Page 138

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Po{av{i niz stepeni{te odlu~ila je, mrgodno, da ostane i vidi strane studente. Ali onda }e izi}i. Bili su to vrlo mladi studenti, vrlo ozbiljni: golubijih o~iju, ~upava, draga stvorenja sa zapadne polulopte, Benbili i kraljevstvo Manda, devojke u belim pantalonama, mladi}i u duga~kim kiltovima, sve ratni~ki i arhai~no. Govorili su o svojim nadama. "Mi u Mandu toliko smo daleko od revolucije da smo joj mo`da blizu", re~e jedna devojka, ~e`njivo i nasme{eno: "Krug `ivota!" - i ona pokaza kako se krajnosti dodiruju u krugu njenih vitkih, tamnoputih prstiju. Amai i Aevi slu`ili su ih belim vinom i crnim hlebom, gostoprimstvo Ku}e. Ali posetioci, nenametljivi, svi ustado{e da krenu posle jedva pola sata. "Ne, ne, ne", re~e Laia, "ostanite ovde, razgovarajte sa Aevijem i Ama. Samo je posredi to da se uko~im od sedenja, vidite, moram da promenim polo`aj. Bilo je tako lepo upoznati vas, ho}ete li ponovo do}i da me vidite, mala moja bra}o i sestre, uskoro?" Jer srce joj je pri{lo uz njih, a njihova uz nju, pa je izmenjala poljupce u krug, nasmejana, odu{evljena tamnim, mladim obrazima, o~ima punim ljubavi, mirisnom kosom, pre nego {to se odgegala na sprat. Zaista je bila malo umorna, ali oti}i gore i odremati zna~ilo bi poraz. @elela je da izi|e. Izi}i }e. Nije bila sama napolju jo{ od - kada? Od zime! Pre udara. Nikakvo ~udo da je postajala morbidna. Bila je to redovna zatvorska kazna. Napolju, na ulicama, eto gde je `ivela. Tiho je izi{la na bo~na vrata ku}e, pored povrtnjaka, na ulicu. Uska traka kiselog gradskog zemlji{ta divno je obdelavana i proizvodila je lepu letinu pasulja i ceee, ali Laino oko za povrtarstvo nije bilo prosvetljeno. Razume se, bilo je jasno da anarhisti~ke zajednice, ~ak i u prelaznim vremenima, moraju delati u smeru optimalnog samoodr`avanja, ali kako se to ostvarivalo preko stvarnog zemlji{ta i bilja nije je se ticalo. Time su se bavili ratari i agronomi. Njen posao bio je na ulicama, bu~nim, smrdljivim ulicama od kamena, tamo gde je odrasla i `ivela ~itav `ivot, izuzev petnaest godina u zatvoru. Ponosno je pogledala pro~elje Ku}e. To {to je sagra|ena kao banka pru`alo je naro~ito zadovoljstvo njenih sada{njim stanovnicima. Dr`ali su vre}e bra{na po trezorima za novac otpornim na bombe i starili jabukova~u u pretincima sefova. Nad ornamentiranim stubovima okrenutim ulici i dalje je stajao uklesan natpis: "Bankarsko udru`enje nacionalnih investitora i kreditora u poljoprivredi". Pokret nije bio jak u imenima. Nisu imali zastavu. Slogani su dolazili i odlazili kako je bilo potrebno. Uvek se mogao urezati krug `ivota po zidovima i plo~nicima na kojima bi ih vlasti videle. Ali kada su imena bila u pitanju, uvek su bili ravnodu{ni, prihvataju}i i zanemaruju}i sva imena koja su im davana, u strahu da }e ih utamni~iti i registrovati ih, bez straha da }e ispasti apsurdni. Zbog toga, ova najpoznatija i druga po starosti od svih kooperativnih Ku}a nije imala drugog imena osim Banka. Gledala je na {iroku i tihu ulicu, ali samo jedan blok dalje po~injala je Tameba, otvorena tr`nica, nekada slavna kao sredi{te crne berze psihogenika i teratogenika, sada svedena na povr}e, polovnu ode}u i bedne va{arske predstave. Njena raskala{na `ivotnost je nestala, ostaviv{i samo poluparalizovane alkoholi~are, narkomane, bogalje,

138

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement