Page 148

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e mnogo takvih razlika, fizi~kih i psihi~kih; priroda je mo`da i bila istovetna, ali odgajanje nije. Samo, te razlike bilo je te{ko uo~iti. Deo pote{ko}a nastajao je i usled toga {to oni nikada nisu stvarno razgovarali sa Pjuom i Martinom. [alili su se s njima, bili ljubazni, uvek se lepo slagali. Ni{ta nisu pru`ali. Nije bilo ni~ega na {ta se ~ovek mogao po`aliti; bili su vrlo prijatni, ispoljavali su standardnu ameri~ku dru`eljubivost. "Dolazi{ li iz Irske, Ovene?" "Niko ne dolazi iz Irske, Zajin." "Ima puno Amerikanaca irskog porekla." "Svakako, ali nema Iraca. Dve hiljade na ~itavom ostrvu, koliko je meni poznato. Zna{, oni nisu uveli kontrolu ra|anja, pa im je ponestalo hrane. Kada je do{la tre}a glad, vi{e uop{te nije bilo Iraca, izuzev sve{tenika, a oni se svi pridr`avaju celibata, ili bar gotovo svi." Zajin i Kaf se usiljeno nasme{i{e. Oni nisu znali za verski fanatizam, niti za ironiju. "[ta si ti onda po narodnosti?" upita Kaf, a Pju odgovori: "Vel{anin." "Da li to Martin i ti razgovarate na vel{kom?" [ta te se ti~e, pomisli Pju, ali odgovori: "Ne, to je njegov jezik, a ne moj: argentinski. Ogranak {panskog." "Nau~io si ga radi va{ih poverljivih razgovora?" "Od koga to da krijemo razgovore? Re~ je naprosto o tome da ~ovek ponekad po`eli da progovori maternji jezik." "Da li je Vel{ neobi~an?" upita Zajin. "Vel{? Ah, Vels, tako se zove. Jeste, Vels je neobi~an." Pju uklju~i seka~ kamenja, koji je izlu|uju}om piskom spre~io svaki dalji razgovor, a dok je pi{talo, on okrenu le|a i re~e jednu nepristojnu re~ na vel{kom. Te no}i koristili su argentinski radi poverljivih razgovora. "Da li se uvek pari isto dvoje, ili se menjaju svake no}i?" Martin je delovao iznena|eno. Na tren je imao izraz la`ne stidljivosti, koji uop{te nije odgovarao njegovim crtama lica. Toga nestade. I on je bio radoznao. "Ja mislim da oni to rade nasumce." "Ne {ap}i, ~ove~e, zvu~i pokvareno. Ja mislim da se smenjuju." "Po planu?" "Tako da nikoga ne izostave." Martin se vulgarno nasmeja i uti{a se. "A mi? Nas nisu presko~ili?" "Nisu ni razmi{ljali o tome." "[ta ako zamolim neku od cura?" "Ispri~a}e ostalima, pa }e kolektivno odlu~iti." "Nisam im ja bik", re~e Martin, a tamno, te{ko lice mu pocrvene. "Ne}e one mene da procenjuju..." "Polako, ma~isto", re~e Pju. "Misli{ li da zamoli{ neku." Martin mrgodno sle`e ramenima. "Nek' se dr`e i dalje svog incesta." "Da li je to incest ili masturbacija?" "Briga me, sve dok to rade da ih ja ne ~ujem!"

148

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement