Page 12

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e stazu tik iza njega. Do vraga, to nije po{teno, oni imaju revolvere, a on je nenaoru`an. Po~e da tr~i. Bio je br`i od svakog stvorca. Oni nisu umeli da pucaju iz pi{tolja. "Trkom", re~e tihi glas daleko pozadi. Bio je to O`iljko. Selver, tako je! Tako se zvao. Zvali su ga Sem, sve dok Ljubov nije spre~io Dejvidsona da mu da {to je zaslu`io, a onda ga jo{ i uzeo za svog {ti}enika; posle toga su ga prozvali Selver. Blagi Bo`e, {ta je sve ovo? Prava no}na mora! On nastavi da tr~i. Krv mu je dobovala u u{ima. Tr~ao je kroz zlatno, dimno ve~e. Uz stazu je le`ao jedan le{; uop{te ga nije primetio prilikom dolaska. Nije bio spaljen, ve} je li~io na beli balon iz koga je ispu{ten vazduh. Imao je plave o~i, koje su nekud zurile. Nisu se usudili da ubiju i njega, Dejvidsona. Nisu ponovo pucali. Bilo je to nemogu}e. Nisu ga mogli ubiti. Pred njim je stajo skaka~, bezbedan i blistav; usko~io je u njega i vinuo se u vazduh pre no {to su stvorci mogli da ga osujete u tome. Ruke su mu se tresle, ali ne mnogo - naprosto, tresle. Nisu mogli da ga ubiju. Napravio je krug oko brda, a zatim se vratio, brzo i nisko, tra`e}i pogledom ~etiri stvorca. Ali ni{ta se nije micalo po prugastim razvalinama logora. Jutros je ovde stajao logor. Dve stotine ljudi. A malo~as su tu bila i ~etiri stvorca. Nije sve to samo sanjao. Nisu tek tako mogli da nestanu. I dalje su bili tu negde, skriveni. On zgrabi obara~ mitraljeza na prednjem delu skaka~a i stade da sipa rafale po nagorelom tlu, da puca u rupe zelenih kro{nji {ume, da {ara po ugljenisanim kostima i hladnim telima svojih ljudi, po olupinama ma{inerije, po natrulim, belim panjevima; vra}ao se i vra}ao, sve dok nije utro{io svu municiju, {to je najzad okon~alo {tektanje. Dejvidsonove ruke vi{e nisu drhtale, telo mu se primirilo i najzad je shvatio da sve ovo nije bio samo san. Krenuo je natrag preko moreuza, da odnese vesti u Centralvil. Dok je leteo, ose}a je kako mu lice ponovo sti~e opu{tene i spokojne linije. Nisu ga mogli okriviti zbog ove nesre}e, po{to se uop{te nije nalazio tamo. Mo`da }e uvideti da je va`no to {to su stvorci napali dok je on bio odsutan, budu}i da su znali da ne bi uspeli da je on organizovao odbranu. Osim toga, bar }e ne{to dobro iz svega ovoga proiste}i. U~ini}e ono {to je trebalo odavno da urade: ra{~isti}e planetu samo za ljude. Sada ih vi{e ni Ljubov ne}e mo}i spre~iti u tome da ne istrebe stvorce - ~im budu ~uli da je njegov {ti}enik predvodio pokolj! Preduze}e najzad potpuno satiranje pacova; a mo`da, ko zna, mo`da }e njemu dodeliti taj mali zadatak. Na tu pomisao mogao je da se osmehne, ali lice mu je ipak ostalo bezizra`ajno. More pod njim sivelo je u sumraku, a ispred su se pru`ali bregovi-ostrva, prekriveni ustalasanim, lisnatim {umama, kroz koje su u suton tekli mnogi potoci. 2. Sve nijanse r|e i sun~evog zatona, sme|e-crvene i bledozelene, neprekidno su se prelivale po duga~kom li{}u, koje je podrhtavalo na vetru. Korenje bakarnih vrba, gusto i grbinasto, bilo je zeleno poput mahovine uz vodeni tok, koji je, sli~no vetru, promicao lagano, obiluju}i mno{tvom blagih vrtlo`ja i prividnih vodomira, zapre~avan stenjem, korenjem, vise}im i opalim li{}em. Nije bilo ~istog puta, niti neprekidne svetlosti u {umi. U vetar, vodu, sjaj sunca i sjaj zvezda uvek su se uplitali li{}e, granje, stabla, korenovi, senoviti, prepleteni. Stazice su vodile ispod grana, oko debala, preko

12

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement