Page 117

Ursula Legvin……………………………………………….Hainske pri~e automatski pogon (na liniji za Novu Ju`nu D`ord`iju) predstavljen je oligarhima zajednice iz oblasti kirijenskog mora. Status C-jedan. B) Fije (jednina Fijan): Visokointeligentna, potpuno hominoidna dnevna bi}a; prose~na visina 130 cm, zapa`eni pojedinci uglavnom svetle puti i kose. Kratki kontakti ukazuju na postojanje seoskog i nomadskog komunalnog dru{tva, delimi~nu kolonijsku telepatiju, kao i izvesne znake kratkodometne TK. Rasa izgleda netehnolo{ka i te{ko odredljiva, sa minimalnim i nepostojanim obrascima kulture. Trenutno bez klasifikacije. Status E-upitnik. Vrsta II Liuari (jednina Liu): Visokointeligenta, potpuno hominoidna dnevna bi}a, prose~ne visine 170 cm. Ova vrsta poseduje tvr|avno/ seosko, klanovsko-rodovsko dru{tvo, tehnologiju zamrznutu na nivou bronzanog doba i feudalno-herojsku kulturu. Obratiti pa`nju na vodoravan dru{tveni rasloj na dve pseudorase: a) Olgijori, 'srednjaci', svetle puti i tamne kose; b) Angijari, 'gospodari', veoma visoki, tamnoputi, `ute kose... "To je ona", re~e Rokanon, podigav{i pogled sa Skra}enog d`epnog priru~nog vodi~a za inteligentne oblike `ivota ka veoma visokoj, tamnoputoj, `utokosoj `eni koja je stajala na sredini duga~ke muzejske dvorane. Stajala je mirno i uspravno, okrunjena sjajnom kosom i netremice posmatrala ne{to u jednoj vitrini. Oko nje su se vrzmala ~etiri uznemirena i neprivla~na kepeca. "Nisam znao da na Fomalhautu II pored troga `ive i svi ovi ostali ljudi", re~e Keto, kustos muzeja. "Nisam ni ja. Ovde su nazna~ene ~ak i neke 'nepotvr|ene' vrste sa kojima nikad nije uspostavljan kontakt. Izgleda da je kucnuo ~as za temeljitiju istra`iva~ku misiju na tom mestu. Pa, sad bar znamo {ta je ona." "Voleo bih da postoji neki na~in da se sazna ko je ona..." Ona je bila iz jedne drevne porodice, potomak prvih kraljeva Angijara i uprkos svem svom siroma{tvu, kosa joj je blistala ~istom, postojanom, zlatnom bojom njenog porekla. Mali ljudi, Fije, klanjali su se kada je prolazila, jo{ dok je bila bosonoga devoj~ica koja je jurila poljima, razvedravaju}i nemirne vetrove Kirijena svetlom i vatrenom kometom svoje kose. Bila je jo{ sasvim mlada kada ju je Durhal od Halana video, udvarao joj se i odveo je iz razru{enih kula i vetrovitih dvorana njenog detinjstva u svoj visoki dom. U Halanu, na planinskom obronku, tako|e nije bilo udobnosti, iako se nekada{nji sjaj jo{ zadr`ao. Prozori su bili nezastakljeni, a kameni podovi goli; za vreme hladnogodine doga|alo se da ~ovek osvane i ugleda no}ni sneg u duga~kim, niskim nanosima ispod svakog prozora. Durhalova nevesta stajala je uzanim, bosim stopalima na sne`nom podu, upli}u}i vatru svoje kose i smeju}i se svom mladom mu`u u srebrnom ogledalu koje je visilo u njihovoj sobi. To ogledalo i ven~anica njegove majke, u koju je bilo u{iveno

117

Ursula k le guin hainske price  
Ursula k le guin hainske price  
Advertisement