Page 151

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e pukotinama. Iz nekih je curio beli~asti gas, tako da se sun~eva svetlost prelamala na povr{ini gasnog bazena kao u vodi mutnog crvenog jezera. "Nije rudnik kriv. Nije bilo gre{ke u njemu!" Pju se brzo vrati do njega. "Ne, nema gre{ke, Martine - vidi, sigurno nisu svi bili zajedno unutra." Martin ga je sledio, tragaju}i izme|u izlomljenih ma{ina najpre utu~eno, a zatim sve `ivlje. On primeti vazdu{ne sanke. Sletele su iz pravca severa i zabile se ukoso u jamu ispunjenu koloidnom pra{inom. Nosile su dva putnika. Jedan je bio dopola prekriven pra{inom, ali merni ure|aji njegovog odela normalno su funkcionisali; drugi je, privezan, visio sa nagnutih sanki, im-odelo mu je bilo razderano na polomljenim nogama, a telo smrznuto poput kamena. To je bilo sve {to su na{li. Po{to to preporu~uju i obi~aji i pravila, smesta su kremirali poginulog laserskim pi{toljima koje su nosili po propisu i koje nikada ranije nisu upotrebili. Znaju}i da }e mu pripasti muka, Pju podi`e pre`ivelog na dvosede sanke i posla Martina u kupolu sa njime. Zatim povrati, izbaci ostatke iz odela i, na{av{i neo{te}ene ~etvorosede sanke, po|e za Martinom, tresu}i se kao da se Librina hladno}a probila do njega. Pre`iveli je bio Kaf. Bio je u stanju dubokog {oka. Na zatiljku su mu prona{li oteklinu koja je mogla da zna~i potres mozga, ali nije bilo nikakvih vidljivih preloma. Pju donese dve ~a{e s koncentratom hrane i dve posude s akvavitom. "Hajde", re~e on. Martin poslu{a i ispi napitak. Posedali su na kutije u blizini vise}ih postelja i nalili akvavit. Kaf je le`ao nepokretan, vo{tanog lica, glatke, crne kose rasute po ramenima, uko~ene usne bile su mu malo razdvojene da bi propustile dahtavo disanje. "Bi}e da je to bio prvi udar, onaj veliki", re~e Martin. "Sigurno je ~itavu strukturu oborio postrance. Sve dok se nije uru{ila. Mora da u pobo~nim stenama ima gasa, kao u onim formacijama u trideset prvom kvadrantu. Ali nije bilo nikakvog nagove{taja..." i dok je to govorio, svet polete ispod njih. Stvari posko~i{e i zaklopara{e, vi~u}i: Ha! Ha! Ha! "Ovo je bilo kao u ~etrnaest ~asova", re~e Razum drhtavo Martinovim glasom, me|u par~i}ima i ru{evinama sveta. Ali Nerazum ustade, dok se buka sti{avala, a stvari prestajale da ple{u, i po~e glasno da vri{ti. Pju sko~i preko svog prolivenog akvavita i poku{a da zadr`i Kafa u le`aju. Mi{i}avo telo samo ga strese sa sebe. Martin mu pritisnu ramena. Kaf je vri{tao, borio se, gu{io; lice mu je pobledelo. "Oksi", re~e Pju, a ruka mu instinktivno prona|e pravu iglu; dok je Martin pridr`avao masku, un zabode iglu u blizini nerva vagusa, vra}aju}i Kafa u `ivot. "Pojma nisam imao da se razume{ u te stvari", re~e Martin, zadihan. "Lazarov ubod, otac mi je bio lekar. ^esto poma`e", re~e Pju. "Hteo bih tog pi}a koje sam prosuo. Da li je zemljotres gotov? Ja ne umem da ka`em." "Naknadni udari. Nije to samo tvoja drhtavica." "Za{to se gu{io?" "Ne znam, Ovene. Pogledaj u priru~nik."

151

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement