Page 150

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "Ali koliko bi miliona ko{tala tolika rulja? Ve{ta~ke materice i sve te stvari. Bilo bi te{ko dr`ati to u tajnosti, osim kada bi imali ~itavu planetu za sebe... Pre Gladi, kada je Zemlja imala nacionalne vlade, pri~alo se o tome: klonirajte najbolje vojnike, napravite ~itave legije. Ali nestalo je hrane pre nego {to su stigli da se poigraju time." Razgovarali su prijateljski, kao i obi~no. "^udno", re~e Martin, `va}u}i. "Jutros su nas rano napustili, zar ne?" "Svi sem Kafa i Zajin. Mislili su da danas izvade prvu turu. O ~emu je re~?" "Nisu se vratili na ru~ak." "Sigurno ne}e umreti od gladi." "Oti{li su u sedam." "Jesu." Onda Pju shvati. Imali su zalihe vazduha za osam sati. "Kaf i Zajin poneli su rezervne boce kada su po{li. Imali su ih ~itavu gomilu." "Jesu, ali sve su vratili radi ponovnog punjenja." Martin ustade i pokaza prema jednoj od gomila stvari koje su izdelile kupolu na hodnike i odaje. "Na svakom im-odelu postoji alarmni ure|aj." "Nije automatski." Pju je bio umoran i gladan. "Sedi i jedi, ~ove~e. Umeju oni i sami da brinu o sebi." Martin sede, ali nije jeo. "Bio je jak zemljotres, Ovene. Onaj prvi. Dovoljno jak da se upla{im." Posle pauze Pju uzdahnu i re~e: "Dobro." Bez imalo odu{evljenja izvadili su dvosede sanke koje su im uvek bile na raspolaganju i odvezli se prema severu. Dugi zalazak sunca sve je prekrio otrovno crvenom sluzi. Vodoravna svetlost i senke ote`avale su im vidljivost, podigle su pred njima zidove od la`nog gvo`|a kroz koje su proletali, pretvorile dolinu iza ^eljusti pakla u ogromnu jamu ispunjenu krvavom vodom. Oko ulaza u tunel ~itav haos ma{inerije, kranova, kablova, servomotora, to~kova, ma{ina-kopa~ica, robo-kola, kliza~a i kontrolnih ku}ica nahereno je {tr~ao u crvenoj svetlosti. Martin sko~i sa sanki i utr~a u rudnik. Zatim istr~a do Pjua. "O Bo`e, Ovene, sru{ilo se", re~e on. Pju u|e, a na pet metara od ulaza ugleda svetlucavi, vla`ni, crni zid kojim se tunel zavr{avao. Odskora izlo`en vazduhu, delovao je organski, poput tkiva utrobe. Ulaz u tunel, pro{iren eksplozijama i sa dvosmernom {inskom vezom postavljenom za robokola, u~inio mu se neizmenjen, sve dok nije primetio na hiljade pau~inastih pukotina u zidovima. Pod je bio pokva{en nekom lepljivom te~no{}u. "Bili su unutra", re~e Martin. "Mo`da su i dalje. Sigurno su imali rezervne boce sa vazduhom..." "Pogledaj, Ovene, pogledaj bazaltni krov, zar ne vidi{ {ta je napravio zemjotres, pogledaj." Niska grba tla koja je natkriljavala pe}ine i dalje je odavala nestvarni utisak opti~ke varke. Izokrenula se, utonula u sebe, ostaviv{i prostrano ulegnu}e ili udubljenje. Dok je Pju kora~ao po njemu, video je da je i ono prekriveno mnogobrojnim si}u{nim

150

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement