Page 121

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e Sed i podbuo, poput kakvog pauka koji prede mre`u po razvalinama, on se okrenu i uputi se teturavo prema podrumima u kojima se krio od dnevne svetlosti. Vode}i prugastog vetrohata iz Halana, Semleja ostavi svoj stari dom i pe{ice si|e niz strmo brdo, pro|e kroz srednja~ko selo u kome je pozdravi{e sa mrzovoljnim uva`avanjem, pa preko polja i pa{njaka, gde su pasli krupni, poludivlji herilori potkresanih krila, sti`e u dolinu zelenu poput obojene zdele do vrha pune sun~eve svetlosti. U dubini te doline le`alo je selo Fija, i dok se spu{tala vode}i svog hata, mali, vi`ljasti ljudi pojuri{e prema njoj iz svojih koliba i vrtova, smeju}i se i izvikuju}i slaba{nim tankim, glasovima. "Zdravo da si, halanska nevesto, gospodarice Kirijena, vetrovko, Semlejo predivna!" Nadevali su joj ljupka imena, a njoj se dopadalo da ih slu{a; uop{te nije marila za njihov smeh, jer oni su se smejali svemu {to bi izgovorili, a tako je i ona postupala. Govorila je i smejala se. Stajala je onako visoka u duga~kom, plavom ogrta~u usred njihove razigrane dobrodo{lice. "Zdravo da ste, svetli narode, `itelji sunca. Fije, prijatelji ljudi." Poveli su je u selo i uveli u jednu od svojih prozra~nih ku}a, de~ica koja su je pratila tr~e}i. Odraslom Fijanu nije se mogla odrediti starost; bilo ih je ~ak te{ko razlikovati jedne od drugih i biti siguran, dok su se brzo kretali unaokolo kao leptirice oko sve}e, da ona uvek govori sa istim. Ali ~inilo se da je jedan od njih sada neko vreme razgovarao sa njom, jer su ostali hranili i timarili njenog hata, doneli joj vode da uta`i `e| i zdele vo}a iz svojih vrtova maju{nog drve}a. "Nikada jedan Fijan ne bi ukrao ogrlicu gospodara iz Kirijena!" zavapi mali ~ovek. "[ta bi Fije sa zlatom, gospo? Za nas postoji sun~eva svetlost za vreme toplogodine i se}anje na sun~evu svetlost za vreme hladnogodine; `uto vo}e i `uto li{}e na kraju doba i `uta kosa na{e gospe od Kirijena; nikakvo drugo zlato." "Zna~i da je neki srednjak ukrao tu stvar?" Smeh je dugo i prigu{eno odzvanjao oko nje. "Kako bi se jedan srednjak usudio na to? O, gospo od Kirijena, kako je veliki dragulj ukraden, to nijedan smrtnik ne zna, nijedan ~ovek, srednjak, Fijan ili bilo ko me|u sedam naroda. Samo mrtve du{e znaju kako je nestao pre mnogo vremena kada je Kirelej Ponosni, ~ija je praunuka Semleja, sam hodio pokraj morskih pe}ina. No, mo`da bi se mogao na}i me|u Suncemrscima." "Glinarima?" Razlegao se bu~niji, nervozan smeh. "Sedi sa nama Semlejo, suncokosa, koja si nam se vratila sa severa." Sela je sa njima da jede i oni behu zadovoljni njenom ljupko{}u, ka{ kao i ona njihovom. Ali kada su ~uli kako ponavlja da }e oti}i do Glinara da prona|e svoje nasledstvo ukoliko je tamo, prestajali su da se smeju i malo-pomalo sve ih je manje bilo oko nje. Na kraju ona ostade samo sa onim sa kojim je, mo`da, razgovarala pre obeda. "Ne idi me|u Glinare, Semlejo", re~e joj i ona za trenutak oseti kako je odlu~nost izdaje. Spustiv{i polako {aku preko o~iju, Fijan zamra~i sav vazduh oko njih. Vo}e na poslu`avniku poprimi pepeljastobelu boju, a sve zdele sa ~istom vodom posta{e prazne.

121

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement