Page 143

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e je u bogatijim zemljama ve}ina poumirala, a retki uspevali da `ive dobro, u Britaniji su samo neki poumirali, a niko nije `iveo dobro. Svi su postali mr{avi. Sinovi su im bili su mr{avi, njihovi unuci mr{avi, mali, tankih kostiju, podlo`ni infekcijama. U vreme kada se civilizacija pretvorila u liniju fronta, Britanci su ostali u redovima i na taj na~in pre`ivljavanje najja~ih zamenili pre`ivljavanjem najpo{tenijih. Oven Pju bio je skvr~en, sitan ~ovek. Svejedno, bio je tu gde jeste. U tom trenutku vi{e je `eleo da nije. Tokom doru~ka D`on re~e: "Voleli bismo da nas upoznate sa stanjem, kapetane Pju." "Samo Ovene." "Ovene, treba da napravimo radni plan. Ima li novosti u vezi sa rudnikom od kako ste poslali Misiji poslednji izve{taj? Va{e izve{taje videli smo kada je Paserina stigla na orbitu planete V, gde je i sada." Martin nije odgovarao, iako je rudnik bio njegovo otkri}e i njegov projekat, tako da je Pju morao svojski da se potrudi. Bilo je te{ko razgovarati sa njima. Ista lica, svako s istim izrazom inteligentnog zanimanja, sva nagnuta prema njemu naspram stola pod gotovo istim uglom. Svi su istovremeno klimali glavama. Preko znaka Eksploatacionih trupa na odelima imali su trake s imenom, prezime naravno ^ou, a ime D`on, ali srednje ime razli~ito. Mu{karci su bili Alef, Kaf, Jod, Gimel i Samed; `ene Sadhe, Dalet, Zajin, Bet i Re{. Pju je poku{ao da koristi imena, ali se odmah predao; ponekad nije uspevao ni da pogodi ko je govorio, jer glasovi su im bili vrlo sli~ni. Martin je namazao dvopek maslacem i sa`vakao ga, a onda se kona~no ume{ao: "Vi ste tim. Je li tako?" "Ta~no!" reko{e dva D`ona. "Bo`e, kakav tim! Nisam odmah shvatio. Koliko svako od vas zna {ta ostali misle?" "Nimalo, zapravo", odgovori Zajin, jedna od devojaka. "Nikakav ESP, nikakve neobi~ne stvari. Ali razmi{ljamo sli~no. Imamo potpuno istu spremu. Uz iste podsticaje, pred istim problemima, verovatno }emo istovremeno na}i ista re{enja. Obja{njavanje je jednostavno - ~esto nije ni potrebno. Vrlo retko do|e do nesporazuma. To nam zaista olak{ava zajedni~ki rad." "Hriste, svakako", re~e Martin. "Tokom {est meseci Pju i ja sedam sati od svakih deset tra}imo na me|usobno nerazumevanje. Kao i ve}ina ljudi. A {ta je sa vanrednim stanjima, da li ste isto toliko dobri kada nai|ete na neo~ekivani problem kao i nor... nepovezan tim?" "Statistike do sada ka`u da jesmo", spremno odgovori Zajin. Mora biti da klone uve`bavaju, pomisli Pju, da o~ekuju pitanja, da uveravaju i obja{njavaju. Sve {to su govorili imalo je blagi i u{togljeni oblik odgovora na{minkanih za javnost. "Ne mo`emo davati ideje jedni drugima kao {to to ~ine ~lanovi timova sastavljenih od pojedinaca, ali imamo prednost koja to nadokna|uje. Kloni se dobijaju od najboljeg ljudskog materijala,

143

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement