Page 119

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e kraji{nika koji su se previ{e slobodno me{ali sa Olgijorima. Obasjana sun~evom svetlo{}u, sedela je sa Durosom na kamenom prozorskom sedi{tu, visoko u velikoj kuli gde su se nalazile odaje starije `ene. Obudovela mlada i bez dece, Durosa se drugi put udala za gospodara Halana, brata njenog oca. Budu}i da je to bila ro|a~ka veza i uz to oboma drugi brak, ona nije stekla zvanje gospodarice Halana koje }e Semleja jednog dana poneti; no, sedela je pored starog gospodara na po~asnom sedi{tu i vladala zajedno s njim njegovim posedima. Starija od svog brata, Durhala, volela je njegovu mladu `enu i u`ivala u svetlokosoj bebi Haldre. "Bio je kupljen", nastavi Semleja "celokupnim novcem koji je moj predak Leinen dobio kada je osvojio ju`ne feude - sav novac ~itavog jednog kraljevstva, pomisli samo, za jedan dragulj. Oh, to bi sjajem zasigurno nadma{ilo bilo {ta ovde u Halanu, ~ak i one kristale velike kao jaja kooba koje nosi tvoja ro|aka Isar. Bio je tako lep da su mu nadenuli posebno ime; nazvali su ga Morsko oko. Nosila ga je moja prababa." "Nikad ga nisi videla", upita zaludno starija `ena, gledaju}i put zelenih planinskih obronaka gde je dugo, dugo leto slalo svoje vrele, neumorne vetrove da lutaju {umama i kovitlaju se du` belih drumova koji su se spu{tali ka udaljenoj morskoj obali. "Izgubljen je pre nego {to sam ro|ena." "Ne, otac mi je rekao da je bio ukraden pre no {to su gospodari zvezda do{li u na{e carstvo. Nije voleo da razgovara o tome, ali postojala je jedna stara srednjakinja puna pri~a koja mi je uvek ponavljala da Fije znaju gde se nalazi." "Ah, kako bih `elela da vidim Fije!" re~e Durosa. "Pominju se u mno{tvu pesama i pri~a; zbog ~ega nikad ne dolaze u zapadne zemlje?" "Mislim da je ovde zimi za njih suvi{e visoko i hladno. Oni vole sun~evu svetlost dolina na jugu." "Jesu li oni kao Glinari?" "Glinare nikad nisam videla; dr`e se podalje od nas, na jugu. Zar nisu beli kao srednjaci i uz to jo{ i izobli~eni? Fije su lepi; izgledaju kao deca, samo su sitniji i mudriji. Oh, pitam se da li znaju gde je ogrlica, ko ju je ukrao i gde se krije. Zamisli, Durosa: kad bih mogla da se pojavim u halanskoj sve~anoj dvorani i sednem pored mu`a sa bogatstvom jednog kraljevstva oko vrata, ~ime bih zasenila sve druge `ene kao {to on zasenjuje sve mu{karce!" Durosa nadvi glavu povrh bebe koja je sedela posmatraju}i svoje mrke no`ne prste na krznenoj prekrivci izme|u majke i tetke. "Semleja je budalasta", promrmlja ona bebi. "Semleja koja sija kao zvezda padalica, Semleja ~iji mu` ne voli drugo zlato do zlata njene kose..." Blude}i pogledom preko zelenih padina leta u pravcu udaljenog mora, Semleja je }utala. Ali po{to je jo{ jedna hladnogodina munula i po{to su gospodari zvezda ponovo do{li da prikupe danak za rat protiv kraja sveta - koriste}i ovog puta dvojicu patuljastih Glinara kao tuma~e, ~ime su toliko ponizili Angijare da se ovi umalo nisu pobunili - pa jo{ jedna toplogodina, a Haldre izrasla u divnu, brbljivu devoj~icu, Semleja je dovede

119

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement