuzev sebe?" Martin malo razmisli, a onda prasnu: "Onda, bogami, ~itavo to zame{ateljstvo sa kloniranjem ni{ta ne valja. [ta }e nam gomile iskopiranih genija, kada oni ~ak i ne znaju da postojimo?" Pju klimnu. "Mo`da bi bilo mudrije razdvajati klonove i uzgajati ih sa drugima. Ali ovako ~ine stvarno sjajan tim." "Da li? Ne znam ba{. Da je tamo bila grupa od deset prose~nih, nedelotvonih vanzemaljskih in`enjera, da li bi svi izginuli? [ta ako su, kada je stigao zemljotres i kada su stvari po~ele da se uru{avaju, {ta ako su sva ta deca potr~ala istim putem, mo`da dublje u rudnik, da bi spasla onoga koji je bio najdublje? ^ak je i Kaf bio napolju i krenuo unutra... To je hipoteza. Ali stalno ne{to mislim, od deset obi~nih, zbunjenih momaka, vi{e bi ih se izvuklo." "Ne znam. Istina je da istovetni blizanci ~esto umiru u pribli`no isto vreme, ~ak i ako nisu videli jedan drugog. Istovetnost i smrt, sve je to vrlo ~udno..." Dani su prolazili, crveno sunce gmizalo je preko tamnog neba, Kaf nije odgovarao kada bi mu se obratili, Pju i Martin svakog dana sve ~e{}e su re`ali jedan na drugoga. Pju se po`alio na Martinovo hrkanje. Uvre|en, Martin je pomerio le`aj na drugi

156

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement