Page 147

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e "U slede}em skoku", re~e Martin, "voleo bih da prona|em planetu na kojoj nema ba{ ni~ega za eksploataciju." "Ovo si sam prona{ao." "Vi{e me ne pu{taj od ku}e." Pju je bio zadovoljan. Nadao se da }e Martin hteti da nastavi rad s njime, ali nijedan od njih nije voleo da mnogo pri~a o svojim ose}anjima, a on se ustezao da upita. "Poku{a}u", re~e on. "Mrzim ovo mesto. Svi|aju mi se pe}ine, zna{. Zato sam i do{ao ovamo. ^ista opsednutost. Ali ova planeta je ku~ka. Zla. Ovde nikada ne mo`e{ da se opusti{. Pretpostavljam da }e ovi ipak umeti da se sna|u. Razumeju se u posao." "Mlade nade, {ta li?" re~e Pju. Mlade nade pojavi{e se, guraju}i se, uz lestve, poneso{e Martina kraj ulaza i za`agori{e oko njega: "Imamo li dovoljno potpornog materijala? - Da, ukoliko jedan od servo motora za va|enje pretvorimo u o~vr{}iva~. - Je li to dovoljno da izdr`i miniudar? - Kaf mo`e da prora~una naprezanje." Pju je ponovo uklju~io interkom da bi ih ~uo; pogledao ih je, mno{tvo misli brbljanih u nestrpljivom umu, zatim Martina koji je }utke stajao me|u njima, pa ^eljust pakla i njene neravne zidove. "Dogovoreno. Kako vam se ~ini kao preliminarni plan, Martine?" "Vi odlu~ujete", re~e Martin. U roku od pet dana D`onovi su istovarili i pripremili sav materijal i opremu i po~eli sa otvaranjem rudnika. Radili su savr{eno delotvorno. Pju je istovremeno bio o~aran i prestravljen njihovom delotvorno{}u, pouzdano{}u, nezavisno{}u. Nije im bio ni od kakve koristi. Klon bi, razmi{ljao je on, zaista mogao biti potpuno uravnote`eno, samodovoljno ljudsko bi}e. Kad jednom odraste, ne bi mu vi{e bila potrebna ni~ija pomo}. Bio bi dovoljan samom sebi fizi~ki, seksualno, emotivno, intelektualno. Ma {ta da uradi neki njegov ~lan, uvek je imao podr{ku i odobravanje svojih drugova, svojih drugih ja. Niko im vi{e nije bio potreban. Po dva klona ostajala su u kupoli i vr{ila prora~une i vodila administraciju, ~esto putuju}i sankama do rudnika radi merenja i testiranja. To su bili matemati~ari, Zajin i Kaf. U stvari, kao {to je objasnila Zajin, svih desetoro steklo je potpuno matemati~ko obrazovanje od tre}e do dvadeset prve godine, ali izme|u dvadeset prve i dvadeset tre}e ona i Kaf nastavili su s matematikom, dok su ostali poja~ali studije drugih struka, geologije, rudarstva, ma{instva, elektronike, robotike, primenjene atomistike i tako dalje. "Kaf i ja ose}amo", re~e ona, "da smo deo klona koji je najbli`i onome {to je D`on ^ou bio u ranijem `ivotu. Ali, naravno, on se uglavnom bavio biomatematikom, a nas u toj oblasti nisu mnogo obrazovali." "Bili smo im najpotrebniji na ovom polju", re~e Kaf s patriotskim ponosom koji su ponekad ispoljavali. Uskoro su Pju i Martin nau~ili da razlikuju ovaj par od ostalih, Zajin po pona{anju, a Kafa jedino po o{te}enom noktu domalog prsta leve ruke, {to je bilo posledica pogre{no naciljanog ~eki}a u {estoj godini. Bez sumnje je me|u njima bilo jo{

147

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement