Page 153

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "Ima li ne{to {to je trebalo da uradimo - da probamo." "Svi su mrtvi", re~e Martin polako, tiho. Pju le`e preko vre}e za spavanje, a ve} trenutak kasnije probudi ga neprijatni, uznemiruju}i zvuk borbe. On teturavo ustade, prona|e iglu, tri puta poku{a da je zabode bez uspeha, zatim zapo~e masa`u Kafovog srca. "Usta na usta", re~e on i Martin poslu{a. Ubrzo Kaf o{tro udahnu, kucanje srca mu se ustali, zgr~eni mi{i}i po~e{e da se opu{taju. "Koliko sam spavao?" "Pola sata." Stajali su oznojeni. Tle zadrhta, materijal kupole se zatalasa i ule`e. Libra je opet plesala strahotnu polku, svoj Totentanz. Sunce je, iako se uzdizalo, izgledalo sve ve}e i crvenije; gasovi i pra{ina sigurno su se podigli visoko u retku atmosferu. "[ta mu je, Ovene?" "Mislim da umire s njima." "Njima... Ali ka`em ti da su svi mrtvi." "Njih devetoro. Svi su mrtvi, smrvljeni ili ugu{eni. Svi su bili on, sav je bio sa~injen od njih. Izginuli su, a on sada pro`ivljava njihove smrti, jednu po jednu." "Uh, jad Bo`ji", re~e Martin. Slede}i put bilo je isto. Peti put bilo je gore, jer se Kaf borio i buncao, poku{avao da govori, ali nije uspevao da istisne re~i, kao da su mu usta bila zatvorena kamenjem ili blatom. Posle toga, napadi su oslabili, ali i on sam. Osmi napad do|e oko ~etiri i trideset; do pet i trideset Pju i Martin ~inili su sve {to mogu da zadr`e `ivot u telu koje je, bez ikakvog otpora, klizilo u smrt. Zadr`ali su ga, ali Martin re~e: "Slede}i }e ga dokusuriti." Tako je i bilo; ali Pju je ubacivao sopstveni dah u nepokretna plu}a, sve dok se i sam nije obeznanio. Probudio se. Kupola je bila neprozirna, a svetla poga{ena. Oslu{nuo je i za~uo disanje dva usnula ~oveka. Zaspao je i vi{e ga ni{ta nije budilo dok to nije u~inila glad. Sunce se nalazilo prili~no visoko iznad tamnih visoravni, a planeta je prestala da igra. Kaf je spavao. Pju i Martin pili su ~aj i gledali ga s ponosom vlasnika. Kada se Kaf probudi, Martin mu pri|e: "Kako si, stari?" Nije bilo odgovora. Martinovo mesto zauze Pju i zagleda se u sme|e, mutne o~i koje su zurile u njegove, ne vide}i ih. Kao i Martin, brzo se okrenuo na drugu stranu. Podgrejao je koncentrat hrane i odneo ga Kafu. "Hajde, ispij." Video je kako su se mi{i}i na Kafovom vratu zategli. "Pustite me da umrem", re~e mladi}. "Ti ne umire{." Kaf je govorio jasno i precizno: "Devet desetina mene je mrtvo. Nije me dovoljno ostalo u `ivotu." Ta preciznost uveri Pjua i on po~e da se bori protiv uverenosti. "Ne", re~e on o{tro. "Oni su mrtvi. Ostali. Ti nisi me|u njima, ti si `iv. Ti si D`on ^ou. Tvoj `ivot je u tvojim rukama." Mladi} je i dalje le`ao, zagledan u tamu koje nije bilo.

153

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement