Page 136

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Kada je imala {est godina i kada je tatim prijatelj Gadeo dolazio da razgovara o politici sa tatom posle ve~ere, stavila bi ogrlicu boje zlata koju je mama na{la u |ubretu i donela joj je. Bila je tako kratka da je uvek ostajala skrivena ispod okovratnika, tamo gde niko nije mogao da je vidi. Volela je da bude tako. Sedela je na pragu i slu{ala ih kako govore i znala da je lepa za Gadea. Bio je crnomanjast, belih, blistavih zuba. Ponekad ju je zvao 'lepa Laia'. "Eno moje lepe Laie!" Pre {ezdeset {est godina. "[ta? Glava mi je sva smu{ena. Imala sam u`asnu no}." Bilo je to istina. Spavala je jo{ manje nego obi~no. "Pitao sam da li ste videli jutro{nje novine." Klimnula je. "Zadovoljni ste zbog Soinehea?" Soinehe je bila provincija Tua koja je sino} proglasila secesiju od tuvijanske dr`ave. Bilo mu je drago zbog toga. Beli zubi su mu sevali u tami, lice je bilo napeto. Lepa Laia. "Da. I zabrinuta." "Znam. Ali ovoga puta je prava stvar. To je po~etak kraja vlade u Tuu. Nisu ~ak ni poku{ali da narede trupama da odu u Soinehe, znate. To bi samo izazvalo vojnike da se ranije pobune, i oni to znaju." Slo`ila se s njim. I sama je osetila tu sigurnost. Ali nije mogla da deli njegovo odu{evljenje. Posle ~itavog `ivota pro`ivljenog u nadi zbog toga {to ne postoji ni{ta drugo izuzev nade, ~ovek gubi ose}anje radosti u pobedi. Pravom ose}aju likovanja mora da prethodi pravo o~ajanje. Odu~ila se od o~ajanja jo{ davno. Nije bilo vi{e likovanja. ^ovek je naprosto nastavljao. "Ho}emo li danas da dovr{imo ona pisma?" "Dobro. Koja pisma?" "Ljudima sa severa", re~e on bez nestrpljenja. "Sa severa?" "Parheo, Oaidun." Ro|ena je u Parheu, prljavom gradu na prljavoj reci. Nije do{la ovde, u glavni grad, sve dok nije napunila dvadeset drugu i bila spremna da donese revoluciju. Iako je u tim danima, pre nego {to su je ona i ostali valjano osmislili, to bila vrlo `utokljuna i nedotupavna revolucija. [trajkovi za bolje nadnice, pravo glasa za `ene. Glasanje i nadnice - Mo} i Novac, za ljubav Bo`ju! Pa, ~ovek ipak {to{ta nau~i za pedeset godina. Ali onda sve mora da zaboravi. "Po~nimo sa Oaidunom", re~e ona i sede u stolicu sa naslonom. Noi je bio za radnim stolom, spreman da se lati posla. ^itao joj je odlomke iz pisama na koja je trebalo da odgovori. Ona poku{a da obra}a pa`nju i uspela je toliko da je izdiktirala jedno celo pismo i zapo~ela drugo. "Upamtite da je u ovoj fazi va{e bratstvo izlo`eno pretnji... ne, opasnosti... od..." Petljala je dok Noi ne predlo`i: "Opasnosti od obo`avanja vo|a?"

136

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement