Page 15

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e njihove sluge. Nju je jedan silovao, a zatim je umrla. Ja sam napao luda koji je bio kriv za njenu smrt. On bi i mene ubio, da me jedan drugi lud nije spasao, a onda i oslobodio. Napustio sam Sornol, gde nijedan grad nije bezbedan od ludi, i do{ao ovamo, na Severno ostrvo; nastanio sam se na obali Kelme Deve, u Crvenim gajevima. A onda su ludi i tu do{li i po~eli da seku svet. Uni{tili su grad Penle. Zarobili su stotinu mu{karaca i `ena, napravili od njih sluge i smestili ih u tor. Mene nisu uhvatili. Pridru`io sam se ostalima koji su pobegli iz Penlea i oti{li smo da `ivimo u mo~varama severno od Kelme Deve. Ponekad, no}u, vra}ao sam se me|u ljude u toru ludi. Tada sam saznao da je tamo i onaj koga sam poku{ao da ubijem. U prvi mah sam pomislio da to ponovo probam; ili da oslobodim ljude iz tora. Ali stalno mi je pred o~ima stajao prizor drve}a koje pada, sveta koji seku i koji biva ostavljen da istruli. Mu{karci su mogli da pobegnu, ali ne i `ene, koje su bile bolje ~uvane, a one su ve} po~ele da umiru. Razgovarao sam sa ljudima koji su se krili u mo~varama. Svi smo bili veoma zapla{eni i veoma ljuti i nismo imali na~ina da se oslobodimo tog straha i srd`be. I tako, posle dugih razgovora i dugog sanjanja, skovali smo plan; do{li smo po danu i poubijali lude iz Kelme Deve strelama i lova~kim kopljima; zapalili smo im grad i naprave. Ni{ta nismo ostavili. Ali onaj je prethodno oti{ao, a zatim se sam vratio. Ja sam pevao nad njim, pa sam ga pustio da ponovo ode." Selver za}uta. "I?" pro{aputa Koro Mena. "Onda je do{ao lete}i brod iz Sornola i stao da nas lovi po {umi, ali nije na{ao nikoga. Zato su zapalili {umu; ali padala je ki{a, tako da se vatra brzo ugasila. Ve}ina ljudi koje smo oslobodili iz tora, kao i ostali, uputili su se na sever i istok, prema brdima Hole; bojali smo se da mnogo ludi mo`e krenuti u lov na nas. Ja sam po{ao sam. Ludi me poznaju, razumete, znaju moje lice; to me pla{i, kao i one sa kojima sam." "Kakva ti je to rana?" upita Torber. "Onaj me je pogodio; njihovim oru`jem; ali ja sam pevao nad njim, pa ga pustio." "Sam si oborio diva?" upita Torber uz okrutan sme{ak, spreman da poveruje. "Nisam bio sam. Sa mnom su bila jo{ tri lovca, a imao sam i njegovo oru`je. Evo ga." Torber ustuknu pred revolverom. Nekoliko trenutaka niko ni{ta nije progovorio, a onda Koro Mena re~e: "Ono {to si nam ispri~ao veoma je crno, a put vodi nizbrdo. Da li si ti sanjar u tvom domu?" "Bio sam. Ali vi{e nema doma E{reta." "Svejedno; obojica govorimo Stari jezik. Kada si mi se obratio me|u vrbama Aste, kazao si: 'Gospodaru Sanjare'. To i jesam. Sanja{ li ti, Selvere?" "Retko sada", uzvrati Selver, pokoran katehizmu, dr`e}i pognuto lice puno o`iljaka, sa znacima groznice. "Budan?" "Budan." "Sanja{ li valjano?" "Ne."

15

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement