Page 133

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e slomiti pre ove zemlje; revolucija }e najpre pobediti tamo. Kao da je to bilo bitno! Ne}e biti vi{e nacija. A opet, na neki na~in, bilo je bitno, ~inilo ju je pomalo hladnom i tu`nom - zavidljivom, zapravo. Od svih bezgrani~nih gluposti. Nije se mnogo uklju~ivala u razgovor i uskoro je ustala da ode do svoje sobe, ose}aju}i sa`aljenje prema samoj sebi. Nije bila u stanju da deli njihovo odu{evljenje. Bila je izvan toga, zaista izvan. Nije to lako, re~e ona sebi kao da se pravda, uz napor se uspinju}i stepeni{tem, prihvatiti da si izvan svega kada si bila u tome, u samom sredi{tu, tokom pedeset godina. Oh, za ljubav Bo`ju. Cvili{! Ostavila je stepeni{te i samosa`aljenje iza sebe i u{la u svoju sobu. Bila je to dobra soba i bilo je dobro da bude sama sa sobom. Bilo je to veliko olak{anje. Iako nije bilo ba{ sasvim ispravno. Postojala su deca u podrumima u kojima su `ivela po petoro u sobama ne ve}im od ove. Uvek je bilo vi{e ljudi koji su voleli da `ive u odonjanskoj ku}i nego da budu valjano sme{teni. Imala je tu veliku sobu samo za sebe jedino zbog toga {to je bila starica koja je do`ivela mo`dani udar. I mo`da zbog toga {to je bila Odo. Da nije bila Odo, ve} samo starica koju je udarila kap, da li bi je imala? Vrlo verovatno. Na kraju krajeva, ko bi, do |avola, `eleo da deli sobu sa benavom staricom? Ali bilo je te{ko biti siguran. Favoritizam, elitizam, obo`avanje vo|a gmizavo su se vra}ali i nicali odasvud. Ali ona se i nije nadala da }e ih videti izbrisane tokom svog `ivota, u jednom pokolenju; samo Vreme donosi velike promene. U me|uvremenu bila je to lepa, prostrana, sun~ana soba, odgovaraju}a za benavu staricu koja je zapo~ela svetsku revoluciju. Njen sekretar sti}i }e za jedan sat da joj pomogne da obavi dnevni posao. Odvukla se do radnog stola, divnog, velikog komada name{taja, poklona od stolarskog sindikata u Niu, zbog toga {to je neko ~uo njenu primedbu kako je jedini komad name{taja za kojim je ikada stvarno ~eznula bio radni sto sa ladicama i dovoljno prostora odozgo... Proklet bio, vrh je bio prakti~no prekriven papirima sa prika~enim bele{kama, uglavnom pisanim Noijevim sitnim, razgovetnim rukopisom: Hitno - Severne oblasti Posavet. sa R.T? Njen sopstveni rukopis vi{e nije bio isti posle Asieove smrti. Bilo je to ~udno, kad bolje razmisli{ o svemu. Na kraju krajeva, tokom pet godina posle njegove smrti napisala je ~itavu Analogiju. A bila su tu i pisma koja je onaj visoki stra`ar sa vodenastosivim o~ima, kako mu be{e ime, nije va`no, krijum~ario za nju iz Tvr|ave tokom dve godine. Sada su ih zvali Zatvorska pisma, a izi{la su u desetak razli~itih izdanja. Sve te stvari, pisma za koja su joj ljudi govorili da su toliko puna 'duhovne snage' - {to je verovatno zna~ilo da je lagala samu sebe u o~i sve do iznemoglosti dok ih je pisala, poku{avaju}i da podigne sebi moral - i Analogija koja je sigurno bila najpostojaniji intelektualni rad koji je ikada na~inila, sve to bilo je napisano u Tvr|avi u Driu, u }eliji, posle Asieove smrti. ^ovek mora ne{to da radi, a u Tvr|avi dozvoljavaju posedovanje hartije i pera... Ali sve to je napisano `urnom, {krabaju}om rukom koju nikada nije ose}ala kao svoju, ne sopstvenu poput okruglih, crnih svitaka rukopisa Dru{tva bez vlade, {etrdeset i pet godina starih. Taviri je odneo sa sobom u `ivi kre~ ne samo `elju njenog tela i srca, nego ~ak i njen dobar, jasan rukopis.

133

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement