Page 152

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Kaf je disao normalno, a boja mu se vratila; jo{ su mu jedino usne bile tamne. Nalili su jo{ po jednu ~a{u i seli pored njega uz medicinski priru~nik. "Ni~ega nema o cijanozi ili prestanku disanja u poglavljima '[ok' ili 'Potres mozga'. Sigurno nije ni{ta udahnuo dok je imao odelo na sebi. Ne znam. Isto toliko koristi imali bismo i od 'Maminog ku}nog travara'... 'Analni hemoroidi', fuj!" Pju zavitla knjigu na gornju povr{inu jedne kutije. Nije uspeo da dobaci, jer su ili on ili povr{ina kutije i dalje bili nemirni. "Za{to nije dao signal?" "Molim?" "Ono osmoro u rudniku nije imalo vremena. Ali on i devojka sigurno su bili napolju. Mo`da se ona nalazila kraj ulaza, pa je bila zahva}ena prvim klizanjem. On je svakako bio napolju, mo`da u kontrolnoj ku}ici. Utr~ao je, izvukao je napolje, stavio na sanke, po{ao prema kupoli. Za sve to vreme uop{te nije pritisnuo alarmno dugme u imodelu. Za{to?" "Pa, dobio je udarac po glavi. Ne verujem da je uop{te bio svestan da je devojka mrtva. Nije vladao sobom. Ali i da jeste, ne znam da li bi se setio da nam uputi signal. Oni su, pomo}i radi, tra`ili jedno drugo." Martinovo lice bilo je poput indijanske maske, sa brazdama u uglovima usana i o~ima od tamnih komada uglja. "Je li? [ta li je onda osetio tada, kada je po~eo zemljotres, a on bio napolju, sam..." Umesto odgovora, Kaf po~e da vri{ti. Zatim pade sa vise}eg le`aja uz te{ke gr~eve ~oveka koji se gu{i, smesta obori Pjua razmahanim rukama, saplete se preko gomile kutija i pade na pod, plavih usana, belih o~iju. Martin ga odgurtnu nazad na le`aj i dade mu kiseonika, zatim kleknu pored Pjua koji je sedeo i brisao pose~enu jagodicu. "Ovene, jesi li dobro, ho}e li ti biti dobro, Ovene?" "Mislim da jesam", re~e Pju. "Za{to mi time trlja{ lice?" Bilo je to kratko par~e kompjuterske trake, sada umrljano Pjuovom krvlju. Martin ga baci. "Mislio sam da je ubrus. Isekao si obraz na toj kutiji tamo." "Je li ga pro{lo?" "Izgleda." Gledali su Kafa koji je le`ao uko~en, sa zubima pretvorenim u belu crtu izme|u tamnih, stisnutih usana. "Kao epilepsija. Mo`da je povreda mozga?" "[ta misli{ o tome da mu damo punu dozu meprobamata?" Pju zavrte glavom. "Ne znam {ta je sve bilo u onome {to sam mu ubrizgao zbog {oka. Ne `elim da ga predoziram." "Mo`da }e sada prespavati celu stvar." "I sam bih to voleo. Imam ose}aj da izme|u zemljotresa i njega ne mogu da se odr`im na sopstvenim nogama." "Ima{ tu gadan rez. Sredi ga, ja }u jo{ malo ostati s njim." Pju o~isti pose~eni obraz i svu~e ko{ulju, a zatim zastade.

152

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement